Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія icon

Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія


Схожі
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Президент НУ «Одеська юридична академія»

Академік. ____________________ С.В.Ківалов

„______” ___________________ 2011 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011-2012 н.р.


КРИМІНОЛОГІЯ


Для спеціальності 7.060101 „Правознавство”

Факультетів:

Соціально-правового


Розробили: Професор Дрьомін В.М.,

Доцент Стрелковська Ю.О.

асистент Федчун Н.О.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № 1 від «_31_» серпня 2011 р.


Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

протокол № … від «….» ……………. 2011 р.


Одеса – 2011
 1. ^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУФорма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік


Соціально-правовий факультет (денна форма навчання)

4

7

28

26

54


36

90

*


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кримінологія як соціально-правова наука про злочинність, причини злочинності та окремих злочинів, суб’єктів кримінальних конфліктів та засоби контролю, стримання та обмеження злочинності набуває все більшого значення в останній час. Це відображає серйозність і значущість проблеми пізнання та контролю, стримання та профілактики злочинності на національному та міжнародному рівнях.

Актуальність курсу. У другій половині ХХ сторіччя проблема злочинності набула планетарного значення. Користуючись розвитком сучасних технологій, транспортних комунікацій та можливостями нелегального переказу грошових коштів, сучасні світові злочинні клани, за оцінками експертів ООН, отримують до одного триліону доларів щорічного прибутку від злочинної діяльності. Постійно зростаюча злочинність загрожує безпеці громадян та їх сімей, підриває підвалини демократії та соціальної справедливості у суспільстві, слугує знаряддям перерозподілу національного доходу, підриваючи економіку кожної держави. В таких умовах вивчення кримінологічних аспектів об`єктивної реальності є вельми значущим для юристів.

Мета курсу. Метою вивчення даного курсу є оволодіння основами сучасної кримінологічної науки, методики прикладних кримінологічних досліджень, спеціальними прийомами аналізу злочинної поведінки, її причин і умов, особистості злочинця, а також системою апробованих методик обмеження і стримання кримінальної активності.

Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- самостійного узагальнення судової практики, аналізу статистики злочинності,

- складання кримінологічних правових документів;

- формулювання висновків про причини і умови вчинення злочинів по матеріалах архівних кримінальних справ;

- вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел.

Предметом вивчення даного курсу є злочинність та окремі види злочинів, їх причини та особистість злочинця, системи профілактики злочинності.

Після вивчення курсу студент повинен

знати:

 • визначення феномену злочинності, її ознаки, характеристики та показники;

 • провідні теорії причин злочинності, які застосовуються для пояснення даного явища у вітчизняній та зарубіжних кримінологічних традиціях;

 • характеристики та основні ознаки особистості злочинця, практичне значення її вивчення;

 • основні методики проведення кримінологічних досліджень;

 • основні світові системи профілактики злочинності, особливості вітчизняних підходів до профілактичної роботи;

 • основні нормативні документи в сфері профілактики злочинності.

уміти:

 • робити аналіз нормативних актів, присвячених профілактиці злочинності на національному і міжнаціональному рівнях;

 • робити аналіз матеріалів кримінальних справ стосовно кримінологічно значущих питань;

орієнтуватись у кримінально-правовій політиці держави та міжнародного співтовариства.

^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ п/п

Тема

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна робота (год)

1

Вступ до кримінології.

2

-

2

2

Злочинність як соціальна та кримінологічна проблема

2

2

3

3

Кримінологічна характеристика та типологія осіб, що вчинили злочини

2

2

3

4

Теорії причин злочинності

2

2

4

5

Індивідуальна злочинна поведінка та її механізм

2

2

3

6

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

2

2

2

7

Основи попередження та протидії злочинності

2

2

3

8

Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

2

2

3

9

Кримінологічна характеристика та протидія загально-кримінальній корисливій злочинності

2

2

2

10

Кримінологічна характеристика та протидія насильницькій злочинності

2

2

2

11

Кримінологічна характеристика та протидія протидії рецидивній та професійній злочинності

2

2

2

12

Кримінологічна характеристика та протидія організованій злочинності

2

2

2

13

Кримінологічна характеристика та протидія корупції

2

2

3

14

Кримінологічна характеристика та протидія злочинності неповнолітніх

2

2

2Разом за семестр

28

26

36^ 4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Вступ до кримінології.

Кримінологія як наука, її предмет, структура та завдання.

Історія виникнення кримінологічної науки. Розвиток кримінології в сучасній Україні.


^ Тема 2. Злочинність як соціальна та кримінологічна проблема

Злочинність: основні підходи до розуміння та визначення.

Ознаки та функції злочинності.

Система показників злочинності.

Проблема латентності злочинності.

Статистичний аналіз стану злочинності в Україні та світові тенденції злочинності.


^ Тема 3. Кримінологічна характеристика та типологія осіб, що вчинили злочини

Особа, що вчинила злочин: підходи до визначення та співвідношення із суміжними поняттями. Проблема особистості злочинця.

Співвідношення соціального та природного в особистості злочинця.

Структура особистості особи, що вчинила злочин.

Типологія осіб, що вчиняють злочини, та її практичне значення.


^ Тема 4. Теорії причин злочинності

Методологічні засади причинності та детермінації злочинності.

Класифікація причин та умов злочинності.

Загальна характеристика основних шкіл та напрямків пояснення злочинності.

Біологічні концепції причин злочинності.

Психолого-психіатричні концепції причин злочинності.

Соціологічні концепції причин злочинності.

Причини та умови злочинності в сучасній Україні.


^ Тема 4. Індивідуальна злочинна поведінка та її механізм

Поняття, види та особливості причин конкретного злочину.

Соціалізація та десоціалізація у становленні особи злочинця.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Поняття, типи та стадії механізму індивідуальної злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів. Мотивування злочинів.

Прийняття та виконання рішень про вчинення злочину. Роль антисуспільної установки у механізмі злочинної поведінки.


^ Тема 6. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

Методологічні основи кримінологічної науки.

Загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень.

Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

Вибіркове дослідження та способи його проведення.

Поняття, види та значення кримінологічного прогнозування.

Кримінологічне планування: поняття, види, суб’єкти.


^ Тема 7. Основи попередження та протидії злочинності

Поняття, сутність та об’єкти протидії злочинності. Співвідношення поняття «протидія» з іншими превентивними термінами.

Класифікація заходів протидії злочинності.

Сучасні стратегії протидії злочинності.

Правові засади протидії злочинності: загальна характеристика нормативно-правових актів.

Суб’єкти протидії злочинності: види та повноваження.


^ Тема 8. Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

Фактори економічної злочинності.

Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини. Індивідуальна та групова психологія.

Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні

Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.


^ Тема 9. Кримінологічна характеристика та протидія загально-кримінальній корисливій злочинності

Поняття та ознаки загально-кримінальної корисливої злочинності. Характеристика користі як системоутворюючої ознаки корисливої злочинності.

Стан та детермінація загально-кримінальних корисливих злочинів в Україні.

Загальна характеристика окремих видів загально кримінальних корисливих злочинів та їх кримінологічні показники.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загальнокримінальні корисливі злочини.

Суб’єкти та заходи протидії загально-кримінальній корисливій злочинності.


^ Тема 10. Кримінологічна характеристика та протидія насильницькій злочинності

Поняття насилля та його види. Співвідношення понять «насилля» та «агресія».

Види насильницьких злочинів та їх кримінологічна характеристика.

Детермінація насильницьких злочинів. Теорії виникнення агресії.

Особливості протидії насильству в сім’ї.


^ Тема 11. Кримінологічна характеристика та протидія протидії рецидивній та професійній злочинності

Рецидивна злочинність: кримінологічний та кримінально-правовий підходи. Види та структура рецидиву.

Стан рецидивної злочинності в Україні.

Кримінологічна характеристика особи рецидивіста.

Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

Співвідношення рецидивної, професійної, групової та організованої злочинності.

Правові основи протидії рецидивній та професійній злочинності.


^ Тема 12. Кримінологічна характеристика та протидія організованій злочинності

Наукове та нормативне визначення організованої злочинності.

Види, ознаки та структура організованих злочинних угруповань.

Організована злочинність в Україні та світі: сучасний стан та тенденції.

Транснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

Стратегія та напрямки протидії організованій злочинності в Україні: правова основа, суб’єкти та заходи.


^ Тема 13. Кримінологічна характеристика та протидія корупції

Поняття корупції та корупційної злочинності.

Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

Стан корупційної злочинності в Україні.

Корупція у приватному секторі. Комерційний підкуп.

Теоретичні та практичні основи вивчення особистості корупціонера.

Система заходів протидії корупції.


^ Тема 14. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності неповнолітніх

Поняття та особливості злочинності неповнолітніх. Вік вчинення злочину та його кримінологічне значення.

Стан злочинності неповнолітніх в Україні.

Провідні мотиви злочинів неповнолітніх.

Особливості особи неповнолітнього, який вчиняє злочин.

Групова злочинність неповнолітній. Механізм створення та функціонування злочинних угруповань неповнолітніх, їх види.

Основні напрямки протидії злочинності неповнолітніх: аналіз чинного законодавства України у контексті міжнародних стандартів та перспективи його реформування.


^ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Вступ до кримінології.

Історія становлення та розвитку кримінології у світі та Україні.

Поняття кримінології як науки.

Об’єкт і предмет кримінології.

Завдання та функції кримінології.

Погляди на місце кримінології в системі інших наук.

Зв’язок кримінології з правовими і соціологічними науками, а також із суміжними галузями права, на стику яких вона розвивається.

Система кримінології як науки та навчальної дисципліни.


^ Тема 2. Злочинність як соціальна та кримінологічна проблема

Поняття злочинності, характеристика ознак злочинності.

Функції злочинності.

Показники злочинності: стан, рівень, коефіцієнти, структура, динаміка, географія, ціна злочинності.

Латентна злочинність: поняття, види, особливості дослідження, причини, рівень.

Сучасний стан, структура і тенденції розвитку злочинності в Україні.

Тенденції злочинності у світі.


^ Тема 3. Кримінологічна характеристика та типологія осіб, що вчинили злочини

Особа, що вчинила злочин: підходи до визначення та співвідношення із суміжними поняттями (особа злочинця, особа винного, криміногенна особистість, суб’єкт злочину та ін.). Проблема особистості злочинця.

Співвідношення соціального та природного в особистості злочинця.

Структура особистості особи, що вчинила злочин.

Типологія осіб, що вчиняють злочини, та її практичне значення.


^ Тема 4. Теорії причин злочинності

Методологічні засади причинності та детермінації злочинності.

Класифікація причин та умов злочинності.

Загальна характеристика основних шкіл та напрямків пояснення злочинності.

Біологічні концепції причин злочинності (ломброзіанство, біологічні концепції ХХ століття).

Психолого-психіатричні концепції причин злочинності (фрейдизм, клінічна кримінологія, теорія небезпечного стану злочинця та ін.).

Соціологічні концепції причин злочинності (теорії аномії, диференційованого зв’язку, стигматизації, віктимологічний напрямок, економічний детермінізм, радикальна кримінологія).

Причини та умови злочинності в сучасній Україні.

протиріччя суспільного розвитку та злочинність;

соціальні процеси (урбанізація, міграція, маргіналізація) та злочинність;

дисфункції соціальних інститутів та злочинність;

організаційно-управлінські та соціально-економічні криміногенні умови;

криміногенна психологія;

самодетермінація злочинності та інших видів соціальних відхилень;

віктимізація населення та злочинність.


^ Тема 5. Індивідуальна злочинна поведінка та її механізм

Поняття, види та особливості причин конкретного злочину.

Соціалізація та десоціалізація у становленні особи злочинця.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Поняття, типи та стадії механізму індивідуальної злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Класифікація мотивів злочинів. Мотивування злочинів.

Прийняття та виконання рішень про вчинення злочину. Роль антисуспільної установки у механізмі злочинної поведінки.


^ Тема 6. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

Методологічні основи кримінологічної науки.

Загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень.

Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

Вибіркове дослідження та способи його проведення.

Поняття, види та значення кримінологічного прогнозування.

Кримінологічне планування: поняття, види, суб’єкти.


^ Тема 7. Основи попередження та протидії злочинності

Поняття, сутність та об’єкти протидії злочинності. Співвідношення понять «протидія», «профілактика», «боротьба», «попередження», «контроль» та інших превентивними термінами.

Класифікація заходів протидії злочинності. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи протидії.

Сучасні стратегії протидії злочинності.

Правові засади протидії злочинності: загальна характеристика нормативно-правових актів.

Аналіз Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки.

Суб’єкти протидії злочинності: види та повноваження.

Форми участі громадськості у протидії злочинності.


^ Тема 8. Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

Фактори економічної злочинності.

Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні

Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.


^ Тема 9. Кримінологічна характеристика та протидія загально-кримінальній корисливій злочинності

Поняття та ознаки загально-кримінальної корисливої злочинності. Характеристика користі як системоутворюючої ознаки корисливої злочинності.

Стан та детермінація загально-кримінальних корисливих злочинів в Україні.

Загальна характеристика окремих видів загально кримінальних корисливих злочинів та їх кримінологічні показники.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загально-кримінальні корисливі злочини.

Суб’єкти та заходи протидії загально-кримінальній корисливій злочинності.


^ Тема 10. Кримінологічна характеристика та протидія насильницькій злочинності

Поняття насилля та його види. Співвідношення понять «насилля» та «агресія».

Види насильницьких злочинів та їх кримінологічна характеристика.

Детермінація насильницьких злочинів. Теорії виникнення агресії.

Особливості протидії насильству в сім’ї.


^ Тема 11. Кримінологічна характеристика та протидія рецидивній та професійній злочинності

Рецидивна злочинність: кримінологічний та кримінально-правовий підходи. Види та структура рецидиву.

Стан рецидивної злочинності в Україні.

Кримінологічна характеристика особи рецидивіста.

Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

Співвідношення рецидивної, професійної, групової та організованої злочинності.

Система заходів протидії рецидивній та професійній злочинності.


^ Тема 12. Кримінологічна характеристика та протидія організованій злочинності

Наукове та нормативне визначення організованої злочинності.

Види, ознаки та структура організованих злочинних угруповань.

Організована злочинність в Україні та світі: сучасний стан та тенденції.

Транснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

Стратегія та напрямки протидії організованій злочинності в Україні: правова основа, суб’єкти та заходи.


^ Тема 13. Кримінологічна характеристика та протидія корупції

Поняття корупції та корупційної злочинності.

Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

Стан корупційної злочинності в Україні.

Корупція у приватному секторі. Комерційний підкуп.

Теоретичні та практичні основи вивчення особистості корупціонера.

Система заходів протидії корупції.


^ Тема 14. Основи протидії злочинності неповнолітніх

Поняття та особливості злочинності неповнолітніх. Вік вчинення злочину та його кримінологічне значення.

Стан злочинності неповнолітніх в Україні.

Провідні мотиви злочинів неповнолітніх.

Особливості особи неповнолітнього, який вчиняє злочин.

Групова злочинність неповнолітніх. Механізм створення та функціонування злочинних угруповань неповнолітніх, їх види.

Основні напрямки та суб’єкти протидії злочинності неповнолітніх.

Порівняльний аналіз чинного законодавства України та міжнародних стандартів з протидії злочинності неповнолітніх.

^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Вступ до кримінології.

Історія виникнення та тенденції розвитку кримінологічної науки на сучасному етапі.

Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.


^ Тема 2. Злочинність як соціальна та кримінологічна проблема

Підходи до розуміння та визначення злочинності у вітчизняній та зарубіжній кримінологічній літературі.

Проблеми статистичного обліку злочинів в Україні.


Теми рефератів:

 1. Методи вимірювання латентності злочинності.

 2. Основні причини латентності злочинності.

 3. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення.

 4. Структура злочинності та її основні показники.

 5. Екологія злочинності.

 6. Територіальні відмінності злочинності в Україні.

 7. Визначення темпів руху злочинності.

 8. Зміни у динаміці злочинності в Україні.

 9. Ціна” злочинності та її складові.

 10. Злочинність в Україні та державах СНД: порівняльний аналіз.

Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.

^ Практичне завдання: охарактеризуйте структуру особи, що вчинила злочин, за матеріалами кримінальної справи.


Тема 3. Кримінологічна характеристика та типологія осіб, що вчинили злочини

Особа, що вчинила злочин: підходи до визначення та співвідношення із суміжними поняттями. Проблема особистості злочинця.

Співвідношення соціального та природного в особистості злочинця.

Структура особистості особи, що вчинила злочин.

Типологія осіб, що вчиняють злочини, та її практичне значення.


Теми рефератів:

 1. Злочинність та безробіття.

 2. Злочинність та міграція населення.

 3. Маргіналізація та злочинність.

 4. Урбанізація та злочинність.

 5. Концепція причин злочинності за Н.Ф. Кузнецової.

 6. Концепція причин злочинності за І.І.Карпецом і А.Р.Ратиновим.

 7. Концепція причин злочинності за Я.І.Гілінським та Н.С. Афанас’євим.

 8. Концепція причин злочинності за В.М.Кудрявцевим та А.І.Долговою.

 9. Концепція причин злочинності за А.М.Яковлевим, Ю.Д.Блувштейном, Е.Е.Раском.

 10. Концепція «класичної школи» причин злочинності (Ч.Бекаріа, І.Бентам).

 11. Біологічний напрямок в теорії етіології злочинності (Ч.Ломброзо, Е.Фері, Р.Джефері).

 12. Фрейдизм та теорія причин злочинності.

 13. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності. Критична кримінологія.

 14. Теорія “конфлікта” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф).

 15. Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденції злочинності в Україні.

 16. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

 17. Теорія конфлікту культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

 18. Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.

 19. Соціальна диференціація та злочинність.

 20. Теорія диференційного зв’язку (Е.Сатерленд) та інші інтеракціоністські теорії і тенденції злочинності в Україні.

 21. Вплив криміногенних детермінант на динаміку злочинності.

 22. Вплив законодавчих факторів на динаміку злочинності.

 23. Злочинність та засоби масової інформації.

 24. Віктимологічні детермінанти злочинності


Тема 4. Теорії причин злочинності

Комплексний підхід до вивчення причин злочинності.

Багатофакторний аналіз причин злочинності.

Теорія віддаленої та безпосередньої причини.

Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології (А.Б.Сахаров, В.М.Кудрявцев, І.І.Карпець, А.М.Яковлев, А.І.Долгова, Н.Ф.Кузнецова, Я.І.Гілінський, А.П.Закалюк, А.Ф.Зелінський та інш.).

Діалектика взаємодії причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.


Теми рефератів:

 1. Роль та значення потреб у механізмі злочинної поведінки.

 2. Роль та значення інтересів у механізмі злочинної поведінки.

 3. Кримінальна мотивація: загальна характеристика.

 4. Роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

 5. Прийняття рішення та його роль у механізмі злочинної поведінки.

 6. Роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні злочину.

 7. Віктимологічні фактори та механізм конкретного злочину.

 8. Специфіка виявлення та процесуального закріплення причин та умов злочинів в процесі досудового слідства.

Практичне завдання: за матеріалами кримінальної справи визначте умови несприятливого формування особистості та причини конкретного злочину.


^ Тема 5. Індивідуальна злочинна поведінка та її механізм

Умови несприятливого формування особистості.

Посткримінальна поведінка у механізмі злочину.

Значення потреб, інтересів, емоцій та цінностей у формуванні мотивації злочинної поведінки.

Практичне значення вивчення механізму індивідуальної злочинної поведінки.


Теми рефератів:

 1. Цілі та завдання кримінологічного дослідження.

 2. Основні методи збирання кримінологічної інформації.

 3. Методи обробки кримінологічної інформації.

 4. Методи аналізу кримінологічної інформації.

 5. Характеристика метода вибіркового дослідження у кримінології.

 6. Форми офіційної статистичної звітності по кримінальних справах.

 7. Методична частина програми кримінологічного дослідження.

 8. Програми вивчення суспільної думки щодо боротьби зі злочинністю: методика складання.

 9. Кримінологічне прогнозування.

 10. Методика кримінологічного прогнозування злочинності.

 11. Індивідуальне кримінологічне прогнозування.

Практичне завдання:

1. Складіть проект анкети для вивчення суспільної думки з кримінологічно значущої теми.

2. Опишіть особливості індивідуального кримінологічного прогнозування (на прикладі кримінальної справи).


Тема 6. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

Загальнонаукові методи пізнання у кримінології.

Вивчення кримінальних справ як метод кримінологічних досліджень.

Анкетування в кримінології.

Інтерв’ювання в кримінології.

Психологічні методи кримінологічного дослідження.

Логіко-математичні методи кримінологічного дослідження.


Теми рефератів:

 1. Діяльність органів місцевого самоврядування з профілактики злочинів.

 2. Зміст, цілі та завдання загальносоціальної профілактики злочинів.

 3. Загальна характеристика суб’єктів спеціально-профілактичної діяльності.

 4. Система громадської профілактики злочинів.

 5. Зміст, цілі, суб’єкти індивідуальної профілактики злочинів.

 6. Органи МВС як суб’єкт попередження злочинів.

 7. СБУ як суб’єкт попереджувальної діяльності.

 8. Профілактичні функції юристконсульта.

 9. Попередження злочинів, яке здійснюється виконавчими органами влади.

 10. Програмно-цільове планування боротьби зі злочинністю.

 11. Комплексний план профілактики злочинів: методика складання, суб’єкти.

 12. Основні недоліки профілактичної діяльності на місцевому рівні.

 13. Основні недоліки профілактичної діяльності у студентських гуртожитках.

 14. Основні недоліки профілактичної діяльності у місцях дозвілля молоді.

 15. Основні недоліки профілактичної діяльності на регіональному рівні.

 16. Програма попередження наркотизму в Україні.

 17. Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні.

 18. Система регіонального попередження злочинів в Японії.

 19. Американська система попередження злочинності.

 20. Роль актів прокурорського реагування у профілактиці злочинів.

 21. Профілактична функція кримінального законодавства.

 22. Роль спеціалізованих органів ООН у попередженні злочинності.

 23. Міжнародні кримінолого-профілактичні акти та національне законодавство України.

Практичне завдання: складіть проект закону «Про протидію злочинності».


^ Тема 7. Основи попередження та протидії злочинності

Рання та ситуативна профілактика злочинів.

Індивідуальна профілактика злочинів.

Робота органів МВС та прокуратури з протидії злочинності.

Форми та методи координації профілактичної діяльності.

Роль кримінального закону у попередженні злочинів.

Міжнародне співробітництво у попередженні злочинності.


Теми рефератів

 1. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

 2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

 3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

 4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

 5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

 6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

 7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

 8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

 9. Система державного фінансового моніторингу України.

 10. Компетенція спеціальних суб’єктів протидії загально кримінальній корисливій злочинності.

 11. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.

Практичне завдання:

Схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні.


^ Тема 8. Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

Проблема латентності економічних злочинів.

Кримінальний бізнес як кримінологічна проблема.

Національний банк як суб’єкт державного фінансового моніторингу.

Заходи детінізації економіки.


Теми рефератів

 1. Віктимологічні фактори детермінації загально-кримінальних корисливих злочинів.

 2. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти власності.

 3. Особливості особи, яка вчиняє загально-кримінальні корисливі злочини.

 4. Психічні відхилення корисливих злочинців.

 5. Віктимологічна профілактика корисливих злочинів.


Практичне завдання:

Зробіть аналіз особливостей загально-кримінального корисливого злочинця та механізму злочинної поведінки (за матеріалами конкретної кримінальної справи)


^ Тема 9. Кримінологічна характеристика та протидія загально-кримінальній корисливій злочинності

Типологія корисливих злочинців.

Економічна та загально-кримінальна корислива злочинність: поняття та співвідношення.

Детермінація загальнокримінальної корисливої злочинності в контексті процесів маргіналізації (культурологічні особливості середовища; соціально-економічні умови буття населення; політична дестабілізація).

Особливості групової свідомості та вчинення загальнокримінальних корисливих злочинів.

Основні суб`єкти попередження загальнокримінальної корисливої злочинності та їх компетенція.


Теми рефератів

 1. Причини та умови насильницьких злочинів проти особи.

 2. Віктимологіні фактори детермінації насильницьких злочинів.

 3. Агресія та насильство: проблеми визначення.

 4. Соціал-дарвінізм та його значення для пояснення агресивної поведінки.

 5. Теорія біхевіоризму та її значення попередження насильницької злочинності неповнолітніх.

 6. Теорія навчання та її значення попередження насильницької злочинності.

 7. Проблеми попередження насильства в сім`ї.

 8. Тероризм та терористичні форми насильницької злочинності: кримінологічна характеристика.

Практичне завдання:

 1. До Вас за правовою допомогою звернулася особа, яка потерпає від насилля у сімї. Дайте їй юридичну консультацію.

За матеріалами кримінальної справи або резонансного випадку насильницького злочину, висвітленого у ЗМІ, проаналізуйте фактори вчинення насильницького злочину.


^ Тема 10. Кримінологічна характеристика та протидія насильницькій злочинності

Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильницькі злочини.

Спеціальні заходи протидії насиллю у сім’ї.

Проблема відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів.


Теми рефератів

 1. Особливості рецидивної злочинності на сучасному етапі.

 2. Причини та умови рецидивної злочинності.

 3. Рецидивонебезпечні злочини: поняття та класифікація.

 4. Рецидив в сфері економічних злочинів: особливості детермінації.

 5. Причини та умови професійної злочинності.

 6. Особистість професійного злочинця


Тема 11. Кримінологічна характеристика та протидія рецидивній та професійній злочинності

Особистість рецидивіста.

Історія виникнення та розвитку професійної злочинності.

Концепція небезпечного стану злочинця.

Кримінологічна характеристика кримінально-послідовного типу злочинця.

Попередження професійної злочинності у зарубіжних країнах.


Теми рефератів

 1. Групова злочинність в Україні.

 2. Визначення організованої злочинності в нормативних актах: проблеми та шляхи їх вирішення.

 3. Економічне розуміння організованої злочинності та перспективи її попередження.

 4. Банда як вид організованого злочинного угруповання.

 5. Організована та професійна злочинність: проблеми розмежування.

 6. Організована злочинність у західних країнах.

 7. Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

 8. Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.


Тема 12. Кримінологічна характеристика та протидія організованій злочинності

Види та форми організованої злочинної діяльності.

Ознаки та види організованих злочинних угруповань за КК України.

Насильство та корупція як методи організованої злочинності.


Теми рефератів:

 1. Кримінологічне дослідження особи хабародавця

 2. Індекс сприйняття корупції в країнах світу.

 3. Побутова корупція: проблеми протидії.

 4. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

 5. Громадський контроль за доброчесністю посадових осіб.

 6. Міжнародне співробітництво у протидії корупції


Тема 13. Кримінологічна характеристика та протидія корупції

Індекс сприйняття корупції в країнах світу.

Побутова корупція: проблеми протидії.

Проблеми і стандарти криміналізації корупції.


Теми рефератів:

 1. Злочинність неповнолітніх в Україні.

 2. Тенденції розвитку злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

 3. Злочинність неповнолітніх у зарубіжних країнах.

 4. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

 5. Особливості детермінації злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

 6. Мотивостворюючі фактори злочинності неповнолітніх.

 7. Особливості механізму злочинної поведінки неповнолітніх.

 8. Особливості попередження злочинності неповнолітніх.

 9. Система суб`єктів попередження злочинності неповнолітніх в Україні.

 10. Міжнародно-правові акти у сфері попередження злочинності неповнолітніх.

 11. Ювенальна юстиція: проблеми визначення та впровадження.

Практичне завдання: запропонуйте модель впровадження ювенальної юстиції в Україні


^ Тема 14. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності неповнолітніх

Стан, структура та динаміка злочинності неповнолітніх в Україні.

Соціально-психологічна характеристика особи неповнолітнього, який вчиняє злочин.

Провідні мотиви злочинів неповнолітніх.

Організовані злочинні групи неповнолітніх.

Проблеми становлення системи ювенальної юстиції в Україні.


Теми рефератів:

 1. Злочинність неповнолітніх в Україні.

 2. Тенденції розвитку злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

 3. Злочинність неповнолітніх у зарубіжних країнах.

 4. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

 5. Особливості детермінації злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

 6. Мотивостворюючі фактори злочинності неповнолітніх.

 7. Особливості механізму злочинної поведінки неповнолітніх.

 8. Особливості попередження злочинності неповнолітніх.

 9. Система суб`єктів попередження злочинності неповнолітніх в Україні.

 10. Міжнародно-правові акти у сфері попередження злочинності неповнолітніх.

 11. Ювенальна юстиція: проблеми визначення та впровадження.^ 9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативні акти України

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141

 2. Кримінальний кодекс України.- К.: Атіка, 2001.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 5. Про адвокатуру: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 62 ((з наступними змінами та доповненнями).

 6. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 2. – Ст. 455.

 7. Про банки та банківську діяльність // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

 8. Про біженців // Відомості Верховної Ради України. 2003. - № 47. – Ст. 250 .

 9. Про боротьбу з корупцією // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

 10. Про боротьбу з тероризмом // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 25. – Ст. 180.

 11. Про внутрішні війська МВС України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (з наступними змінами та доповненнями).

 12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

 13. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 110 ((з наступними змінами та доповненнями).

 14. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №.35. – Ст. 236.

 15. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37 (з наступними змінами та доповненнями).

 16. Про державну службу // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 17. Про державну таємницю // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

 18. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11. – Ст. 51.

 19. Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №20. – Ст.151.

 20. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 1. – Ст. 2.

 21. Про запобіжне затримання особи // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 38. – Ст. 346.

 22. Про застосування амністії в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

 23. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

 24. Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступними змінами та доповненнями).

 25. Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 26. Про Національний банк України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238 .

 27. Про оперативно-розшукову діяльність // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 28. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

 29. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

 30. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 31. Про основи національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – ст. 351.

 32. Про попередження насильства в сім"ї //Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 7.

 33. Про попереднє ув'язнення // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

 34. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 1. – Ст. 1.

 35. Про правовий статус іноземців // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 36. Про прокуратуру України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

 37. Про психіатричну допомогу // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

 38. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 22. – Ст. 262.

 39. Про Службу безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382 (з наступними змінами та доповненнями).

 40. Про статус суддів // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

 41. Про судову експертизу // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 28. – Ст. 232.

 42. Про судоустрій України// Відомості Верховної Ради України. – 2002.

 43. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №.40. – Ст. 338.

 44. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки: Постанова Кабінету Міністрів України. - №1767. - 20 грудня 2006 р. //www.zakon.rada.gov.ua/Міжнародно-правові документи. Нормативні акти СНД

67. Європейська конвенція про боротьбу з терроризмом (27.01.1977).

68. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (28.06.30).

69. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (10.03.88).

 1. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчання найманців (21.09.90).

 1. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу (15.12.94).

72. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (15.05.72).

 1. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (20.04.59).

 1. Конвенція про передачу засуджених осіб (21.03.83).

 2. Європейська конвенція про видачу правопорушників (17.03.78).

 3. Європейська конвенція з прав людини (04.11.50).

 4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными – одобрены ЭКОСОС 31.07.1957 г, утверждены Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1955).

 5. Кодекс поведения должностных лиц, охраняющих правопорядок – принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 по рекомендации Пятого Конгресса (1975)

 6. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни – одобрены ЭКОСОС 25. 05.1994.

 7. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовной юстиции в контексте развития и нового экономического порядка – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32.

 8. Типовое соглашение о выдаче иностранных заключенных и рекомендации по обращению с заключенными-иностранцами - - приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32.

 9. Декларация Основных принципов правосудия для жертв преступлений и жертв злоупотребления властью – принята Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/34) по рекомендации Седьмого Конгресса.

 10. Минимальные стандартные правила по применению мер наказания, не связанных с лишением свободы – приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-110) по рекомендации Восьмого Конгресса.

 11. Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы – приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-113) по рекомендации Восьмого Конгресса.

 12. Основные принципы использования силы и огнестрельного оружия должностными лицами, охраняющими правопорядок – приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990).

 13. Неапольская политическая декларация и план глобальных мероприятий – принят 23.11.1994 на Всемирной конференции министров внутренних дел по транснациональной преступности и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159.

 14. Решение о вопросах организационно-финансового обеспечения деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (Москва, 15 апреля 1994 года).

 15. Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (Москва, 12 марта 1993 года).

 16. Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов (Москва, 24 сентября 1993 года).

 17. Документы Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью /сост Москалькова Т.Н. и др. – М.: Спарк, 1998 – 388 с.

 18. Конвенция ООН о правах ребенка // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 2306-322.

 19. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 273-28.3

 20. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 284-305.
Підручники та навчальні посібники

  1. Аванесов Г.А. Криминология – М.: Академия МВД СССР, 1984 – 500 с.

  2. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип. 26. – Одеса, 2005.

  3. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип..21. – Одеса, 2004.

  4. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип.20. – Одеса, 2004.

  5. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. – М.: Изд-во «Щит-М», 1999.

  6. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. – М.: Изд-во Норма, 2001.

  7. Антонов А.И., Лебедь О.Л. Несовершеннолетние преступники: кто они? // Социс. – 2003. - №4. – С.91-95.

  8. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982

  9. Антонян Ю.М. Психология убийства – М.: Юристъ, 1997. – 304 с.

  10. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М.: Наука, 1987.

  11. Арсеньева М.И. и др. Изучение преступности несовершеннолетних и деятельности по её предупреждению. - М., 1990.

  12. Базаров Р.А. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры противодействия. – Екатеринбург: Екатеринбургская высш. шк. МВД России, 1996.

  13. Бакаев А.А., Лелеков В.А., Остапенко Н.И. О мерах по совершенствованию правового обеспечения профилактики правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. – 2003. - № 5. – С.7-13.

  14. Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации. – М.: Юридическая литература, 1983. – 152 с.

  15. Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. – Минск, 1990.

  16. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии – Минск: ВШ МВД СССР, 1983.

  17. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.

  18. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов. юстиция. – 1991. - №2. – С. 23-25.

  19. Булатов Р., Шеслер А. Криминальная социализация казанских подростков в территориальных группировках // Сов. юстиция. – 1992. - №6. – С. 7-8.

  20. Бурлаков В.Н. и др. Основы профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних. - СПб, 1992.

  21. Вельчев А.Д., Мошак Г.Г. Подросток и правонарушение. – Кишинев, 1990.

  22. Гилинский Я.И., Афанасьев В.А. Социология девиантного отклоняющегося поведения. – Санкт-Петербург, 1993.

  23. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. - Киев, 1989.

  24. Гуров А.И. Красная мафия – М: Самоцвет МИКО, 1995.

  25. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М.: РКА, 2003. – 572 с.

  26. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

  27. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монографія. - О. : Юрид. лит-ра. – 2009. –  616 с.

  28. Дрёмин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.// В сб.: Проблемы социалистической законности. Вып.9 . – Харьков: Вища школа,1982.- С.149-156.

  29. Дрёмин В.Н. Криминологический анализ генезиса преступного поведения несовершеннолетних // В кн.: Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – Киев: Наукова думка, 1985.- С. 97-108.

  30. Дрёмин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор // В сб.: Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 1989.- С. 162-167.

  31. Дрьомін В.М. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності // Юридичний вісник, №1, 2011. – С. 34-40.

  32. Дрьомін В.М., Зелінська Н.А. Злочинність як загроза інституціональної структури суспільства та правам людини // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу 18 лютого 2011 р. – Одеса, 2011. – С.19-21.

  33. Дрьомін В.М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності // Правове життя сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (20-21 травня 2011 р.). Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 264-266.

  34. Дрьомін В.М., Зелінська Н.А. Механізми інтернаціоналізації злочинності та сучасні проблеми протидії // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип. Дрьомін В.М.. – О. : Юрид. л-ра. – 2011. – №57.– С. 312-317.

  35. Дрьомін В.М.Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць : зб. наук. праць / Гол. ред.: С.В. Ківалов; відп. за вип. Дрьомін В.М. – О. : Юрид. л-ра. – 2010. – №56.– С. 23-33.

  36. Дрьомін В.Н. Соціальна аномія як кримінологічний феномен // Актуальні проблеми політикі: зб. наукових праць / гол.ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. - 2011. Вип. 42. – С. 230-241.

  37. Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации // Социс. – 2003. - №4. – С.95- 98.

  38. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – 2-е изд. – М.: Юридическая литература, 1989.

  39. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов,1980.

  40. Жабский В.А. Наркотизм несовершеннолетних и совершенствование законодательства //Власть: криминологические и правовые проблемы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 221-225.

  41. Жигарев Е.С. Административная деликтность несовершеннолетних. – Киев, 1990.

  42. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

  43. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика социальных аномалий в среде несовершеннолетних и их предупреждение. - М.,1992.

  44. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986.

  45. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 2000.

  46. Зелинский А.Ф. Криминология: курс лекций – Харьков: Прапор, 1996 – 260 с.

  47. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Харьков,1986.

  48. Зелинский А.Ф., Бандурка А.М. Вандализм. - Харьков, 1996.

  49. Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодёжи / Учебное пособие. - М., 1971.

  50. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький, 1984.

  51. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности / Сб. научн. статей / под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Одесса: Феникс, 2003.

  52. Иншаков С.М. Криминология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2000.

  53. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992.

  54. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

  55. Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия. - Пермь: МВД СССР, 1987.

  56. Корупція: регіональні та галузеві тенденції: Зб. наукових статей / За ред.. М.П.Орзиха, В.М.Дрьоміна. – Одеса: Фенікс, 2003.

  57. Костенко А.Н. Криминальный произвол: социопсихология воли и сознания преступника. – К.,1990.

  58. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследования. – 1991. - №1. – С.81-85.

  59. Криминальная мотивация. – М.: Наука, 1986.

  60. Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания / Сб. научн. статей. – Одесса, 2003.

  61. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред. И.И.Карпец. – М., 1991

  62. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодёжью и их предупреждение.- М., 1990.

  63. Криминология и профилактика преступлений: учебник / под ред. А.И.Алексеева. – М.: МВШМ МВД СССР, 1989 – 431 с.

  64. Криминология и профилактика преступности: учебное пособие / под ред. В.Г.Лихолоба. – Донецк: ДИВД, 1994 – 396 с.

  65. Криминология: общая часть / под ред. В.В. Орехова. – Спб, 1992.

  66. Криминология: Учебник / под ред. Б.В.Коробейникова, Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского. – М.: Юрид.лит., 1988. – 295 с.

  67. Криминология: Учебник /под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 1995. – 512 с.

  68. Криминология: Учебник для вузов /под ред. А.И.Долговой – М.: Инфра-М, 1997 – 780 с.

  69. Криминология: Учебник/ под ред Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского – М.: Изд-во МГУ, 1994 – 415 с.

  70. Криминология: учебное пособие / под ред. Н.Ф.Кузнецовой. – М.: Зерцало, 1996. – 160 с.

  71. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. Звіт МВС. – К., 1995.

  72. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

  73. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: Наука, 1986.

  74. Кудрявцев С.В. Конфликт и насильственное преступление. – М., 1991.

  75. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.

  76. Курс советской криминологии. – Т.1. – М.: Юрид. литература, 1985.

  77. Курс советской криминологии. – Т2. – М.: Юрид.литература,1986.

  78. Лайне М. Криминология и социология отклоненного поведения. – Хельсинки: центр обучения тюремных служащих, 1994. – 173 с.

  79. Литвак О. Злочинність: її причини та профілактика. – Київ: Україна, 1997. - 168 с.

  80. Лихолоб В.Г. Органи внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю. – Киів: Вища школа, 1991.

  81. Личность преступника и предупреждение преступлений .– М., 1987. – 102 с.

  82. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия. – М.,1988. – 110 с.

  83. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1991.

  84. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Норма, 1997. - 498 с.

  85. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. – М.: Юристъ, 1995. – 32 с.

  86. Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних. - Караганда, 1990.

  87. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебн.пособие. – М.: Дело, 2000.

  88. Методика криминологического изучения личности несовершеннолетнего преступника. - М., 1977.

  89. Механизм преступного поведения. – М.: Наука, 1990.

  90. Михеева Л. Правовое регулирование патронатного воспитания детей // Российская юстиция. – 2003. - №7. – С.39-41.

  91. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных. – М., 1991.

  92. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. – Саратов, 1975.

  93. Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии. – Л., 1982.

  94. Организованная преступность 3. – М.: Криминологическая ассоциация, 1996. – 352 с.

  95. Организованность в преступности / Матер.круглого стола / под ред. А.И.Долговой. – М.: Юрид. лит-ра, 1991.

  96. Основы криминологии для практических работников / Долгова А.И. и др. – М.,1986.

  97. Папкова Т.П. Зарубежный опыт профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. – 2003. - №4. – С.40-45.

  98. Пилипейченко Ю.Г. Криминологические и психолого-педагогические основы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. – М., 1990.

  99. Правовые проблемы противодействия организованной преступности / Сб. научных статей / под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Одесса: Феникс, 2005. – 284 с.

  100. Предупреждение семейно-бытовых правонарушений // Под ред. Ф.А. Лопушанского. - М., 1989.

  101. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции Коллект. монография под ред. В.Н. Дрёмина – О. : Фенікс, 2007. – С. 4-81.- 279 с.

  102. Преступность в Украине // Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. - № 2. – 1994.

  103. Преступность и правонарушения в СССР: Статистический сборник. – М., 1990. – 112 с.

  104. Преступность и правонарушения в СССР: Статистический сборник. 1990. – М., 1991 – 117 с.

  105. Проблемы изучения личности правонарушителя. - М., 1984. - 156 с.

  106. Самоделкин С.М., Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. - Волгоград, 1992.

  107. Сафин Ф.Ю. Из истории развития законодательства России об уголовной ответственности несовершеннолетних // История государства права. – 2003. - №1. – С.28-29.

  108. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. – М.: Юридическая литература, 1961.

  109. Сибиряков С.А. Предупреждение девиантного поведения молодежи (Методологические и прикладные проблемы) \ Волгогр. юрид. ин-т. – Волгоград, 1998. – 154 с.

  110. Совершенствование деятельности воспитательно-трудовых коло­ний и профилактика молодёжной преступности // Отв. ред. В.И.Поздняков. - М., 1992.

  111. Социальные отклонения. – 2-е изд. – М.: Юридическая литература, 1989. – 368 с.

  112. Фокс В. Введение в криминологию. – М.: Прогресс, 1986.

  113. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии – Душанбе, 1977. - 240 с.

  114. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань. – Киів: Артек, 1997. -208 с.

  115. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.

  116. Шнайдер Г.И. Криминология. – М., 1992.

Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика - М.: Наука, 1985.


Джерела статистичної інформації:

 1. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. Звіт МВС. – К., 1995.

 2. Злочинність в Україні: Стат. Збірник / Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник Державного комітету статистики України за 2001 рік. — К., 2002.

 3. Про криміногенну обстановку в Україні за 2002-2006 роки // www.mvsinfo.gov.ua

 4. Криміногенна ситуація в Україні у 2005 році // Департамент зв’язків з громадськістю МВС України // http://mvsinfo.gov.ua/official/2006/01/012406_1.html

 5. Стан та структура злочинності в Україні (2005-2006 р.р.) // www.mvs.gov.ua

 6. Стан та структура злочинності в Україні (2006-2007 р.р.) // www.mvs.gov.ua

 7. Дані судової статистики// http://www.scourt.gov.ua


Інтернет ресурси:

http://www.inter.criminology.org.ua

http://www.criminology.org.ua


^ 10. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Предмет та система кримінології. Місце кримінології у системі соціальних наук.

 2. Методологія та завдання кримінології.

 3. Виникнення та розвиток концепцій соціальної обумовленості злочинності у вітчизняній кримінології.

 4. Біологічні концепції причин злочинності. Позитивізм у кримінології (Ч.Ломброзо, Е.Феррі).

 5. Соціологічні концепції причин злочинності: загальна характеристика.

 6. Інтеракціонізм у кримінології. Теорія конфлікту.

 7. Теорія аномії (Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 8. Теорія диференційного зв`язку. Е.Сатерленд та теорія злочинності "білих комірців".

 9. Теорія стигматизації (Ф.Танненбаум, Е.Лемерт) та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 10. Економічний детермінізм (Ф.Енгельс, П.Лафарг, В.Бонгер) та його значення для сучасного розуміння причин злочинності. Критична кримінологія.

 11. Віктимологічні концепції причин злочинності.

 12. Психологічні теорії причин злочинності. Фрейдизм. Психіатричні концепції причин злочинності.

 13. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки (СРСР – Україна).

 14. Сучасний стан вітчизняної кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні.

 15. Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 16. Програма та план кримінологічного дослідження. Зміст інформаційно-аналітичного етапу кримінологічного дослідження.

 17. Вибіркове дослідження. Види виборки. Методика формування виборки. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

 18. Анкетне опитування. Види анкетування. Структура анкети. Техніка формування питань в анкеті.

 19. Інтерв`ю. Види інтерв`ю. Техніка кримінологічного інтерв`ювання. Телефонне інтерв`ювання.

 20. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

 21. Психологічні методи, що застосовуються у кримінологічних дослідженнях (тестування, спостереження, психологічний експеримент).

 22. Задачі та техніка проведення соціометричного опитування у кримінологічних дослідженнях.

 23. Кримінально-статистичний метод у кримінологічному дослідженні. Види кримінально-статистичного обліку.

 24. Логіко-математичні методи у кримінальних дослідженнях. Кореляційний аналіз.

 25. Поняття, основні властивості та функції злочинності. Відмінність злочинності та злочину.

 26. Показники злочинності та їх загальна характеристика.

 27. Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів.

 28. Коефіцієнт злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності.

 29. Структура злочинності.

 30. Географія, екологія та топологія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 31. Динаміка злочинності.

 32. Характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 р.р.)

 33. Характеристика злочинності в Україні на сучасному етапі (1991-2009 р.р.)

 34. Основні світові тенденції змін злочинності.

 35. Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та суміжні поняття.

 36. Кримінально-правові та соціально-демографічні ознаки особистості злочинця.

 37. Роль психічних та фізичних аномалій у формуванні особистості злочинця.

 38. Морально-психологічні ознаки особистості злочинця: загальна характеристика.

 39. Соціалізація та її роль у формуванні особистості злочинця.

 40. Дискусія про співвідношення природнього та соціального в особистості злочинця.

 41. Типологія та класифікація злочинців.

 42. Поняття та класифікація причин та умов конкретного злочину.

 43. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

 44. Механізм злочинної поведінки: загальна характеристика.

 45. Мотивація злочинної поведінки.

 46. Прийняття та виконання рішення та їх роль у механізмі злочинної поведінки.

 47. Настанова та її роль у механізмі злочинної поведінки.

 48. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 49. Віктимізація та віктимність.

 50. Класифікація жертв злочинів.

 51. Поняття та класифікація причин та умов злочинності.

 52. Соціальні процеси розвитку та їх роль у детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 53. Безробіття та злочинність.

 54. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 55. Соціально-психологічні причини та умови злочинності.

 56. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 57. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 58. Органи місцевого самоврядування та їх структури як суб`єкти діяльності з попередження: соціально-правова характеристика.

 59. Прокуратура як суб`єкт профілактичної діяльності: соціально-правова характеристика.

 60. Органи внутрішніх справ як суб`єкт профілактичної діяльності: загальна характеристика.

 61. Профілактичні функції юрисконсульта на підприємстві.

 62. Роль та участь громадськості у профілактиці злочинів.

 63. Координація профілактичної діяльності. Ради профілактики злочинів.

 64. Профілактичні функції слідчого: соціально-правова характеристика.

 65. Роль адвокатури у боротьбі зі злочинністю. Профілактичні функції адвоката.

 66. Організація профілактики злочинів у регіоні.

 67. Кримінологічне прогнозування: види, задачі, методи, функції.

 68. Основи кримінологічного планування.

 69. Кримінологічне планування та організація профілактики злочинів на конкретному об`єкті (район, підприємство).

 70. Ситуативна профілактика злочинів: загальна характеристика.

 71. Рання профілактика злочинів: правовий аналіз.

 72. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією: загальна характеристика.

 73. Ресоціалізація злочинців.

 74. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

 75. Попередження злочинності неповнолітніх.

 76. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів.

 77. Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

 78. Попередження насильницьких злочинів.

 79. Попередження економічної злочинності.

 80. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

 81. Попередження організованих злочинів.

 82. Вивчення та попередження податкової злочинності.

 83. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

 84. Попередження професійних злочинів.

 85. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

 86. Попередження рецидивних злочинів.

 87. Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

 88. Попередження необережних злочинів.

 89. Вивчення та попередження злочинності жінок.

 90. Вивчення та попередження військової злочинності.

 91. Вивчення та попередження злочинності іноземних громадян.

 92. Вивчення та попередження транснаціональної злочинності.

 93. Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю.

 94. Роль та функції спеціалізованих установ ООН з боротьби зі злочинністю та поводженню з правопорушниками.

 95. Основні міжнародно-правові документи з боротьби зі злочинністю.

 96. Законодавство України з боротьби зі злочинністю: загальна характеристика.

 97. Комплексна програма профілактики праовопорушень на 2007-2009 р.р.: загальна характеристика.Навчальну програму з дисципліни „Кримінологія” розробили:


Професор Дрьомін В.М. _______________________

Доцент Стрелковська Ю.О. _______________________

Асистент Федчун Н.О. _______________________


Зав. кафедрою професор Дрьомін В.М. ________________________
залишити коментар
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх