Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства icon

Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства


Схожі
Законодавство України про освіту...
Охорона здоров'я жінок І дітей...
Законодавства україни...
Програмна ідея забезпечення рівного доступу до якісної освіти була основним змістом нашої...
Правове забезпечення екологічної безпеки...
Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні Вступ...
Законукра ї н и...
Законукра ї н и...
Начальника управління освіти Г. Френкеля...
Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в...
Робоча програма з дисципліни Правове регулювання вищої освіти в Україні для магістрів із...
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти...Загрузка...
скачать
Самостійна робота для слухачів курсових груп методистів Р(М)МК (МЦ)

І. Соціально-гуманітарний

9

Філософія освіти як наука

1

Болонський процес: основи, сутність, особливості

1

Мета освіти та виклики ХХІ століття

1

^ Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства

3

Стратегічні напрями і завдання розвитку післядипломної педагогічної освіти

1

Дотримання законодавства про працю в галузі освіти

1

Порядок ведення кадрового діловодства

1

Нормативно-правове забезпечення формування інформаційного освітнього середовища

1

Змістовий модуль В 4

Ділова українська мова

3

Мовна політика в Україні

1

Шкільна ділова документація

1

ІІ. Загальнопрофесійний

18

^ Змістовий модуль 1 Сучасна педагогічна психологія

4

Тайм-менеджмент

1

Делегування повноважень

1

Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання і виховання

1

Психологічні ознаки особистісно орієнтованої освіти

2

Вербальні та невербальні засоби комунікації у професійній діяльності педагога

2

^ Змістовий модуль 2 Педагогічна інноватика

6

Інноваційні технології як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі

1

Організаційно-методичні засади індивідуального навчання

1

ППД: виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження

2

Особливості впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України»

2

Використання методу проектів у методичній діяльності

4

^ Змістовий модуль 3 Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

4

Створення WEB 2.0 технологій в організації методичної роботи

1

Мультимедійні технології у навчальному процесі та управлінській діяльності керівника ЗНЗ

2

Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

2

ІІІ.Фахово-функціональний

27

^ Змістовий модуль 1 Професійний розвиток особистості методичного працівника

19

Нормативно-правове забезпечення науково-методичної роботи

1

Діагностико-прогностична діяльність методиста

2

Інформаційно-аналітична діяльність методиста

2

Науково-методичний супровід інноваційної діяльності методиста

2

Видавнича діяльність з науково-методичного забезпечення освітніх потреб

1

Планування науково-методичної роботи

2

Форми науково-методичної роботи

2

Організація експериментально-дослідної роботи

1

Використання програмно-цільового підходу до організації науково-методичної роботи

1

Програмне та науково-методичне забезпечення предметів «Музичне мистецтво» та «Художня культура»

2

Використання ППЗ та комп’ютерних музичних програм в процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу

1

Реалізація завдань навчального предмету образотворчого мистецтва в умовах сучасної освіти

1

Екскурс в історію розвитку світового мистецтва.

1

^ Змістовий модуль 2 Технологія моніторингу якості надання освітніх послуг

4

Моніторинг профмайстерності вчителя

1

Зовнішнє незалежне оцінювання: теоретичний і практичний аспекти

1

Аналіз уроку в системі контрольно-аналітичної діяльності керівника

2

^ Змістовий модуль В 3 Використання нових управлінських технологій у практиці роботи методиста

4

Самооцінювання у методичній практиці

1

Зміст та особливості освітнього менеджменту

1

Використання міжнародних проектів в організації науково-методичної роботи

1

Маркетингова діяльність методиста

1

ІV.Діагностично-аналітичний

18

Захист проектів

4

Конференція з обміну досвідом

2

^ Підсумковий контроль:
за змістом І навчального модуля

4

за змістом ІІ навчального модуля

4

за змістом ІІІ навчального модуля

4

Усього:

72Рекомендована для опрацювання література

І. Соціально-гуманітарний модуль

Філософія освіти як наука

 1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. – М., 1997.

 2. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освіта і управління. – 2004 – № 2.

 3. Данильченко В. М. Развитие педагогического стиля деятельности в Глобальном образовании. – Комсомольск-на-Амуре, 2001.

 4. Лиферов А. П. Основные тенденции интегральных процессов в мировом образовании. – М., 1993.

 5. Льовкіна О. Проблема відчуження у світлі сучасних глобалізаційних трансформацій: соціокультурний та політико-економічний аспект // Освіта і управління. – 2004. – № 3–4. – С. 81–86.

 6. Магеря О. Морально-гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем // Освта і управління. – 2004 – № 2.

 7. Малькова З. А. Образование в мире на пороге XXI века. – М., 1991.

 8. Томас Л. Фрідмен. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.

 9. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Освта і управління. – 2004. – № 2.

Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства


 1. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн. / Відп. ред. В. І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997. – Кн. 1. – 698 с.; Кн.2. –574 c. 2.

 2. Закон України “Про природно-заповідний фонд України’’(від 16 червн. 1992. № 2456 – XII) // Відомості Верх. Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1155.

 3. Закон України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.’’ (від 21 верес. 2000. №1989–III) // Відомості Верх. Ради України. – 2000. – № 47. – С. 954–976.

 4. Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. Загальна екологія. Практичний курс – Чернівці: Книги – XXI – 2008, 348 c.

 5. Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. – К.: Лібра, 2006. – 368 с.

 6. Адаменко О. М., Міщенко Л. В. Екологічний аудит територій. – Івано-Франківськ:

Факел, 2000. – 341 с.

 1. Адаменко О. М. Наукова школа раціонального використання і захисту природи професора Олега Максимовича Адаменка. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 174с.

 2. 8. Лемківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів / – Київ, Либідь 2006, 278 с.

 3. 10. Характеристика поверхневих вод Івано-Франківської області, Скиданюк Микола Михайлович 14.06. 2008 http: //МГЕО "Наш дім – Манява".

 4. Геоінформаційна система екологічного аудиту адміністративного району. www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid.

 5. Екологічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил Прикарпаття www.osvita.org.ua/referat/ecology/22/.

 6. Лужецький В.А., Білик О.О. Підходи щодо створення автоматизованих інформаційних систем сфери освіти //Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті. Збірник наукових праць. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету

«Україна», 2007. – С. 8-12.

 1. Пасіхов Ю.Я. “З досвіду створення гімназійного вузла Інтернет та використання його можливостей в навчальному процесі” // Матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції “Інтернет-Освіта-Наука-98” УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998, ст 44-54.

 2. Пасіхов Ю.Я. Впровадження дистанційної підтримки традиційних форм освіти в середній школі // // ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2006, П’ята міжнародна конференція ІОН-2006, 10-14 жовтня, 2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 438-447

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

 4. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. №102)

 5. Окремі питання порядку проведення атестації педагогічних кадрів. Лист Міністерства освіти України від 19.06.1986 р. № 1/1-31-352.

 6. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.1992 р. (з наступними змінами)

 7. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 р.

 8. Рогова Т.В. Атестація навчально-виховної діяльності педагогічного колективу загальноосвітньої школи: Автореф. дис.-канд.пед.наук: 13.00.01/Харк. держ. ун-т ім. Г.С.Сковороди-Харків, 1997.-24с.Ділова українська мова

1. Бабич Н. Історія української літературної мови: Навч. посіб. -Львів, 1993.-342 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - 1440 с.

3. Вихованець І. Таїна слова. - К.: Освіта, 1990.- 265 с.

4. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995.-192 с.

5. Горбачук В. Барви української мови. — К.: Освіта, 1997. -187 с.

6. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1987. - 352 с.

7. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. -К.:Генеза, 2000.-320 с.

8. Культура української мови: Довідник / СЯ. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін. / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990. - 304 с.

9. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. -2002.-23 квітня (№33).

10. Орфографічний словник української мови / АН України, Інститут української мови; інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Український мовно-інформаційний фонд. - К.: Довіра, 1999. - 992 с.

11. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. - 4-те вид, випр. й доп. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

12. Універсальний довідгак-практикум з ділових паперів / СЛ. Бибик, І. Л. Михно, Л.О. Пустоцвіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1997.-399 с.

13. Фразеологічний словник української мови / АН України, Інститут української мови: У 2 т. - К.: Наук, думка, 1993.


ІІ. Загальнопрофесійний модуль


Сучасна педагогічна психологія

 1. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. - №2.

 2. Теория и практика физической культуры/ Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1997

 4. Компетентнісна освіта // «Відкритий урок», № 3-4, 2004

 5. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.

 6. Мулліс Іна В.С., Мартін М.О., Руддок Г.Дж. TIMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів / Переклад з англійської. – Х.: Факт, 2006. – 672 с.

 7. Підсумкова колегія МОН. // Освіта України, № 59, 10 серпня 2007 р.

 8. Пищулин В.Н. Профессиональная компетентность специалиста в контексте модернизации образования// Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и современные проблемы модернизации образования. - М.: МПГУ, МАНПО, 2004, с. 415-419.

 9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

 10. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості. – Рідна школа. – 1995. – С. 23-25.

 11. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

 12. Пєхота О. М. Особистісно орієнтована освіта і технології // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 281.

 13. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 14. Чудновский В.Е. Проблема субъективности в свете современных задач психологии воспитания. – Вопросы психологии. –1998. - №4. – с. 15-25.

 15. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987

 16. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по

 17. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 18. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 19. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с

 20. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 21. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 22. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 .

 23. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 24. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 25. Якиманская И.С. Разработка технологи личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – №2. – С. 10

 26. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

 27. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 28. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина. – СПб.: Питер, 2003. – 224 с.

 29. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 30. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 31. Савчин М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич.: Відродження. – 1998. – 142 с.

 32. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

 33. Ситенко Н. Особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу в початковій школі // Освіта і управління. - 2003.- Т.6 - №1.- С. 115-121.

 34. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Серия „Учебники и учебные пособия”: Ростов -на- Дону: „Феникс”, 2000. − 544 с.

 35. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 36. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. − Науково-методичний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. − Київ: ТОВ „Видавничий дім „Професіонал”. − 2004. − 150 с.

 37. Чудновский В.Е. Проблема субъективности в свете современных задач психологии воспитания. – Вопросы психологии. –1998. - №4. – с. 15-25.

 38. Якиманская И.С. Разработка технологи личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – №2. – С. 10

 39. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_6/a17.html

Педагогічна інноватика

 1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі : [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 160 с.

 2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти : [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.

 3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

 4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.

 5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.

 6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.

 7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.

 8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи : [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х. : Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).

 9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).

 10. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Лідія Даниленко. – К. : Шк. світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка “Шк. світу”).

 11. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посіб.] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

 12. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Г. Єрмаков // Проектна діяльність у школі [упоряд. : М. Голубенко].–К. : Шк. світ, 2007.– С. 5–18.–(Б-ка “Шк. світу”).

 13. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / І. Г. Єрмаков // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнт. зб. / [Шевцова С. М., Єрмаков І. Г., Федоренко О. А. та ін.] ; наук. кер. і ред. І. Г. Єрмаков. – К. : Департамент, 2003. – С. 15–29.

 14. Кремень В. Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет / Василь Кремень // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 53–57.

 15. Мариновська О. Зміст та структура готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 10–17.

 16. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.

 17. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

 18. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

 19. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.

 20. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

 21. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К. : НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” ; вип. 5).

 22. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с.

 23. Настільна книга педагога : [посіб. для тих, хто хоче бути вчит.-майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш]. – Х : Основа, 2006. – 352 с.

 24. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд. : З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – 218 с.

 25. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2001. – 256 с.

 26. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності / Олена Остапчук // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 3–6.

 27. Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці / В. Ф. Паламарчук // Педагогічні інновації у сучасній школі : [наук.-метод. зб. / ред. кол. : І. Г. Єрмаков, В. Ф. Паламарчук, Д. І. Румянцева та ін.]. – К. : Освіта, 1994. – С. 5–9.

 28. Педагогические технологии : [учеб. пособ. для студ. пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина]. – М. : МарТ, Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 336 с. – (Серия “Педагогическое образование”).

 29. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті / [Бондар С. П., Момот Л. Л., Липова Л. А., Головко М. І.] ; за заг. ред. С. П. Бондар. – Рівне : Теніс, 2003. – 200 с.

 30. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / [О. М. Пєхота, В. Д. Будак, А. М. Старева та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 240 с.

 31. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : [навч. посіб.] / Іван Павлович Підласий. – К. : Україна, 1998. – 343 с.

 32. Підласий І. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя / Іван Підласий, Світлана Трипольська // Рідна школа. – 1998. – № 1. – С. 3–8.

 33. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : [інтеракт. підруч. для пед. ринкової системи освіти] / Іван Павлович Підласий. – К. : Слово, 2004. – 616 с.

 34. Подмазін С. І. Технологія особистісно орієнтованого уроку / С. І. Подмазін // Сучасні шкільні технології : [упоряд. : І. Рожнятовська, В. Зоц]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 1. – С. 64–65. – (Б-ка “Шк. світу”).

 35. 37.Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад/Книга методиста:[довід.-метод. вид./упоряд.:Г.Ливиненко, О.Вернидуб].– Х.:Торсінг плюс, 2006.– С. 630–637.

 36. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності / Книга методиста : [довід.-метод. вид./ упоряд.: Г.Ливиненко, О.Вернидуб].– Х.:Торсінг плюс, 2006.– С.618–630.

 37. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 38. Регіональне положення про науково-методичну роботу з педагогічними та керівними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти / Р. Зуб’як, Л. Скальська, О. Мариновська, Л. Келембет, О. Нижник, В. Мельник, Л. Татаринова, Л. Онуфрійчук, Л. Абрамович, Л. Тодорів, К. Одуд // Джерела. – 2007. – № 3–4. – С. 150–158.

 39. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : [учеб. пособ.] / Герман Константинович Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

 40.  Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ образовательных технологий, 2006. – (Серия “Энциклопедия образовательных технологий”). Т. 1. – 2006. – 816 с.

 41. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 42. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 43. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.- 352 с.

 44. Досвід управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Вертикаль. – 2005. – № 1. – С. 51-57.

 45. Красовицький М.Ю., Бєсєда Т.О., Сердюк А.В. Від педагогічної науки до практики / Під редакцією М.Ю.Красовицького. – К.:Рад.шк.,1991.- 191 с.

 46. Кульчак М. Технологія вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Обрії. – Івано-Франківськ, 1997. - № 1.

 47. Набока Л. Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику // Дайджест. – 2003. - № 3.

 48. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи: Навчальний посібник / В.Г. Пуцов, С.В. Крисюк, А.І. Воловченко та ін. – К.УІПКККО, 1995. -180 с.

 49. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області: Інформаційний довідник // Упорядники: З.Болюк, Р. Зуб’як, О.Мариновська, О.Барабаш, Л.Скальська, Г.Слободян, Л.Келембет.- Івано-Франківськ: ОІППО, 2007.-218 с.

 50. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. Під ред. А.Момот. – К., 1990.- 141 с.

 51. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.

 52. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 8 -19.

 53. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.

 54. Слободян Г. Методичні рекомендації керівникам освітніх закладів і працівникам РМК з виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду // Освітянське слово.- 2000.- 18 серпня.

 55. Слободян Г.Запозичуємо досвід // Освітянське слово. – 2000. – № 39. – С. 2.

 56. Слободян Г. Інноваційний пошук в освітньому просторі Івано-Франківщини // Обрії. – 2001. – № 1.

 57. Слободян Г. Інноваційний простір Івано-Франківщини // Джерела. – 2001. – № 3-4.

 58. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2001. – Ч. 1. – 55 с.

 59. Слободян Г. Передовий педагогічний досвід // Освітянське слово. – 2002. – № 15. – С. 3.

 60. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано – Франківщини. – Івано – Франківськ: ОІППО, 2003. – Ч. 2. – 72 с.

 61. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІІІ. – 40 с.

 62. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІV. – 62 с.

 63. Файн Т. «Как выявить полезный для многих учителей педагогический опыт, который есть в каждой школе ? // Директор школы. – 2007.- № 3. – С. 37 – 41.

 64. Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

 65. Л. Зібровська, О. Онопрієнко та ін. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя. Харків., «Основа». 2007.

 66. Л. Зазуліна Педагогічні проекти. Хмельницький-Кам’янецьк-Подільський. «Абетка-НОВА». 2006.

 67. Метод проектов в современной школе”. В сборнике “Методология учебного проекта” – М.: МИПКРО, 2000.

 68. Л. Зібровська, О. Онопрієнко та ін. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя. Харків., «Основа». 2007.

 69. Л. Зазуліна Педагогічні проекти. Хмельницький-Кам’янецьк-Подільський. «Абетка-НОВА». 2006.

 70. Метод проектов в современной школе”. В сборнике “Методология учебного проекта” – М.: МИПКРО, 2000.Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті


 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.

 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. посібн. 2-е доп. вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.

 6. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 7. Федько В.В. Глобальна мережа інтернет / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).

 8. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 9. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 10. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 11. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 240 с.

 12. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. І : Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.: іл.

 13. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ : Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.: іл.

 14. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІІ : Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.: іл.

 15. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

 16. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.


ІІІ. Функціонально-фаховий модуль


Професійний розвиток особистості методичного працівника


 1. Анжієвський М.А. Вивчення системи роботи вчителя. У кн.. Керівництво школою.–К.: Рад.школа, 1978–с.75-90.

 2. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації.- К. : Грамота, 2003. – 260 с.;

 3. Григораш В.В, Касьянова О. М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.2. Ключ до професійного успіху. Харків; Веста: Видавництво „Ранок”, 2003, -- 152 с. – ( серія „Управління школою”)

 4. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х., Вид. група „Основа”, 2004. – 240с. – (Серія „Управління школою”).

 5. Дроб’язко П.І. Функції, форми, і методи діяльності керівництва школи та їх модернізація в сучасних умовах // Директор школи. – 1998.-- № 32.

 6. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.

 7. Десятов Т. М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М., Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 8. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 9. Сластьонін В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.

 10. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007. – 176 с.

 11. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.М., Чепурна Б.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Вид. група “Основа”, 2004.

 12. Жерносек І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 13. Методична робота школи / Упоряд. Н.Мурашко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004.

 14. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної роботи. - Х.: Вид.група “Основа”, 2005.

 15. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 16. Технології методичної роботи / Упоряд: Буган Ю., Свінних Г., Уруський В. // Сільська школа України. – 2005. - №2.

 17. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи ,,під ред..О. В. Овчарук. – К. «К, І, С,», 2004.

 18. Набока Л., Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику «Дайджест». - № 3. 2003.

 19. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – 8 -19.

 20. Коваль В.А. Педагогічні умови виникнення соціально-педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя // Вісник Житомир, пед ун-ту.- 1999. -№3.-С. 50-53.

 21. Красило А.И., Новгородцева А.П. Статус психолога и проблеми его адаптации в учебном заведений. - М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО МОДЗК, 19995. -144 с.

 22. Педагогічна майстерність: Підручник для вищих пед. навч. закладів/ І.А.Зязюн та ін. -К.; Вища школа, 1997. - 349 с.

 23. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи / За ред.. В.І.Пуцова. – К., 1995. – С.84.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посібник. — К.: МАУП, 1999.

 1. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу // Освіта і управління. – 2000-2001. т. 4. – № 1-2. с. 89-94.

 2. Гриньова М., Штепа О. Педагогічні засади менеджменту в освіті // Підручник для директора. – К.: Видавництво “Плеяди”. – 2003. – № 5. – с. 3 – 21.

 3. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті: соціально-психологічний аспект: Монографія. – К, 2000. – 286 с.

 4. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с.

 5. Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2004. – 280 с.

 6. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.

 7. Олійник В., Даниленко Л. Концептуальні засади підготовки педагогічних та керівних кадрів освіти України в сучасних умовах / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 4. – К.: Логос, 2001. – С. 69 – 78.

 8. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 36 с.

 9. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

 10. Методологічні та методичні проблеми післядипломної освіти у контексті андрологічних ідей: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, - Луцьк, 2006.

 11. Л. Набока Професійний розвиток методиста в системі післядипломної освіти: концептуальний підхід//Післядипломна освіта в Україні. – 2—4. - №1. 2004.

 12. Г. Балл, Н. Комарова Технології навчання дорослих , К. ГлаВник. 2006. Інтернет – ресурси:

 13. А. Капинская Особенности образования взрослых – htttp://www.vio_30/cd_site/Aricles/art_2_5.htm.

 14. Методика обучения взрозлых - htttp://www.fadr.msu.ru/rin/uprava/agropol/agropol23.html.

 15. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи ,,під ред..О. В. Овчарук. – К. «К, І, С,», 2004.

 16. Протасова Н.Г. Навчально-методичні матеріали до модуля «Особливості навчання дорослих» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України. - К.: Дидактичний центр НАДУ, 2006.

 17. Чуркина М.А. Тренинг для тренеров на 100%: Секреты интенсивного обучения. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 246 с.

 18. Навчання в дії: як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. Посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремікс- К.:А.П.Н., 2003.-72с.

 19. Нові підходи у навчанні: Навч.-метод. Посібник/ О.І. Щербак, О.О. Зайцева, Б. Стаєр та інші. - К.: Наук. Світ, 2003. -96с.

 20. Про сто і один метод активного навчання. Софій Н.З., Кузьменко В.У. - К.: Крок за кроком, 2003. - 116с.

 21. Технології розвитку критичного мислення учнів: науково-методиний посібник для вчителів/Алан Кроуфорд, Венді Саул, Самюель Метью, Джеймс Макінстер. - К.: Плеяди, 2006

 22. Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Код. автор.: Ковальчук В.І., Сергеєва Л. М. та ін. За заг. ред. Л.І.Даниленко, - К.:, 2007.
 1. Булах І. Комп'ютерна діагностика навчальної успішності.- К.,1995.- 221 с.

 2. Глушаков С.В., Мельник И.В. Персональний компьютер: Учебный курс. – Харьков: Фолио, М.: А&СТ, 2000. – 500 с.

 3. Гнатюк Д. Інформатизація школи в умовах становлення інформаційного суспільства // Директор школи. Україна. – 2003. - № 13. - №5. – С. 59-79.

 4. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. М.: Педагогика, 1986.

 5. Конаржевский Ю.А. Анализ итогов учебного года. Челябинск: ЧГПЧ, 1985.

 6. Основы внутришкольного управления. Под ред. П.В. Худоминского. М.: Педагогика, 1987.

 7. Поташник М.М. Управление качеством образования в вопросах и ответах. //Народное образование. – 2002.- № 1. – С.85-96.

 8. Управління якістю освіти /Лавренюк А.О., Малинич Л.М., Мельник В.В., Гуменюк В.В. - Хмельницький: ХОІППО; Кам.-Под., 2003. - 184 с.

 9. Освітні технології: навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та інші; за заг.ред.О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 10. Пехота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя. “Педагогіка і психологія”. Вісник Академії педагогічних наук України. – 1994. -№5. – С.106.

 11. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навч. посібник. – К., 1996. – 67 с.

 12. Діденко А.О. Маркетингова концепція освіти //Вісник АПСВ. – 2000. – №3. – С. 102.

 13. Діденко А.О. Маркетингова наука для української освіти //Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 71.

 14. Джокер Д. Принципы и практика маркетинга. – Вильямс, 2000. – 688с.

 15. Імідж сучасної школи: Практико-зорієнтований посібник/ І.Г.Єрмаков та ін. – К., 1997.

 16. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навчальних закладів/За ред. Азарян О.А. – Харків: Студцентр, 2002.

 17. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах: навчальний посібник / За ред. Дмитренка Г.А. – К., 2002.

 18. Інструкція з ведення ділової документації (наказ МОНУ від 23.06. 2000 р., № 240, збірник наказів МОНУ № 17, 2000р
Технологія моніторингу якості надання освітніх послуг


 1. Локшина О. Оцінювання ефективності роботи шкіл // Підручник для директора. – 2004. - №3-4. – С.62-78

 2. Анікіна Н.О., Пасечнікова Л.П. Внутрішньо шкільний моніториг: наукові орієнтири, практичні дії: Посіб. Для керівників закладів освіти. – Х.: веста; Ранок, 2002. – 80 с.

 3. Касянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М.Касьянова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти // Т.Б.Волобуєва. – Х.: основа, 2004. – 96 с.

 4. Локшина О. Моніторинг якості освіти; Міжнародний досвід, національні перспективи та регіональні бачення // Відкритий урок. – 2004. - №7-8. – С.29-35.

 5. Мірошник Н. Система моніторингу: практика впровадження// відкритий урок. – 2004. – №7-8. – С.29-35.

 6. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 7. Технології методичної роботи / Упоряд.: Буган Ю., Свінних Г., Уруський В. // Сільська школа України. – 2005. - №2.

 8. Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об’єднання (під заг.редакцією Покроєвої Л.Д.) Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2005.

 9. Локшина О. Оцінювання ефективності роботи шкіл // Підручник для директора. – 2004. - №3-4. – С.62-78

 10. Анікіна Н.О., Пасечнікова Л.П. Внутрішньо шкільний моніториг: наукові орієнтири, практичні дії: Посіб. Для керівників закладів освіти. – Х.: веста; Ранок, 2002. – 80 с.

 11. Касянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М.Касьянова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти // Т.Б.Волобуєва. – Х.: основа, 2004. – 96 с.

 12. Локшина О. Моніторинг якості освіти; Міжнародний досвід, національні перспективи та регіональні бачення // Відкритий урок. – 2004. - №7-8. – С.29-35.

 13. Мірошник Н. Система моніторингу: практика впровадження// відкритий урок. – 2004. – №7-8. – С.29-35.

 14. Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об’єднання (під заг.редакцією Покроєвої Л.Д.) Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2005.


Використання нових управлінських технологій у практиці роботи методиста


 1. Інструкція з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. від 23.06.2000 р. №240.

 2. Грифін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту:Підручник. — Львів: БаК, 2001.—624 с.

 3. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2003. – 352 с.

 4. Конаржевський Ю.А. Аналіз уроку. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 336 с.

 5. Бейкер М.Д. Теория маркетинга. – С.Пб.: Питер, 2002. – 464с.

 6. Діденко А.О. Маркетингова концепція освіти //Вісник АПСВ. – 2000. – №3. – С. 102.

 7. Діденко А.О. Маркетингова наука для української освіти //Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 71.

 8. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах: навчальний посібник / За ред. Дмитренка Г.А. – К., 2002.

 9. Грифін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. — Львів: БаК, 2001. —624 с.

 10. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навчальний посібник. — К.: МАУП, 1999. — 176 с.

 11. Освітній менеджмент: навч.пос. /За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. –К.: Шкільний світ, 2003. – 400с.

 12. Щербо И. маркетинговые функции управления школой // Народное образование. – 2002. - № 8. – С. 48-56.

 13. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.


Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника ЗНЗ


    1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О. І. Пушкаря — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 696 с.

    2. Л и т в и н  І.  С. Інформаційні технології. Навчальний посібник — Тернопіль: ТАНГ „Економічна думка”, 2000. — 196 с.

    3. С е м ч у к  А.  Р., Ю р ч е н к о  І.  В. Економічна інформатика. — Чернівці: МВІЦ „Місто”, 2003. — 343 с.

    4. Г у м е н ю к  В.  В. Інформаційне забезпечення управління школою: Науково-методичний посібник. — Хмельницький, 2003. — 51 с.

    5. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. С. Пономаренка — К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. — 544 с.

6. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

Використання нових управлінських технологій у практичній діяльності керівника ЗНЗ


 1. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації.- К. : Грамота, 2003. – 260 с.;

 2. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. - №33. – від 23 квітня 2002 р.

 3. Андриенко В.Н., Лев Т.А. Концепция организации финансового менеджмента в высшем учебном заведений. — Донецк: Изд-во ДонГУ, 1998. — 32с.

 4. Іванова І.В. Фінансовий менеджер — професійний керівник //Фінанси України. — 1998. — № 8.

 5. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора ЗНЗ. – К., 1998.

 6. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління . – К., 2003.

 7. Єльнікова Г. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління // Директор школи. – 2003. - №40-41.

 8. Закон України “Про загальну середню освіту”. – 1999.

 9. Закон України “Про освіту”. – 2003.

 10. Інструкція повітовим відділам народної освіти та шкільним закладам // Пролетарська освіта. – К., 1920.

 11. Кремень В. Державно-громадська модель управління освітніми змінами // Директор школи. – 2001. - №4.

 12. Національна доктрина розвитку освіти. – 2002.

 13. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003.

 14. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад. – 2000.

 15. Сушко С. Сучасні модель управління гімназією // Директор школи, гімназії, ліцею. – 2003. - №3.

 16. Інструкція з ведення ділової документації (наказ МОНУ від 23.06. 2000 р., № 240, збірник наказів МОНУ № 17, 2000р

 17. Григораш В.В, Касьянова О. М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.2. Ключ до професійного успіху. Харків; Веста: Видавництво „Ранок”, 2003, -- 152 с. – ( серія „Управління школою”)

 18. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х., Вид. група „Основа”, 2004. – 240с. – (Серія „Управління школою”).

 19. Дроб’язко П.І. Функції, форми, і методи діяльності керівництва школи та їх модернізація в сучасних умовах // Директор школи. – 1998.-- № 32.

 20. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М.: Центр «Пед. поиск», 2000.

 21. Нижник О.О. Орієнтовні моделі наказів. На допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. – Галич., ТзОВ „Галицька друкарня”, 2003. – 107с.

 22. Тураш М.М., ГадецькийМ.В., ЗадерихінаС.О. Підготовка та видання наказів з питань навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах. – Харків, 1998.

 23. Бейкер М.Д. Теория маркетинга. – С.Пб.: Питер, 2002. – 464с.

 24. Діденко А.О. Маркетингова концепція освіти //Вісник АПСВ. – 2000. – №3. – С. 102.

 25. Діденко А.О. Маркетингова наука для української освіти //Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 71.

 26. Джокер Д. Принципы и практика маркетинга. – Вильямс, 2000. – 688с.

 27. Імідж сучасної школи: Практико-зорієнтований посібник/ І.Г.Єрмаков та ін. – К., 1997.

 28. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навчальних закладів/За ред. Азарян О.А. – Харків: Студцентр, 2002.

 29. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах: навчальний посібник / За ред. Дмитренка Г.А. – К., 2002.

 30. Буркова Л. Технології освіти //Рідна школа. – 2001. - №2. – С.18-20.

 31. Васьков Ю.В.Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект). – Х.: Скорпіон, 2000. – 120с. (68-87).

 32. Зазуліна Л.В. Педагогічні проекти: Науково-метод. Посібник. – Кам‘янець – Подільський: Абетка – Нова, 2006. – 40 с.

 33. Зазуліна.Л.В. Сучасні педагогічні технології та їх запровадження в практику роботи, - Хмельницький: ОІУВ, 1997, -102 с.

 34. Зазуліна Л.В. Технологія осмислювально-концентрованого навчання //Освiта i управлiння. - 1988. - Т.2. - № 2. - С.69-74.

 35. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., Знание, 1989.

 36. Крылова Т. Что такое финансовнй менеджмент //Финансовая газета. — 1995.— №6.

 37. Карстанье П., Ушаков К. Управление в образовании. Проблемн и подходы. Практическое руководство. — М., 1995.

 38. Бочкарёв В.И. Государственно-общественное управление образованием: каким ему быть? // Педагогика. – 2001. – №2.

 39. Международньш финансовий менеджмент //Бейли Р., Майер С. Принци­пи корпоративних финансов. — М.: Олимп-бизнес, 1997. — С. 949—979.

 40. Опарін В.М., Сафонова Л.Д. Сутність і складові бюджетного менедж­менту //Фінанси України. — 1998. — № 2. — С. 60—72.

 41. Плотников О. Фінансовий менеджмент: використання закордонного дос­віду //Закон і бізнес. — 1995. — 18 жовтня. — С. 4.

 42. Унковська Т.Є. Концепція динамічного фінансового менеджменту //Фі­нанси України. — 1997. — № 4. — С. 53—64.

 43. Фінансовий менеджмент //Завадський Й.С. Менеджмент: Маnаgеmеnt.— К., 1997. —Т. 1. —С. 163—190.

 44. Фінансовий менеджмент як управлінська діяльність //Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. — Терно­піль, 1997. — С. 403—434.

 45. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: Монографія. – Харків: Крок, 1999. – 303 с.

 46. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. - №33. – від 23 квітня 2002 р.

 47. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К., 1997.

 48. Березняк Є.С. Рруководство современной школой. – М.: Просвещение, 1983. – 207с.

 49. Сайти:

-МЗС України www.mfa.gov.ua

-Британської ради www.britishcouncil.org.ua

-посольства Великобританії www.britishembassy

-посольства Німеччини www.kiev.diplo.de/Vertretung/Kiev/uk.

 1. Бирисов Б.Л. Технология рекламы и PR. – Фаир-Пресс, 2001. – 624с.

 2. Освітній менеджмент: навч.пос. /За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. –К.: Шкільний світ, 2003. – 400с.

 3. Щербо И. маркетинговые функции управления школой // Народное образование. – 2002. - № 8. – С. 48-56.

 4. Мельник В.В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації: Науково-метод. посібник. - Хмельницький: ХОІППО, 2003. – 37с.

 5. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 6. Тукова Т. Адаптивне управління навчальним закладом / Т. Тукова // Директор школи .- 2009 .- № 19-20 .- С. 4

 7. Проектно-цільова діяльність закладу освіти. // Сільська школа України. .- 2005 .- № 14 .- С. 8
Скачати 312.29 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір312.29 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх