Бухгалтерський облік І контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та методика icon

Бухгалтерський облік І контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та методика


Схожі
Облік І контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація...
Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік Київ 2001 Укладач...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо...
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Закон України від 16. 07. 99р. №996 “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні"...
Методика та організація занять баскетболом студенток першого року навчання з урахуванням типу...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...
Методика формуючого експерименту Методика експериментального дослідження...
Дипломних робіт Тема: Облік І аудит основних засобів на прикладі бази дослідження...
Зміст
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста...Загрузка...
скачать


Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Житомирський державний технологічний університет


На правах рукопису


Суков Геннадій Сергійович


УДК: 657.471.11


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧОГО СПОЖИВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА


Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)


дисертація


на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Науковий керівник

Бутинець Франц Францович

доктор економічних наук,

професор


ЖИТОМИР-2008


ЗМІСТВСТУП….............................................................................................................

3^ РОЗДІЛ 1. ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ......................................................

10

1.1. Економічна сутність оборотних активів та їх роль у створенні продукту.................................................................................................

10

1.2. Історія розвитку та сучасні проблеми обліку оборотних активів…

24

1.3. Класифікація оборотних активів підприємства для організації та ведення бухгалтерського обліку......................................................

35

 1. Висновки до першого розділу ……...…………………………………….

43^ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОГО СПОЖИВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

46

2.1. Капіталізація виробничих витрат в оборотні активи …………

46

2.2. Організація обліку виробничого споживання оборотних активів для потреб управління.............................................................

64

2.3. Удосконалення бухгалтерського обліку і розподілу накладних витрат......................................................................................................

95

 1. Висновки до другого розділу ………………………………………………..

117РОЗДІЛ 3. Удосконалення внутрішнього контролю витрачання оборотних активів ………………………..............

120

3.1. Організація контрольно-ревізійної роботи витрачання оборотних активів на великих підприємствах .................................

120

3.2. Бухгалтерський контроль виробничого споживання оборотних активів: управлінський аспект.............................................................

132

3.3. Методика внутрішнього контролю операцій з оборотними активами ……………………………………………………………….

140

 1. Висновки до третього розділу ………………………………………………

152ВИСНОВКИ…………………….......................................................................

154ДОДАТКИ........................................................................................................

157

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................

247


 1. ^ ВСТУП

Актуальність теми. Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалтерської інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку виробничого споживання оборотних активів як основи інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою діяльністю. У свою чергу, методика бухгалтерського обліку оборотних активів повинна враховувати специфіку діяльності великих підприємств, що відзначається тривалим операційним циклом виробничого процесу, який в окремих випадках перевищує три роки.

Значна тривалість операційного циклу обумовлює капіталізацію витрат у вартості незавершеного виробництва та готової продукції, що потребує чіткої організації збору інформації про рух оборотних активів і врахування особливостей капіталізації їх вартості в процесі обліково-аналітичного забезпечення управління.

Вивчення методики теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з управлінням, організацією і веденням бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу оборотних активів займались вітчизняні вчені, зокрема: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Т.В. Головко, А.Г. Загородній, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.С. Пушкарь, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук; російські вчені: П.С. Безруких, Р.Я. Вейцман, Н.А. Єрмакова, В.Б. Івашкевич, В.В. Ковальов, А.Ш. Маргуліс, В.Ф. Палій, А.М. Поддерьогін, В.К. Радостовець, О.П. Рудановський, Я.В. Соколов; вчені інших зарубіжних країн: А. Апчорч (A. Аpchurch), А. Аткінсон (A. Atkinson), К. Друрі (C. Drury), Р.С. Каплан (Robert S. Kaplan), Дж. Сігел (J. Sigal), Дж. Фостер (G. Foster), Р.В. Хілтон (R.W. Hilton), Ч.Т. Хорнгрен (T. Horngren).

В Україні за період 1991-2007 рр. захищено понад сто дисертацій з проблем бухгалтерського обліку, аналізу і контролю оборотних активів, значну увагу в яких приділено методиці бухгалтерського обліку виробничого витрачання оборотних активів з урахуванням галузевих особливостей. Водночас, потребують подальших досліджень проблемні питання, пов’язані з уточненням понятійного апарату, удосконаленням методики бухгалтерського обліку капіталізованих витрат в частині оборотних активів, методики внутрішнього контролю облікового відображення використання оборотних активів та порядку розкриття інформації про капіталізовані витрати на різних стадіях господарських процесів, враховуючи тривалість операційного циклу та керуючись системним підходом.

Вказані положення визначають актуальність і основні напрями дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 19 “Організація та методологія бухгалтерського обліку і контролю в контексті інтеграції України в Європейський Союз” (номер державної реєстрації 0105U000466). У межах наукової програми та на основі договору між ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” та Житомирським державним технологічним університетом про науково-виробничу співпрацю № 128 від 30 вересня 2004 р. автором виконано дослідження проблем бухгалтерського обліку та контролю виробничого споживання оборотних активів.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування організаційних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й контролю виробничого споживання оборотних активів в системі управління великих підприємств.

Для досягнення мети в дисертації поставлено наступні завдання:

 • усунути неконвенційність понять у бухгалтерському обліку, враховуючи економічну сутність оборотних активів, з метою теоретичного обґрунтування підходів до організації процесу облікового забезпечення прийняття управлінських рішень;

 • дослідити стан наукової розробленості питань щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оборотними активами, їх планування та нормування на великих підприємствах для втілення теоретичних розробок у практику господарювання;

 • удосконалити існуючу класифікацію оборотних активів підприємства для організації та ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей виробничого споживання оборотних активів;

 • провести критичний аналіз існуючих підходів до бухгалтерського відображення виробничого споживання оборотних активів з урахуванням тривалості операційного циклу виробництва продукції на великих підприємствах і визначити напрями його удосконалення для забезпечення процесу стратегічного управління оборотними активами;

 • дослідити сучасні методи розподілу загальновиробничих витрат та удосконалити методику розподілу цих витрат на великих підприємствах;

 • розкрити особливості організації та здійснення контрольних процедур на підприємстві та довести необхідність бухгалтерського контролю витрачання оборотних активів з метою розподілу обов’язків суб’єктів внутрішнього контролю;

 •  удосконалити методику внутрішнього контролю витрачання оборотних активів для великих підприємств з метою підвищення точності результатів контролю, скорочення трудових витрат, сприяння прийняттю ефективних управлінських рішень.

^ Об’єктом дослідження є процес виробничого споживання оборотних активів на великих підприємствах, що охоплюється системою бухгалтерського обліку та контролю.

^ Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань організації та методики бухгалтерського обліку й контролю виробничого споживання оборотних активів.

^ Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження виступають наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам бухгалтерського обліку та контролю оборотних активів, а також публікації в періодичних виданнях, матеріали наукових конференцій та семінарів з наведеної проблематики.

Індукція, дедукція, теоретичне узагальнення, групування, порівняння та історичний метод використовувалися для розкриття сутності понять “оборотні активи”, “оборотні кошти”, “оборотний капітал”. Для удосконалення класифікації оборотних активів застосовувався абстрактно-логічний метод і метод причинно-наслідкового зв’язку; для вивчення стану списання оборотних активів на собівартість продукції на великих підприємствах – метод спостереження. Теоретичному узагальненню і удосконаленню понять, відображених у предметі дисертаційного дослідження, сприяв логічний метод. Статистичні методи використовувалися для узагальнення, систематизації й оцінки емпіричних даних та прогнозування тенденцій їх зміни.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю за операціями з оборотними активами на великих підприємствах, що дозволяє підвищити корисність облікової інформації для різних груп користувачів. Основні положення наукової новизни полягають у наступному:

вперше одержано:

 • комплексну облікову модель управління незавершеним виробництвом і готовою продукцією як складових капіталізованих витрат оборотних активів на базі інтегрованої комп’ютерної системи управління, що дозволить оптимізувати бухгалтерський облік виробничого споживання оборотних активів великих підприємств;

удосконалено:

 • класифікацію оборотних активів підприємств в частині виділення та обґрунтування наступних ознак: за економічною природою; принципами організації; видами (елементами); характером джерел формування, застосування яких забезпечить спрощення процесу формування даних, підвищення корисності та доречності бухгалтерської інформації через достатню деталізацію об’єктів бухгалтерського обліку;

 • методику внутрішнього контролю витрачання оборотних активів, зокрема, етапів контролю, особливостей застосування методів, прийомів і способів контролю витрачання оборотних активів на кожному з етапів;

дістало подальший розвиток:

 • уточнення понятійного апарату з позиції функціонування системи бухгалтерського обліку: “оборотні активи”, “оборотні кошти”, “оборотний капітал”, що дозволить розмежувати ці категорії та забезпечить обґрунтованість їх трактування для організації та ведення бухгалтерського обліку;

 •  удосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат, яка враховує тривалий операційний цикл виробництва продукції, що забезпечить підвищення ефективності оцінки вартості незавершеного виробництва та готової продукції великих підприємств;

 •  уточнення основних характеристик методів обліку витрат і запасів незавершеного виробництва, що сприяє теоретичному обґрунтуванню раціоналізації організації бухгалтерського обліку оборотних активів у системі планування, аналізу та внутрішнього контролю;

 •  розробка проекту програми бухгалтерського контролю окремих складових оборотних активів та розподіл обов’язків в частині контролю операцій з оборотними активами між відділами й службами великих підприємств, що забезпечить отримання повних, достовірних та своєчасних даних;

 •  визначення завдань бухгалтерського контролю операцій з оборотними активами із наведенням джерел інформації у розрізі підрозділів великого підприємства .

^ Практичне значення одержаних результатів. Застосування на практиці запропонованих рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних активів при функціонуванні великих підприємств у ринкових умовах забезпечить достовірність та своєчасність надання інформації управлінському персоналу. Теоретичні та прикладні розробки застосовуються у практичній діяльності, неодноразово апробовані та ефективно використовуються в навчальному процесі, а саме:

– методичні рекомендації щодо організації обліково-аналітичного забезпечення собівартості готової продукції в частині впровадження позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості готової продукції з елементами нормативного методу (ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод”, акт впровадження № 80/5 від 20.12.2006 р.);

– уточнення змісту основних термінів з обліково-аналітичного забезпечення бухгалтерського обліку й контролю оборотних активів використано при розробці навчально-методичного забезпечення та навчальних програм наступних дисциплін: “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Звітність підприємства”, а також в роботі навчальних студій “Головний бухгалтер” і “Аудитор” (Житомирський державний технологічний університет, довідка № 44-45/359 від 12.03.2007 р.);

– методика формування собівартості виробничих замовлень, що передбачає механізм та алгоритм формування повної собівартості з метою забезпечення застосування єдиного методичного підходу всіма структурними підрозділами підприємства до формування інформації для облікового відображення оборотних активів підприємства, використаних для виконання виробничих замовлень (ЗАТ “Старокраматорський машинобудівний завод”, довідка № 42/8 від 16.03.2007 р.);

– методичні підходи щодо комп’ютеризації бухгалтерського обліку операцій з оборотними активами, зокрема, їх списання на собівартість готової продукції з використанням комп’ютерної програми на базі системи Oracle, що передбачають запровадження в господарську діяльність положення про бухгалтерський облік та внутрішній контроль в режимі операційного дня (ВАТ “Словважмаш”, довідка № 103/28/4 від 21.06.2007 р.).

^ Особистий внесок дисертанта. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано положення, які є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні питань, пов’язаних із удосконаленням організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних активів з урахуванням специфіки діяльності великих підприємств у ринкових умовах господарювання.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, знайшли відображення у статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: ІV Міжнародній науковій конференції “Развитие бухгалтерского учёта и контроля в контексте Европейской интеграции” (м. Житомир-Краматорськ, ЖДТУ, 2005 р.); ХХХ науковій конференції, присвяченій 45-ій річниці Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир, ЖДТУ, 2005 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень’2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); “Зимові читання, присвячені ідеям ім. П.П. Німчинова та І.В. Малишева” (м. Житомир, ЖДТУ, 2006 р.).

Публікації. За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 13 статей загальним обсягом 8,28 друк. арк. (особисто автора – 7,79 друк. арк.), 7 тез доповідей загальним обсягом 1,72 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках і посібниках), виданих у співавторстві, особисто автора – 0,37 друк. арк.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 156 сторінках друкованого тексту, у тому числі 19 таблиць на 15 сторінках, 35 рисунків, що займають 20 сторінок. Робота містить 15 додатків на 89 сторінках, список використаних літературних джерел, що нараховує 231 найменування, – на 17 сторінках.


1)ВИСНОВКИ


У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення комплексу наукових завдань, що полягають в обґрунтуванні теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації бухгалтерського обліку й контролю виробничого споживання оборотних активів. Загальні висновки та практичні результати дослідження полягають у наступному.

1. Узагальнення теоретичних і практичних підходів до розуміння сутності понять “оборотні активи”, “оборотні кошти”, “оборотний капітал” свідчить про відсутність єдності в поглядах науковців щодо трактування їх змісту. У зв’язку з цим та на основі методів індукції та дедукції обґрунтовано, що оборотні кошти – фінансова категорія, грошове вираження вартості, вкладеної в оборотні активи; оборотний капітал – частина капіталу підприємства, яка спрямована на забезпечення його оборотними коштами. Під оборотними активами слід розуміти сукупність економічних благ, виражених у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються в економічний процес діяльності суб’єкта господарювання у вигляді оборотного капіталу та призначені для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати балансу або операційного циклу, якщо він триваліший за рік. Наведені трактування дозволяють чітко визначити роль і місце оборотних активів у формуванні господарських взаємовідносин на великих підприємствах.

2. Узагальнення, порівняльний аналіз та систематизація поглядів вітчизняних і зарубіжних авторів на класифікацію оборотних активів дозволили встановити розгалуженість класифікаційних ознак, що нівелює їх практичне значення. З урахуванням сутності оборотних активів встановлено, що основними та достатніми для використання у практиці облікової роботи є чотири їх ознаки класифікації: за економічною природою; принципами організації; видами (елементами); характером джерел формування. Виділення наведених класифікаційних ознак є теоретично обґрунтованим і сприяє використанню розробленої класифікації оборотних активів у практичній діяльності підприємств. Застосування інших ознак для класифікації є фактором зростання непродуктивних витрат часу бухгалтера щодо формування відповідних інформаційних показників і не сприяє корисності інформації для управлінського персоналу.

3. Проведений аналіз особливостей бухгалтерського відображення використання оборотних активів у процесі виробництва продукції свідчить про доцільність класифікації методів обліку виробничих витрат за такими ознаками: а) за базою (нормою) контролю – нормативний метод обліку витрат, метод обліку фактичних витрат; б) за об’єктами калькулювання – позамовний, попередільний (попроцесний); в) за повнотою включення витрат до собівартості – повної і неповної собівартості. В основу класифікації методів обліку витрат виробництва в незавершене виробництво і готову продукцію повинен бути покладений порядок накопичення і узагальнення витрат виробництва за об’єктами обліку, а в основу класифікації методів калькулювання собівартості продукції – спосіб групування і розподілу витрат між окремими видами продукції для використання собівартості з метою удосконалення організації бухгалтерського обліку та підвищення ефективності управління виробничими витратами.

4. Доведено відсутність ефективного інструмента управління вартістю замовлень, що виражається в понесених витратах оборотних активів з елементами капіталізації у вартості незавершеного виробництва та готової продукції. У зв’язку з цим розроблено комплексну облікову модель управління собівартістю незавершеного виробництва і готової продукції. Створення такої моделі з подальшим її запровадженням в єдину корпоративну інформаційно-обчислювальну систему внутрішньофірмового управління має принципове значення для великих підприємств, зайнятих виготовленням унікальної, наукоємкої та складної продукції з тривалим операційним циклом виробництва продукції з метою посилення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках.

5. Дослідження організації обліку непрямих виробничих витрат дозволило розробити алгоритм бухгалтерського відображення таких витрат, який дозволяє оцінити повні витрати виробництва з урахуванням реальної вартості оборотних активів та організаційного потенціалу, необхідних для виробництва певного виду продукції. Це сприятиме оптимізації інформаційного середовища щодо стану та ефективності використання оборотних активів на великих підприємствах для визначення цінової політики.

6. З урахуванням визначених завдань внутрішнього контролю запропоновано розподіл обов’язків контролю за операціями з оборотними активами між відділами і службами великого підприємства, що сприятиме забезпеченню керівників відповідними повними, достовірними та своєчасними даними з конкретними кваліфікованими рекомендаціями.

7. Розроблена методика внутрішнього контролю витрачання оборотних активів передбачає виконання наступних дій: перевірку організації обліку матеріальних цінностей; інвентаризацію незавершеного виробництва; контроль витрачання матеріальних цінностей зі складів та перевірку дотримання лімітів при видачі цінностей; загальну оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів; перевірку стану приймально-здавальних документів; з’ясування наявності норм витрачання матеріальних цінностей та перевірку їх дотримання; контроль за раціональним використанням матеріалів; контроль за втратою матеріальних цінностей.

8. Встановлено, що виняткова роль у здійсненні організації контролю за оборотними активами підприємства повинна належати функціональним відділам бухгалтерських служб, оскільки незадовільне виконання бухгалтерами контрольних функцій може призвести до проблем в отриманні оперативних даних обліку витрат виробництва та собівартості продукції. Розроблено перелік завдань бухгалтерського контролю операцій з оборотними активами на великих підприємствах. Наведено джерела інформації бухгалтерського контролю операцій з оборотними активами у розрізі підрозділів великого підприємства. Запропоновано великим підприємствам для здійснення бухгалтерського контролю розробляти програму перевірки окремих складових оборотних активів, в якій потрібно зазначити повний перелік завдань контролю, а також відповідальні виконавці за їх виконання.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Jones K.H., Werner M.L., Terrell K.P., Terrell R.L. Introduction to Management Accounting. – NJ: Prentice Hall, 2000. – 416 p.

 2. Адамов Н.А., Рогуленко Т.М., Амучиева Г.А. Основы управленческого учета / Под общ. ред. Н.А. Аамова. – СПб.: Питер, 2005. – 112 с.

 3. Акимова Г.З. Совершенствование системы управления материальными запасами на предприятиях промышленности строительных материалов : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05, Белгород, 2000 г.

 4. Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні: Дис. к.е.н. 08.06.04./ Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2003 р.

 5. Басманов И. Учет производственных расходов предприятия. – М.: Финансы, 1967. – 204 с.

 6. Батурина Н.А.. Экономический анализ и контроль оборотных активов хозяйствующего субъекта: Дис. к.э.н. 08.00.12./ Санки-Петербург, 2007 г.

 7. Безруких П.С. Учет и калькулирование себестоимости продукции. – М.: Финансы, 1974. – 320 с

 8. Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 294 с.

 9. Береза С.Л. Проблеми оцінки та списання дебіторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 18. – С. 14-18.

 10. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Ценр, Эльга. 2003. – 448 с.

 11. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: “Ника-Центр”, 1998. – 480 с.

 12. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕМ – Украина», 1996. – 534 с.

 13. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. Курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с.

 14. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-центр, Эльга, 2002. – 720 с.

 15. Блатов Н.А. Основы промышленного учета и калькуляции. – М.: ГОНТИ, 1939. – 371 с.

 16. Богатко Н. Продажа дебиторской задолженности: определение, оценка, учёт. // Бухгалтерия. – № 22. – С. 57-62.

 17. Бодюк А. Методи податкового контролю (аудиту) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – с. 54-57

 18. Бойко С.В. Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика: Дис. к.е.н. 08.06.04./ Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2005 р.

 19. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики. 1999. – 574 с.

 20. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

 21. Бородкин А.С. Учет производственных затрат в промышленности. – М.: Финансы, 1973. – 112 с.

 22. Брылёв А. Вовченко С. Безналичные расчёты в деловом обороте. // ССЗ Бухгалтерия. – Выпуск 4. – С. 180-188.

 23. Булат Г.В. Економічна сутність оборотних активів. // Концептуальні підходи до підготовки спеціалістів з обліку та аудиту в сучасних умовах України. Харків. – 2004. – С. 208-213.

 24. Бутинець Т.А, Чижевська. Л.В, Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

 25. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.

 26. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку, Ч.І. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 „облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.

 27. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

 28. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. д. е. н., проф. Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

 29. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Малюга Н. М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

 30. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Видання друге, доповнене, перероблене, / Житомир ПП „Рута”-2001р. – 570 с.

 31. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. Навч. посіб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

 32. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебник / Я.В. Соколов, Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков, отв.ред. Ф.Ф. Бутынец – М.:Т.К. Велби: Из-во Проспект, 2005. – 664 с.

 33. Бухгалтерский учет: Учебник / И.И. Бочкарева, В. А. Быков и др.; Под ред. Я.В. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 768 с.

 34. Бухгалтерский учет: Учебник / П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков и др.; Под ред. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 1999. – 624 с.

 35. Бухгалтерский учет: Учебник / П.С. Безруких, В.Б. Хонуриков и др., под ред. П.С. Безруких 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет; 1996. – 576 с.

 36. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / За ред. Р.Л. Хом’яка. - Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-захід”, 2001. — 728 с.

 37. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / Ред. Савич В.І. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 38. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

 39. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.

 40. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2003. — 416 с.

 41. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп., пер. – М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2002. – 528 с.

 42. Вахрушина М.А. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / ВЗФЄИ. – М.: ЗОА “Финстатинформ”, 1999. – 359 с.

 43. Вейцман Р.Я. Краткий учебник счетоводства. Издание второе. Государственное издательство. М.-Л., 1936. – 206 с.

 44. Вейцман Н.Р. Курс балансоведения. — М.: “Центросоюз”, 1927. — 147 с.

 45. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: основи, 1999. – 943 с.

 46. Виговська Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

 47. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією к.е.н., проф.. М.Д. Корінька. – Фастів: “Поліфаст” 2006 – 440 с.

 48. Войтехов П.Г. Основные методы учета производства и калькулирования себестоимости продукции в тяжелой промышленности. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л.: ОНТИ НКТП, 1937. – 331 с.

 49. Врублевський Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

 50. Гаврилов А.М. Младший курс бухгалтерії. Учебник для коммерческих учебных заведений и счетоводных курсов. – С.-Пб., 1906. – 290 с.

 51. Гильде Э. К. Модели организации учета в промышленности. М.: Финансы, 1970, – 120 с.

 52. Голов С.Ф. Управленческий учет. Учебник. – К.: Скарби, 1998. – 378 с.

 53. Горецька Л.Л. Економічна природа активів: обліковий аспект. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 49-58.

 54. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2006 р.

 55. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. – 5-те видання, доповнене і перероблене. – К.: А.С.К., 1998. – 223 с.

 56. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для с.-г. технікумів. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вища школа, 1979. – 328 с.

 57. Губіна Н. Інвентаризація резервів сумнівних боргів. // Бухгалтерія. 2006. – – № 38. – С. 75-81.

 58. Дембинский Н.В. Теория советского бухгалтерского учета. Минск, 1957

 59. Денисенко С.А., Жвава В.Н. Проблемы управления производственными запасами в Украине. // Совершенствование теории и практики учета, анализа и аудита для становления национальной учетной системы. – 2002. – С. 86-89.

 60. Деньга С.М. Обґрунтування меж сучасного бухгалтерського обліку // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3(27-28). – С. 61-66

 61. Дереза З. П. Система внутрішньогосподарського контролю та вплив на неї новітніх технологій // Міжнародний збірник наукових праць. – 2005. – № 2. – С. 248-251.

 62. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке.: Пер. с англ. Уч. пос. – М.: Изд. дом „Вільямс”, 2001. – 290 c.

 63. Дубенко Н.В. Облік грошових коштів та розрахунків: проблеми сьогодення // Вісник ЖДТУ № 4. – 2004. – С.61-69.

 64. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди — Вид. 2-ге, стер. – К.: Знання –Прес, 2002. – 335 с.

 65. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

 66. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 /Редкол,: С.В. Мочерний (відп. ред) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

 67. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика / Під. заг. ред. М.І. Молдованова. – К.: Техніка, 1993. – 856 с.

 68. Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя. – К.: УкрИНТЭИ, 1993. – 168 с.

 69. Ефимов А. Задолженность: обычная – сомнительная – безнадёжная. // Бухгалтерия. – 2007. – № 17. – С. 30-34.

 70. Ехлаков А.Д. Счётный план и схема корреспонденции счетов системы наркомлеса СССР на 1940 г. – М., 1940. – 130 с.

 71. Євдокимов В.В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія та практика застосування // Дис. на здоб. наук. ступ. к. е. н., Житомир, 2003. – 191 с.

 72. Єрохін К. Звідки беруться гроші. // Дебет-Кредит. – 2004. – № 24. – http:// www.dtkt.com.ua/

 73. Жебрак М.Х. Советский нормативный учет и американський “стандарт-кост” // Бухгалтерський учет. – 1949. – № 6. – С. 18-22

 74. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (С использованием Национальных стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.А.С.К., 2001. – 848 с.

 75. Завгородній А. Г., Вознюк Г.А., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 3-е видання, виправ. та доп. – К.: Т-во “Знання” КОО, Л.: Вид-во Львів, банк інституту НБУ, 2002. – 566 с.

 76. Завгородній В.П. Бухгалтерский учет в Украине. – К.: АСК, 1999. – 853 с.

 77. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

 78. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 327 с.

 79. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р.

 80. Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 р.

 81. Замула І. В. Внутрішньогосподарський контроль добрив: організація та методика // Вісник ЖДТУ.– 2004 – № 3 (29). – С. 58-61.

 82. Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.

 83. Зятковський І.В. Фінанси підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.

 84. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов. – М.: Юристъ, 2003. – 618 с.

 85. Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продукции. М., «Финансы», 1974. – 159 с.

 86. Инструкция к счётному плану на 1933 г. и корреспонденция счетов. – М., 1933. – 30 с.

 87. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджена Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291

 88. Інформаційні системи бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Дави дюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

 89. Калиновский С.А. Учет и анализ в системе формирования и использования запасов: Дис. к.э.н. 08.00.12 / Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006 г.

 90. Калькуляция себестоимости в промышленности: Учебник / Под ред. проф. А.Ш.Маргулиса. – М.: Финансы, 1980. – 288 с.

 91. Калькуляция себестоимости продукции в промышленности: Учебное пособие/ В.А. Белобородова, А.П. Чечета, В.Т. Слабинский и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 279 с.

 92. Кирейцев Г.Г. Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством. – Киев: Изд-во УСХА, 1992. – 240 с.

 93. Кожинов В.Я. Производство: учет и налог. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 128 с.

 94. Козлова М.О. Суб‘єкти та завдання внутрішньогосподарського контролю процесу резервування // Вісник ЖДТУ.– 2005 – № 3 (33). – С. 100-105.

 95. Кондратьева и др. Теория бухгалтерского учёта: Учебник для студентов фак. “Бизнес-управление” по спец. “Экономика предприятия”. – Харьков: Фиолио, 2002. – 271 с.

 96. Копоруліна В.Н. Русско-украинский финансово-банковский словар / Сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина. – Х.: Фортуна – Пресс, Консум, 1997. – 208 с.

 97. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики. – М.: Экономика, 1982. – 216 с

 98. Курс бухгалтерского учёта. / Отв. ред. И.И. Поклад. – изд. 3-е, пререработ. и доп. – М.: “Финансы”, 1967. – 468 с.

 99. Лавренченко Н.И. Управление затратами на качество продукции в системе калькуляционного учета: Дис. к.э.н.: 08.00.05, Тамбов, 2005 г.

 100. Ламыкин И.А. Бухгалтерский учёт. Учебник. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, Рилант, 2000. – 520 с

 101. Ламыкин И.А. Учет затрат и калькулирование сельскохозяйственной продукции. – М.: Статистика, 1980. – 168 с.

 102. Лебедева Н.В. Аудиторская проверка запасов товарно-материальных ценностей: Дис. к.э.н. 08.00.12, СПб., 1997 г.

 103. Леонтьев Н.А., Кедров В.Е., Щенков С.А. Краткий курс бухгалтерского учёта. – М., 1938. – 457 с.

 104. Лозинский А.И. Курс теории бухгалтерского учёта. – М., 1939. – 412 с.

 105. Магопець О.А. Організація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004. – Випуск 16. – С. 310-316.

 106. Майданевич Ю.П. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах молочної промисловості // Вісник ЖДТУ. – 2007. - № 2(40) С. 118-129.

 107. Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку. // Вісник Житомирського державного технологічного університету, № 2 (32). 2005. – с. 136–140

 108. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография. – Житомир.: ЧП „Рута”, 2003. – 512 с.

 109. Мамаева Ж.Г. Учет затрат и калькулирование себестоимости в рыбоперерабатывающих предприятиях: Дис. к.э.н.: 08.00.12, Новосибирск, 2002 г.

 110. Мамаева З.М. Исследование вопросов создания информационной базы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции в условиях АСУП: Дис. к.э.н.: 08.00.12, Горький, 1984 г.

 111. Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. Минск, “Высшая школа”, 1977. – 432 с.

 112. Медведев М.Ю. Общая теория учета: естественный, бухгалтерский и компьютерный методы. – М.: Изд-во “Дело и сервис”, 2001. – 752 с.

 113. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університет на книга”, 2004. – 412 с.

 114. Меняев М.Ф. Информационные технологии управления: Учебное пособие. В 3 кн.: Книга 3: Системы управления организацией. – М.: Омега-Л., 2003. – 464 с.

 115. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.

 116. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Пер. с англ.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 408 с.

 117. Мизиковский И.Е. Генезис управленческого учета на отечественных предприятиях. – М.: Экономистъ, 2006. – 199 с.

 118. Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях зарубежных стран: Учебное пособие. – Мн.: ООО Мисанта, 1988. – 109 с.

 119. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц.. М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 352 с.

 120. Морозова И. Проблема оборотных средств предприятия в законодательстве Украины. // Бізнес бухгалтерія. – 1998. – № 50. – С. 75.

 121. Мостенська Т., Прядко В. Планування елементів та загальної суми оборотних коштів в АТ. // Акционер. – 2001. – № 45. – С. 35.

 122. Мошенський С.З. Облікова оцінка векселів. // Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – № 3 (73). – С. 67-70.

 123. Мухин А.Ф. Бухгалтерський учт в промышленности США. – М.: Финансы, 1965. – 275 с.

 124. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учёта: Учебник / Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой, – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

 125. Назарбаева І. Попутне запасы: классификация, виды, оценка, учёт. // Бухгалтерия. – 2004. – № 23 – С. 63-69.

 126. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

 127. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

 128. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. навч. зал. – К.: Книга, 2004. – 544 с.

 129. Нарибаев К.Н. Организация и методология бухгалтерского учета условиях АСУ. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 135 с.

 130. Науменко В.І. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. Ч. 6. Луганськ: “Футура” ДСД “Лугань”, 2000. – 386 с.

 131. Несходовський І.С. Аналіз обертання грошових коштів на підприємстві. // Вісник. Економіка. Київ. – 2001. – Випуск 54. – С. 70-74.

 132. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учёта / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэл.: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 с.

 133. Новиченко П.П. Учет и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях промышленности. – М.: Экономика, 1970. – 191 с.

 134. Общая теория бухгалтерского учёта / Под общ. ред. Б.И. Гаврилова. – Минск: “Вышеэйш. школа”, 1970. – 224 с.

 135. Осипович Л.Я. Финансы промышленности. Ч. ІІ. – М.: “Финансы”, 1973. – 304 с.

 136. Остапчук Т.П. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями// Вісник ЖДТУ.– 2004 – № 1 (27). – С. 127-134.

 137. Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. Монография. – Житомир: ЧП „Рута”, 2005. – 444 с.

 138. Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 288. с.

 139. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учёт. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учёт”, 2003. – 792 с.

 140. Пан Л. Проблеми формування оборотних коштів підприємств в умовах перехідної економіки. // Предпринимательство. Хозяйство. Право. – 2000. – № 5. – С. 74.

 141. Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур. // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 96-98.

 142. Панков В.А., Суков Г.С. Стратегия создания инновационного конкурентоспособного машиностроительного предприятия мирового уровня (на примере ЗОА “НКМЗ”) // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2 (12). – С. 120-130.

 143. Пантелеєв В.П. Вплив організації внутрішнього контролю на трудову мотивацію персоналу підприємства // Вісник ЖДТУ.– 2007 – № 4 (42). – С. 149-153.

 144. Петрова В.И. Бухгалтерский учет на машиностроительном предприятии: Учебник для средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – 384 с.

 145. Пленшонкова Л. Облік запасів // Баланс. – 2004. – № 11 (501). – с. 45-49

 146. Политическая экономия (докапиталистические и капиталистические способы производства). / Под ред. проф. Э.Я. Брегеля и доц. А.Д. Смирнова. – М.: Издательство «Высшая школа», 1966. – 572 с.

 147. Политическая экономия: Учебник для вузов / Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др. – М.: Политиздат, 1988. – 735 с.

 148. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 1999 №87 (зі змінами та доповненнями)

 149. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246 (зі змінами та доповненнями)

 150. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11. 1999 № 290 (зі змінами та доповненнями)

 151. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.01.2000 № 27/4248

 152. Поплюйко А. Облік і аналіз використання виробничих запасів: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – К., 2003. – 20 с.

 153. Применение МСФО: в 3 ч.: Пер. с англ. ­– М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1124 с.

 154. Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Бухгалтерський облік: основи методології та організації. Тернопіль: 1997. – 266 с.

 155. Пушкарь А.И., Белявцева В.В Альтернативны методы контроля товарных запасов в информационной системе бухгалтерского учета. // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Випуск 197, Том ІІІ. – С. 758-760.

 156. Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельськохозяйственных предприятиях. Учеб. пособие для с.-х. ВУЗов. – М.: “Статистика”, 1976. – 166 с.

 157. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

 158. Рашитов Р.С. Логико-математическое моделирование в бухгалтерском учете. – М.: Финансы, 1979. – 128 с.

 159. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

 160. Романов С.А. Учет и управление материальными запасами в текстильной промышленности : Дис. к.э.н.: 08.00.12 Москва, 2001 г.

 161. Рудюк Г.Г. Активи підприємства // Вісник ЖІТІ. — 1997. — № 6.— С. 105-108.

 162. Руководство к типовому плану счетов текущего учёта основной деятельности хозорганизаций НКТП. – Москва – Ленинград, 1936. – 160 с.

 163. Севастьянов Р. Использование аналитических интструментов для оптимизации использования оборотных средств предприятия. // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 2. – С. 13.

 164. Сікора І.А. Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів. // Дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н., Київ, 2006. – 199 с.

 165. Словник термінів ринкової економіки / Під заг. ред. проф. Науменко В.І. – К.: Глобус, 1996. – 288 с.

 166. Словник-довідник для менеджера / За ред. М.Г. Лапусти. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 608 с.

 167. Словник-довідник фінансиста АПК / за ред. П.Т. Каблука та М.Л. Дем’янка. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1997. – 234 с.

 168. Соколов В.Я., Рашитов Р.С. Моделирование как метод бухгалтерского учета. Л., ЛИСТ им. В. Энгельса, 1974

 169. Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика)/ Б.Н. Соколов Рукин. – М.:ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

 170. Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

 171. Сопко В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 576 с.

 172. Сорока Р.С. Механізм управління оборотним капіталом торговельних підприємств // Регіональна економіка. — 2003. — № 4. — С. 200-203.

 173. Станиславская С. Налогообложение товаров в режиме переработки // Бухгалтерия. – 2000. – № 37. – с.49-52

 174. Статистичний збірник “Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності” 2007, частина І

 175. Статистичний щорічник України за 2001 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Техніка, 2002. – 663 с.

 176. Стуков С.А. Современные методы калькулирования себестоимости. – Калинин: КГУ, 1980

 177. Стуков С.А. Учет и хозрасчет в промышленности стран СЭВ. – М.: Финансы, 1979. – 160 с.

 178. Стуков С.А.Система производственного учета и контроля. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с.

 179. Суков Г.С. Вирішення проблем обліку запасів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005.– № 2 (32). – С. 187-195.

 180. Суков Г.С. Звіт про рух грошових коштів як один з елементів управління оборотними активами підприємства // Материалы ІV-ой международной научной конференции “Развитие бухгалтерского учёта и контроля в контексте Европейской интеграции”. – Житомир-Краматорск: ЧП “Рута”, 2005. – С. 58-65.

 181. Суков Г.С. Інформаційне забезпечення управління оборотними активами на підприємствах машинобудівної галузі та шляхи його удосконалення // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту основи інформаційно-аналітичної системи підприємства. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2005. – № 58. – С. 177-179

 182. Суков Г.С. Історія розвитку обліку оборотних активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005.– № 1 (31). – С. 216-222.

 183. Суков Г.С. Комп’ютеризація обліку оборотних активів (запасів) на підприємствах машинобудівної галузі // Тезисы и тексты вступлений на V-ой Международной научной конференции “Концепции развития бухгалтерского учета: теория и практика”. – Житомир. – ЖГТУ, 2006. – с. 136. – С. 67-69

 184. Суков Г.С. Місце аналізу в управлінні оборотними активами // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень’2005”. Том 66. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 59 с. – С. 45-47

 185. Суков Г.С. Моделі облікових операцій з оборотними активами для потреб управління // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 213: В 6 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – 268 с. – С. 922-927.

 186. Суков Г.С. Оборотність активів в бухгалтерському та податковому обліку // Тези ХХХ наукової конференції присвяченої 45-ій річниці Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – 10-17 березня. – С. 206

 187. Суков Г.С. Оцінка оборотних активів машинобудівних підприємств: напрями проведення економічного аналізу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005.– № 3 (33). – С. 204-211.

 188. Суков Г.С. Підходи до вирішення сучасних проблем обліку оборотних активів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 202: В 4 т. Том ІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 256 с. – С. 340-345

 189. Суков Г.С. Підходи до класифікації методів калькулювання // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 240: В 5 т. Том V – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1188-1195.

 190. Суков Г.С. Підходи до класифікації оборотних активів для потреб обліку // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 82. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 83 с.

 191. Суков Г.С. Показники стану та ефективності використання оборотних активів: ліквідність та оборотність // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Сер

 192. Суков Г.С. Практичні аспекти використання бюджетування в системі фінансового менеджменту промислового підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2003.– № 1 (23). – С. 256-268.

 193. Суков Г.С. Проблеми обліку витрат майбутніх періодів як складової оборотних активів // Тезисы ІV-ой международной научной конференции “Развитие бухгалтерского учёта и контроля в контексте Европейской интеграции”. – Житомир-Краматорск: ЧП “Рута”, 2005. – С. 190-193.

 194. Суков Г.С. Програмне забезпечення управління оборотними активами підприємств машинобудівної галузі // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Четвертій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – С. 54-55

 195. Суков Г.С. Процесний підхід до формування логістичної системи управління оборотними активами великого машинобудівного підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2006.– № 4 (38). – С. 209-212.

 196. Суков Г.С. Система управління вартістю – базова складова обліку та стратегічного управління промислового підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008.– № 2 (44). – С. 182-187.

 197. Суков Г.С. Сутність оборотних коштів: проблеми та їх вирішення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004.– № 4 (30). – С. 417-422.

 198. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2002. – 238 с.

 199. Схема расcпланирования номенклатуры счетов текущего учёта трастов (Приказ по ВСНХ СССР № 1221). – М., 1925. – 160 с.

 200. Твердомед А. Проблема “365-ти днів”: оборотна сторона. // Бухгалтерія. – 2004. – № 4. – с. 41-43

 201. Трифонов Т. Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността (Управленски счетоводен анализ) втора част, София: Издателство “Тракия-М”, 2003, 524 с.

201. Типовое положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности // Бухгалтерський учт и аудит. – 1996. – № 7. – С. 3-17.

 1. Український радянський енциклопедичний словник. Том 2 / Гол. ред. М.П. Бажан. – К.: Академія наук УРСР, 1967. — 854 с.

 2. Умаркулов З.М. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости промышленной продукции в условиях рыночных отношений: Дис. к.э.н.: 08.00.12, Москва, 1996 г.

 3. Учет и контроль в период создания материально-технической базы коммунизма. Под рук. М.С. Белоусова. М.: “Экономика”, 1966. – 223 с.

 4. Фараджев А.Н. Лекции по курсу бухгалтерского учёта / Под ред. Гальперина Я.М. – Баку: АЗЕРНЕШР, 1948. — 142 с.

 5. Федорова О.А. Основные направления совершенствования отраслевого учета затрат на производство и калькулирования себестоимости товарной продукции: Дис. к.э.н.: 08.00.12, Н. Новгород, 2005 г.

 6. Философский словарь, Под ред. В.И. Шинкарука, Киев, 1986 г. – 796 с. Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии.

 7. Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1980. – 444 с.

 8. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. 3-е изд., перероб. И доп. – М.: Изд-во “Перспектива”, 1998. – 656 с.

 9. Финансы предприятий: Учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Боляк, Л.П. Павлова и др.; Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и дог. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 447 с.

 10. Финансы промышленности / Под ред. Д.С. Молякова. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 222 с.

 11. Фінанси підприємств: Підручник. – 3-є вид., перероб та доп. / Керівник авторського кол. і наук. ред. А.М. Поддерьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с.

 12. Хендриксен З.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 360 с.

 13. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-захід”, 2001. – 728 с.

 14. Хоменко Н.В. Методика фінансового та управлінського обліку товарних запасів у госпрозрахункових відособлених підрозділах споживчої кооперації Дис. к.е.н. 08.06.04./ Київ, 2006 р.

 15. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколовв. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

 16. Чембер Н.Е., Сухова Н.Н. Бухгалтерский учт. Учебник для техникума. – М.: “Финансы”, 1976. – 220 с.

 17. Чиж В.І. Використання облікових моделей в управлінні витратами // Збірник тез і конференцій// 2005.

 18. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навч. посіб. – за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця: Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.

 19. Чумаченко Н.Г. Методы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции. – М.: Финансы, 1965. – 124 с

 20. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 240 с.

 21. Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учёте. М.: Финансы и статистика, 1982, – 144 с.

 22. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.

 23. Шевчук О.А., Шевчук Н.А. Особливості обліку безготівкових розрахунків за допомогою акредитивів та факторингових операцій // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. – 2002. – с. 54-58

 24. Шишлин В.И., Дембинский Н.В. Основы теории советского бухгалтерского учета. / Под ред. проф. А.А. Манова. – М.: “Союзоргучет”, 1936. – 342 с.

 25. Щенков С.А. Бухгалтерский учет в промышленности. 3-е изд. – М.: “Финансы”, 1969. – 424 с.

 26. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.е.н., проф. Л.Т. Мельника. – Суми: ИТД “Университетская книга”, 2002. – 638 с.

 27. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемученко (голова редкол) та ін. – К.: укр. енцикл., 2002 – 717 с.

 28. Юровский Б. Себестоимость продукции: планирование, учет, анализ. – Хорьков: ООО Центр“Консультант”, 2002. –203 с.

 29. Ялялиева Т.В. Учет и анализ в системе управления оборотными активами организаций: Дис. к.э.н. 08.00.12 / Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006 г.

 30. Яременко І.Й. Грошові кошти в банку вилучений капітал підприємства // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2002. – Випуск 127. – с. 109-112Скачати 391.46 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.10.2013
Розмір391.46 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх