Тут дані різні поняття "Перший"
Детальніше Ви можете прочитати в представлених роботах.

Перший це сам навчальний процес.
Перший це публічне обіцяння винагороди, другий - досяг­нення особою певного результату.
Перший це так званий філософський підхід, коли під філософією права розуміють застосування основних принципів і категорій філософії до права.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це екологізація окремих тем, розділів, розширення понятійно - терміно-логічного апарату, поглиблення екологічних знань в системі практичних робіт тощо.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це проблема етнічних і релігійних меншин; пропорційна система призначалася для забезпечення представництва меншості, і таким чином, нейтралізації потенційної загрози національній єдності й політичній стабільності.
Перший це так звані «примордіалісти».
Перший це перевірка конституційності нормативно-правового акту до його прийняття, промульгації чи вступу в силу.
Перший це архітектурні споруди, які близькі до типу, якій був поширений в католицькій Європі того часу ( Італія, Німеччина, Австрія, Польща).
Перший це теоретичне осмислення філософами освітнього процесу та інституціоналізованих форм його організації, зокрема, такої освітньої інституції як школа.
Перший це ілюстрації, які насправді зрозумілі без пояснень.
Перший це лінгвістичний інтелект, тобто наша здатність читати, писати і спілкуватись за допомогою усної мови.
Перший це статутний, або пайовий, капітал.
Перший це статутний, або пайовий, капітал.
Перший це управління, орієнтоване на використання створеного на державному рівні економічного сегменту спільної|загальної| зовнішнього середовища|середовища|.
Перший це формування структури управління виходячи з внутрішньої будови організацій, розділення робіт і раціоналізації управління - ієрархічний вид.
Перший це механізм адаптивних інфляційних очікувань.
Перший це концепція “ідеальної бюрократичної моделі організації”, другий - можна назвати підходом "чорної скрині".
Перший це традиційний в історичному плані Середземноморський напрям, який століттями поєднує християнство, іудаїзм та іслам.
Перший це стандартні свопи (зі споту).
Перший це інвестиційний аналіз, в процесі якого приймається рішення щодо доцільності чи недоцільності здійснення фінансування того чи іншого інноваційного проекту шля­хом визначення їх економічної ефективності.
Перший це посторінкові посилання (виноски): коли на сторінці цитується джерело, то внизу цієї сторінки під основним текстом наводиться бібліографічний опис літературного джерела і вказується сторінка.
Перший це навчальні заняття, де провідна роль в управлінні пізнавальною діяльністю студента належить викладачеві, а другий - самостійна навчальна діяльність студента.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це бути здатним на більше, ніж зберігати свій статус у соціальному дискурсі: наприклад: розмовляти природно, швидко й ефективно; розуміти в деталях те, що сказано йому/ії нормативною усною мовою навіть в умовах шуму; ініціювати розмову, вступати, коли потрібно, у розмову (коли прийшла його/її черга) та завершувати розмову, коли їй/йому це потрібно, хоча він/ вона не може завжди зробити це елегантно; застосовувати "запасні" фрази (напр.
Перший це романтична, лiрико-iмпресiонiстична, в основному безсюжетна проза.
Перший це прийняття абсолютно нових законів, які випливають з Конституції.
Перший це традиційний вид звичаєвих норм, які являють собою неписане правило, що утворилося в практиці їхнього застосування і за яким суб’єкти міжнародного права визнають юридичну силу.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це Століття Богів, коли сус-вом керували жерці, не було держави і права.
Перший це цілеспрямована діяльність, яка має своєю метою технологічну реконструкцію виробництва в державі, прискорений розвиток тих галузей, які є ключовими для динамізації НТП.
Перший це потенційна роль НАТО у вирішенні палестино-ізраїльського конфлікту, включаючи миротворчі задачі та допомогу у створенні безпекових інституцій Палестини.
Перший це нормативні акти; другий - це наявність талановитих керівників і здатність вижити економічно в ринкових умовах; третій - це рівень професіоналізму та відповідальності.
Перший це фізична ліквідація, цькування та залякування.
Перший це визначені культурою даного суспільства наміри й інтереси, що виступають у якості "законних" цілей - прийнятних для всього суспільства чи окремих його шарів, соціально схвалюваних ними (і тому інакше іменованих інституціональними).
Перший це створення нової правової бази, яка регламентуватиме державне управління.
Перший це прийняття абсолютно нових законів, які випливають з Конституції.
Перший це показники володіння тим чи іншим джерелом масової інформації (підписка на періодичні видання, наявність теле-, радіоапаратури).
Перший це побережжя Дніпро-Бузького та Березанського лиманів.
Перший це сам навчальний процес.
Перший це взаємовідносини з постачальниками житлово-комунальних послуг з підприємств системи централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення.
Перший це вже згаданий «культурний».
Перший це XVIII сторіччя , коли Правобережжя належало Польщі, і всі ложі, що тут існували були підлеглими Великому Польскому Сходу.
Перший це рівень зовнішньої форми.
Перший це відмова від механістичного світогляду Нового часу й мислення соціуму як відкритої системи: він вводить поняття нескінченності у визначення суспільного ідеалу, а в центр цього ідеалу ставить особистість, яку він наділяє надзвичайно великим творчим потенціалом.
Перший це виробничий блок, який передбачає реформування і розвиток рослинництво.
Перший це варварство маси, очолюване випадковим демагогом, а скоріше таким правителем, який відповідає ситуації.
Перший це безпосередня антикальциногенна дія, обумовлена тим, що вони порушують утворення фосфатних солей кальцію в судинній стінці, завдяки чому запобігають формуванню кристалів оксіапатиту як у клітині, так і у позаклітинному середовищі.
Перший це базові аналітичні процедури та концепції; вони нададуть фахівцям основу для розбудови їхніх аналітичних навичок.
Перший це питання його ідейно-політичного змісту, який пронизує поодинокі напрямки, середовища й угрупування, їхню діяльність та взаємовідносини поміж ними.
Перший це скидання московсько-імперіяльного балянсу та втримування елементів комуністичної системи в пристосованій формі націонал-комунізму.
Перший це його власна, підметка діяльність: плекання і поширювання ідей і кличів націоналістич­ного визвольного руху, протирежимні революційні акції підпілля, ініціювання й унапрямлювання масового саботування большевицьких дій і плянів загалом населення.
Перший це регулювання життєдіяльності на значних територіях.
Перший це заявка на реєстрацію зазначення походження товару; другий - це заявка на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.
Перший це об’єктивна необхідність горизонтальної децентралізації у керуванні Центром, яка виражається у високому ступені автономії структурних підрозділів Центру.
Перший це створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні.
Перший це поділ систем на гегемонічні та змінні, другий - поділ на ідеологічні та прагматичні системи.
Перший це збір інформації, її обробка та друкування результатів і звітів.
Перший це наш внутрішній моніторинг, який ми (працівники фонду, координатор благодійних програм, Голова Правління) здійснюємо самі.
Перший це сукупність актів адміністративного законодавства як зовнішня форма галузі адміністративного права.
Перший це саме договір найму транспортного засобу, коли управління ним здій­снюється наймачем.
Перший це обмеження кількості і тривалості виступів кожного члена парламенту.
Перший це визначення шляхом переліку назв посад: керівник і головний бухгалтер.
Перший це перевірка конституційності нормативно-правового акту до його прийняття, промульгації чи вступу в силу.
Перший це горизонтальний, коли вони визначені залежно від категорій кримінальних справ, підвідомчим окремим видам органів.
Перший це перешкоди на шляху звільнення працівників, другий (розглянутий нами вище)- компенсаційні виплати вже звільненим працівникам.
Перший це коли створюється автономна система адміністративної юрисдикції (Франція, Німеччина); другий - коли на нижчих інстанціях такі спори розглядаються загальними судами, а на стадіях апеляції і касації - або окремою спеціалізованою палатою вищого судового органу або навіть окремим створеним вищим адміністративним судом (США, Швейцарія).
Перший це так званий філософський підхід, коли під філософією права розуміють застосування основних принципів і категорій філософії до права.
Перший це розподіл загального прибутку.
Перший це інституціоналізація впливу США за рахунок введення критеріїв демократичності, наприклад, при формуванні Ради з прав людини.
Перший це автохтон, від √ \КР селянин, землероб, Каїн.
Перший це режим функціонування, який не виводить політичну систему за межі взаємовідносин громадян і інститутів влади, що склалися.
Перший це чуттєве сприймання зовнішнього світу, уявлення про нього.
Перший це цілеспрямована діяльність, яка має своєю метою технологічну реконструкцію виробництва в державі, прискорений розвиток тих галузей, які є ключовими для динамізації НТП.
Перший це так би мовити “нуль спілкування” - “заглиблення в себе” (наприклад, мовчазна черга перед кабінетом лікаря або пасажири одного вагона метро).
Перший це виконання й направлення запитів на подання інформації через НЦБ Інтерполу.
Перший це загальні збори (наприклад, загальні збори акціонерів товариства) або конференція.
Перший це метод віртуальних каналів.
Перший це практичне освоєння світу, наприклад, у процесі трудової діяльності.
Перший це так би мовити “нуль спілкування” - “заглиблення в себе” (наприклад, мовчазна черга перед кабінетом лікаря або пасажири одного вагона метро).
Перший це питання його ідейно-політичного змісту, який пронизує поодинокі напрямки, середовища й угрупування, їхню діяльність та взаємовідносини поміж ними.
Перший це скидання московсько-імперіяльного балянсу та втримування елементів комуністичної системи в пристосованій формі націонал-комунізму.
Перший це його власна, підметка діяльність: плекання і поширювання ідей і кличів націоналістич­ного визвольного руху, протирежимні революційні акції підпілля, ініціювання й унапрямлювання масового саботування большевицьких дій і плянів загалом населення.
Перший це більш висока конкуренція з боку ЄС, другий - нова стадія концентрації капіталу в самій угорській економіці, що теж є дуже важливим чинником підтримки та посилення конкуренції.
Перший це якість державного управління на всіх рівнях (від місцевого самоврядування до центрального уряду).
Перший це "імітаційний реформатор".
Перший це часи «відлиги», коли була зроблена спроба частково реформувати тоталітарну радянську систему, перетворити її на більш життєздатний суспільний організм.
Перший це ієрархічний рубрикатор.
Перший це безпосередня антикальциногенна дія, обумовлена тим, що вони порушують утворення фосфатних солей кальцію в судинній стінці, завдяки чому запобігають формуванню кристалів оксіапатиту як у клітині, так і у позаклітинному середовищі.
Перший це наявність колективної власності в співтоваристві, на основі якої ведеться спільна господарська справа.
Перший це автохтон, від √ \КР селянин, землероб, Каїн.
Перший це політика держави щодо регіонів (державна регіональна політика), другий - регіональна політика, що здійснюється самими регіонами.
Перший це добро, справедливість - усе те, про що варто говорити на зборах, писати в творах, відповідати на екзаменах.
Перший це саме договір найму транспортного засобу, коли управління ним здій­снюється наймачем.
Перший це введення залікових (академічних) кредитів без будь-якої зміни в системі організації навчання.
Перший це наявність у фінансово-кредитній установі потрібних кредитних ресурсів, які можуть бути надані позичальникові на його вимогу.
Перший це інтерв`ю польського міністра закордонних справ Владзімежа Цимошевіча австрійській газеті “Ді пресе”, яке виклала радіо “Свобода”.
Перший це ієрархічний рубрикатор.
Перший це необхідність дослідження процесу розвитку національної самосвідомості того чи іншого етносу як складової багатонаціональної держави в культурологічному контексті.
Перший це прийняття соціуму без супротиву, за умови незлиття з ним.
Перший це запит, який адресує до певної Церкви політично визначена особистість.
Перший це позірна, “мінімальна” свобода - “свобода графомана замінити будь-яке з написаних слів на інше, або й не писати зовсім: необов’язковість дій”12 Для письменника цей перший ступінь свободи є орієнтацією на потреби читачів, повна залежність від них (ця ідея персоніфікована постаттю Валентина Степановича - літературного класика).
Перший це передісторія, пов’язана більше з практикою, і сягає вона своїми коренями вглиб століть.
Перший це моделювання в теперішньому часі процесів, коли дані для обчислень поступають на ПК безпосередньо від аналізованої системи або тої, якою необхідно керувати.
Перший це страхування самої техніки, установок, технологічних ліній на випадок їх виведення із ладу, порушення роботи, знищення.
Перший це фото учасників відкриття в Полтаві 1903 року пам’ятника Іванові Котляревському - авторові української «Енеїди», твору, котрий належить до початків вітчизняної літератури.
Перший це стандартні свопи (зі споту).
Перший це чуттєве сприйманий зовнішнього світу, уявлення про нього.
Перший це моделювання в теперішньому часі процесів, коли дані для обчислень поступають на ПК безпосередньо від аналізованої системи або тої, якою необхідно керувати.
Перший це режим функціонування, який не виводить політичну систему за межі взаємовідносин громадян і інститутів влади, що склалися.

Пошук


Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх