Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" київ 2009 icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет


кафедра трудового, земельного і екологічного права


Земельний процес


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"


КИЇВ - 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни

"Земельний процес".


Укладачі:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.,

к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.


Рецензент:

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.


Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.__________


Погоджено

з науково-методичною комісією

"____" ______________ 2009р.


___________________________

Підпис голови НМК факультету


Затверджено на засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права

Протокол № ___

від " __"_________ 2009 р.


ЗМІСТІ. ВСТУП 5

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

Поточний контроль знань. 6

2. Модульний контроль знань 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 9

^ IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 10

Змістовний модуль 1. Земельний процес 11

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 11

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 28

3. Список літератури до змістовного модуля 1. 31

4. Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовного модуля 1: 40

Змістовний модуль 2. Земельно-правові документи 46

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 46

2. Контрольні питання до змістовного модуля 2. 51

Змістовний модуль 3. Земельно-правові документи 54

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 54

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3. 58

3. Список літератури до змістовних модулів 2 та 3: 60

4. Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62І. ВСТУПРобоча навчальна програма зі спецкурсу "Земельний процес" розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності "Правознавство".

Навчальна дисципліна "Земельний процес" викладається студентам 5 курсу денної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 72 години, з них 36 лекційних та 36 практичних занять, що структурно складає 3 модулі ("Земельний процес" (1 модуль) та "Земельно-правові документи" (2 та 3 модулі).


^ Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері процедурного забезпечення реалізації норм земельного законодавства та складання земельно-правових документів, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією норм земельного законодавства у вказаній сфері та складання земельно-правових документів.


Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регламентації процедур земельно-правового характеру, оформлення земельно-правових документів та практика їх застосування, наукові і навчальні теоретичні розробки в даній сфері.


^ Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, законів України та підзаконних актів які містять норми земельно-процесуального характеру або спрямовані на регулювання змісту та порядку складання земельно-правових документів. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у зазначеній сфері.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням земельно-процесуальних норм, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, складати та аналізувати зміст земельно-правових документів, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Земельний процесс”, що структурно складається з трьох модулів (1 модуль - „Земельний процес”, 2 та 3 модулі – „Земельно-правові документи”) є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних спецкурсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі 5 курсу навчання.

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентам необхідні поглиблені знання з земельного, екологічного, цивільного права та суміжних галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, кримінального тощо.


^

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬКонтроль знань студентів з дисципліни "Земельний процес" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 20 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна сумарна кількість балів за змістовні модулі - 60) та кількість балів, отриманих на заліку (максимальна кількість балів - 40).

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.


Змістовний модуль 1

"Земельний процес

Змістовний модуль 2

"Земельно-правові документи"

Змістовний модуль 3

"Земельно-правові документи"

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

20 балів

20 балів

20 балів

40 балів

100 (20+20+20+40) балів^

Поточний контроль знань.Поточний контроль включає вирішення задач, експрес-опитування, тестування, обговорення питань спецкурсу, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань спецкурсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань спецкурсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.


Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:


^ Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка (у балах)

Оцінка ( у балах) за семестр

мінімальна

максимальна

Усна відповідь (вирішення задачі, відповідь на теоретичне питання)

4

1*4=4

4*4=16

Доповнення відповіді

1

2*1=2

5*1=5

Експрес-опитування

2

3*2=6

3*2=6

Самостійна робота

3

2*3=6

2*3=6

Тестування

2

2*2=4

3*2=6

Виконання індивідуального завдання (в т.ч. написання реферату)

3

1*3=3

2*3=6

Модульна контрольна робота

5

3*5=15

3*5=15

Разом

20

40

60^

2. Модульний контроль знаньМодульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

^

3. Підсумковий семестровий контроль.Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни "Земельний процес" визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на заліку.

Студент вважається таким, що склав залік, якщо він у підсумку набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:


^ За 100 бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

60-100

зараховано

1-59

не зараховано^ Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр:

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

Оцінка, отримана на заліку

Підсумкова оцінка

Поточні оцінки у балах

15

10

10

30

20(ЗМ1)+

15(ЗМ2)+

15(ЗМ3)+ 30 залік=80


Оцінка за модульну контрольну роботу

5

5

5

Всього, у балах

15+5=20

10+5=15

10+5=15залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх