Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія icon

Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія


Схожі
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
Тема 5. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

Проблема пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності.

Класифікація причин та умов злочинності.

Класична школа кримінального права у поясненні злочинності.

Біологічні концепції причин злочинності.

Психологічні та психіатричні концепції пояснення злочинності.

Соціологічний напрямок у вивченні причин злочинності:

Теорія аномії. Вчення Р.Мертона.

Теорія диференційованих зв’язків та соціального навчання.

Теорії конфлікту культур та субкультур.

Теорія інтеракціонізму та стигматизації.

Теорії конфлікту.

Економічний детермінізм та критична (радикальна) кримінологія

Віктимологічний напрямок.

Постмодерністські концепції девіантної та злочинної поведінки.

Інтегративні концепції.

Концепція причин злочинності у вітчизняній кримінології: радянський та пострадянський період.

Проблема дослідження соціального механізму розширеного відтворення злочинності.

Протиріччя суспільного розвитку та злочинність. Матеріальна диференціація населення. Бідність. Безробіття.

Відставання параметрів соціокультурного розвитку від темпів соціальних змін.

Дисфункції соціальних інститутів, організаційно-управлінські та соціально-економічні фактори злочинності.

Вивчення криміногенних аспектів демографічних процесів. Урбанізація як фактор злочинності. Криміногенний вплив міграцій населення.

Соціальна мобільність та стратифікація. Маргіналізація сучасного українського суспільства як фактор злочинності.

Криміналізація свідомості і злочинність.

Ксенофобія як фактор злочинності.

Деструктивний вплив неформальних субкультур.

Криміногенна роль ЗМІ.

Страх перед злочинністю як криміногенний фактор.


^ Теми рефератів:

Теорії пояснення злочинності в зарубіжній кримінології: загальна характеристика

Марбурзька неокласична школа

Позитивізм в кримінології. Туринська школа

Теорія “конфлікта” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф)

Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденція злочинності в Україні.

Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

Теорія конфлікта культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.


^ Тема 6. Індивідуальна злочинна поведінка, її причини та механізм

Особливості та класифікація причин та умов конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Механізм злочинної поведінки: поняття та сутність. Стадії механізму злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів.

Прийняття та виконання рішень. Місце та роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

Мотивування злочинів.

Основні типи механізмів злочинної поведінки.


^ Практичне завдання: складіть схему (таблицю) причин та умов вчинення злочину за матеріалами навчальної кримінальної справи


Теми рефератів:

Генезис злочинної поведінки: кримінологічна характеристика

Значення потреб, інтересів, емоцій та цінностей у формуванні мотивації злочинів.

Класифікація мотивів: психологічний, юридичний та комплексний підходи.

Поняття боротьби та конкуренції мотивів.


^ Тема 7. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності.

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень.

Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

Загальнонаукові методи пізнання у кримінології (гіпотеза, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний аналіз, порівняння, історичний)

Вибіркове дослідження, його репрезентативність та способи проведення.

Спеціальні методи пізнання в кримінології. Конкретно-соціологічні, психологічні, математичні методи та їх застосування при проведенні кримінологічних досліджень.

Поняття кримінологічного прогнозування. Співвідношення прогнозу та гіпотези.

Суб`єкти, методи та види прогнозування злочинності (за термінами, обсягами).

Особливості прогнозування індивідуальної поведінки, його практичне значення.

Кримінологічне планування: поняття, види, суб`єкти.


^ Практичне завдання: проаналізувати суспільну думку щодо проблематики злочинності (розробити проект анкети і провести соціологічне опитування населення)


^ Теми рефератів:

Методологічні основи науки кримінології

Можливості застосування методів природничих наук при проведенні кримінологічних досліджень.

Прогнозування злочинності як вид кримінологічного прогнозування

Місце кримінологічного планування в кримінологічній політиці держави


^ Тема 8. Концепції протидії злочинності

Протидія злочинності як вид соціального контролю: поняття, мета, об’єкти та принципи. Співвідношення понять «попередження злочинності», «протидія», «запобігання», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін.

Стратегії попередження злочинності.

Система заходів протидії злочинності:

загальносоціальне та спеціальнокримінологічне попередження злочинності

загальносуспільне, групове та індивідуальне

загальнодержавне, регіональне, об’єктове

економічні, соціальні, культурологічні, організаційні, технічні та ін.

рання та ситуативна профілактика злочинів

віктимологічна профілактика злочинів

Правова основа протидії злочинності: міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові акти. Характеристика чинної державної програми боротьби зі злочинністю в Україні.

Суб’єкти протидії злочинності. Спеціально уповноважені державні органи протидії злочинності. Форми участі громадськості у протидії злочинності.

Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії злочинності.


^ Практичне завдання: проаналізувавши сучасні тенденції злочинності в Україні, складіть проект державної програми протидії злочинності на наступний рік


^ Теми рефератів:

Проблема впровадження та проведення кримінологічної експертизи нормативно-правових актів.

Кримінально-правові заходи протидії злочинності. Альтернативи покаранню.

Попередження вчинення злочинів як мета кримінального покарання: проблема ефективності

Міжнародне співробітництво у протидії злочинності: глобальний, регіональний та місцевий рівні.

Діяльність Інтерполу у боротьбі зі злочинністю.


^ Тема. 9. Кримінологічні основи віктимології

Поняття та розвиток віктимології в Україні на сучасному етапі

Антисуспільна поведінка жертви як предмет кримінологічного вивчення.

Типологія і класифікація жертв злочину.

Криміногенне значення віктимності та її основні компоненти.

Закономірності віктимізації стосовно різних складів злочинів та типів жертв.

Роль жертви в механізмі злочинної поведінки.

Міжнародно-правові акти, присвячені захисту жертв злочинів.

Організація поводження з жертвами злочинів

Суб’єкти віктимологічної профілактики злочинів.

Стратегія нейтралізації криміногенного конфлікту. Методика підготовки профілактичних пам’яток.


^ Практичні завдання :

Аналіз характеристик і компонентів віктимності за навчальними кримінальними справами.

На підставі вивчення навчальних кримінальних справ накреслити схеми типових видів віктимної поведінки потерпілих від злочинів.

Скласти проект анкети для вивчення суспільної думки про причини розповсюдженості злочинності серед населення міста вашого проживання.

На підставі вивчення чинного законодавства України скласти схему забезпечення безпеки потерпілих від злочинів.

Вивчити та проаналізувати матеріали кримінальної справи стосовно насильницьких (агресивних) злочинів.

Скласти проект анкети для вивчення суспільної думки про розповсюдженість організованої злочинності серед населення місця вашого проживання.

Вивчити та проаналізувати матеріали кримінальної справи відносно неповнолітніх жертв.


^ Теми рефератів:

Функції кримінальної віктимології.

Передумови створення віктимології.

Віктимологічні погляди Д.В. Рівмана.

Піонери віктимології (Х. фон Хентиг, Б. Мендельсон).

Історія захисту прав жертви злочину. Інтенсивність віктимності в Україні.

Поняття та основні ознаки віктимності.

Соціально-демографічні характеристики жертв і їх вплив на віктимізацію.

Рольова, ситуативна та звичайна жертва.

Маргіналізація і віктимність.

Принципи поводження з жертвами злочинів за законодавством України.

Ситуативна віктимологічна профілактика.

^ Тема 10. Вивчення та протидія економічній злочинності

Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні (1991-2008 роки).

Проблема латентності економічних злочинів.

Фактори економічної злочинності. Зв`язок економічної злочинності з негативними соціально-правовими явищами.

Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини. Індивідуальна та групова психологія.

Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні;

Міжнародні та внутрішньодержавні нормативні акти в сфері попередження економічної злочинності.

Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.


Практичні завдання:

До суду звернувся громадянин Х. щодо відшкодування шкоди, яка були йому заподіяна діями працівника банку Н. Х. заявив, що даний працівник банку розголосив дані щодо його фінансового стану та тієї операції, яка здійснювалася ним, крім того, трансакції за його рахунками були припинені строком на 5 днів, внаслідок чого він втратив значні кошти. Назвіть умови, при наявності яких дії працівника банку будуть правомірними.


^ Теми рефератів:

Взаємозв’язок легальної та кримінальної економіки.

Організовані форми економічної злочинності

Зарубіжний досвід попередження економічної злочинності.

Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

Проблеми попередження легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.


^ Тема 11. Вивчення та протидія загальнокримінальній корисливій злочинності

Визначення загальнокримінальної корисливої злочинності та її основні ознаки.

Кримінологічні показники та порівняльний аналіз загальнокримінальної корисливої злочинності в УРСР (70-80-ті роки) та в сучасній Україні (1991-2008 рр.): рівень, структура, динаміка, географія.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загальнокримінальні корисливі злочини. Психологічна характеристика користі як властивості особи злочинця.

Основні напрямки, рівні та зміст протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.

Компетенція спеціальних суб`єктів протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.


^ Практичне завдання: Аналіз особливостей особистості загальнокримінального корисливого злочинця та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретної кримінальної справи).


^ Теми рефератів:

Віктимологічні фактори детермінації загальнокримінальних корисливих злочинів.

Особливості особи, яка вчиняє загально кримінальні корисливі злочини.

Психічні відхилення корисливих злочинців.

Проблема „природженого корисливого злочинця”.


^ Тема 12. Вивчення та протидія насильницькій злочинності

Поняття насильства та його види; співвідношення понять «насильство», «агресія».

Визначення насильницької злочинності та її основні ознаки.

Показники насильницької злочинності в Україні (1991-2008 рр.): рівень, структура, динаміка, географія.

Тероризм та терористичні форми насильницької злочинності: кримінологічна характеристика.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильницькі злочини.

Детермінація насильницької злочинності (соціально-економічні та соціально-політичні фактори; маргіналізація населення; культурологічні особливості середовища).

Вплив факторів мікросередовища та глобалізаційних факторів на вчинення насильницьких злочинів.

Особливості детермінації актів тероризму.

Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

Загальна характеристика системи та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні.

Основні суб’єкти попередження насильницької злочинності та їх компетенція.

Протидія тероризму: міжнародний досвід та законодавство України.

^ Практичне завдання: Спеціальні заходи з попередження насильства в сім`ї: загальна характеристика

Н. (16 років) звернувся із заявою до дільничного інспектора щодо неодноразових фактів психічного насильства щодо нього з боку його батьків. Було встановлено, що батьки вимагали від Н. припинити зустрічатися із дівчиною та приходити до дому о 21.00. Дільничний інспектор виніс щодо Н. припис про неприпустимість віктимної поведінки. Оцініть дії дільничного інспектора.

Аналіз особливостей особистості насильницького злочинця та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретних кримінальних справ).


^ Теми рефератів:

Причини та умови злочинів проти особи.

Агресія та насильство: проблеми визначення.

Соціал-дарвінізм та його значення для пояснення агресивної поведінки.

Теорія біхевіоризму та її значення попередження насильницької злочинності неповнолітніх.

Теорія навчання та її значення попередження насильницької злочинності.

Проблема міжнародного тероризму в контексті насильницької злочинності.

Нормативна основа попередження насильницької злочинності.


^ Тема 13. Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності

Кримінологічне та кримінально-правове розуміння рецидивної злочинності. Види та структура рецидиву злочинів.

Рецидивна злочинність: стан, структура, динаміка (1991-2008 роки).

Особистість рецидивіста, її структура та типологія.

Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

Співвідношення рецидивної, професійної та групової злочинності.

Причини та умови рецидивної та професійної злочинності.

Суб’єкти та заходи попередження рецидивної та професійної злочинності.


^ Практичне завдання: Аналіз особливостей особистості рецидивного злочинця та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретних кримінальних справ).


^ Теми рефератів:

Кримінально-правове та кримінологічне розуміння рецидиву.

Закономірності рецидивної злочинності на сучасному етапі.

Рецидивонебезпечні злочини: поняття та класифікація.

Феномен кримінальної кар’єри.

Особистість професійного злочинця.


^ Тема 14. Вивчення та протидія організованій злочинності

Наукове та нормативне визначення організованої злочинної діяльності.

Види, ознаки та структура організованих злочинних угруповань та організованої злочинної діяльності.

Організована злочинність в Україні та світі: сучасний стан та тенденції.

Транснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

Визначення форм та видів транснаціональної організованої злочинності у міжнародно-правових документах та у кримінальному законодавстві України.

Організована, транснаціональна та транскордонна злочинність: порівняльний аналіз.

Фактори організованої злочинності: національний та глобальний рівні.

Соціально-психологічна основа формування та функціонування організованих злочинних угруповань.

Насильство та корупція як методи організованої злочинності.

Стратегія та напрямки протидії організованій злочинності в Україні: правова основа, суб’єкти та заходи.

Кримінально-правові заходи боротьби з організованою злочинністю: аналіз КК України.

Міжнародне співробітництво у протидії організованій злочинності. Міжнародно-правові документи у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності.


^ Практичне завдання: Громадянам К., Н. та В. було пред’явлено обвинувачення за ретельну довготривалу підготовку та здійснення ряду озброєних нападів на приватних підприємців за ч. 4 ст. 28 та ст. 257 КК України. Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, захисник подав клопотання кваліфікувати їх дії за ч.3 ст. 28 та ст. 257 КК України. Обґрунтуйте, за наявності яких умов банда буде визнана організованою злочинною групою, а в якому випадку злочинною організацією.

На основі статистичних даних МВС України вирахуйте динаміку вчинення окремих видів злочинів організованими злочинними угрупованнями та визначте, які види організованої злочинної діяльності найбільш характерні для України.

Порівняльний правовий аналіз ст. 2 (п. «с») Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності ст. 28 (ч.3, 4) КК України.


^ Теми рефератів:

Бандитизм як вид організованої злочинної діяльності.

Соціальна база організованої злочинності.

Зарубіжна практика протидії організованій злочинності.

Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.

Визначення форм та видів транснаціональної організованої злочинності у міжнародно-правових документах та у кримінальному законодавстві України.


^ Тема 15. Вивчення та протидія корупційній злочинності

Поняття корупції та корупційної злочинності.

Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

Стан корупційної злочинності в Україні (1991-2008 рр.).

Корупція у приватному секторі. Комерційний підкуп.

Теоретичні та практичні основи вивчення особистості корупціонера.

Детермінація корупційної поведінки.

Заходи протидії корупції. Міжнародне співробітництво у протидії корупції.

Рекомендовані теми рефератів:

Кримінологічне дослідження особи хабародавця

Індекс сприйняття корупції в країнах світу.

Побутова корупція: проблеми протидії.

Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

Громадський контроль за доброчесністю посадових осіб.

Міжнародне співробітництво у протидії корупції.

Практичне завдання:

Запропонуйте проект Кодексу поведінки державних службовців в Україні (на прикладі Модельного кодексу Ради Європи чи будь-якого зарубіжного досвіду)

Оцініть, чи виконує Україна вимоги ч.1 ст. 19 Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Ст. 13 Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію: правовий аналіз.

Згідно із розділом 4 Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» передбачається прийняття Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Запропонуйте свій проект даного нормативного акту.

Відшкодування збитків, заподіяних корупційними діяннями (компенсація): порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового підходів

Відповідальність за вчинення корупційних діянь: аналіз законодавства України.

Суб’єкти корупційних діянь: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення

План дій Європейського Союзу з попередження організованої злочинності: загальна характеристика


^ Тема 16. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

Визначення та показники злочинності неповнолітніх в Україні: рівень, структура, динаміка, географія.

Проблеми визначення та особливості особи неповнолітнього, який вчиняє злочини. Класифікація неповнолітніх, які вчиняють злочини.

Групова злочинність неповнолітніх. Особливості створення и функціонування злочинних груп неповнолітніх.

Особливості детермінації злочинності неповнолітніх у сучасній Україні та світі. Фактори мікро- та макросередовища.

Загальна характеристика системи попередження злочинності неповнолітніх в Україні.

Суб`єкти попередження злочинності неповнолітніх та їх компетенція.

Основні міжнародно-правові та внутрішньодержавні нормативні акти в сфері попередження злочинності неповнолітніх.

Порівняльний аналіз Мінімальних стандартних правил ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх 1985р. (Пекінські правила) та законодавства України.

Концепція створення та розвитку системи ювенальної юстиції в Україні: аналіз можливостей запровадження в Україні.


^ Практичне завдання:

Відповідальність осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності, за КК України: правовий аналіз.

Суди для неповнолітніх (ювенальні суди) як основна ланка ювенальної юстиції: правовий аналіз.

Недержавні суб’єкти поводження з неповнолітніми делінквентами в Україні: правовий аналіз.

Правило 18 Мінімальних стандартних правил ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх 1985 р.: правовий аналіз в контексті положень КК України.


^ Теми рефератів:

Злочинність неповнолітніх у зарубіжних країнах.

Особливості детермінації злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

Провідні мотиви злочинів неповнолітніх в Україні.

Мотивостворюючі фактори неповнолітніх: визначення та практичне значення.

Особливості механізму злочинної поведінки неповнолітніх.

Особливості попередження злочинності неповнолітніх.

Система суб`єктів попередження злочинності неповнолітніх в Україні.

Міжнародно-правові акти у сфері попередження злочинності неповнолітніх.

Ювенальна юстиція: проблеми визначення та впровадження.


^ Тема 17. Вивчення та протидія жіночій злочинності

Поняття, стан та динаміка жіночої злочинності.

Особливості детермінації злочинів, вчинюваних жінками.

Кримінологічна характеристика основних видів жіночої злочинності та їх характеристика.

Проблеми попередження жіночої злочинності в Україні.

Віктимологічна профілактика жіночої злочинності.


^ Практичне завдання:

Скласти проект анкети для вивчення суспільної думки про розповсюдження жіночої злочинності серед населення міста вашого проживання.

Вивчити та проаналізувати матеріали кримінальної справи стосовно корисливих злочинів, вчинюваних жінками.

На матеріалах кримінальної справи проаналізувати роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні злочинів жінками.

Особливості злочинів, що вчинили жінки за матеріалами конкретних кримінальних справ.


^ Теми рефератів:

Інтенсивність жіночої злочинності в Україні та світі

Віктимологічні фактори детермінації жіночої злочинності

Законодавче визначення жінки як суб’єкта кримінальної відповідальності

Особливості вчинення жінками корисливих злочинів.

Особливості вчинення жінками насильницьких злочинів.

Психологічні передумови та наслідки відбування жінками покарання у виді позбавлення волі.


^ Тема 18. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків

Поняття наркотизму. Медичні, соціальні, правові аспекти наркотизму.

Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Місце незаконного наркобізнесу в структурі злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків.

Соціальні передумови злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків. Зв'язок злочинності і зловживання наркотичних речовин.

Характеристика особи злочинців, що скоюють злочини, пов'язані з наркотиками.

Загальна характеристика заходів запобігання злочинності, пов'язаної з наркотиками. Моделі і стратегії запобігання.

Міжнародна співпраця в протидії наркотизму і злочинності, пов'язаної з наркотиками.


^ Практичні завдання:

За матеріалами вивчення матеріалу кримінальної справи провести кримінологічний аналіз особистості злочинця, який вчинив злочин в сфері незаконного обігу наркотиків, механізму злочинної поведінки даного злочину, причин і умов даного злочину.

Проаналізувавши законодавство України, скласти схему, яка б відображала систему суб’єктів попередження злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків в Україні.

Проаналізувати можливості адміністративного нагляду стосовно осіб, судимих за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, для попередження індивідуальної профілактики.

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р.: загальна характеристика

Правова основа боротьби з наркобізнесом: загальна характеристика

Наркобізнес: можливості та доцільність нормативного визначення

Проаналізувати можливості профілактики наркотизації неповнолітніх в учбових закладах України.


^ Теми рефератів:

Немедичне вживання наркотиків як чинник злочинності.

Немедичне вживання наркотиків як віктимогенний чинник.

Дискусійний характер проблеми ефективних стратегій профілактики наркотизму.

Характеристика правової бази України у сфері запобігання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків.

Система и основні суб'єкти протидії незаконному обігу наркотиків і злочинності, пов'язаної з ним, в Україні.

Роль ООН у вивченні і протидії незаконному обігу наркотиків.

Легалізація наркотиків: «за» і «проти».


^ Тема 19. Маргінальна злочинність

Маргінальна злочинність: проблема визначення та основні напрямки її вивчення.

Механізми взаємодетермінації процесів маргіналізації суспільства та злочинності. Маргінальні групи населення та окремі види злочинів.

Кримінологічна характеристика злочинця-маргінала.

Основні напрямки протидії маргінальній злочинності.

Основні суб`єкти попередження маргінальної злочинності.

Ресоціалізація маргінальних груп як один з напрямків протидії маргінальній злочинності.

^ Практичне завдання:

На матеріалах кримінальних справ охарактеризувати особу злочинця-маргінала.

Навести приклади із судової практики участі осіб з маргінальним статусом у діяльності організованих злочинних груп.


^ Теми рефератів:

Розвиток та застосування концепції маргінальності у вітчизняній кримінологічній науці

Маргіналізація особи як криміногенний фактор.

Психологічні аспекти формування маргінального становища особистості.

Залучення представників маргінальних груп до організованої злочинної діяльності.

Рецидивна злочинність у контексті концепції маргінальності.

Етнічна злочинність як один з проявів маргінальної злочинності.

Законодавче регулювання протидії маргінальній злочинності.

Вплив громадськості на зниження процесів маргіналізації як форма протидії організованій злочинності.


^ Тема 20. Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності

Поняття та ознаки пенітенціарної злочинності; співвідношення понять «рецидивна злочинність», «пенітенціарна злочинність».

Показники пенітенціарної злочинності в Україні (1991-2007 рр.): рівень, структура, динаміка, географія. Місце пенітенціарної злочинності в структурі злочинності в Україні.

Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини в установах виконання покарань.

Причини та умови пенітенціарної злочинності.

Спеціально-кримінологічні заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності.

Форми, порядок та способи індивідуально-профілактичної роботи в установах позбавлення волі.


^ Практичні завдання:

Використовуючи довідникову та статистичну інформацію з офіційного сайту Державної пенітенціарної служби в України (довідки про чисельність осіб, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої служби України, та довідки про осіб, які перебувають на обліках кримінально-виконавчих інспекцій) проаналізувати кількісні та якісні показники засуджених та ув’язнених як соціальної групи.

Розробити методику вивчення особи засудженого, схильного до вчинення злочинів та порушення правил внутрішнього розпорядку у місцях позбавлення волі.

Надати практичні рекомендації щодо вдосконалення форм, порядку та способів індивідуально-профілактичної роботи із засудженими.


^ Теми рефератів:

Тенденції розвитку пенітенціарної злочинності.

Прогнозування та попередження злочинної поведінки серед засуджених у місцях позбавлення волі.

Протидія кримінальній субкультурі як спеціальний захід попередження пенітенціарної злочинності.

Участь громадськості у проведенні профілактичної роботи серед засуджених та налагодження антикриміногенної обстановки в установах виконання покарань.


^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, історія розвитку.

Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

Галузі кримінологічного знання.

Кримінологія як основа розвитку наук кримінального профілю.

Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

Кримінологічні дослідження у царській Росії: загальна характеристика.

Тенденції розвитку кримінологічної науки на сучасному етапі.


^ Тема 2. Злочинність та її характеристики. Злочинність як система.

Економічна функція злочинності.

Деструктивність та утілітарність злочинності

Інтегративна функція злочинності та відносна масовість злочинності.

Культурологічна функція злочинності та здатність злочинності до самовідтворення.


^ Тема 3. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі. Показники злочинності. Регіональні та структурні тенденції злочинності

Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні

Латентна злочинність та її види

Коефіцієнт злочинності та його практичне значення.

Динаміка злочинності в Україні

Україна на «кримінальній» карті світу

Сучасні проблеми статистичного аналізу злочинності.


^ Тема 4. Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини.

Проблема співвідношення соціальних та біологічних властивостей особистості особи, яка вчинила злочин.

Типологія осіб, які вчиняють злочини, та її практичне значення.

Поняття мотивації та мотиву. Їх значення для вивчення особистості особи, яка вчинила злочин.


^ Тема 5. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

Періодизація історії кримінологічних вчень про причини злочинності

Кримінологічні ідеї А.Кетле.

Інтеракціонізм в кримінології.

Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності.

Культурологічні фактори детермінації злочинності в Україні на сучасному етапі.


^ Тема 6. Індивідуальна злочинна поведінка, її причини та механізм

Співвідношення етапів (стадій) механізму злочинної поведінки та стадій вчинення злочину за кримінальним правом.

Посткримінальна поведінка у механізмі злочину.

Особливості механізмів умисної, імпульсивної та звичної злочинної поведінки.

Елементи планування злочинної поведінки.


^ Тема 7. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності.

Поняття методології наукового пізнання. Діалектика як основа кримінологічного пізнання.

Комплексний характер методик кримінологічних досліджень.

Застосування методів кримінологічного дослідження відповідно до його етапів (методи системи добирання даних, методи добору даних, методи аналізу даних).

Функції та завдання кримінологічного прогнозування

Проблеми наукової достовірності кримінологічних прогнозів

Кримінологічна експертиза та кримінологічне прогнозування.

Основні принципи та етапи кримінологічного планування.


^ Тема 8. Концепції протидії злочинності

Індивідуальна профілактика злочинів.

Роль та значення Кримінального кодексу у попередженні злочинності.

Спецпідрозділи МВС України як суб’єкти попередження злочинності.

Координація діяльності спеціальних суб’єктів попередження злочинності.

Проблема функціонування єдиної інформаційної бази злочинності.


^ Тема. 9. Кримінологічні основи віктимології

Загальна теорія віктимології. Спеціальні віктимологічні теорії.

Структура віктимології як наукового напрямку і як навчальної дисципліни.

„Вина” жертви злочину.

Криміногенне значення віктимності.

Поняття та системно-структурний аналіз віктимізації.

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: загальна характеристика.

Правове забезпечення безпеки потерпілих від злочинів.

Вторгнення в кризу: етичні і правові основи.

Суб’єкти поводження з жертвами злочинів: права і обов’язки

Нормативні основи віктимологічної профілактики злочинів.

Віктимологічне запобігання, припинення і профілактика агресивних злочинів.

Віктимологічна профілактика корисливих злочинів.

Віктимологічна профілактика організованих злочинів.


^ Тема 10. Вивчення та протидія економічній злочинності

Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення понять.

Методи виявлення латентних економічних злочинів в Україні.

Кримінальний бізнес як кримінологічна проблема.

Структура економічної злочинності на сучасному етапі.

Зворотній вплив економічної злочинності на суспільні відносини.

Заходи щодо детінізації національної економіки на 2006-2007 р.р. (розпорядження Кабінету міністрів України №367-р. від 23 серпня 2005 р.): загальна характеристика

Визначення легалізації (відмивання) доходів: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення (Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Страсбург, 8 листопада 1990 року)

Ст.209 КК України та ст.306 КК України: порівняльно-правовий аналіз

Ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: порівняльно-правовий аналіз.

Кримінально-правова боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в пострадянських державах: загальна характеристика

Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за законодавством України

Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів (доходів): порівняльно-правовий аналіз.

Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу

Роль банківських установ у запобіганні та протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: правовий аналіз глави 11 Закону України «Про банки та банківську діяльність».


^ Тема 11. Вивчення та протидія загальнокримінальній корисливій злочинності

Макрорівневий аспект детермінації загальнокримінальної корисливої злочинності в контексті процесів маргіналізації (культурологічні особливості середовища; соціально-економічні умови буття населення; політична дестабілізація).

Особливості групової свідомості та вчинення загальнокримінальних корисливих злочинів.

Загальна характеристика системи попередження загальнокримінальної корисливої злочинності в Україні; основні суб`єкти попередження загальнокримінальної корисливої злочинності та їх компетенція.

Перспективні напрямки вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні (альтернативні засоби розв’язання кримінальних конфліктів на корисливому підґрунті).


^ Тема 12. Вивчення та протидія насильницькій злочинності

Агресія у постіндустріальному суспільстві: нові підходи.

Проблеми попередження насильства в сім`ї.

Перспективні напрями попередження насильницької злочинності у зарубіжних країнах.


^ Тема 13. Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності

Історія виникнення та розвитку професійної злочинності.

Концепція небезпечного стану злочинця.

Кримінологічна характеристика кримінально-послідовного типу злочинця.

Поводження з професійними злочинцями в зарубіжних країнах.


^ Тема 14. Вивчення та протидія організованій злочинності

Можливості визначення організованої злочинності в законодавстві та доктрині: український та світовий досвід

Економічне розуміння організованої злочинності та заходи її попередження.

Співвідношення організованої злочинності та організованої злочинної діяльності

Організована та професійна злочинність: проблеми розмежування.

Відповідальність юридичних осіб в контексті протидії злочинним угрупованням економічного спрямування.


^ Тема 15. Вивчення та протидія корупційній злочинності

Основні етапи розвитку поняття «корупція»

Фактори корупційних проявів в органах державної лади.

Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції.

Кримінологічний аналіз антикорупційного законодавства.


^ Тема 16. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

Стан, структура, динаміка злочинності неповнолітніх

Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.

Проблеми попередження групової злочинності неповнолітніх.

Проблеми становлення системи ювенальної юстиції в Україні.


^ Тема 17. Вивчення та протидія жіночій злочинності

Жіноча злочинність та її вивчення в історії розвитку кримінологічної науки

Чинники несприятливого морального формування особистості жінок-злочинниць.

Соціально-демографічна характеристика засуджених жінок корисної направленості.

Причини та умови жіночої злочинності на сучасному етапі в Україні.

Кримінологічні концепції щодо співвідношення соціального та біологічного в жіночій злочинності.

^ Тема 18. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків

Наркотизм: соціальні, медичні, правові аспекті.

Поняття наркотичних засобів. Поняття «обіг наркотичних засобів», «наркобізнес».

Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов’язаних з незаконнім обігом наркотиків, в Україні й в світі.

Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, в Україні й у світі.

Наркотизм і злочинність.

Антинаркотичне законодавство України.

Наркомафія: можливості протидії.


^ Тема 19. Маргінальна злочинність

Застосування концепції маргінальності у кримінології.

Криміногенність маргінальності.

Механізми взаємодетермінації процесів маргіналізації суспільства та злочинності.

Маргінальні групи в структурі організованої злочинності.

Віктимологічний аспект проблеми маргіналізації населення.

Зниження процесів маргіналізації у суспільстві у механізмі попередження злочинності.


^ Тема 20. Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності

Стан пенітенціарної злочинності в Україні

Умови, які сприяють злочинам засуджених

Латентна пенітенціарна злочинність

Основні причини латентності пенітенціарної злочинності

Профілактика пенітенціарної злочинності

Заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності.

^ 7. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Становлення і розвиток кримінологічної науки в Україні.

 2. Кримінологія та її місце в системі наук. 3. Предмет сучасної кримінологічної науки: проблеми розширення.

 4. Методика, мета й завдання кримінологічного дослідження.

 5. Кримінологічна експертиза законопроектів: поняття та перспективи впровадження в Україні.

 6. Значення вчення Р. Мертона про аномію для розуміння злочинності в Україні.

 7. Політика з протидії злочинності: визначення, функції, суб'єкти.

 8. Перспективи розвитку кримінологічних вчень.

 9. Кримінологія й кримінально-виконавче право: проблеми взаємодії.

 10. Антропологічний підхід до вивчення злочинності (сутність, наукове й практичне значення).

 11. Значення правового підходу у розумінні злочинності.

 12. Злочинність: проблеми визначення в науці та законодавстві.

 13. Політичний режим і злочинність: кримінологічні аспекти

 14. Ознаки та властивості злочинності.

 15. Соціальні та кримінологічні проблеми криміналізації сучасного суспільства.

 16. Характеристика кількісно-якісних показників злочинності.

 17. «Ціна» злочинності.

 18. «Географія», «топографія» та «екологія» злочинності: кримінологічний аналіз

 19. Сучасний стан злочинності в Україні.

 20. Тенденції злочинності в Україні та світі.

 21. Злочинність у країнах СНД: порівняльна характеристика

 22. Глобалізація злочинності як загроза світовій безпеці

 23. Культурологічна функція злочинності.

 24. Економічні теорії пояснення злочинності.

 25. Латентність злочинів як кримінологічна проблема.

 26. Методи виміру та виявлення латентної злочинності.

 27. Індивідуальна злочинна поведінка: фактори та механізм.

 28. Характеристика типів механізму злочинної поведінки.

 29. Мотивація у механізмі злочинної поведінки.

 30. Фрейдизм у системі психолого-психіатричних концепцій причин злочинності.

 31. Позитивізм у кримінології: соціально-правовий аналіз

 32. Соціологічні методи у кримінологічних дослідженнях.

 33. Окремі кримінологічні теорії: поняття, сутність та перспективи розвитку.

 34. «Фонові» явища як об’єкт кримінологічного дослідження.

 35. Проблема визначення особистості злочинця в кримінології та розмежування з суміжними поняттями

 36. Класифікація особистості злочинця: практичне значення.

 37. Кримінологічна характеристика негативних соціальних явищ, пов’язаних із злочинністю, та особливості їх профілактики.

 38. Особливості згорнутого механізму злочинної поведінки

 39. Роль потерпілого у виникненні криміногенної ситуації.

 40. Віктимна поведінка потерпілого як умова вчинення злочину.

 41. Особливості застосування психологічних методів при проведенні кримінологічного дослідження

 42. Вибіркове дослідження: поняття, особливості проведення, його валідність та репрезентативність.

 43. Дослідження злочинності міжнародними організаціями.

 44. Дослідження криміногенних процесів в рамках ООН.

 45. Загальна характеристика законодавства України про боротьбу із злочинністю.

 46. Кібертероризм: кримінологічна характеристика.

 47. Детермінація та попередження хабарництва в Україні.

 48. Кредитно-фінансова злочинність і проблеми її попередження.

 49. Особливості злочинності на Півдні України.

 50. Кримінологічні ідеї сучасних українських дослідників.

 51. Злочинність у США.

 52. Основні характеристики злочинності в країнах Європейського Союзу.

 53. Кримінологічні ідеї філософів Давньої Греції (Протагора, Сократа, Демокрита, Платона, Аристотеля).

 54. Загальна характеристика віктимологічного підходу до пояснення детермінації злочинності.

 55. Пояснення злочинності з позицій теорії стигматизації (таврування).

 56. Можливості теорії соціальної дезорганізації в поясненні злочинності.

 57. «Клінічна» кримінологія.

 58. Радикальні кримінологічні теорії в поясненні злочинності.

 59. Концепція диференційованої асоціації і її значення для аналізу причинності в кримінології.

 60. Концепція «білокомірцевої злочинності» у кримінології.

 61. Застосування культурологічних теорій для пояснення детермінації злочинності.

 62. Інтеракціонізм у кримінології.

 63. Кримінологічна характеристика основних факторів злочинності в Україні на сучасному етапі.

 64. Тюремна субкультура як криміногенний фактор.

 65. Агресія як криміногенний фактор.

 66. Безробіття як фактор злочинності.

 67. «Тюремне населення» як фактор злочинності.

 68. Психологічна фрустрація як фактор злочинності.

 69. Кримінологічні аспекти алкоголізму.

 70. Проблеми наркотизації сучасного суспільства.

 71. Поняття ситуації злочину і її значення для формування механізму злочинної поведінки.

 72. Практичне значення вивчення мотивації злочинів.

 73. Готовність до здійснення злочину як кримінологічна категорія.

 74. Кримінологічне значення вивчення жертви злочину.

 75. Проблеми статистичного опису й аналізу злочинності.

 76. Проблеми ресоціалізації та соціальної адаптації засуджених осіб.

 77. Характеристика методів прогнозування в кримінології.

 78. Використання кримінологічного прогнозування для попередження злочинності в місті (районі).

 79. Планування (програмування) боротьби зі злочинністю.

 80. Характеристика основних підходів до впливу на злочинність: попередження, профілактика, боротьба, контроль.

 81. Соціальний контроль над злочинністю: сутність та значення.

 82. Проблеми кримінологічної безпеки регіону.

 83. Кримінологічне значення кримінального закону.

 84. Кримінологічний аналіз законодавства України та міжнародних актів по протидії насильницькій злочинності.

 85. Кримінологічна характеристика міжнародно-правових документів спрямованих на протидію корупційній злочинності.

 86. Особливості попередження злочинності у мегаполісах.

 87. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти профілактичної діяльності.

 88. Детермінація злочинності неповнолітніх.

 89. Кримінологічне значення вивчення неформальних груп неповнолітніх.

 90. Особливості мотивації злочинів, вчинених неповнолітніми.

 91. Попередження злочинів, вчинених неповнолітніми у стані сп’яніння.

 92. Попередження злочинів, вчинених у громадських місцях.

 93. Роль ситуації в механізмі вчинення злочину неповнолітнім.

 94. Органи і служби у справах дітей: завдання та повноваження.

 95. Проблеми наркотизму у середовищі неповнолітніх в Україні.

 96. Родина як об'єкт кримінологічного вивчення.

 97. Теоретичне й практичне значення вивчення професійної злочинності.

 98. Рецидив злочинів: кримінологічна характеристика.

 99. Кримінологічне вивчення учасників організованих злочинних співтовариств.

 100. Проблеми спеціально-кримінологічного попередження злочинності в Україні

 101. Правові підстави попередження злочинності.

 102. Попередження насильства у сім’ї

 103. Прокуратура як суб’єкт попередження злочинності

 104. Екологічна злочинність та її детермінанти.

 105. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються з використанням комп'ютерних мереж.

 106. Детермінація та попередження злочинності у сімейно-побутовій сфері

 107. Кримінологічна характеристика злочинності у паливно-енергетичному комплексі

 108. Злочинність у Збройних Силах України: кримінологічна характеристика.

 109. Віктимологічна профілактика злочинності неповнолітніх.

 110. Віктимологічна профілактика корисливо-насильницької злочинів

 111. Участь громадськості у попередженні злочинності.

 112. Значення психічних аномалій у детермінації злочинності.

 113. Транспортні злочини: кримінологічна характеристика.

 114. Віктимологічні аспекти дорожньо-транспортних злочинів.

 115. Профілактична роль адміністративного нагляду за особами, що звільнились з місць позбавлення волі.

 116. Кримінологічна характеристика організаторів злочинних угруповань.

 117. Етнічна організована злочинність на Півдні України.

 118. Маргінальність як кримінологічна проблема.

 119. Злочинність представників «соціального дна» українського суспільства.

 120. Фактори, що детермінують появу та розвиток організованої злочинності

 121. Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

 122. Економічна злочинність в Україні та форми її прояву.

 123. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері службової та професійної діяльності.

 124. Поняття і загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

 125. Кримінологічні аспекти незаконного підприємництва.

 126. Кримінологічне значення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

 127. Координація діяльності з попередження транснаціональної злочинності.

 128. Міжнародне співробітництво в протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

 129. Юридична особа як суб'єкт злочинної діяльності: кримінологічна характеристика.

 130. Кримінологічна характеристика та протидія злочинам, що посягають на правила економічної конкуренції.

 131. Кримінологічні проблеми вивчення особистості хабародавця.

 132. Кримінологічна характеристика протидії злочинності в будівельному бізнесі України.

 133. Кримінологічна характеристика протидії злочинності в агропромисловому комплексі.

 134. Кримінальний професіоналізм і рецидив як фактор стійкості організованої злочинності.

 135. Заходи протидії податковій злочинності (за матеріалами кримінальної практики).

 136. Кримінологічні аспекти міжнаціональних конфліктів.

 137. Проблеми попередження контрабанди культурних і історичних цінностей.

 138. Кримінологічна характеристика кримінального автобізнесу.

 139. Економічна глобалізація як один з факторів транснаціонального злочинного бізнесу.

 140. Монополізація кримінальних ринків: проблеми протидії.

 141. Протидія криміналізації земельного ринку

 142. Кримінологічна характеристика незаконного обігу земель

 143. Кримінологічний аналіз участі працівників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності.

 144. Кримінологічна характеристика та попередження замовних вбивств.

 145. Проблеми попередження розкрадань.

 146. Основні стратегії та моделі протидії наркобізнесу.

 147. Кримінологічні показники торгівлі людьми в Україні та світі.

 148. Кримінологічне вивчення особистості корупціонера.

 149. Кримінологія кримінального закону: поняття та перспективи розвитку.

 150. Роль покарання в системі заходів попередження злочинності.

 151. Кримінологічне вивчення організованої злочинної діяльності.

 152. Дільничний інспектор як суб’єкт попередження злочинності.

 153. Кримінологічне вивчення торгівлі дітьми.

 154. Екстремізм та ксенофобія як фактор злочинності.

 155. Кримінологічне вивчення злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.

 156. Кримінологічне вивчення та попередження пенітенціарної злочинності.

 157. Кримінологічне вивчення піратства.

 158. Віктимологічні аспекти нелегальної міграції.

 159. Кримінологічне вивчення найманства.

 160. Кримінологічна характеристика вуличної злочинності

 161. Кримінологічна характеристика та проблеми протидії транспортним злочинам

 162. Організовані форми молодіжної злочинності

 163. Кримінологічна характеристика окремих видів організованих злочинних угруповань

 164. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності

 165. Морський тероризм: кримінологічна характеристика

 166. Міжнародно-правове співробітництво у сфері протидії піратству та морському тероризму

 167. Організованість в злочинності: кримінологічно-правовий аналіз.

 168. Кримінологічна безпека на транспорті.

 169. Соціально-економічна криза в Україні та її вплив на злочинність.

 170. Злочинність та засоби масової інформації: кримінологічний аналіз.

 171. Правосвідомість та злочинність: кримінологічні аспекти.

 172. Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

 173. Профілактика негативних соціальних явищ, що зумовлюють злочинність.^ 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

Абызов Р.М. Опыт использования экспериментальных оценок и метода распознавания образцов при прогнозировании преступного поведения несовершеннолетних // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып.№41. – М.: Юрид. лит-ра, 1984.

Аванесов Г.А. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: Учебное пособие. - М.,1972.

Аванесов Г.А. Криминология – М.: Академия МВД СССР, 1984 – 500 с.

Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. – Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1975.

Аванесов Г.А. Основы криминологического прогнозирования: Учебное пособие / под ред. д.ю.н., проф. Стручкова. - М., 1973.

Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. - М.: Юрид. лит-ра, 1972.

Акутаев Р.M. Латентная преступность: Актуальность проблемы и понятие // Государство и право. - 1997. - № 12. - С.80-85.

Алексеев А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев . ─ М. : НОРМА, 2001 . ─ 496 с.

Алексеев А.И. Криминология. – М.: Изд-во «Щит-М», 1999.

Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. – М.: Изд-во «Щит-М», 1999.

Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. – М.: Норма, 2001.

Американська конвенція проти корупції, прийнята на третій пленарній сесії 29 березня 1996 року // Матеріали міжнародного семінару «Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції”. – Київ, 15-16 травня 2002 року.

Аминов Д.И., Гладких В.И., Голодняк А.Ю. Особенности криминогенной детерминации преступлений, совершаемых подростками из маргинальной среды // Российский следователь. – 2003. - №3. – С.15-19.

Андріїв І. Причини злочинності неповнолітніх у світлі зарубіжних кримінологічних теорій // Вісник Львівського ун-ту. - Серія юридична. Вип.37. - 2002. – С.467-475.

Антонян Ю. М. Изучение личности преступника - М.: Прогресс, 1982.

Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции.- М.: «Логос», 2004.

Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. -М.:ИД «Камерон», 2005.

Антонян Ю.М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью // Государство и право. – 1992. - №9. – С. 62-70

Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осуждённых: Учеб. пособие / Под ред. Ю.М. Ан­тоняна. – М.: ВНИИ МВД России, 1994.

Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М.: Наука, 1991.

Аркуша Л. И. Выявление и расследование организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей. – Одесса: Одесская национальная юридическая академия, 2003. – 207 с.

Аркуша Л. Коррупция – элемент организованной преступной деятельности // Юридический вестник.- 2000. - № 2.

Артамонова М.А. Система мер борьбы с рецидивной преступностью и деятельность органов внутренних дел в их реализации// Вопросы государства и права Украины . - 2004 . - Вып.23 . - С.19-20

Атоян А.И. Маргинальность и право. /Социомаргиналистика. Избранные главы. Глава двадцать пятая/. Луганск, 1993. – 17 с.

Ахтырская Н.Н. Концепция борьбы с преступностью в Украине: современный организационно-правовой аспект и криминологический прогноз // Прокурорская и следственная практика. – 2002. - №3.

Багрій-Шахматов Л.В., Туляков В.О. Виктимність як криминогений чинник // Вісник Академіі правових наук України, 1994.

Бакаєв О. В., Біленчук П. Д. Соціальні зачатки жіночої злочинності // Міжнародна науково-практична конференція "Жінки України: сучасний статус і перспективи". - К.: Одеса: ІСДО, 1995. - С. 39-41.

Бандурка A.M. и Давыденко Л.М. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. - №3. – 2004. -С.7-11.

Бандурка А.М., Зелинский А.Ф. Вандалізм. - Харків: Основа, 1996.

Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: Учеб. пособие. – X.: РИФ "Арсис, ЛТД", 2001. – С. 319.

Батиргареєва В. Особливості детермінізації рецидивної злочинності //Право України . - 2005 . - № 2 . - С.63-66

Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации. – М.: Юридическая литература, 1983. – 152 с.

Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 222.

Белоус Т.А., Туляков В.А. Доктрина безопасности. - Одесса, АО “Бахва”,1995.

Беляева Л.А. Маргинальность в современной России. М.: Московский общественный научный фонд, 2000 // Социс – 2002 - №4 – С.151.

Бєлоусов Ю. Л. Інституціоналізація профілактики наркотизму в Україні. — Автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. — Харків, 2003. — 21 с.

Бєлоусов Ю. Л. Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — Харків, 2002. — Вип. 18. — С. 488–491.

Блага А. Б. Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні: Автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Университет внутрішніх справ МВС України, Харків, 2000. - 16 с.

Блєкборн Р. Психология криминального поведения. – СПб.: Питер, 2004.

Блувштейн Ю.Д. Криминологическая статистика. – Минск, 1981.

Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика. – М., 1974.

Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии. Опыт логико-философского исследования. – Минск, 1990.

Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. – Минск, 1990.

Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии – Минск: ВШ МВД СССР, 1983.

Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2001. – 103. – С. 93-95.

Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.

Босхолов С.Б., Заморин А.К. Причины латентности преступности: поиск новых подходов // Латентная преступность: познание, политика, стратегия: Материалы международного семинара. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. – С.271-276.

Бугера О. Роль засобів масової інформації як одного з чинників профілактики протиправної поведінки неповнолітніх // Право України. – 2005. - № 4. - С.92-95.

Будкина Л.В. Проблема установления обстоятельств, способствующих совершению изнасилований несовершеннолетними // Правовая политика и правовая жизнь. – 2004. - №2. – С.98-106.

Бульба В.Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №6. –С.121-123.

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. – К.: Атіка, 2004.

Бурлаков В.Н. Зарубежная и российская криминология сегодня // Правоведение.- М., 2000.- №4.- 256с.

Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. – СПб: Изд. Дом СПб ун-та, 2006.

Валуйська М.Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: Автореф. дис. канд. юрид. наук, 12.00.08. – Харків, 2002.

Васильківська І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти // Право України. – 2004. - №1. - С.95-98.

Васильківська І.П. Кримінологічні аспекти сімейного виховання: Автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2001. - 19 с.

Васильківська І.П. Сімейне виховання в Україні: шляхи вдосконалення в аспекті запобігання злочинності неповнолітніх //Право України. – 2000. – № 4. – С. 99-105.

Ведерникова О.Н. Современные тенденции развития ювенальной юстиции за рубежом // Российская юстиция. – 2005. - №3. – С.43-47.

Вицин С.Е. Оценка латентной преступности на основе статистических моделей // Латентная преступность: познание, политика, стратегия: Материалы международного семинара. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. – С.237-239.

Власов, Д.В. Основные направления деятельности ОВД по предупреждению рецидива насильственных преступлений против собственности //Российский следователь . - 2006. - № 7 . - С. 37-41

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - СПб.: Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002.

Волков Б.С. Мотив и квалификация преступления. - Казань: Изд. Казан. ун-та, 1968. – 166 с.

Волков Б.С.Мотивы преступлений. – Казань: Изд-во КГУ, 1982.

Волосевич В.М., Крижанівський А.Ф. Маргінальна правосвідомість і злочинність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. - №1. – С.40-42.

Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. – М., 1974

Гель А. Деякі аспекти дослідження особи засудженого до позбавлення волі //Право України. - 2001 . - №7 . - C. 76-80

Гель А. П. Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук – К., 2002. – 20 с.

Гиггес Л. Организация пенитенциарной системы в условиях демократии. Новая кон­цепция пенитенциарной системы. – К., 1995. – С. 21.
залишити коментар
Сторінка2/4
Дата конвертації25.10.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх