Робоча навчальна програма “ риторика для студентів всіх спеціальностей Програму рекомендовано icon

Робоча навчальна програма “ риторика для студентів всіх спеціальностей Програму рекомендовано


Схожі
Робоча навчальна програма “ філософія (логіка, етика, естетика...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни етнограф І яукра ї н и для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...Загрузка...
скачать
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


“Затверджую”

декан ВС


Новіков Б.В.

“_______”______2006


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

РИТОРИКА”


для студентів всіх спеціальностей


Програму рекомендовано

кафедрою філософії

Протокол №____від______2006


_______________________

проф. Новіков Б.В.


Київ 2006


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Курс “Риторика” є науковою дисципліною бакалаврської та магістровської підготовки. Розрахований на теоретичне та практичне засвоєння студентами риторичних законів, алгоритмів ефективних мовленнєвих комунікацій, та є одним з чинників вдосконалення загальної культури особистості. Академічний процес викладання науки здійснюється у рамках філософсько – психологічної проблематики. У процесі практичних занять використовуються методи тренінгу, моделювання проблемних ситуацій, диспути, тематичні відеокурси.


ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

^ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Основною метою курсу є розкриття креативної гуманістичної природи дару Слова , призначення його не тільки для обміну інформацією, але й для всебічного духовного розвитку особистості у її комунікаціях з собою, з іншими людьми, зі світом. У процесі занять розкривається та вдосконалюється творчий потенціал студентів, корегуються їх мовленнєві моделі поведінки, способи встановлення комунікативних відносин та реалізації себе у парадигмі “Думка – Слово – Вчинок”.


Завдання навчальної дисципліни “Риторика”:


-Показати, що риторика, одна з найдавніших наук у історїї людства, діє у світі як практика мислемовленнєвих комунікацій, як технологія та мистецтво красномовства. Ці форми існування риторики тісно повязані з онтологічно – гносеологічними, світоглядними параметрами особистості у вимірах буття.


-Сприяти розумінню того, що риторика потребує постійного вдосконалення людини, її способів спілкування, у разі творчного засвоєння підіймає особистість на більш високий щабель культури.


-Вдосконалити практичні навички та вміння студентів у риторичних дискурсах монологу, діалогу, дискусії, агональної

комунікації.

-Виховати свідоме ставлення до мовлення, до культури, логіки, техніки мови. Навчити професійно готуватися до публічних промов та інших риторичних ситуацій з урахуванням специфіки сучасного історичного моменту розвитку екранної культури , демократизації життя суспільства і, при цьому, інформаційного буму, інфляції слова.


-Довести, що риторика спроможна допомагати кожній людині виявити оптимальні шляхи виходу з кризових станів буття.


ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Се


местр

Всього

(кред.

год.)

Розподіл за видами занять (всього год./год.у тижні)

СРС

Модульні

контр.

роб.(кільк)

Інд.

завд.

(вид)

Семест-

рова

атест.Лекції Практичні/

семінар.

__________________________________________________________


^ ІУ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ІУ. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

^

Назва розділів, тем
Всього

Лекції

Практичні

(контр.)

Семінари

ССРС

1.Риторика. ІІ роль та проблематика

у суспільстві
2. Поняття риторичної культури особистості.
3. Антична риторика
^

4. Риторика як інструмент філософії та філософування
5. Вітчизняні витоки риторики у історії украінської філософії та красномовства. Розвиток риторики у ХІХ – ХХ ст.

6 Мистецтво ораторської промови. Публічний монолог.

.
7. Риторика діалогу
8. Риторика – еристика - мистецтво дискутувати. Риторика як «мистецтво переконувати
9. Конфронтаційна риторика
ІУ.2. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ.


^

Тема 1. Риторика, її проблематика та роль у суспільстві.2 години.


Мета, завдання, предмет, програма курсу. Місце риторики як інтегральної дисципліни у колі інших наук про людину. «Відносини» риторики з психологією, психолінгвістикою, лінгвістикою, філософією, етикою, логікою, акторською майстерністю, літературознавством, історією, соціологією тощо. Звязок риторики з духовно – душевною природою людини, з рівнем її інтелекту та світоглядних приоритетів. Риторика як семіотика буття. Виміри буття та виміри риторичної майстерності : риторика буденності, риторика граничних станів буття, метариторика. Риторика як процес, технологія та мистецтво. Предмет риторики – homo verbo agens (людина, що діє словом). Поняття Словодії. Поняття “риторика вчинку”. Сучасні українські соціально – риторичні ознаки та парадокси суспільного буття.

Сучасні жанри риторики.


^ Тема 2. Поняття риторичної культури особистості. /2 години/


Роль мислемовлення як важливішого фактору у процесі соціоантропогенезу людства взагалі та особистості зокрема.

Поняття риторичного ідеалу. З історії питання. Красномовство – ознака харизми. Вміння використовувати багатий потенціал мислемовлення. Алгоритми риторичної харизми : професійне знання предмету мови, пам ять, художня уява, культура мови, логічність мови, досконала техніка мови, екпресія, адекватна кінесика як невербальна риторика. Роль раціональних та ірраціональних факторів у риторичному генезисі. Поняття каріокінезису як магіі слова. Особливості жіночого та чоловічого мислемовлення. Поняття андрогінності метариторики. Проблема аудиторного шоку. Проблема нецензурної лексики та арго-запозичень, мовленнєвої агресії. Навязування західних мислемовленнєвих моделей. Соціальні наслідки цього процесу. Можливість використання актуалізуючої риторики як арттерапії.


^ Тема 3. Антична риторика ( 2 години).


Проблематичність чіткої хронології щодо народження науки. Риторика стародавнього світу. Риторика шаманів, жерців у давніх рідо-племінних станах суспільного життя людей - ознака харизматичної влади. Свідотства давньо-східних епосів про вирішальну роль дару слова у відносинах людей. Риторика – однолітка людства. Афіни У ст. до н.е. – офіційна «батьківщина» риторики як науки та мистецтва переконувати. Соціально – політичні передумови панриторизму давніх греків. Інститути демократіі ( суд, нарада, епійдектичні заходи). Культ agone у афінян. Діяльність Горгія, Демосфена, Ісократа. “Риторика” Арістотеля, діалоги Сократа (Платона), – етапи розвитку риторичних знань і практики ораторства. Стереотип щодо синонімії понять “риторика” та “ораторство”. Зародження риторичних маніпуляцій, моделей популістської риторики. Софістика та діалектика – дві риторики, два способи життя. Аттицизм і азіанізм у моделях римської риторики. Цицеронівські риторичні трактати та роль Ю.Цезаря у зародженні європейської публіцистики; педагогічно – риторичні настанови Квінтіліана. Значення античних надбань риторики.


^

Тема 4. Риторика як інструмент філософії та


філософствування (2 години).


«Риторика – це філософія зовні, філософія – це риторика внутрішнє» ( М. Бахтін, І. Пєшков). Риторика світоглядних питань – початок філософствування особистості, розгортання філософської парадигми пізнання та дослідження світу. Алгоритми філософствування : питання (проблема), догма чи гіпотеза, метафори, афоризми. Використання цих алгоритмів на протязі розвитку історіі філософії Середньовіччя, Відродження, Нового часу, епохи Просвітництва. Риторично – філософські праці схоластів, взірці патрістики, гомілетики. Аналіз філософських праць з точки зору використання потенціалу красномовства. Августін. Златоуст. Абеляр. Вольтер. Шопенгауер. Монтень .Ларошфуко .Бекон. Лейбніц та ін. Філософсько – риторичний перегук століть – траєкторія розвитку філософської думки людства.


^ Тема 5. Вітчизняні витоки риторики у історії украінської філософії та красномовства. Розвиток риторики у ХІХ – ХХ ст.

(2 години).


Живе Слово словянського народу. Народний золотослів. Видатні оратори Києвської Русі (мітрополіт Іларіон, Кирило Туровський, преподобний Нестор, Володимир Мономах та ін.). Літописання як джерело красного письменства та красномовства. Риторична спадщина доби українского барокко. Ф.Прокопович, Г.Сковорода, П. Юркевич – філософія та риторика кордоцентризму, сродної праці. Зародження ідеалу вітчизняного красномовства : толерантність, соборність, емоційніть на противагу раціональності, образність, сердечність. Праця Ф. Прокоповича «Про риторичне мистецтво».

«Коротке красномовство» М.Ломоносова. Риторична спадщина російських риторів та супільних діячів : Сперанського, Рижського, Яворського, Коні, Плевако та ін. Криза риторики у ХІХ ст. Роль В.Г. Белинського у публічному «засудженні» риторики. Словесність – наукова дисципліна, тотожна риториці, але обмежуюча її креативні функції .

ХХ століття у історії риторики. Тоталітарна риторика. Риторика харизматичних лідерів перед натовпом. Проблема риторичних маніпуляцій з зародженням екранної культури та бурхливим розвитком мас медіа. Поняття телериторики, телеіміджу. Моделі сучасної теле-радіо-риторики. Феномен інтерактивного спілкування.


^ Тема 6. Мистецтво ораторської промови. Публічний монолог.

( 2 години ).


Поняття публічної промови. Види публічних промов. «Три зони» риторики – три стиля ораторства. Історичний нарис теоріі ораторства. Композиція публічної промови та етапи підготовки оратора. Цілі промови : інформативна, переконуюча, заохочуюча, розважальна, самопрезентативна. Методи підготовки : вивчення першоджерел, запамятовування, виписки, зберігання інформації,

Правило «третьої милі», активне спостереження, експеримент. Планування чи експромт : за і проти. Види тезисних розкладів промови. Стадії вивчення характеру аудиторії. Невербальна підготовка оратора. Види початку публічної промови. Композиція основної частини: аргументація та контраргументація. Логіка та психологія у ораторстві. Прийоми активізації уваги публіки. Фінал промови. Аналітичний етап. Сучана українсько школа риторики (Г.Сагач) про закони ораторства. Теорії НЛП про ефективні мовленнєві дискурси. Майстерність «інтриги», «сенсорна атака». Маніпуляції етичні та неетичні. Відеоогляд, аудиювання, відеоаналіз прикладів сучасних публічних промов.

^ Тема 7. Риторика діалогу ( 2 год).


Діалог як риторичний дискурс. З історії : сократівська маєвтика та іронія як спосіб знаходження істини у процесі діалогу.Проблема активного слухання. Види слухання : поверхневе, логічне, співпереживання. Типи діалогу : формальний, ігровий, діловий, духовний. Поняття інсайту у діалозі.

Фатичний діалог – ритуальна гра буденності. Види співрозмовників.«Важкі люди» у діалогічному спілкуванні. Співпесідник мобільний і регідний, домінантний та недомінантний. Т.зв. рольовий трикутник у діалозі: «Переслідувач», «Радник», «Жертва». Маніпулятивні ролі у діалозі ( за концепціями Е.Берна та Е.Шострома). Співрозмовники

«Батько», «Дорослий», «Дитина». Способи спілквання з «важкими» співрозмовниками. Як вгамувати «Людину – танка» чи заохотити «Мовчуна». Особливості чоловічої та жіночої моделей поведінки у режимі діалогу. Феномен флірту. ОПВ – оптимальний порядок вислуховування. Етична коректність «підбудови» під співрозмовника. Бізнес- комунікативні маніпуляції. Техніка продажу. Риторичні маніпуляції у сучасних харизматичних сектах, їх небезпека. Способи протидії маніпуляціям у діалозі.


^ Тема 8. Риторика – еристика - мистецтво дискутувати.

Риторика як «мистецтво переконувати» (2 год).


Еристика : витоки та еволюція поняття. З історії питання. Античність : міфологія еристики. Софістичні та діалектичні моделі переконання як моральний вибір людини. Артур Шопенгауер – «Еристика або мистецтво сперечатися». «Спор» С.Поварніна. Сучасна еристика у Інтернеті.

Прояснення понять «суперечка», «полеміка», «дебати», «дискусія».

Види суперечок. Модальність спорів. Умови для початку суперечок. Види доказів, доводів. Логіка формальна, діалектична, паралогіка у процесі спору. Факти, посилання на авторитет, данні науки, використання методів індукціі – дедукції у системі логічної аргументації. Роль емоційних факторів у доказах. Суперечка на публіці. Суперечка у ефірі. Неетичні засоби ведення суперечки : підміна тезису, ставка на сором, підмазування аргументу, обструкція та ін.. Види нейтралізації обструктивних настроїв. В. Шейнов : «12 сучасних правил переконання». Гра на людських потребах – популярна маніпуляция для перконання опонента. «Трикутник потреб» А. Маслоу. Приклади маніпуляцій на потребах у сучасних дискутивних дискурсах риторики. Аналітичний відеоогляд.


^ Тема 9. Конфронтаційна риторика ( 2 години).


Поняття агональної, конфронтаційної риторики. Види конфліктів. Передумови виникнення конфліктів. Поняття внутрішнього конфлікту. Міжособистісні та групові конфлікти. Державні, етнічні, расові. Міжнародні конфлікти. Конфліктогенні слова, дискурси, ситуації .Конструктивні можливості конфлікту. Способи риторичного урегулювання конфлікту : заміна “ти – суджень” на “я – судження”. Компроміс, улагодження, ігнорування – стратегіі мовленнєвої поведінки у конфлікті. Тритейський суд. Запрошення спеціалістів, консультантів у певних умовах ділового конфлікту. Алгоритми переростання суперечки у конфлікт буденності. Подружні конфлікти, протистояння батьків та дітей. Конфлікт субординацій.

Закони ділових переговорів. Метод круглого столу. Конфліктогенна риторика як калька діалектичної детермінованості буття у боротьбі протилежностей. Способи оптимізації внутрішнього конфлікту – запорука толерантного відношення до світу. Ангалітичний відеоогляд. Підведення підсумків курсу. Повторення основних тез учбової дисципліни.


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ: 1. Риторика – наука, технологія, мистецтво ( 2 години).
 1. Предмет та завдання риторики. ЇЇ наукове визначення.

 2. Онтологічна природа риторики : виміри людського буття і «виміри» риторики: буденність, граничене буття, метабуття.

 3. Риторика буденності: автоматизм мислемовлення, феномен мовленнєвої агресії, нецензурної лексики, низької культури мови.

 4. Технологічне використання риторики. Проблема риторичних маніпуляцій.

 5. Сучасні жанри риторики.

 6. Поняття мистецтва красномовства.


Література:


 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. Львів, «Світ», 2001.

 2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. РнД, 1999.

 3. Гольдин В.Е. Речь и этикет М., «Просвещение», 1983.

 4. Доценко Е.Л. Психология манипуляций. М., 2000.

 5. Михальская А.К. Русский Сократ. М., « Академия»,1996.

 6. Сагач Г. Риторика. К., 2001.

 7. Сопер П. Основы искусства речи. РнД, 1995.

 8. Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии.К.-М., 2002.

 9. Філософія. Світ людини.К., «Либідь», 2003.

 10. Флоренский П. У водоразделов мысли. Соб.соч. Т.2. – М, 1990.


Тема 2. Риторична культура особистості (2 год.)


 1. Поняття «культура мови». Класифікація мовленнєвих помилок та засоби їх корекції.

 2. Поняття адекватної кінесики( міміка, жестикуляція, проксеміка).

 3. Техніка мови : чітка дикція, вимоги до темпу, гучності, висоти,

тону голосу, майстерність паузи.

 1. Мовленнєвий етикет.

 2. Відпрацювання практичних вправ з риторики.


Література:


 1. Гламаздин В. Ты овладел ораторским искусством? М., 2000.

 2. Бабич Н.Д Основи культури мовлення. – Львів, «Світ», 1990.

 3. Вербовая Н.П. Искусство речи. Учебник для театроведческих вузов. М., «Искусство», 1997.

4. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СпБ, 1997.

5 . Культура парламентской речи. М., «Наука». 1994.

6. .Мальханова И. Школа красноречия. Цицероном может стать каждый! М., «Принт», 2001 7. 7..Основы системы Станиславского. Авторы - составители : Киселева Н.В., Фролов В.А. РнД, 2000.

8. Пиз А. Язык жестов. Воронеж, 1992.


Тема 3. Античні засади риторики. ( 2 год.)


 1. Соціально – політичні передумови виникнення риторики як науки та мистецтва переконувати у Афінах У- УІ ст. до н. е.

Демократичні існтитути влади у давній Греції.

 1. Діяльність Демосфена – патріота, громадянина, оратора. Демосфенівські «фігури».

 2. Арістотель. Дослідження «Риторика» – викладення основних алгоритмів красномовства, їх філософсько – антропологічне обгрунтування.

 3. Сократівські діалоги - першовитоки вчення про риторичні дискурси. «Горгій» та «Федр» – дослідження парметрів мислемовлення.

 4. Риторичні трактати Цицерона – взірець давньоримської риторики.


Література :

 1. Абрамович С.Д. та ін. . Риторика. Львів., «Світ», 2001.

 2. Аристотель. Поэтика и риторика. М., 2001.

 3. Античные риторики./ Под ред А. Тахо – Годи.-М., МГУ, 1978.

 4. Античная философия от Зенона до Прокла. Минск., 1998.

 5. Клюев Е.В. Риторика. М., 1999.

 6. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., УРАО, 1998.

 7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.,1991.

 8. Сагач Г. Риторика. К., 2000

 9. Михальская А.К. Русский Сократ., М., 1996..

 10. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., «Ладомир», 1994.


Тема 4. Риторика як «інструмент» філософії ( 2 год).


 1. Поняття внутрішнього спілкування . «Риторика вчинку» – витоки риторичного дискурсу внутрішнього діалогу.

 2. Філософ як «неодномірна» людина, що шукає відповіді на смисложиттєві питання та визначає закономірності буття . Алгоритми філософствування.

 3. Огляд риторичних надбань епохи середньовіччя, Відродження та Нового часу у Європі.

 4. Наукове красномовство філософа ( за вибором студентів).

 5. Теорії філософії мови.Література: 1. Антология мировой философии. М., 1970..

 2. Бердяев Н. О назначении человека. М., 1993.

 3. Головко Б.А. Філософська антропологія. К., 1997.

 4. Горфункель Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980

 5. Пешков И.В. Введение в риторику поступка. М., «Лабиринт», 1998.

 6. Философия языка : в границах и вне границ. В 2 т. Харьков, 1993.

 7. Франкл В. Воля к смыслу. М., 2000.

 8. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

 9. Шелер М. Положение человека в космосе. Избр. Произв. М., 1994.

 10. Філософські тексти за вибором студентів.Тема 5. Традиціі украінської та східнословянскої риторики у

Історичному вимірі ( ХУІІ – ХХ ст).

(2 год.)

 1. Соціально – історична характеристика доби украінського відродження – барокко.

 2. Києво – Могилянська академія – визначний освітній заклад Європи ХУІІ – ХУІІ ст. Діяльність та риторичні дослідження Ф. Прокоповича.

 3. Засади украінського риторичного ідеалу на підставі філософії

кордоцентризму.

 1. Російська школа риторики від М.Ломоносова до М. Сперанського

(автори за вибором студентів).

 1. Передумови та обставини так званої риторичної кризи з кінця ХІХ до кінця ХХ ст.

 2. Риторичний ренесанс к. ХХ- поч.ХХІ ст. Особливості цього процесу в умовах мозаїчної та екранної культури, інформаційного буму та інфляції слова.Література :

 1. Винниченко В.К Заповіт борцям за визволення. К.,1991.

 2. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. К., 1996.

 3. Прокопович Ф.

 4. Сагач Г. М. Золотослів. К., «Райдуга», 1993.

 5. Сагач Г. Риторика. К., 2000.

 6. Сковорода Г.С. Повне зібр.тв. : У 2 т. Т. 1. К., 1973.

 7. Франко І. Я. Мислі о еволюції в історії людськості // Твори: В 20 т. Т. 19. К., 1956.

 8. Человек и история в средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского народов. К.,1987.


Тема 6. Ораторство. Мистецтво публічної промови.

( 2 год)


 1. Античні філософи – ритори про закони складання публічних промов і про види промов: хрія, екфраза, дієгема, хвала, хула ,

декламація, сентенція.

 1. Види промов за метою . Огляд композиційних складових промови.

 2. Логіка промови.

 3. Психологія промови.

 4. Засоби аргументації та контраргументації.

 5. Моделювання промов. Відеоогляд.


Література:

.

 1. Античные риторики.М., МГУ, 1978.

 2. Абрамович С.Д . та ін. Риторика. Львів, «Світ», 2001.

4. Введенская Л.А. и др. Культура и искусство речи. РнД, «Феникс», 1999.

 1. Гламаздин В. Ты овладел ораторским искусством? М., 2000.

 2. Ивин А.А. Логика: Учеб. Для гуман. вузов. –М., Фаир-пресс, 1990.

 3. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе, выступая публично… М., «Беларусь», 1990.

 4. Клюев Е.В. Риторика. М., 1999.

 5. Леммерман Х. Учебник риторики. М., «Интерэксперт», 1998.

 6. Сагач Г. Риторика. Київ, 2000

 7. . Сопер Т. Основы искусства речи. М., 2001.

 8. Сычев О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров. М., «Знание», 1991.

 9. Томан Іржі. Мистецтво говорити. К., 1996.


Тема 7. Діалог як риторичний дискурс (2 години)


 1. Види діалогу.

 2. Поняття внутрішнього діалогу та шляхи його оптимізації.

 3. Типи співрозмовників.

 4. Маніпулятивні ролі співрозмовників.

 5. ОПВ – оптимальний порядок вислуховування.

 6. Відеоогляд теледіалогів, інтервю, бесід, фрагментів ток-шоу.


Література:


 1. Айви А. Лицом к лицу. ЄКОР, Новосибирск, 1985.

 2. Барышева А.В. Как продавать слона. М.,2000.

 3. Беркли Ален М. Забытое искусство слушать. С- П, «Питер», 1997.

 1. Берн Є. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. С – П, 1990.

 2. Бринкман Р. Гений общения. С – П, 1997.

 3. Гольдин Е.В. Речь и этикет. М., «Просв.», 1983.

 4. Дерябо С. Гроссмейстер общения. Луганск, «Лотос», 1997.

 5. Добрович А. Общение. Наука. Искусство. М., «Яуза», 1996.

 6. Кохтев Н.Н. Риторика. М.,»Просвещение», 1994.

 7. Олійник В.П. Діалог в ефірі.// Відеоквадрат., 1998, 1 6.

 8. Сагач Г. Мистецтво ділової комунікації. К., «Україна», 1996.

 9. Шостром Э. Анти – Карнеги или человек – манипулятор. Минск, ТПЦ, 1992.Тема 8. Дискусія, суперечка, полеміка. Технологія аргументації.

(2 години)


 1. З історії дискутивного дискурсу ( софістика та діалектика у боротьбі за істину).

 2. Види суперечок за кількістю тезиса та модальністю. Визначення дефініцій кола суперечки ( «диспут», «полеміка», «дебати», «спор», «дискусія»).

 3. Логічні засоби аргументації.

 4. Маніпулятивні засоби аргументації.

 5. Моделювання дискусії.


Література:

 1. Аристотель. Поэтика. Риторика. СпБ, «Азбука», 2000.

 2. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение.

 3. Кузнецов И.Н. Риторика. М., «Амалфея», 2000.

 4. Курбатов В.И. Искусство управлять общением. РнД, «Феникс», 1997.

 5. Панасюк А. Как победить в споре. М., Олимп, 1998.

 6. Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. М., «Просв.», 1991.

 7. Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. СПб, 1996.

 8. Сагач Г. Риторика. К., 2000.

 9. Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки.К., Юрінком Інтер ,2001.

 10. Шейнов В.П. Искусство убеждать. М.,»ПРИОР», 2001.


Тема 9. Конфронтаційна (агональна) риторика.

(2 години)

 1. Агональність як принцип мислемовленнєвої конфронтації у процесі діалектичного розвитку особистості. Види конфліктів.

 2. Поняття особистісного (внутрішнього) конфлікту, його риторичні моделі.

 3. Міжособистісний конфлікт. Психологічно – лінгвістичні закономірності.

 4. Діловий конфлікт. Засоби перетворення конфлікту на конструктивні можливості.

 5. Моделювання агональної комунікації. Алгоритми риторичного етикету.


Література :


 1. Анцупов А.Я. и др. Введение в конфликтологию. К., МАУП, 1996.

 2. Берн Є. Игры, в которые играют люди… С-П, 1990.

 3. Вагин И. Думай и побеждай. М., 1994.

 4. Верещагин Д. Влияние. С-П, «Невский проспект», 1999.

 5. Меткальф С. и др. Юмор – путь к успеху. С-П, «Питер», 1997.

 6. Меш Т. 10 уроків ораторської майстерності. К., 1993.

 7. Найдхарт Дж. И др. Властелин эмоций. С-П, «Питер», 1997.

 8. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления. К., «Внешторгиздат», 1991.

 9. Цветков Є. Тайные пружины человеческой психики. М., «Центр-2000», 1993.^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Великий оратор давнини (промова з коментарем).

 2. Слово похвальне ( за вибором студентів).

 3. Риторика як інструмент філософії (філософ за вибором студентів).

 4. Шкала активного слухання ( оцінювання тематичних монологів у процесі практичних занять).

 5. Аудио, відео – дискурс з риторичним коментарем ( для студентів , що займаються за індивідуальним графіком).Теми для самостійних занять:


 1. Діяльність та риторичні вчення античних філософів-риторів (Горгій, Ісократ, Коракс, Діонісій Галікарнаський та ін. ( за вибором). – 4 год.

 2. Взірець публічної промови епохи Середньовіччя, Відродження, Нового часу у Європі ( за вибором) – 4 год.

 3. Судова промова (автор за вибором) – 4 год.

 4. Ф. Прокопович – суспільний діяч, ритор, політик – 4 год.

 5. Риторика харизматичного лідерства. (ХХ ст) – 4 год.

 6. Алгоритми бізнес-риторики - 4 год.

 7. Маніпуляції у діалогічному спілкуванні. – 4 год.

 8. Структура, технології дискусії ( на матеріалах публіцистики, літератури, аудио-відеориторики) – 4 год.

 9. Риторика художнього образу – вершина креативного мислемовлення. – 4 год.^

Тестові завдання для складання заліку


(додаються)
^ Питання до заліку:

Теорія та практика риторики


 1. Зміст терміну “риторика”. Предмет, завдання науки.

 2. Звязок риторики як інтеграційної дисципліни з іншими сферами знань про людину.

 3. Риторика у контексті філософії. Людське мислемовлення та виміри людського буття.

 4. Поняття логосфери.

 5. Логічні параметри красномовства.

 6. Психологічні засади риторики.

 7. Культура мови як фактор загальнолюдської культури. Класифікація порушень культури мови та шляхи їх корекції.

 8. Поняття техніки мови. Вимоги до аудиоарсеналу риторики.

 9. Поняття риторичної культури особистості. Харизма оратора.

 10. Монолог як риторичний дискурс. Структура, прийоми побудови.

 11. Заходи активізації уваги аудиторії при публічному мовленні.

 12. Прийоми нейтралізації обструкції оратора.

 13. Маніпуляції у публічній промові.

 14. Прийоми аргументації у промові.

 15. Контраргументація у промові.

 16. Поняття риторичної експресії, засоби експресивної мови.

 17. Прийом Інтриги у побудові монологу.

 18. Діалог як риторичний дискурс. Загальний огляд.

 19. Види діалогів.

 20. Типи співрозмовників.

 21. “Тяжкі” люди у діалогічному спілкуванні.

 22. Поняття трансакції у діалозі.

 23. Маніпуляції у діалозі.

 24. Види активного слухання.ОПВ – оптимальний порядок вислуховування.

 25. Поняття полілогу.Закони полілогу.

 26. Кофронтаційна риторика: полеміка, суперечка, дебати, диспут.

 27. Закони аргументації. Технології переконання.

 28. “Недозволені” уловки у суперечці.

 29. Сучасна телериторика. Огляд жанрів.

 30. Риторичний телеімідж.

 31. Риторика інтерактивного спілкування.

 32. Невербальна риторика як система знаків.

 33. Вимоги до кінесики промовця.

 34. Фейсбілдінг у кінесиці.

 35. Образність мови – креативний потенціал риторики.


Історія риторики


 1. Витоки риторики у культурі давніх цивілізацій.

 2. Афіни У ст. до н.е. – батьківщина риторики. Сила слова у демократичних інститутах.

 3. “Риторика” Арістотеля – перше теоретичне обгрунтування науки.

 4. Риторична діяльність Демосфена.

 5. Сократ – автор жанру діалога як дискурсу для пошуку істини.

 6. Софістична та діалектична моделі риторики як два способи життя.

 7. Давньоримська риторика (загальний огляд).

 8. Діяльність та риторичне вчення Цицерона.

 9. Юлій Цезар – “батько” публіцистики.

 10. Квінтіліан – законодавець педагогічної риторики.

 11. Риторика Середньовіччя ( заг. огляд).

 12. Риторика теоцентризму (огляд, автор за вибором).Гомілетика.

 13. Риторика доби українського барокко. Києво-Могилянська академія – учбовий заклад з приоритетом риторики.

 14. Діяльність Ф.Прокоповича.

 15. Кордоцентризм як філософсько-історичний принцип вітчизняної риторики.

 16. Риторика як інструмент філософії (оглядово – Відродження, Новий час, Просвіта – автор за вибором).

 17. Східнословянська риторика ХІХ століття (огляд).

 18. Риторика ХХ століття. Феномен харизматичних тоталітарних лідерів.Особливості тоталітарної риторики.

 19. Сучасні жанри риторики.


Теми контрольних робіт


 1. Давньогрецький суд – “школа” живого Слова.

 2. Агональність як ментально-риторичний феномен давньої Греції.

 3. Видатний оратор Афін ( за вибором).

 4. Феномен софістичної риторики.

 5. Раціональне та емоційне в античній риториці (азіанізм та аттицизм).

 6. Затвердження принципів діалогу як риторичного дискурсу в діяльності Сократа ( платонівські діалоги “Горгій”, “Федр”).

 7. Зародження публіцистики в античній культурі.

 8. Видатний гомілет (за вибором).

 9. Риторика у системі середньовічної освіти.

 10. Риторика Київської Русі.

 11. Давньоукраїнська риторика.

 12. Риторичне надбання Ф.Прокоповича.

 13. Криза риторики як науки у ХІХ ст. ( концепції В.Белінського).

 14. Судова риторика ХІХ ст. (автор - за вибором).

 15. Риторика революцій (огляд, персоналії – за вибором).

 16. Сучасні західні риторичні моделі.

 17. Риторика харизматичного лідера (автор за вибором).

 18. Телериторика.

 19. Риторика сучасного інтерактивного спілкування.

 20. Риторика сучасної публіцистики.

 21. Як зробити публічну промову цікавою.

 22. Психологія оратора та слухачів у процесі промови та слухання.

 23. Логічні засади красномовства.

 24. Парадокс як риторичний прийом.

 25. Метафора як риторичний прийом.

 26. Маніпулятивна риторика (огляд концепцій).

 27. Бізнес-риторика.

 28. Ділові переговори у контексті бізнес-риторики.

 29. Жанр гомілетики.

 30. Політична риторика.

 31. Жанр дипломатичної риторики.

 32. Воєнна риторика.

 33. Риторика диктора.

 34. Сценічна риторика.

 35. Особливості дитячої риторики.

 36. Прийоми активного слухання.

 37. Закони дискусії.

 38. Полеміка, дебати, суперечка (огляд).

 39. Риторика повсякдення.

 40. Риторика влади.

 41. Гендерні особливості риторики.

 42. Риторика у Інтернеті.

 43. Академічна риторика.

 44. Риторика шоу-бізнесу.

 45. Риторичний автопортрет.^

У. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Навчальна програма з курсу “Риторика” є основною для розробки робочих навчальних програм всіх спеціальностей та форм навчання бакалаврської підготовки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Складаючи навчальні робочі програми, необхідно враховувати обсяг годин, що відводиться на дисципілну “Риторика” відповідно до учбових палнів факультетів. Навчальна програма дає простір для інших авторських інтерпретацій базових тем курсу.
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:


 1. три відповіді на практичних заняттях;

 2. дві контрольні роботи;

 3. підготовка та захист 3 публічних промов;

 4. аналітичне слухання та відеоаналіз;

 5. відповідь на заліку.


Система рейтингових (вагових) балів та критеріїв оцінювання:

  1. Робота на практичних заняттях:

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2 бали х 9 = 18 балів.

2 бали – повна розгорнута відповідь,

1 бал – доповнення,

0 – пасивна присутність.


  1. Модульний контроль.

Ваговий бал – 6.

Максимальна кількість балів за всі контрольні дорівнює 6 балів х 2 = 12 балів.

5-6 балів – повна відповідь, самостійне творче мислення з теми;

3-4 бали – в цілому правильна, лаконічна відповідь;

1-2 – часткова відповідь на питання;

0 балів – обмежено фрагментарна відповідь, формальна.


  1. ^ Виступ - публічна промова:

Ваговий бал – 15. Максимальна кількість за усі виступи: 15х3 = 45 балів.

12-15 балів – красномовний виступ, риторично грамотний за усіма параметрами оцінювання, творчий доробок оратора, єдність етосу, пафосу, логосу;

9-11 балів – логічний виступ, інформаційно повний, продуманий;

5-8 – виступ за темою з частковими порушеннями параметрів красномовства;

1-4 – формальний виступ з намаганням викласти тему;

0 – присутність на промові з оцінюванням.


  1. ^ Активне слухання:

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість за усі процедури активного слухання: 5х9 = 45 балів.

4-5 балів – аналітичне слухання та відеоаналіз, вміння довести власну думку;

2-3 бали – доповнення до процесу аналітичного слухання та відеоаналізу;

1 бал – письмова фіксація аналітичного слухання без усної аргументації.


Штрафні та заохочувальні бали за:

 • недопуск до заліку у зв’язку з незадовільним вхідним контролем ......- 1 бал;

 • несвоєчасне подання контрольної роботи................................................-5 балів;

 • порушення мовленнєвого етикету, культури мовлення..........................-10 балів;

 • відсутність власного конспекту................................................................. – 20 балів;

 • відсутність шкали активного слухання .................................................... – 15 балів;

 • відсутність на практичних без поважної причини.................................... – 10 балів;

 • виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.


^ Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rc = 18 + 12 + 45 + 45 = 120 балів.

Залікова складова шкали дорівнює 30% від R, а саме:

0,3

Rе = Rс ---------- = 50 балів.

1 – 0,3

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає ^ R = RC + RE = 170 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку з урахуванням усіх контрольних та практичних робіт, а також стартовий рейтинг не менше 40% від Rc, тобто 50 балів.

Виходячи з розміру шкали Rе = 50 балів, визначено критерії залікового оцінювання з визначенням 4-5 рівнів згідно з таблицею:


RD = rc = re


^ Оцінка ESTS

Традиційна оцінка


162...........170

A

Відмінно

153...........161

B

Добре

146...........152

C

Добре

137...........145

D

Задовільно

128...........136

E

Задовільно

RD < 128


F x

Незадовільно

Rc < 50, або не виконані інші умови допуску

до заліку

F

Не допущенийСклала: викладач Препотенська М.П.


Ухвалено на засіданні кафедри


Протокол № ______від______

Завідувач кафедри_______________________


(Література додається).Скачати 265.71 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір265.71 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх