Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус дисципліни вибіркова для студентів icon

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус дисципліни вибіркова для студентів


Схожі
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів усіх...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для усіх напрямків підготовки...
Вступ
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА “ПОДАТКОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ”Реєстр. № __________________
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентівстатус дисципліни


вибіркова


для студентів


ІІ курсу,


спеціальності


6 03 05 08 «Фінанси»

за професійним спрямуванням «Оподаткування»


напряму підготовки


0305 − «Економіка та підприємництво»


факультету


Економіки^ ХЕРСОН − 2009


Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень»


Укладачі: Стасюк Г.А. – к.е.н., професор; Волкова О.В. – ст. викладач, кількість сторінок − 9


Рецензент: к. е. н., доцент завідувач кафедри

«Податкової та бюджетної політики»

Л.П.Сідельникова


Затверджено
на засіданні кафедри «Податкової та бюджетної політики»
Протокол № від 2009 р.
зав. кафедри _________ Л.П.СідельниковаВідповідальний за випуск Л.П.Сідельникова, к.е.н., доц., завідувач кафедри «Податкової та бюджетної політики»


ВСТУП

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Основи наукових досліджень" дають можливість:

 • вивчити основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретних проблем;

 • активізувати творче мислення;

 • опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень для підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

 • раціонально організовувати інтелектуальну працю;

 • навчитися узагальнювати результати наукових досліджень, моделювати експерименти та превентивно визначати напрями досліджень;

 • здійснювати апробацію, впроваджувати та розраховувати економічну ефективність результатів наукових досліджень.

Згідно з навчальним планом курсу "Основи наукових досліджень" на самостійну роботу студентів передбачено 33 години.

Вивчення курсу передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Студенти вивчають курс самостійно, користуючись конспектами лекцій, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними виданнями та іншою науковою літературою.

Форма контролю самостійної роботи студентів передбачає діалогове спілкування з викладачем, тестування за темами та методи, що мають контрольну функцію, а саме: письмові контрольні роботи; підготовка наукових повідомлень.

Велике значення для засвоєння матеріалу з основ наукових досліджень має рубіжний контроль знань у формі письмових контрольних робіт на завершення вивчення курсу.

Самостійна робота з курсу "Основи наукових досліджень" включає такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних та семінарських занять;

 • виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт.

З метою набуття теоретичного та практичного досвіду у систематизації набутих знань із курсу "Основи наукових досліджень" та його адаптації до дисциплін галузевого спрямування студенти повинні опанувати правила підготовки та презентації наукових повідомлень.

Наукове повідомлення складається на підставі дослідження, огляду літературних джерел з обраного напряму. У ньому повинні знайти висвітлення висунута гіпотеза, система доказів, новизна та практичне значення отриманих результатів, опрацьовані інформаційні джерела. Презентація наукового повідомлення може супроводжуватися візуальними засобами.

Результати проведеного самостійного дослідження презентуються студентами протягом вивчення курсу на семінарських заняттях або на засіданнях наукового гуртка.


^ 2. План самостійної та індивідуальної роботи студентів


Для самостійного та індивідуального вивчення студентам денної форми навчання пропонуються такі теми:

Таблиця 4Види та форми самостійної та індивідуальної роботи


Рекомендована література


Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовним модулем

1

2

3

4

5

1. Обов'язкові

Змістовий модуль 1 (34 години)

І. Самостійне опанування тем:

1. Адаптації вищої освіти України до європейської системи вищої освіти

2. Принципи, шляхи й засоби вдосконалення системи вищої освіти

3. Наука як система знань

4. Основи наукознавства

5. Методологія наукових досліджень

6. Наукове дослідження і методика його виконання в економіці.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 211-4 тиждень, відповідно до навчальної робочої програмиСкладання конспекту, опитування, тестування10ІІ. Підготовка до практичного заняття

Конспекти лекцій, основна література згідно робочої програми-//-


Оціню-вання виступів5


ІІІ. Модульний контроль №1


-//-

4-ий тиждень, відповідно до робочої програми

Перевірка модульної контрольної роботи


15 балів

Змістовий модуль 2 ( 29 годин)

ІV. Самостійне опанування тем:

7. Основні напрями наукових досліджень з економіки, оподаткування

8. Наукова організація дослідного процесу

9. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці

10. Систематизація результатів економічного дослідження

11. Особливості організації студентських наукових досліджень

12. Основні види студентських наукових робіт1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 215 - 9 тиждень, відповідно до навчальної робочої програмиСкладання конспект-ту, опитування, тестування15V. Підготовка до практичного заняття

Конспекти лекцій, основна література згідно до робочої програми-//-


Оціню-вання виступів10


VІ. Модульний контроль №2


-//-

9-ий тиждень, відповідно до робочої програми

Перевірка модульної контрольної роботи


25 балів

^ Разом балів за обов’язкові види СРС 40 балів

ІІ. Вибіркові

(альтернативні завдання для підвищення рейтингу студента)

- Презентація матеріалів за темами:

1. Інвестиційна політика страховика

2. Методика формування резервів зі страхування життя.

3. Ціна страхового продукту, як основа для розрахунку тарифів.

4. Інші теми, по вибору студента.
10

- Виступ за додатковою доповіддю по темам дисципліни


10

- Підготовка статті, роботи на конкурс


15

- Активна робота під час лекцій, практичних занять


5

Разом балів за вибіркові види СРС

40


3. методичні рекомендації до виконання плану Срс


Питання для самоконтролю


Тема 1

 1. Визначить що включає "система наукових знань".

 2. Які основні продукти отримує наука?

 3. Назвіть основні етапи еволюції науки та дайте їм характеристику.

 4. Відтворіть шлях створення наукової теорії.

 5. Дайте визначення поняттям: "теорія", "наукова ідея", "принцип", "категорія", "методологія", "гіпотеза", "експеримент".

 6. Що може бути об'єктом дослідження?

7. Які пізнавальні завдання вирішуються у процесі наукового дослідження?


Тема 2

 1. За якими ознаками класифікуються наукові дослідження?

 2. Визначте розбіжності між теоретичними, теоретико-експериментальними та експериментальними дослідженнями.

 3. Які основні критерії враховуються при виборі теми наукового дослідження?

 4. Перелічіть основні розділи та їх зміст при підготовці техніко-економічного обґрунтування теми.

 5. Висловіть основні вимоги до гіпотези.

 6. Які стадії проходить процес розвитку гіпотези?

 7. Визначіть форми науково-дослідної роботи.

 8. Як відбувається процес планування НДР?


Тема 3

 1. Які методи використовуються при проведенні наукових досліджень?

 2. Дайте визначення поняттям: "аналіз", "синтез", "індукція", "дедукція", "аналогія", "моделювання", "абстрагування", "конкретизація", "системний аналіз".

 3. Чим відрізняються загальнонаукові методи досліджень від емпіричних?

 4. Визначить етапи розвитку аксіоматизації знань.

 5. Які спеціальні методи використовуються у наукових дослідженнях?

 6. Які види соціологічного дослідження Ви знаєте? Дайте їм характеристику.

 7. Які дії передують проведенню соціологічного дослідження?

 8. Чим відрізняються фотографія робочого часу працівника від фотографії виробничого процесу?

Тема 4

1. Наведіть класифікацію інформаційного забезпечення наукових досліджень.

2. Що таке "економічна інформація"?

3. Визначить зміст інформаційного забезпечення.

4. З яких складових формується національна система науково-технічної інформації?

5. Які основні положення визначає Закон України "Про науково-технічну інформацію"?

6. Чим відрізняються статистична і масова інформація?

7. Перелічіть основні види документів та дайте їм коротку характеристику.


Тема 5

1. Які складові включає науково-дослідний процес?

2. Що таке інтелект наукового працівника? Від чого залежить його рівень?

3. "Мозкова атака" - що це таке?

4. Наведіть основні положення наукової організації праці науковців.

5. Які фактори повинні враховуватись при організації робочого місці дослідника?

6. Перелічіть обладнання робочого місця науковця.


Тема 6

 1. Які види ефективності науково-дослідних робіт Ви знаєте? Дайте їм визначення.

 2. Що таке попередня, очікувана та фактична економічна ефективність?

 3. За якою формулою розраховується коефіцієнт економічної ефективності НДР?

 4. Визначте резерви підвищення ефективності науково-дослідних робіт.


Тема 7

 1. Яка організація в Україні офіційно засвідчує наукову кваліфікацію?

 2. Охарактеризуйте структуру організації освіти і науки в Україні.

 3. Перелічіть наукові заклади України.

 4. Визначте чим відрізняються наукові ступені від наукових звань.

 5. Окресліть напрями міжнародної співпраці у галузі науки.

6. Інтелектуальна власність, її охорона в Україні.


Тема 8

 1. Визначіть загальні вимоги до науково-дослідної роботи.

 2. Охарактеризуйте структуру звіту з науково-дослідної роботи.

 3. Які відомості містить реферат звіту з науково-дослідної роботи?

 4. Загальні вимоги щодо оформлення звіту з НДР.

 5. Охарактеризуйте послідовність складання переліку використаних джерел інформації.

 6. Рецензія (відгук про наукову роботу), її зміст.

 7. Які вимоги висуваються до наукової доповіді?

 8. До яких видів видань належать монографії та наукові статті?

 9. До яких видів видань належать підручники та навчальні посібники?^ 4. Форми звітності та порядок зарахування СРС


Поточний контроль є важливим елементом навчального процесу і здійснюється за результатами самостійної роботи студента (СРС). Це дозволяє максимально об’єктивно оцінити рівень знань студентів з навчальної дисципліни, ступінь засвоєння ними програмного матеріалу та оволодіння навичками виконання практичних завдань.

Поточний контроль здійснюється у формі СРС по таких об’єктах:

- підготовка до практичних занять;

- підготовка і виконання модульних контрольних робіт (два модуля);

- самостійне опрацювання теоретичних питань (одне питання з кожної теми згідно таблиці в пункті 2);

- виконання та захист індивідуальних завдань;

- критичний огляд і оцінка наукових публікацій за темою.

Самостійна робота студента з дисципліни „Основи наукових досліджень” включає обов’язкові та вибіркові завдання, які оцінюються разом в межах від 0-100 балів з відповідною диференціацією по видах робіт.


^ Перелік робіт, що підлягають оцінці в балах при вивченні студентами спеціальності 6.050108 дисципліни „Основи наукових досліджень”Види робіт

Розподіл тем

1

2

3

4

М1

5

6

7

8

9

М2

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розв’язання завдань на практичних заняттях

1

1

1

2

5

2

2

2

2

2

10

15

Самостійне опрацювання теоретичних питань

2

2

3

3

10

3

3

3

3

3

15

25

Поточні модульні контрольні роботи


15

15

25

25

40

Виконання індивідуального завдання


20

Виконання вибіркових завдань з СРС


40

Разом


100^ 5. Критерії оцінювання СРС


1. Підготовка до практичних занять оцінюється за активність і відвідування практичних занять і складає від 0 до 10 балів (включно).

^ 2. Підготовка і виконання модульних контрольних робіт (два модулі)

Модуль у вигляді контрольної роботи, проводиться в аудиторії включає одне теоретичне завдання, тести та задачі, оцінюється від 0 до 40 балів за два модулі.

Контрольна робота за модулем проводиться після завершення вивчення відповідних розділів (не пізніше за тиждень до закінчення семестру)

Контрольна робота включає навчальний матеріал, розрахований на його опрацювання протягом 2-х академічних годин.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення контрольних занять в університеті.

При встановленні загальної оцінки перевага надається практичним ситуаціям.

^ 3. Самостійне опрацювання теоретичних питань, призначених для більш поглибленого вивчення дисципліни оцінюється за правильність, повноту, своєчасність (в строк за графіком) і захист в діапазоні від 0 до 25 балів (включно).

^ 4. Виконання та захист індивідуального завдання оцінюється за правильність, повноту, своєчасність (в строк за графіком) і захист – в діапазоні від 0 до 20 балів (включно), а саме:

- 20 балів – за вірно виконані і захищені в строк 100%;

- 15-20 балів за правильно виконані 80%, захищені на позитивну оцінку та подані в строк завдання;

- 15-10 балів – за правильно виконані та захищені в строк з позитивною оцінкою 55-75%;

- 5 балів за виконані і захищені на позитивну оцінку та подану не в строк 25-50%;

- 0 балів – якщо виконано менш 25% завдань.

5. Виконання вибіркових завдань оцінюється в межах від 0 до 40 балів за відповідно обране завдання у вигляді реферату, аналітичного огляду наукової літератури. За правильно висвітлену тему завдання, позитивну оцінку її презентації в строк студент одержує 40 балів. Якщо завдання не виконано, або не відповідає вище наведеним вимогам студент одержує 0 балів.


^ 6. Рекомендована література для студентів денної форми навчання


І. Нормативно-правові акти

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робо­чим місцем» № 223 від 19 березня 2008 р. [Електронний ре­сурс]. - Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підви­щення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 р. [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу : http//www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в Європейське і сві­тове освітнє співтовариство на період до 2010 року» № 612 від 13.07. 2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.mon.gov.ua/lavs/MOH 612 07.doc.

 4. Болонський процес у фактах і документах / [упоряд. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.]. - Київ -Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с

 5. Болонський процес. Документи і матеріали / [за ред. докт. екон. наук проф. С. І. Юрія]. - Тернопіль : Екон. думка, 2006. - 136 с

6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії. - К. : Ред. «Бюлетня ВАК України», 2007. - С 9-15.

7. Витяг з Положення про Всеукраїнський конкурс студентських есе з актуальних проблем сучасної української політики і пра­ва. Затверджено рішенням Наглядової ради МГО «Українська молодіжна фундація політико-правових досліджень «МАТЕЗІС» (протокол № 2 від 25 вересня 2007 р.) [Електро­нний ресурс]. - Режим доступу : http//www. urist.org.ua / attach2/news/l 191326681708/1191326681708.doc. - Назва з екрана. - С 1-5.

 1. Дипломні роботи з правознавства: метод, реком. / [уклад. Н. Я. Якимчук]. - Чернівці: Рута, 2003. - 44 с

 2. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / [розроб.: В. В. Грубінко, 1.1. Бабин, О. В. Гузар]. - Тернопіль : Вид-во ТИПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 48 с

 3. Вимоги до оформлення дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» / [за ред. проф. Г. П. Журавля]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2007. - 35 с.

II. Монографії

 1. Варшавский К. М. Организация труда научных работников / Г. М. Варшавский. - М. : Экономика, 1975. - 109 с.

 2. Шульга З. П. О методике научно-исследовательской работы [применительно к исследованиям обществоведов] / 3. П. Шульга. - [изд. второе, испр. и доп.]. - К. : Вищ. шк., 1978. - 157 с.

III. Навчальні посібники

 1. Вища освіта України і Болонський процес : [навч. посіб. / за ред. В. Кременя]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2004. - 384 с

 2. Гарасим П. М. Методологія та методика економічних дослі­джень : навч. посіб. [для студ. ВНЗ]. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. - Тернопіль : Астон, 2006. -414 с.

 3. Лук'янець В. С. Філософський постмодерн: навч. посіб. / В. С Лук'янець, О. М. Соболь. - К. : Центр навч. л-ри, 1998. -150 с.

 4. П'ятницька-Позднякова І. С Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / І. С П'ятницька-Позднякова. - К. : Центр навч. практики, 2003. - 116 с

 5. Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : по­сіб. / А. М. Черній. - [2-ге вид.]. - К.: Арістет, 2005. - 232 с

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.

^ IV. Навчально-методичні посібники

19. Студентські наукові дослідження: сучасні вимоги та пріорите­ти (методика підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань, рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних і ма­гістерських робіт та їх захисту) : навч.-метод. посіб. для студ. гуманіст, ф-тів. [уклад. М. Алексієвець, М. Алексієвець, Л. Алексієвець]. - Тернопіль: Літопис, 2007. - 125 с

^ V. Довідкові видання

20. Джерелознавство історії України: довід. / [редкол. : М. Я. Варшавчик (гол.), Я. С Калакура (заст. гол.) та ін.]. - К. : Поліграф-дільниця, 1998. - 212 с

21. Економічна енциклопедія : [у 3 т. / редкол. : С В. Мочерний (відп. ред.)]. -К.: Академія, 2000-2002.

Т. 1.-2000.-864 с; Т. 2.-2001.-848 с; Т. 3. - 2002. - 952 с.

 1. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохо­ров]. - М. : Сов. энциклопедия, 1989. - 1632 с.

 2. Юридичний словник-довідник І [за ред. Ю. С. Шемшученка]. — К. :Феміна, 1996.-696 с.

^ VI. Автореферати дисертацій

 1. Брич В. Я. Регіональний ринок праці та механізм його регулю­вання (на прикладі Тернопільської області): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09.02 «За­йнятість та ринок праці» / В. Я. Брич. - К., 1997. - 22 с

 2. Кравчук М. В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в 1994—1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / М. В. Кравчук. - К., 1998. - 44 с

VII. Інтернет-ресурси

 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/lavs/MOH 612 07. doc.

27. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.plg.org.ua/index.php? go = Pages @ in-view@=296.
Скачати 219.56 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір219.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх