Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права


Кафедра трудового, земельного і екологічного права


Укладачі:

д.ю.н. Носік В.В.

к.ю.н. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н. Мірошниченко А.М.

к.ю.н. Марусенко Р.І.


Земельне право


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „ 19 ” листопада 2008 р.


декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.__________


КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Земельне право».


Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В.В.

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н. Марусенко Р.І.


Лектори:

д.ю.н., проф. Носік В.В.

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н. Марусенко Р.І.


Викладачі:

ас. Бевз О.В.,

ас. Євстигнєєв А.С.,

ас. Саркісова Т.Б.,

ас. Слепченко А.А.,

ас. Суярко М.О.


Рецензент:

д.ю.н., проф.. Балюк Г.І.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008р.


___________________________

Підпис голови НМК факультетуІ. ВСТУП 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 5

1. Поточний контроль знань. 5

2. Модульний контроль знань 5

3. Підсумковий семестровий контроль. 6

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 7

^ IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 8

Змістовний модуль 1. Земельне право в правовій системі України. Права на землю 8

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, 8

самостійної роботи студента 8

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 12

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 13

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 15

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 19

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2. 20

Змістовний модуль 3. Правовий режим земель в Україні. 22

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 22

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3. 27

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 3. 27

^ V. ЛІТЕРАТУРА 30

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 55І. ВСТУПРобоча навчальна програма з курсу «Земельне право» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Земельне право» викладається студентам ІІІ курсу у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 162 години, з них лекцій – 55 годин, практичних занять – 30 годин, самостійної роботи – 77 годин.

^ Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин з ефективного використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, регулювання плати з землю, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

^ Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

^ Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про плату за землю», «Про оренду землі», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про меліорацію земель» тощо, та підзаконних актів які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права.

^ Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Земельне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 2 семестрі ІІІ курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами ІІІ курсу їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.

«Земельне право» як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такою дисципліною як «Екологічне право», що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі.

^

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬКонтроль знань студентів з дисципліни „Земельне право” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 20 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 60) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 40).


Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.
Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

20 балів

20 балів

20 балів

40 балів

100 (20+20+20+40) балівзалишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації23.10.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх