Вінницький державний аграрний університет icon

Вінницький державний аграрний університет


Схожі
Сумський державний університет...
Вiнницький державний аграрний університет...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Стан міжнародної наукової співпраці внз регіону та реалізація рішень монмолодьспорту з цього...
Черкаський державний технологічний університет на правах рукопису бєлов богдан олександрович...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет...
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний технічний університет...
Методичні вказівки та завдання...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки...
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка...
Освіти І науки, молоді та спорту України...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад...Загрузка...
скачать


Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет


Управлінський облік

методичні вказівки

для виконання розрахунково-графічної роботи

студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

за спеціальністю 6.050100 “Облік і аудит”


Вінниця – 2009 р.УДК: 657


Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки з дисципліни “Управлінський облік” для виконання розрахунково-графічної роботи студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за спеціальністю 6.050100 “Облік і аудит”– Вінниця ВЦ ВДАУ, 2009 – 23 с.


Укладачі: д.е.н., професор кафедри організації обліку та звітності Правдюк Н. Л., старший викладач кафедри організації обліку та звітності Бурко К. В., асистент кафедри організації обліку та звітності Остапчук О. В.


Рецензенти:

Мулик Т.О. к.е.н., доц., зав кафедри “Облік та аналіз” ВДАУ

Копняк Н.І. к.е.н., доц. каф. “Бухгалтерський облік” ВТЕІ КНТЕУ


Методичні вказівки з дисципліни “Управлінський облік” для виконання розрахунково-графічної роботи студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за спеціальністю 6.050100 “Облік і аудит”


Рекомендовано методичною радою ФЕП

(протокол №___ від ____________ 2009 року )


Рекомендовано навчально-методичною радою

Вінницького державного аграрного університету

(протокол №___ від ____________ 2009 року )ЗМІСТ
Вступ

4

1. Загальні положення організації індивідуально-самостійної роботи студентів


5
2. Структура та вимоги до оформлення розрахунково-графічної роботи


6

3. Тематика розрахунково-графічних робіт

11
^

4. Список рекомендованої літератури

5. Додатки


14

19
ВСТУП
Управлінський облік, як самостійна частина бухгалтерського обліку, виник закономірно на певному етапі розвитку народного господарства.

Управлінський облік є підсистемою обліку, яка пов’язана з деталізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості продукції в такому розрізі, який задовольняє систему управління. Дані управлінського обліку використовуються для прогнозування собівартості продукції, пошуку шляхів зниження норм витрат і ціни продукції. Управлінський облік на відміну від фінансового не регламентується і методика його введення залежить від потреб системи управління конкретного підприємства.

В результаті вивчення дисципліни “Управлінський облік” студент повинен:

 • пояснювати роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту;

 • пояснювати взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку;

 • класифікувати витрати за різними ознаками і використовувати набуті знання для складання управлінської звітності, прийняття рішень та контролю за їх виконанням;

 • визначати функції витрат за допомогою різних методів;

 • визначати об’єкти витрат та застосовувати різні системи калькулювання;

 • розподіляти непрямі витрати;

 • розраховувати собівартість продукції (робіт, послуг) основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

 • порівнювати фактичну собівартість з плановою та списувати калькуляційну різницю;

 • визначати обсяг діяльності, необхідний для отримання бажаного прибутку;

 • розраховувати ціну продукції або послуг із застосуванням різних методів ціноутворення;

 • пояснювати концепцію обліку за центрами відповідальності;

 • складати звітність центрів відповідальності, центрів доходу, центрів прибутку та оцінювати їх діяльність;

 • застосовувати сучасні методи обліку витрат для безперервного вдосконалення діяльності;

 • вміти організувати управлінський облік на підприємствах різних форм власності з врахуванням необхідності переходу бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти, розробки національного плану рахунків та практичного впровадження автоматизації в технологію управлінського обліку.


1^ . Загальні положення організації індивідуально-самостійної роботи студентів


Індивідуальна робота студента є важливим елементом оволодіння знаннями та навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, яка формує практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних основ дисципліни.

Розрахунково-графічна робота (домашнє завдання) – це індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конкретних практичних навчальних задач з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу.

Розрахунково-графічна робота є підсумковою індивідуальною роботою з дисципліни “Управлінський облік”, яка показує, що студент засвоїв необхідний обсяг знань з зазначеної дисципліни, вміє оперувати набутими знаннями.

^ Метою виконання розрахунково-графічної роботи є розширення та закріплення знань з дисципліни “Управлінський облік”.

Розрахунково-графічна робота виконується у формі самостійного виконання студентами визначених індивідуальних завдань. Робота має творчий характер і виконується на основі вивчення літературних джерел, нормативно-правових актів та фактичних матеріалів конкретного підприємства, що займається виробничою діяльністю.


^ 2. Структура та вимоги до оформлення розрахунково-графічної роботи


Тему розрахунково-графічної роботи студенти вибирають самостійно у відповідності з тематикою, рекомендованої кафедрою.

Приступаючи до виконання роботи студент повинен передусім самостійно підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті).

Для надання студенту консультативної допомоги по написанню розрахункової роботи кафедра організації обліку та звітності призначає наукового керівника. Він затверджує план, консультує студентів і забезпечує контроль за виконанням роботи.

Розрахунково-графічна робота містить:

 • титульний лист;

 • зміст;

 • вступ;

 • теоретична частина;

 • практична частина;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Мова розрахункової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Залежно від особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

Загальний об’єм роботи складає 25-30 сторінок друкованого тексту.

У друкованому варіанті текст розташовується через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці. Комп’ютерний набір - 14-й кегль, шрифт – Times New Roman. Абзацний відступ повинен бути однаковим протягом усього тексту робо­ти і дорівнювати п’яти знакам.

Текст розрахункової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу –20 мм.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не ну­мерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими напівжирними літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці (зразок представлено в додатку 1). Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути один рядок.

Назви кожного розділу друкуються з нової сторінки, а назви підпункту – через одну стрічку після закінчення змісту попереднього підпункту

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ не нумерують. Першою сторінкою вважається сторінка титульного аркуша, друга – змісту, далі – текст основної частини. Номери сторінок (починаючи з другої) ставлять у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака №. Не допускається заключати номери сторінок в лап­ках та інші знаки.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1,2,3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Якщо розділи підрозділяються на декілька основних частин, то їх нумерація здійснюється також арабськими цифрами і складається з номерів розділу її підрозділу, які розділяються крапкою, наприклад 1.1 (перший підрозділ першого розділу).

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрацію позначають словом “Рис.”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 1.1. Схема руху первинних документів”.

Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокре­млених крапкою, наприклад, “Рис. 1.1” – перший рисунок першого розділу.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друку­ють симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літе­ри. Назву не підкреслюють (зразок у додатку 2 ). На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому куті розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, “Таблиця 2.1” (перша таблиця другого розділу). Назва таблиці розміщується нижче по середині.. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.1” у правому куті.

^ Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і містить дані про виконавця та наукового керівника, найменування теми роботи. Оформлення титульної сторінки наведе­но в додатку 3.

Зміст розташовують безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини роботи, висновки, список використаних джерел, додатки (додаток 4).

^ Вступ становить 1-2 сторінки друкованого тексту.

У вступі звичайно обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження.

^ Основна частина розрахунково-графічної роботи складається з двох розділів – теоретичного та розрахунково-графічного. Її об’єм – 20-25 сторінок.

У теоретичному розділі студентом аналізується економічна література та нормативно-законодавчі акти по темі дослідження. Результати аналізу опрацьованої літератури та нормативних актів можна оформляти у вигляді таблиць (додаток 5, 6)

У другому розділі розкривається порядок обліку та здійснення розрахунків з використанням матеріалів конкретного підприємства. Для цього використовують інформацію Статуту підприємства, наказу про облікову політику, первинних документів, реєстрів синтетичного та аналітичного обліку.

^ Висновки та пропозиції повинні випливати з усієї роботи. В висновках і пропозиціях на основі теоретичного дослідження та вивчення практики обліку на базі конкретного господарюючого суб’єкта формулюються і обґрунтовуються пропозиції, що випливають із змісту даної розрахункової роботи які спрямовані на удосконалення існуючих методів ведення обліку. Тут же даються рекомендації по реалізації висунутих пропозицій. Висновки і пропозиції викладаються у вигляді окремих пунктів в межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.

Обсяг висновків та пропозицій не повинен перевищувати 1-2 сторінок.

^ Список використаної літератури, на які є посилання в основній частині, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки.

Посилання на літературні джерела по тексту роботи слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад 6,82, де “6” – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а “82”- сторінка, з якої взята інформація.

В списку використаної літератури спочатку розміщуються нормативні акти (за роками прийняття), а далі всі інші літературні джерела в алфавітному порядку за авторами а при відсутності такого – по назві видання (Додаток 7)

Додатки оформлюють як продовження розрахункової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи та нумеруючи їх у порядку появи посилань у тексті розрахункової роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. В правому верхньому кутку над заголовком з великої літери друкується слово “Додаток ” і номер додатку ставиться арабськими цифрами без вказуванням знаку №.. Наприклад пишемо “Додаток 1”

На титульному аркуші додатків друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”.

В додатки можуть виносись копії Статуту підприємства, наказу про облікову політику, копії форм первинних та зведених документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, про які йде мова у розрахунковій роботі, схеми, малюнки, графіки, таблиці та інші матеріали, що стосуються теми дослідження.

Виконану розрахункову роботу студент здає на кафедру для рецензування. Роботи, виконані відповідно методичних вимог допускається до захисту. При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

^ 3. Тематика розрахунково-графічних робіт


 1. Сутність управлінського обліку та можливості його застосування у сільському господарстві.

 2. Склад витрат виробництва і особливості їх обліку у сільському господарстві.

 3. Групування та облік витрат за об’єктами і статтями у сільськогосподарських підприємствах.

 4. Синтетичний і аналітичний облік витрат виробництва в сільськогосподарських підприємствах.

 5. Особливості обліку витрат при різних внутрішньогосподарських відносинах.

 6. Класифікація та облік витрат на виробництво в сучасних умовах.

 7. Управлінська діяльність та облік в сільському господарстві.

 8. Система калькулювання собівартості продукції та її застосування в сільському господарстві.

 9. Організація та методологія обліку витрат і калькулювання за центрами витрат та сферами відповідальності.

 10. Сутність управлінського обліку та його розвиток в Україні.

 11. Економічний зміст витрат, принципи їх класифікації, та відображення на рахунках управлінського обліку

 12. Методи обліку виробничих витрат та застосування їх в сільському господарстві.

 13. Проблеми удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості.

 14. Облік витрат діяльності.

 15. Відображення управлінського обліку в обліковій політиці підприємства.

 16. Особливості обліку витрат в фермерських господарствах.

 17. Облік доходів та результатів діяльності в управлінні.

 18. Сутність та розвиток систем обліку витрат та калькулювання “стандарт-кост” та “директ-костинг”.

 19. Управлінський облік витрат в допоміжних виробництвах.

 20. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт вантажним автотранспортом.

 21. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт у ремонтно-механічній майстерні.

 22. Облік витрат і обчислення собівартості наданих послуг з електропостачання.

 23. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт живою тягловою силою.

 24. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт машинно-тракторним парком.

 25. Облік витрат з організації виробництва і управління.

 26. Облік витрат і обчислення собівартості продукції зернових культур.

 27. Облік витрат і обчислення собівартості продукції буряківництва.

 28. Облік витрат і обчислення собівартості продукції кормових культур.

 29. Облік витрат і обчислення собівартості продукції овочівництва відкритого ґрунту.

 30. Облік витрат і обчислення собівартості продукції овочівництва закритого ґрунту.

 31. Облік витрат і обчислення собівартості продукції технічних культур.

 32. Облік витрат і обчислення собівартості продукції основного молочного стада.

 33. Облік витрат і обчислення собівартості продукції на вирощуванні та відгодівлі тварин.

 34. Облік витрат і обчислення собівартості продукції великої рогатої худоби м’ясного напрямку.

 35. Облік витрат і обчислення собівартості продукції свинарства.

 36. Облік витрат і обчислення собівартості продукції птахівництва.

 37. Облік витрат і обчислення собівартості продукції бджільництва.

 38. Облік витрат і обчислення собівартості продукції вівчарства.

 39. Облік витрат промислової переробки продукції рослинництва.

 40. Облік витрат промислової переробки продукції тваринництва.

 41. Облік витрат і обчислення собівартості продукції промислових виробництв.

 42. Облік витрат і обчислення собівартості продукції підприємств побутового обслуговування.

 43. Облік витрат і обчислення собівартості продукції підприємства громадського харчування.

 44. Облік витрат на утримання дитячих дошкільних закладів.

 45. Організація управлінського обліку в умовах застосування АРМБ.

 46. Стратегічний облік: поняття та розвиток.

 47. Облік виробничих витрат.

 48. Облік невиробничих витрат.

 49. Особливості обліку витрат з організації та управління виробництвом в сільськогосподарських підприємствах.

 50. Управлінський аспект обліку доходів та результатів діяльності.

 51. Відображення витрат та виходу продукції сільськогосподарського виробництва в первинному обліку.

 52. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції в сільськогосподарських виробництвах.

 53. Відображення в обліку матеріальних витрат.

 54. Відображення в обліку витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

 55. Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

 56. Внутрішня та зовнішня звітність і її використання в управлінні.

 57. Групування та облік витрат за елементами.

 58. Групування та облік витрат за статтями в сільськогосподарських підприємствах.

 59. Управлінський обліку накладних витрат.

 60. Управлінський облік витрат періоду.

 61. Облік витрат основної діяльності.

 62. Групування витрат за способом віднесення до певних об’єктів обліку та їх облік.

 63. Групування витрат за видами діяльності та їх облік.

 64. Групування витрат за відношенням до зміни фактора витрат та їх облік.

 65. Управлінський облік активів та пасивів підприємства.

 66. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського обліку.

 67. Облік витрат на біологічні перетворення.
^
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України від 17.12.98р. №320 ХІV “Про фіксований сільськогосподарський податок” (зі змінами і доповненнями)

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями) від 16.07.99р. №996 – ХІV (зі змінами і доповненнями)

 3. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 (із змінами і доповненнями).

 4. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.

 5. П(С)БО №7 “Основні засоби” (наказ Міністерства фінансів України від 24.04.2000р. №92).

 6. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” ( Наказ Міністерства фінансів України ввід 18.10.99р. №2112.)

 7. П(С)БО 9 “Запаси” (Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246).

 8. П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” (Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99р. №237).

 9. П(С)БО 15 “Дохід” (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290).

 10. П(С)БО 16 “Витрати” (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318).

 11. П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 25.02 .2000р. №39.

 12. П(С)БО 30 «Біологічні акти­ви», затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 18 ли­стопада 2005 р. № 790.

 13. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 14. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 15. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. №88).

 16. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних ак­тивів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від
  29 грудня 2006 р. № 1315.

 17. Рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 2.02.2001р.

 18. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132.

 19. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 440 с.

 20. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. –2006. - №9 - С..3-5.

 21. Белоусова І. Чумаченко М. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості // Бухгалтерський облік і аудит. –2009. - №4 - С..3-10.

 22. Бондур Т. О. Попроцесний метод обліку витрат і калькулювання собівартості виробництва біологічних активів // Облік і фінанси АПК. – 2007. -№ 3-5. – С.173-175.

 23. Борович О. В. Облік непрямих витрат: загальновиробничі витрати ремонтної майстерні сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2007. -№ 6-7. – С.77-81.

 24. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга К.М, Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. Заряд. Проф.. Ф.Ф.Бутинця; 2-е вид., перероб. І доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. –480 с.

 25. Бухгалтерський облік в сільськогосподарстві: Підручник для вузів / П.Я. Хомик, Г.А. Лисий, В.С. Совінський та ін.: За ред. Ю.А. Литвина. – К.: Вища шк. 1993. – 607с.

 26. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / за ред. Проф. М. Ф. Огійчука. –К.: Аграрна освіта, 2001. – 605с.

 27. Войтенко Т. Облік у виробництві // Податки. Бухгалтерський облік. – 2000. - №1. – С. 49-51.

 28. Голов С. Управлінський облік: Концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. – №4. – 1997. – С.11.

 29. Голов С.Ф.Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 30. Зінов’єва О. Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №4. – С. 48-52..

 31. Зубрицька І Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №25. – С. 4-11.

 32. Іванюта П.В., Шевченко З.М. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих об’єктах: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

 33. Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденція розвитку // фінанси України. – 2000. – №1. – С. 47-51.

 34. Кисилиця О. Я. , Мягких І. М. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Агроінком. – 2005. - № 9-10 . – С. 71-74.

 35. Кляцький М. Журнально – ордерна форма бухгалтерського обліку за умов нової облікової політики // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №9. –С. 52 – 55.

 36. Козак Г.Я. До питання визначення собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах // Вісник аграрної науки. - №2. – 1994. – С.15-23.

 37. Костюкова А.А. Удосконалення обліку та розподілу непрямих витрат // Економіка АПК. 2006. -№11. -  83-88.

 38. Лень В.С.Управлінський облік. Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 287 с.

 39. Литвин Ю.Я. Про облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції // Світ бухгалтерського обліку. – 33. – 1998. – С. 3-7.

 40. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агро формуваннях: Підручник. / За ред. В.Я. Амбросова. – 2-е видання, доповнене і перероблене. - К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 896 с.

 41. Моссаковський В. Б., Бублик С. Я. Облік витрат та калькулювання собівартості виноробної продукції // Облік і фінанси АПК. – 2008. -№ 3. – С.108-117.

 42. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. Авторський колектив: Дудка К.П., Жук В.М., Жук Н.Л., Канцуров О.О., Кірейцев Г.Г., Кононенко Т.В. та ін. – К., 2000.

 43. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. – К.:Видавництво ТОВ „Юр-Агро-Веста”, 2007. - 368 с.

 44. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / за ред. Проф. М.Ф. Огійчука, - К.: Аграрна освіта, 2003. – 800с.

 45. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001.-576 с.

 46. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод.посіб. – К.: Знання, 2006. – 235 с.

 47. Петренко С.Н. Контролинг: Учебное пособие.- К.: Ника-Центр, Єльга, 2004.-328 с.

 48. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. –Тернопіль: Економічна думка. – 1999.-421 с.

 49. Скирпан О.П. та ін. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник. - 2-е видавництво, перероблене і доповнене - Тернопіль.: 2000- 294 с.

 50. Стоян В.І. Аспекти формування та обліку прямих витрат // Фінанси України. – 1999.- №11.- С.17-20.

 51. Сук Л.К. Відображення витрат в обліку та звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000.- №5.- С.32-38.

 52. Сук П.Л. Обгрунтування статей обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК.- 1998.- №10.-С.73-76.

 53. Ткаченко Н. Формування виробничої собівартості продукції, незавершеного виробництва, рентабельності та визначення ціни продажу // Баланс.- 2001.- №6.- С.29-35.

 54. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ,2002.- 656 с.

 55. Чумаченко М., Бєлоусова І. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 5. – С. 30-35.Додаток 1


РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


  1. Економічний зміст витрат

Розробка та впровадження управлінського обліку на вітчизняних під­приємствах – це частина загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні.


Додаток 2

^ Таблиця 2.1.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат та виходу продукції основного молочного стада ВРХ


№ п/з

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Додаток 3


Міністерство аграрної політики України
^

Вінницький державний аграрний університет


РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни “Управлінський облік ”


на тему:


^ Управлінський облік та розподіл непрямих витрат


Виконав: студент групи 41 –ОА

денної форми навчання

Відмінний П. В.

Керівник:


Вінниця - 2009


Додаток 4


ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ


4

1.1.

Поняття витрат ат та їх класифікація в управлінському обліку

4

1.2.

Нормативно-законодавче регулювання обліку витрат в Україні


9

РОЗДІЛ 2

Управлінський облік та розподіл непрямих витрат


13

2.1.

Склад прямих та непрямих витрат на підприємстві та відображення їх у обліковій політиці.


13

2.2.

Відображення непрямих витрат в первинному та зведеному управлінському обліку


18

2.3.

Застосування методів розподілу непрямих витрат на підприємстві


21
^ ВИСНОВКИ ТА ПРПОЗИЦІЇ

24
Список використаної літератури

25
додатки

28Додаток 5

^ Таблиця 1

Економічна література що розкриває питання методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції


№ п/п

Літературне джерело

Короткий зміст

1

2

3

1.

Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. –2006. - №9 - С..3-5.


Висловлюється думка про те, що з урахуванням досвіду управлінського обліку зарубіжних країн варто рекомендувати підприємствам розширити коло використовуваних методів калькулювання виробничих витрат щодо галузевих особливостей.

Пропонується аналітичні розрахунки за методом “витрати – обсяг виробництва - прибуток” здійснювати на основі позасистемного розрахунку постійних і змінних витрат на основі методу найменших квадратів.

2.

Кисилиця О. Я., Мягких І. М. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Агроінком. – 2005. - № 9-10 . – С. 71-74.


Досліджується суть, становлення та розвиток нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Розкриваються недоліки цього методу та окреслюється перспектива подальшого використання.


^ Таблиця 6

Нормативні документи з

організації обліку витрат в тваринництві№ п/п

Документ

Зміст документа

1

1

2

1.

Господарський кодекс України.

Встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яке базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.

2.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. №996-ХIV

Безпосередньо викладені принципи та форми організації бухгалтерського обліку, основи його документального забезпечення та обсяг фінансової звітності, заходи щодо забезпечення достовірності річної фінансової звітності і застосування подвійного запису

Додаток 7

Зразок оформлення списку використаної літератури


 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

 2. “Про власність” Закон України від 07.02.1991р. № 162

 3. "Про систему оподаткування" 3акон України від 25.06.1991 р. №1251 (зі змінами і доповненнями).

 4. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" Закон України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами і доповненнями).

 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.

 6. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства агропромислової політики України від 18.05.2001р. №132.

 7. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 440 с.

 8. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. Посібник / Автор. Колектив Дудка К.П., Жук В.М. та ін. - К.: ІАЕ УААН, 2000. – 218 с.


Скачати 259.31 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.10.2013
Розмір259.31 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх