Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 \" Право\" освітньо-кваліфікаційний рівень \" Магістр права\" icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний рівень " Магістр права"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма дисципліни етнограф І яукра ї н и для базового напряму...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного та екологічного права
Укладачі:

Д.ю.н., проф. Носік В.В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.


ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ЗАХИСТУ

ПРАВ СУБ'ЄКТІВ

ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАдля студентів спеціальності 6.030401 " Право"

освітньо-кваліфікаційний рівень " Магістр права"


Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 6

від " 25" січня 2010 р.


Декан юридичного факультету

Гриценко І. С.___________


КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

" Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" (модуль 1, модуль 2, модуль 3)


^ Проблеми реалізації та захисту прав суб'єктів земельних правовідносин Робоча навчальна програма /м.1 Проблеми реалізації прав на землю; м.2 Юридичний захист прав суб'єктів земельних правовідносин / м.3 Правові форми використання земель громадянами України – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 105 с.


Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В.В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.


Лектори:

к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.


Викладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.


Рецензент:

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.


Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __

від " ___" ____________ ______ р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету


ЗМІСТ

^ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ЗАХИСТУ 1

ПРАВ СУБ'ЄКТІВ 1

ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 1

"Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами, як "Земельне право" що вивчається студентами юридичного факультету на 3 курсі, "Екологічне право" що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі, Проблеми земельного права, що вивчається студентами на 1 курсі магістратури і спрямована на поглиблення знань, здобутих при вивченні цих курсів. 6

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

7

1. Поточний контроль знань. 7

2. Модульний контроль знань 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 8

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 9

Змістовний модуль 1. Проблеми реалізації прав на землю 12

Частина 1. Загальні положення. Проблеми реалізації речових прав на земельні ділянки 12

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 12

2. Контрольні запитання до частини 1 змістовного модуля 1. 14

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 1 змістовного модуля 1. 15

Частина 2. Проблеми реалізації інших прав на землю 16

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 16

2. Контрольні запитання до частини 2 змістовного модуля 1. 18

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 2 змістовного модуля 1. 19

Література до змістовного модуля 1. 20

Нормативно-правові акти до змістовного модуля 1: 29

Задача № 1 76

Задача № 1 78

Задача № 1 84

Задача № 1 86

Задача № 2 86

Задача №1 87

Перелік питань на іспит до змістовного модуля 3: 89

Список рекомендованої літератури 92

Перелік основних законодавчих та нормативних актів: 97

І. ВСТУП

В умовах здійснення земельної реформи, набуття права власності на земельні ділянки, права землекористування різними суб'єктами, у тому числі громадянами України, особливого значення набувають питання особливостей використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, проблеми реалізації прав на землю, захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Правову основу використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, реалізації та захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин складає Конституція України, Земельний кодекс України та інші законодавчі і нормативно-правові акти. Прийнятий 25 жовтня 2001 року Земельний кодекс України по-новому визначає перелік, види та зміст земельних прав. У цьому зв’язку особливе значення набувають питання розробки дієвих механізмів набуття прав на земельні ділянки, реалізації та захисту земельних прав громадян, юридичних осіб, держави та територіальних громад, узагальнення практики вирішення земельних спорів, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Навчальна дисципліна " Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" викладається студентам, що навчаються за програмою підготовки магістр права протягом двох семестрів (на І курсі у ІІ семестрі та на 2 курсі у ІІІ семестрі).

Загальний обсяг викладання –216 годин з них лекцій – 53 години, практичних занять – 53 годин, самостійної роботи – 110 годин.

Робоча навчальна програма зі спецкурсу " Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціалізації " Земельне та екологічне право" та складається з 3-х модулів:

1 модуль - Проблеми реалізації прав на землю. Загальний обсяг викладання-72 години, з них лекцій-17 годин, практичних занять - 17 годин, самостійної роботи - 38 годин;

2 модуль - Юридичний захист прав суб'єктів земельних правовідносин. Загальний обсяг викладання -72 години, з них лекцій-18 годин, практичних занять - 18 годин, самостійної роботи - 36 годин;

3 модуль - Правові форми використання земель громадянами України. Загальний обсяг викладання - 72 години, з них лекцій-18 годин, практичних занять - 18 годин, самостійної роботи - 36 годин;

^ Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів юридичного факультету належного рівня знань у сфері правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із реалізацією та захистом прав суб’єктів цих відносин, використанням земельних ділянок різними суб’єктами у тому числі громадянами України на різних юридичних титулах, також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією та захистом земельних прав.

^ Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

^ Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, інших актів земельного законодавства, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, особливостей використання земельних ділянок суб'єктами земельних правовідносин на різних юридичних титулах, реалізації та захисту їх прав. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права.

^ Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, що регулюють відносини використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, реалізації та захисту земельних прав.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація " Земельне та екологічне право").

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентами їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо, а також оволодіння базовим курсом "Земельне право".
залишити коментар
Сторінка1/10
Дата конвертації23.10.2013
Розмір1.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх