Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери\" для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент» / Укл. icon

Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент» / Укл.


Схожі
Робоча програма з дисципліни Правове регулювання вищої освіти в Україні для магістрів із...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчальна програма дисципліни «ділове спілкування» для напрямів підготовки 0402 «соціологія» для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма дисципліни "державне регулювання економіки" для студентів наступних...
Робоча навчальна програма дисципліни етнограф І яукра ї н и для базового напряму...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ»


Київ

2008

Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери” для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент» / Укл. І.І. Федорова, Н.О. Родіонова – К.: НТУУ“КПІ”, – с.


Укладачі: Федорова Ірина Ігорівна , канд. філос. наук, професор


Рецензент: . О.А. Коваль, канд. філос. наук, доцент.

^ Опис навчальної програми дисципліни

"Державне регулювання соціально-культурної сфери"

Статус дисципліни: обов’язкова, нормативна

Лектор: Федорова Ірина Ігорівна , канд. філос. наук, професор.

Інститут, факультет: НТУУ”КПІ” факультет соціології

Кафедра філософії.

^

I.Загальні відомості


Дисципліна "Державне регулювання соціально-культурної сфери" є обов’язковою, належить до циклу магістерської програми професійної та практичної підготовки зі спеціальності "адміністративний менеджмент" (8.000007) і викладається у десятому семестрі. Курс підсумовує теоретичний потенціал фахових знань, що отримали студенти в процесі навчання, а також прагне розкрити їх практичні здатності до креативної діяльності в галузі соціального менеджменту. Загальна кількість кредитів ECTS – становить шість. Номер за переліком дисциплін програми підготовки
^

II.Розподіл навчального часу


Семестр

Всього (кред./ год.)

Розподіл за видами занять

(Всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контороль-ні роботи (кількість)

Курсова робота

Семестрова атестац.

Лекції

Семінарські

Лаборатор./комп'ют. практикум

10

162

16

34

-

112

1

1

екзамен


ІІІ Мета і завдання дисципліни.

Метою курсу є ознайомлення студентів із фаховими особливостями менеджменту соціальної сфери, з цілями (стратегічними завданнями) і методами (технологіями і механізмами практичної реалізації), побудови інноваційних моделей державного регулювання соціально-культурної сфери, її інститутами та організаціями, які орієнтовані на адаптацію до нових політико-правових і економічних (ринкових) умов життєдіяльності українського суспільства.

Завдання навчальної дисципліни:

 • визначити сутність та організаційну структуру соціально-культурної сфери у складі сучасної української держави;

 • ознайомити з основними завданнями формування нових технологій менеджменту соціально-культурними процесами, досліджуючи позитивний досвід зарубіжних країн (ефективні і результативні моделі культурної політики США, Великої Британії, Франції, Швеції та інших);

 • розглянути способи державної економічної підтримки і джерел недержавного фінансування, інноваційні методи формування фінансових ресурсів в соціально-культурній сфері;

 • ознайомити з правовою базою, що забезпечує діяльність в соціально-культурній сфері на міжнародному, регіональному та місцевому рівнях;

 • висвітлити концептуальні принципи, економічну стратегію, правові закони і норми, організаційні механізми формування нової моделі культурної політики, яка б забезпечила функціонування системи державного регулювання соціально-культурною сферою в Україні.

Мета вивчення курсу "Державне регулювання соціально-культурної сфери" передбачає формування у студентів:

 • здатностей – системно досліджувати динаміку сучасного соціально-культурного процесу, знати принципи побудови та механізми функціонування моделей культурної політики провідних зарубіжних країн, використовувати їх досвід для формування стратегії та методів регулювання соціально-культурною сферою українського полікультурного суспільства.

 • Умінь – використовувати правові та адміністративні документи що обстоюють нові принципи децентралізованого державного регулювання соціально-культурної сфери, стандарти та критерії об’єктивної оцінки результатів діяльності, визначати порядок роботи з державними інститутами та недержавними культурними благодійними фондами, фундаціями, громадськими організаціями, використовувати інформаційні технології комунікації в організації діяльності структурних підсистем соціально-культурної сфери .

 • Навичок – практично використовувати методологію соціального програмування та розробляти методики управління діяльністю на основі проектного менеджменту як провідної технології державного регулювання соціально-культурною сферою.

  ^ Розподіл навчального матеріалу з модулями, темами

Найменування модулів, тем курсу

Всього

лекцій

семінарів

інд.з. К/Р

СРС

іспит
162

16

34

1х36

112

36

Змістовний модуль 1

Соціально-культурна сфера як об’єкт державного регулювання.

Тема1. Закономірності та особливості функціонування СКС на національному, державному, регіональному, місцевому рівнях.
2

2


Тема 2. Програмування і проектування – методологічна основа державного регулювання соціально-культурною сферою.
2

2


Змістовний модуль 2.

Фінансування соціально-культурної сфери.

Тема 3. Державні способи і програми фінансування соціально-культурної сфери.2


Тема 4. Недержавні форми фінансової підтримки соціально-культурної сфери.2


Змістовний модуль 3.

Правове забезпечення діяльності соціально-культурної сфери.

Тема 5. Правова база регулювання соціально-культурними процесами.
2

2


Тема 6. Шляхи удосконалення механізмів нормативно-правового регулювання діяльності соціально-культурної сфери в Україні.2


Змістовний модуль 4.

Культурна політика як стратегія діяльності усіх суб’єктів соціально-культурної сфери.

Тема 7. Концептуальні засади, інститути та суб’єкти культурної політики.
2

2


Тема 8 Типи культурної політики зарубіжних країн.
2

2


Тема 9 Культуротворчі процеси у країнах пострадянського простору.2


Тема 10 Формування нової моделі культурної політики в Україні.
2

2


Змістовний модуль 5.

Інноваційні механізми організації галузей соціально-культурної сфери.

Тема 11. Освіта і наука як галузь соціально-культурної сфери. Реформування освіти в Україні
2

2


Тема 12. Визначальна роль ЗМІ як галузі соціально-культурної сфери в умовах формування громадянського суспільства.
2

2


Тема 13. Реорганізація та нові напрями розвитку галузі культури і мистецтва в умовах глобалізації.2


Тема 14. Туризм як галузь соціально-культурної сфери: нові оргструктури та механізми функціонування.2


Тема 15. Охорона здоров'я та соціальний захист населення - правові та фінансові можливості діяльності галузі у нових економічних умовах.2


Тема 16. Громадські організації у складі соціально-культурної сфери.2


Тема 17. Фізкультура і спорт як галузь соціально-культурної сфери.2
IV. Зміст дисципліни


Змістовний модуль 1. Соціально-культурна сфера як об’єкт державного регулювання.


^ Тема 1. Закономірності та особливості функціонування соціально-культурної сфери на національному, державному, регіональному, місцевому рівнях.

Характеристика соціально-культурної сфери як сфери духовного виробництва потреб, цінностей і продуктів, що спрямовані на розвиток людського потенціалу держави. Централізація та децентралізація у структурі організації соціально-культурної сфери. Поняття та цілі управління і регулювання соціально-культурними процесами. Суб’єкти регулювання соціально-культурної сфери. Державні інститути, що опікуються діяльністю організацій соціально-культурної сфери. Основні завдання, правовий статус, компетенція регіонально-теріторіальних, місцевих органів державного регулювання соціально-культурною сферою.

Тема 2. Програмування і проектування – методологічна основа державного регулювання соціально-культурною сферою.

Сутність та ґенеза феномену соціально-культурного програмування. Проектний менеджмент як методологія розвитку діяльності в соціально-культурній сфері. Масштаби і рівні (міжнародний, національний, теріторіально-регіональний, місцевий) проектування у соціально-культурній сфері.

Розробка проектної пропозиції: Характеристика технічного завдання проекту, опис його цілей, орієнтованого бюджету, механізмів управління, суб’єктів виконання, етапів розгортання проекту, конкретних заходів та результатів, що передбачаються.


^ Змістовний модуль 2. Фінансування соціально-культурної сфери.


Тема 3. Державні способи і програми фінансування соціально-культурної сфери.

Сутність і призначення фінансів у соціально-культурній сфері. Роль бюджету держави у формуванні фінансів соціально-культурної сфери. Особливості державного фінансування галузей соціально-культурної сфери. Методи фінансового контролю за діяльністю закладів соціально-культурної сфери в Україні.

Тема 4. Недержавні форми фінансової підтримки соціально-культурної сфери.

Самостійне (недержавне) фінансування діяльності організацій соціально-культурної сфери. Благодійні фонди та фундації як джерела фінансування діяльності соціально-культурної сфери в Україні. використання методики “фандрейзинга” при формуванні фінансових засобів соціально-культурних організацій та благодійних фондів. Позитивні приклади застосування “фандрейзингу” на українських теренах.


^ Змістовний модуль 3. Правове забезпечення діяльності соціально-культурної сфери.


Тема 5. Правова база регулювання соціально-культурними процесами.

Нормативно-правові принципи та основні напрями регулювання міжнародного культурного співробітництва. Міжнародні організації у системі правового регулювання культурними стосунками між державами. Устав, принципи діяльності, структура ЮНЕСКО. Декларації принципів міжнародного культурного співробітництва (Генеральної конференції ЮНЕСКО 4 листопада 1996р.; Генеральної асамблеї ООН 10 грудня 1948 р.; міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 19 грудня 1966 р.). Правові проблеми повернення культурних цінностей. Реституція/субституція об’єктів культурної власності втрачених державами.

Тема 6. Шляхи удосконалення механізмів нормативно-правового регулювання діяльності соціально-культурної сфери в Україні.

Розвиток національної нормативної бази у сфері культурного будівництва. Основи законодавства про культуру. Проблеми адаптації норм українського законодавства у сфері соціально-культурної діяльності та захисту прав людини до міжнародних стандартів. Основи законодавства України про збереження культурної спадщини та охорону національних пам’яток. Нормативно-правові принципи мовної політики в Україні. Співвідношення національних та законодавчого закріплення офіційних мов.


^ Змістовний модуль 4. Культурна політика як стратегія діяльності усіх суб’єктів соціально-культурної сфери.


Тема 7. Концептуальні засади, інститути та суб’єкти культурної політики.

Об’єкти, цілі, принципи, завдання культурної політики держави та механізми її реалізації. Менталітет нації формотворчий чинник культурної політики держави. взаємодія національного і загальнолюдського у культурній політиці в аспекті сучасних процесів культурної ідентифікації.

Тема 8 Типи культурної політики зарубіжних країн.

Децентралізація – як основа регулювання соціально-культурними процесами. Механізм державної підтримки соціально-культурної сфери. Американська модель (держава-спонсор, культура – галузь бізнес-проектів). Британська, Шведська модель (фінансування і контроль за діяльністю здійснюється через буферні неурядові організації). Французька, Австрійська модель (система державного патронажу над культурою).

Тема 9 Культуротворчі процеси у країнах пострадянського простору.

Переваги та недоліки формування культурної політики Польщі, Чехії, Угорщини. Досвід реформування системи державного управління соціально-культурної сфери у Росії.

Тема 10 Формування нової моделі культурної політики в Україні.

Полікультурний характер сучасного українського суспільства та визначення цілей і принципів культурної політики держави. механізми влади, фінансові джерела, основні напрями української культурної політики за сучасних умов. Державна програма розвитку культури до 2007 року. Національна нормативна база у соціально-культурній сфері. Міжнародні та українські нормативно-правові аспекти з питань культурної політики, захисту прав національних і мовних меншин. Проблема культурної самоідентифікації громадян України.


^ Змістовний модуль 5. Інноваційні механізми організації галузей соціально-культурної сфери.


Тема 11. Освіта і наука як галузь соціально-культурної сфери. Реформування освіти в Україні

Особливості процесу реформування освіти в Україні. Державні органи управління освітою. Закон про Освіту в Україні. Приєднання України до Болонського процесу – формування спільного освітнього простору, розробка єдиних критеріїв та стандартів освіти Європи. Державні та недержавні учбові заклади. Стандарти освіти, ліцензування, акредитація ВНЗ.

^ Тема 12. Визначальна роль ЗМІ як галузі соціально-культурної сфери в умовах формування громадянського суспільства.

Національна система ЗМІ. Державні інститути та органи, що сприяють інформаційній політиці в Україні. Правові засади функціонування ЗМІ. Цензура і проблема «Свободи слова» в Україні. Заходи щодо підтримки ЗМІ, книговидання та інших виробників інформаційної продукції. Діяльність державних інституцій по сприянню розвитку недійного простору України. Міжнародне співробітництво в інформаційній сфері.

^ Тема 13. Реорганізація та нові напрями розвитку галузі культури і мистецтва в умовах глобалізації.

Галузь культури і мистецтва у соціально-культурній сфері: сутність, структура, особливості менеджменту художніх закладів. Творчі спілки. Благодійні фонди підтримки розвитку культурних заходів в Україні. Державні стратегії регулювання галуззю культури. Формування Арт-ринку в Україні.

^ Тема 14. Туризм як галузь соціально-культурної сфери: нові оргструктури та механізми функціонування.

Нові стратегії розвитку туризму в Україні, як пріоритетної сфери економічного збагачення держави. Інноваційна оргструктура туристичної галузі. Класифікація різновидів туристичної діяльності. Законодавча база розбудови галузі та державні інститути, що нею опікуються. Державні і недержавні форми туристичного бізнесу.

^ Тема 15. Охорона здоров'я та соціальний захист населення - правові та фінансові можливості діяльності галузі у нових економічних умовах.

Система державних інституцій, що відповідають за охорону здоров’я та соціальний захист населення України. Державна програма розбудови галузі: нові методи організації та фінансування. Пенсійна реформа. Програма державних субсидій та організація Благодійних фондів підтримки малозабезпечених верств населення України.

^ Тема 16. Громадські організації у складі соціально-культурної сфери.

Розбудова громадянського суспільства в Україні роль в цьому процесі Громадських організацій. Типологія громадських організацій в Україні. Гендерна культура та становлення гендерної ідентичності українського суспільства.

^ Тема 17. Фізкультура і спорт як галузь соціально-культурної сфери.

Державні інститути та органи, що сприяють організації діяльності галузі. Інфраструктура галузі та проблеми її виживання за умов ринкової економіки. Політика держави по пропаганду фізкультури, спорту та здорового способу життя у сучасній Україні.


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Освоєння курсу “Державне регулювання соціально-культурної сфери” передбачає репродуктивних, пояснювально-ілюстрованих, проблемно-пошукових, креативних методів навчання. Методологічною основаю засвоєння курсу є системний підхід, який дає змогу простежити сучасні трансформації соціально-культурної сфери, виявити суперечності державної політики у сфері культури, визначити особливості її реалізації та основні напрями оптимізації. Важливими методами навчання є прогнозування та проектування які реалізуються у процесі написання курсових робіт (проектів), що вимагає звернення до інформаційних технологій, зокрема роботи з Інтернет джерелами. Індивідуальні консультації для студентів проводяться викладачем за графіком навчального процесу


VІ. Мова

Мова викладання українська, з огляду на необхідність знайомства з новою літературою, останнє пропонується українською, російською, англійською.


VІІ. Характеристика індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання перебувають креативно-освітню самостійну діяльність студента, спрямовану на його саморозвиток та виявлення творчого потенціалу по реалізації фахових здатностей. Для цього пропонується написання курсової роботи, як авторського креативного проекту, на запропоновану викладачем, або обстоювану студентом тему.

Тематика курсових робіт:

 1. Соціально-культурна сфера як об'єкт державного регулювання.

 2. Управління культурою та теорія "природного стану" в суспільній думці Нового часу.

 3. Управління спадкоємністю духовної культури в історичних реаліях ХІХ-ХХ ст.

 4. Спадкоємність в культурі та національне питання в Україні.

 5. Творча еліта як суб'єкт культурного процесу.

 6. Інновації в розвитку духовної культури (управлінський аспект).

 7. Ритуал: його місце та значення в системі управління спадкоємністю в духовній культурі.

 8. Мова в системі культурної політики в добу державотворення.

 9. Національна мова як складова культурної політики держави.

 10. Особливості функціонування мови в умовах реформування українського суспільства.

 11. Національна система засобів масової інформації та її роль в регулюванні процесів культуроьворення.

 12. Комп'ютерне продукування інформації та його місце в культурній політиці держави.

 13. Ринкові механізми у підтримці культури та мистецтва як галузі СКС.

 14. Фундації як механізм економічної підтримки культурної політики.

 15. Роль фундацій, меценатства та фондів в регуляції культурної діяльності.

 16. Сучасна культурна політика України: проблеми самовизначення.

 17. Гендерні стереотипи та засоби масової інформації.

 18. Суб'єкти культурної політики в сучасній Україні.

 19. Основні механізми регуляції та напрямки реалізації культурної політики.

 20. Правові засади реформування культурної політики в Україні.

 21. Соціально-культурні проблеми розвитку сучасного полікультурного українського суспільства.

 22. Сучасні моделі управління культурою (західноєвропейський досвід).

 23. Східноєвропейська (посткомуністична) модель культурної політики.

 24. Нова соціокультурна ситуація як перехідний період та перспективи розвитку української культури.

 25. Місце і роль освіти в соціально-культурній політиці держави.

 26. Організація і функціонування наукових і освітніх інституцій в Україні.

 27. Державна і недержавна освіта в Україні (управлінський аспект).

 28. Система акредитації та стандартів в освіті США.

 29. Бюрократичне та інноваційне управління в сфері культури.

 30. Особливості управління персоналом організацій культури.

 31. .Комунікації в організаціях культури.

 32. Масова комунікація та мистецтво.

 33. Державне управління дисциплінарними просторами культури.

 34. Державне управління та форми протесту і емансипації.

 35. Роль держави в формуванні дисциплінарних просторів та дисциплінарних практик.

 36. Європейське місто: конфронтація храму та ринку.

 37. Державне управління національною системою засобів масової інформації.

 38. .Соціокультурні обґрунтування соціального планування та управлінського рішення.

 39. Влада радників та експертів (як механізми процесу соціокультурного регулювання).

 40. Культурні коди спілкування.

 41. .Комунікативні норми як структури порядку.

 42. Творча еліта та спадкоємність національної культури.

 43. Роль творчої еліти в міжкультурному спілкуванні.

 44. Галузь культури у складі соціально-культурної сфери.

 45. Механізми формування суспільної думки як фактору соціальних змін.

 46. Організаційно-комунікативні функції культури.

 47. Розвиток культури та механізми влади.

 48. Роль недержавних суспільних організацій в контролі за рішеннями, що приймаються державою.

 49. .Чи можливе свідоме управління цивілізаційним процесом?

 50. "Mass media" та маніпуляція суспільною думкою.

 51. .Цивілізаційний процес та емансипація.

 52. .Галузь туризму у складі соціально-культурної сфери.

 53. Державна культурна політика стосовно християнських конфесій в Україні.

 54. Мова як носій культурних кодів та змістів.

 55. Галузь освіти у складі соціально-культурної сфери.

 56. Державне управління та форми протесту в сучасному суспільстві.

 57. Роль суспільної думки та засобів масової інформації в здійсненні гуманітарної експертизи та контролю з реалізацією її результатів.

 58. Особливості гуманітарної експертизи організаційно-культурної сфери життя суспільства.

 59. Недержавні культурні організації та їх роль в процесах регулювання культурою в Україні.

 60. Тендерні проблеми і засоби масової інформації (управлінський аспект).

 61. ЗМІ і проблема ідентифікації громадської думки.

 62. Національна система масових комунікацій. Принцип діяльності та перспективи розвитку.

 63. Тендерний аналіз української культури.

 64. Правові аспекти, принципи і основні напрямки регулювання міжнародного співробітництва в сфері культури.

 65. Правові засади та проблеми, повернення культурних цінностей.

 66. Розбудова оргструктур управління в організаціях соціально-культурної сфери.

 67. Благодійні Фонди як джерело фінансування діяльності соціально-культурних некомерційних організацій в Україні.

 68. Використання методики "фандрейзінга" при формуванні фінансових засобів соціально-культурних організацій.

 69. Самостійне (недержавне) фінансування діяльності організацій соціально-культурної сфери.

 70. Сутність та ґенеза соціально-культурного програмування.

 71. Регіональний рівень програмування та технології управління в СКС.

 72. Побудова і розвиток інноваційних організаційних структур управління в організаціях СКС. .Видавнича справа, поліграфія і книжкова торгівля як галузь СКС: інноваційні технології управління.

 73. Культура мовлення як невід'ємна частина етику керівника виробництва.

 74. Технології виховання елементів управлінської культури.

 75. Методологічна основа та характерні чинники культури управління.

 76. Інноваційна вища освіта: роль і місце методології проектування та менеджменту.

 77. Соціальні механізми інноваційного розвитку системи вищої освіти України.

 78. Ліцензування та акредитації як технології управління вищою школою.

 79. Туризм як галузь СКС – проблеми становлення та розвитку.

 80. Охорона здоров’я та соціальний захист як галузь СКС.

 81. Стратегія управління освітою за умов приєднання України до Болонського процесу.

 82. Механізми управління освітою як галуззю СКС.

 83. Болонський процес – створення єдиного освітнього простору у вищій освіті.

 84. Моніторинг якості вищої освіти як складова сучасного освітнього менеджменту.

 85. Управлінська модель функціонування сучасного університету-технополісу (на прикладі НТУУ«КПІ»)^ Вимоги до написання курсової роботи з дисципліни „Державне регулювання соціально-культурної сфери”


Тема роботи повинна бути розкрита з урахуванням сучасних особливостей розвитку соціально-культурної політики України. Основу курсової роботи має складати дослідження нагальних проблем розвитку та реорганізації галузей та підгалузей соціально-культурної сфери; визначальних аспектів реформування культурної політики України. Висвітлення нових технологій регулювання соціально-культурними процесами та оновлених шляхів розвитку національної культури в умовах глобалізації.

^ Склад роботи

Курсова робота має складатися з наступних частин, що розміщені у зазначеному порядку:

Титульний аркуш (дод. А).

Завдання до курсової роботи. Розробляє та заповнює студент під контролем керівника роботи згідно з формою, наведеною у дод. Б і виконує на окремому стандартному аркуші. Завдання підписують студент та керівник до початку виконання курсової роботи.

Розгорнутий план роботи.

Вступ, що має висвітлити:

 • актуальність обраної проблеми;

 • ступінь розробки проблеми (джерелознавчі витоки);

 • предмет дослідження;

 • об’єкт дослідження;

 • мету і завдання курсової роботи;

 • методологічну основу дослідження (основні методи, що використовувались у роботі);

 • теоретичне і практичне (якщо виконана проектна частина) значення дослідження;

 • інформаційна база курсової роботи.

Теоретична частина курсової роботи. Виконується згідно з поставленими завданнями роботи. Вона може складати два, або три розділи. Теоретична частина розкриває загальну гіпотезу роботи та шляхи її розробки, дає аналіз основних теоретичних напрямів дослідження зазначеної проблематики, визначає вектор дослідження обраний автором курсової роботи. Теоретичні розділи повинні містити посилання на нормативні правові документи, основні адміністративні матеріали органів державного управління, статистичні звіти, данні конкретних соціологічних досліджень.

Практична частина роботи. Реалізація теоретичних положень проблеми, що досліджується в курсовій роботі, розкриття креативного потенціалу її автора можлива шляхом, розробки стратегії соціального проекту в соціально-культурній сфері. Доводячи практичну цінність свого дослідження, автору пропонується розробити локальній проект (визначаючи загальну мету, деталізуючи організаційні етапи його розвитку, визначаючи орієнтований бюджет, механізми, засоби, шляхи досягнення проектних цілей, форми контролю за виконанням)

План-стратегія проекту мають бути викладені у формі проектної пропозиції (опису проекту). Прикладом якої може слугувати наступний зразок:


Контроль та оцінка курсової роботи проводиться за рейтинговою системою, кращі проекти рекомендуються для участі у відповідних тематиці конкурсах, науково-практичних конференціях, тощо.

Проектна пропозиція

Назва проекту:

1. Загальна інформація

(цей розділ не повинен перевищувати половини/трьох чвертей однієї сторінки)

1.1. Країна-бенефіціар

Україна.

1.2. Підрядний орган

Європейське Співтовариство, представлене Комісією Європейських Співтовариств, для і від імені Уряду України.

1.3. Заявник

Назва, контактна інформація, опис організації, її цілі, розмір та відповідні досягнення у сфері інтересів проекту.

1.4. Поточний стан справ у галузі та інформація про проект

Опишіть поточну ситуацію у конкретній сфері, в якій виконуватиметься запропонований проект. Зокрема, опишіть сильні та слабкі місця в даному секторі, а також: стримуючі фактори і можливості для розвитку. В цьому розділі має бути наведено короткий опис контексту, в якому виконуватиметься проект, з врахуванням відповідних факторів (наприклад, історичних, географічних, регіональних, людських, економічних).

Якщо замовник вже виступав бенефіціаром за проектом "Бістро", то повинні бути зазначені обставини, що обґрунтовують необхідність запровадження нового проекту.

1.5. Суміжні програми

Надайте інформацію щодо програм/проектів, що доповнюють запропонований проект.

2. Цілі проекту

(Розділ не повинен перевищувати одну з половиною сторінки)

2.1. Опис проекту

На основі аналізу стримуючих факторів та можливостей, наведених у Розділі 1, чітко зазначте конкретні проблеми, на розв'язання яких буде спрямовано цей проект, та причини вибору саме цих проблем з-поміж інших визначених проблем. Цей розділ повинен продемонструвати, яким чином цей проект сприятиме:

 • досягненню національних завдань та зв'язок зі заходами, що здійснюються на національному рівні;

 • досягненню спільних цілей ЄС / країни-партнера, наведених у спільних угодах та програмах, включаючи Угоду про партнерство і співробітництво, Індикативну програму Тасіс і Програму дій Тасіс.

2.2. Конкретні цілі проекту

Опишіть конкретну ціль (цілі) проекту щодо здійснення термінових технічних, інституційних, економічних і соціальних перетворень, які запропонований проект повинен безпосередньо стимулювати, активізувати, ініціювати та підтримувати. Ця ціль має бути чітко та безпосередньо пов'язана з проблемою/проблемами, на вирішення яких спрямовано проект, (розділ 2.1.) які, в свою чергу, має бути пов'язаними з аналізом сильних та слабких моментів, сприятливих і несприятливих умов.

Досягнення конкретних цілей проекту залежить від успішного досягнення результатів, передбачених проектом, та сприйняття і використання результатів цільовими групами. Досягнення конкретних цілей залежатиме від:

(і) точності та достовірності результатів аналізу потреб та стримуючих факторів, проведеного під час розробки проекту;

(її) точності та достовірності припущень, зроблених щодо сприйняття та застосування результатів проекту та зовнішніх факторів, які впливатимуть на таке сприйняття та застосування результатів проекту.

2.3. Результати

Обов'язкові результати проекту визначаються у зв'язку до засобів, можливостей та систем, які залишаться після завершення проекту. Досягнення результатів перебуватиме під безпосереднім контролем з боку проекту і буде основою для здійснення моніторингу ходу виконання проекту. Очікувані результати проекту повинні бути чітко визначеними стосовно конкретної мети, з якою вони пов'язані.

У цьому розділі не повинні вказуватися засоби досягнення цілей / результатів (вдосконалення навичок, розповсюдження інформації, проведення семінарів чи конференцій).

3. Обсяг робіт

(Розділ не повинен перевищувати одну з половиною сторінки)

3.1. Загальні вимоги

У цьому розділі має чітко вказуватися, яким чином визначені цільові групи зможуть використовувати результати проекту. Якщо це можливо, наведіть кількісні/якісні показники для визначення переваг, які будуть отримані цільовими групами в результаті виконання проекту.

3.2. Конкретні заходи

Чіткий детальний перелік заходів, які має бути виконано для досягнення цілей проекту. Заходи повинні наводитися у порядку пріоритетності, або у хронологічному порядку. Повинні бути визначені будь-які заходи, виконання яких потребує участі експертів. При складанні цього розділу особливу увагу слід звернути на забезпечення життєздатності та розповсюдження результатів проекту.

3.3. Управління проектом

Операційний підрозділ Тасіс Представництва Європейської Комісії в Україні керуватиме виконанням проекту.

Партнером за проектом є ... (вкажіть партнерські організації).

Опишіть будь-які договори чи угоди, укладені заявником/партнерами щодо виконання проекту. Внесок заявника/партнерів повинен бути визначений, зокрема щодо надання матеріально-технічних ресурсів для виконання проекту та здійснення інших внесків, зокрема надання офісних приміщень тощо.

^ Рекомендовано, щоб заявник, або його партнер забезпечив, принаймні, надання офісних приміщень, для розташування експертів проекту. Це включає також включати меблі, телефонне обладнання, лінії для місцевого і міжнародного зв'язку.

4. Логістика та графік виконання проекту

Визначте, де буде розташовано представництва проекту, зокрема пілотні регіони, якщо це передбачено проектом.

Передбачений термін виконання проекту складає [...] місяців.

5. Вимоги

5.1. Персонал

Зазначте, наскільки це можливо, критерії професійної кваліфікації, мовні навички та досвід роботи експертів, які мають виконувати роботу за проектом.

5.2. Орієнтовний бюджет проекту

Має бути наведено орієнтовний бюджет проекту. Детальний бюджет буде визначено за підтримки Підрядного органу, якщо заявку на виконання проекту буде підтримано..

6. Звіти

Вимоги до звітності буде визначено за підтримки Підрядного органу

^ Розділи 4,5,6 не повинні перевищувати одну з половиною сторінки.

Основна література та її знаходження

^ Нормативно-правові документи

 1. Закон України „ Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 16, ст.264

НБУ

 1. Основи законодавства про культуру.– Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 21, ст.294

НБУ

 1. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки».– Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 32, ст.390

НБУ

 1. Закон України «Про охорону культурної спадщини».– Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 39, ст.333

НБУ

 1. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.405

НБУ

 1. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації". - Від 16 вересня 1997 року. - № 531/97-ВР

НБУ

 1. Закон України „Про вищу освіту”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134

НБУ

 1. Закон України "Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997р, №540/97-ВР

НБУ

 1. Закон України "Про друковані засоби масової Інформації (пресу) в Україні" від 16 листопада 1992 р.№2782-12

НБУ

 1. Наказ МОН N 49 від 23.01.2004р. "Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки"

НБУ

 1. Наказ МОН N812 від 20.10.2004р. "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

НБУ

 1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001.– 24с.

НБУ

Змістовний модуль 1

Соціально-культурна сфера як об’єкт державного регулювання.

 1. Гордин В.Э. Управление социальной сферой. Учебник. – СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1998.

НБУ

 1. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец, "Культурология" / Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. — 2.изд., испр. и доп. — СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. — 528с.

НБУ

 1. Михеева Н.А., Галенская Л.Н. Менеджмент в социально-культурной сфере (социально-экономические механизмы и методы управления): Учеб. пособие / Михеева Н.А., Галенская Л.Н.. — СПб.: Михайлов, 2000. — 169 с.

Каб. філ. 534

 1. Филипсон О.Г. Менеджмент в социально-культурной сфере. Основы теории и практики: учеб-метод. пособие. – Казань.: ГранДан, 1999.

НБУ

 1. Поплавський М. М. Менеджер культури: Підручник для студ. вузів культури та мистецтв / Київський держ. ін-т культури. — К. : МП "Леся", 1996. — 416с.

НБУ

 1. Зайцева К.В., Дорофиенко В.В. Менеджмент в сфере культуры. — Х.: Основа, 1999. — 129с.

НБУ

 1. Ключко Ю. Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин: пошук нових моделей / Національна парламентська бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. — К., 2003. — 28с.

НБУ

 1. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирова­ния: Учебное пособие. - СПб., 1997.

НБУ

 1. Дридзе Г.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проектирования. -М., 1995.

НБУ

 1. Герчанівська П.Е., Лемківський К.М., Федорова І.І. Культура управління.– К.: ІВЦ Політехніка, 2005 .– 200 с.

Каб. філ. 534

Змістовний модуль 2.

^ Фінансування соціально-культурної сфери.

 1. Башун О.В. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів: Наук.-метод. рекомендації бібліотекам / Донецька держ. обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської. — Донецьк, 1998. — 101с.

НБУ

 1. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере./ Под ред. И.М. Шеймана и др. – М.: Наука, 1995

НБУ

Змістовний модуль 3.

^ Правове забезпечення діяльності соціально-культурної сфери.

 1. Європейська культурна конвенція. Париж, 19 грудня 1954 року // Збірка договорів Ради Європи: Укр. версія / Рада Європи.– К.: Парламент. вид-во, 2000.–

НБУ

 1. ^ Декларация принципов международного культурного сотрудничества (Париж, 4 ноября 1966г.)/ Международные нормативные акти ЮНЕСКО: Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации, деклараций /Комнс. Рос. федерации по делам ЮНЕСКО; Сост. И.Д. Никулин. - М.: Изд. фирма «Логос», 1993. – 639 с.

НБУ

 1. ^ Збереження культурної самобутності та сприяння її розвитку: Рекомендації всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури / Межрпв. Конференц. По вопросам политики в области культуры. - Мехико, 1982 // Україна в міжнародно-правовіх відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурнІх цінностей / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, В.І. Акупенко. - К,: Юрінком Інтер, 1997. - с. 353-378.

НБУ

 1. Освіта України: нормативно-правові документи. – К., 2004.– 542с.

НБУ

 1. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1 трав. 2002 р. / Київський ун-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко (ред.), Л.В. Малюга (упоряд.). — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 640с.

НБУ

 1. Створення органів, що займаються проблемами культури: Управління у сфері культури. Рекомендація № 119 // Всесвітня конференція щодо політики в сфері культури // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, В.І.Акупенко. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - с.337.

НБУ

Змістовний модуль 4.

Культурна політика як стратегія діяльності усіх суб’єктів соціально-культурної сфери.

 1. Арнольдов А.И. Культурная политика: реалии и тенденции. - М., 2003

НБУ

 1. Дрожжина С.В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 198с.

НБУ

 1. Здіорук С. І., Парахонський Б. О., Валевський О. Л. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. — Препр. — К., 1995. — 76 с.

НБУ

 1. Жидков В.С., Соколов К.Б., Культурная политика России: теория и история. - Академический проект.: М., 2001, 592 с.

НБУ

 1. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. - М.: Либрея, 2002– 240 с.

НБУ

 1. Нестор Гарсия Канклини. Варианты политики в области культуры в контексте глобализации // Всемирный доклад по культуре. 1998 год: Культура, творчество и рынок. - М.: Ладомир; ЮНЕСКО, 2001. - 488

НБУ

 1. Чукут С.А. Генеза духовної культури. К., Вид-во УАДУ,1999 p.– 256 с.

НБУ

Змістовний модуль 5.

Іноваційні механізми организації галузей соціально-культурної сфери.

 1. Дубровина Л.А. Минимум управления, максимум управляемости: Руководителям библиотек о Всеобщем управлении на основе качества / А.И. Кочетов (науч.ред.). — М. : Фаир-Пресс, 2004. — 400с.

НБУ

 1. Дурович А. П., Кабушкин Н. И. и др. Организация туризма: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" / Н.И. Кабушкин (ред.), А.П. Дурович (ред.). — Минск : ООО "Новое знание", 2003. — 630с.

НБУ

 1. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 230500 "Социально-культурный сервис и туризм". — М. : Издательский центр "Академия", 2003. — 224с.

НБУ

 1. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Інститут вищої освіти АПН України. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 416с.

НБУ

 1. Кремень В.Г. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. (Факти, роздуми, перспективи). — К. : Грамота, 2003. — 216с.

НБУ

 1. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посіб.. — Запоріжжя : Просвіта, 2003. — 272с.

НБУ

 1. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. — Х. : Видавнича група "Основа", 2005. — 176 с.

НБУ

 1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За редакцією Кременя В.Г. Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 146 с.

НБУ

 1. Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: учебник. – СПб, 2001. – 274с.

НБУ

 1. Основи теорії гендеру: Навч. посіб.– К., «К.І.С.», 2004р.– 536с.

Каб. філ. 534

Інтернет-джерела

www.rada.gov.ua

www.nbuv.gov.ua

www.c-culture.ru

www.i-u.ru

Додаток А

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

Кафедра філософії


^ КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Державне регулювання соціально-культурної сфери»


на тему «____________________________________________________

____________________________________________________________»


Виконав студент _____ курсу, групи _____

факультету соціології

_______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

Залікова книжка № ____________


КЕРІВНИК ____________________________Допущено до захисту: ______________________________________


Захищено з оцінкою: _______________________________________


КИЇВ – 2007

Додаток Б

^ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

з дисципліни «Державне регулювання соціально-культурної сфери»

студенту _______ курсу факультету соціології, група _______, залікова книжка № _________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

Тема курсової роботи: ______________________________________________

__________________________________________________________________

Об’єкт дослідження: _______________________________________________

^ Мета та завдання дослідження аналітичної частини курсової роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Календарний графік виконання роботи: Дата видачі завдання: __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Термін закінчення роботи: „___”______________200_року


Час і місце консультацій: ___________________________________________


Підпис студента ___________________________


Керівник курсової роботи __________________________________________

(посада, прізвище, ініціали )
Скачати 369.35 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір369.35 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх