Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія icon

Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія


Схожі
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»


Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Президент НУ «Одеська національна академія»

Академік ____________________ С.В.Ківалов

„______” ______________________ 2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011-2012 н.р.


КРИМІНОЛОГІЯДля спеціальності 7.060101 „Правознавство”


Інституту прокуратури та слідства


Розробили: професор Дрьомін В.М.

доцент Мандриченко Ж.В.

доцент Мельничук Т.В.

доцент Стрелковська Ю.О.

ст. викладач Ілько С.А.

асистент Цитряк В.Я.

асистент Федчун Н.А.

асистент Ізовіта А.М.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № ^ 1 від 31 серпня 2011 р.


Затверджено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

протокол № ___ від „ ___” ____________ 2011 р.


Одеса – 2011^ 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік


Ін-т прокуратури та слідства
4


7, 8


22

32


22

28


44

60


*
29

29


162*


*^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Тема

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна робота (год)
1.

Вступ до кримінології. Поняття, предмет, історія розвитку.

2

2

2

2

Злочинність та її характеристики. Злочинність як система.

2

2

3

3

Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі. Показники злочинності. Регіональні та структурні тенденції злочинності.

2

2

3

4

Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості

2

2

3

5

Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні.

4

4

3

6

Індивідуальна злочинна поведінка, причини та її механізм.

2

2

3

7

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності.

2

2

3

8

Концепції протидії злочинності

2

2

3

9

Кримінологічні основи віктимології

4

4

3

10

Вивчення та протидія економічній злочинності

4

2

3

11

Вивчення та протидія загальнокримінальній корисливій злочинності

4

2

3

12

Вивчення та протидія насильницькій злочинності

4

4

2

13

Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності

2

2

2

14

Вивчення та протидія організованій злочинності

4

4

3

15

Вивчення та протидія корупційній злочинності

2

2

3

16

Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

4

4

3

17

Вивчення та протидія жіночій злочинності

2

2

2

18

Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків

2

2

3

19

Маргінальна злочинність

2

2

3

20

Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності

2

2

254

50

58^ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кримінологія як соціально-правова наука про злочинність, причини злочинності та окремих злочинів, суб’єктів кримінальних конфліктів та засоби контролю, стримання та обмеження злочинності набуває все більшого значення в останній час. Це відображає серйозність і значущість проблеми пізнання та контролю, стримання та профілактики злочинності на національному та міжнародному рівнях.

Актуальність курсу. У другій половині ХХ сторіччя проблема злочинності набула планетарного значення. Користуючись розвитком сучасних технологій, транспортних комунікацій та можливостями нелегального переказу грошових коштів, сучасні світові злочинні клани, за оцінками експертів ООН, отримують до одного триліону доларів щорічного прибутку від злочинної діяльності. Постійно зростаюча злочинність загрожує безпеці громадян та їх сімей, підриває підвалини демократії та соціальної справедливості у суспільстві, слугує знаряддям перерозподілу національного доходу, підриваючи економіку кожної держави. В таких умовах вивчення кримінологічних аспектів об`єктивної реальності є вельми значущим для юристів.

Мета курсу. Метою вивчення даного курсу є оволодіння основами сучасної кримінологічної науки, методики прикладних кримінологічних досліджень, спеціальними прийомами аналізу злочинної поведінки, її причин і умов, особистості злочинця, а також системою апробованих методик обмеження і стримання кримінальної активності.

Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- самостійного узагальнення судової практики, аналізу статистики злочинності,

- складання кримінологічних правових документів;

- формулювання висновків про причини і умови вчинення злочинів по матеріалах архівних кримінальних справ;

- вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел.

Предметом вивчення даного курсу є злочинність та окремі види злочинів, їх причини та особистість злочинця, системи профілактики злочинності.

Після вивчення курсу студент повинен

знати:

 • визначення феномену злочинності, її ознаки, характеристики та показники;

 • провідні теорії причин злочинності, які застосовуються для пояснення даного явища у вітчизняній та зарубіжних кримінологічних традиціях;

 • характеристики та основні ознаки особистості злочинця, практичне значення її вивчення;

 • основні методики проведення кримінологічних досліджень;

 • основні світові системи профілактики злочинності, особливості вітчизняних підходів до профілактичної роботи;

 • основні нормативні документи в сфері профілактики злочинності.

уміти:

 • робити аналіз нормативних актів, присвячених профілактиці злочинності на національному і міжнаціональному рівнях;

 • робити аналіз матеріалів кримінальних справ стосовно кримінологічно значущих питань;

 • орієнтуватись у кримінально-правовій політиці держави та міжнародного співтовариства.^ 4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, історія розвитку.

Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки

Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

Завдання кримінології на сучасному етапі.


^ Тема 2. Злочинність та її характеристики. Злочинність як система.

Проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці.

Практичне значення визначення злочинності.

Ознаки злочинності

Властивості та функції злочинності


^ Тема 3. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі. Показники злочинності. Регіональні та структурні тенденції злочинності

Показники злочинності: поняття та система.

Статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

Латентна злочинність: поняття та значення для аналізу злочинності.

Регіональні та світові тенденції розвитку злочинності.


^ Тема 4. Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини.

Особистість особи, яка вчиняє злочини: проблеми визначення в кримінологічній науці. Співвідношення із суміжними поняттями.

Структура особистості особи, яка вчиняє злочин.

Типологія та класифікація осіб, які вчиняють злочини, її практичне значення.

Мотивація злочинної поведінки. ЇЇ складові, практичне значення вивчення.


^ Тема 5. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

Проблема пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності.

Класифікація причин та умов злочинності.

Класична школа кримінального права у поясненні злочинності.

Біологічні концепції причин злочинності.

Психологічні та психіатричні концепції пояснення злочинності.

Соціологічний напрямок у вивченні причин злочинності:

Теорія аномії. Вчення Р.Мертона.

Теорія диференційованих зв’язків та соціального навчання.

Теорії конфлікту культур та субкультур.

Теорія інтеракціонізму та стигматизації.

Теорії конфлікту.

Економічний детермінізм та критична (радикальна) кримінологія

Віктимологічний напрямок.

Постмодерністські концепції девіантної та злочинної поведінки.

Інтегративні концепції.

Концепція причин злочинності у вітчизняній кримінології: радянський та пострадянський період.

Проблема дослідження соціального механізму розширеного відтворення злочинності.

Протиріччя суспільного розвитку та злочинність. Матеріальна диференціація населення. Бідність. Безробіття.

Відставання параметрів соціокультурного розвитку від темпів соціальних змін.

Дисфункції соціальних інститутів, організаційно-управлінські та соціально-економічні фактори злочинності.

Вивчення криміногенних аспектів демографічних процесів. Урбанізація як фактор злочинності. Криміногенний вплив міграцій населення.

Соціальна мобільність та стратифікація. Маргіналізація сучасного українського суспільства як фактор злочинності.

Криміналізація свідомості і злочинність.

Ксенофобія як фактор злочинності.

Деструктивний вплив неформальних субкультур.

Криміногенна роль ЗМІ.

Страх перед злочинністю як криміногенний фактор.


^ Тема 6. Індивідуальна злочинна поведінка, її причини та механізм

Особливості та класифікація причин та умов конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Механізм злочинної поведінки: поняття та сутність. Стадії механізму злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів.

Прийняття та виконання рішень. Місце та роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

Мотивування злочинів.

Основні типи механізмів злочинної поведінки.


^ Тема 7. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності.

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень.

Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

Загальнонаукові методи пізнання у кримінології (гіпотеза, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний аналіз, порівняння, історичний)

Вибіркове дослідження, його репрезентативність та способи проведення.

Спеціальні методи пізнання в кримінології. Конкретно-соціологічні, психологічні, математичні методи та їх застосування при проведенні кримінологічних досліджень.

Поняття кримінологічного прогнозування. Співвідношення прогнозу та гіпотези.

Суб`єкти, методи та види прогнозування злочинності (за термінами, обсягами).

Особливості прогнозування індивідуальної поведінки, його практичне значення.

Кримінологічне планування: поняття, види, суб`єкти.


^ Тема 8. Концепції протидії злочинності

Протидія злочинності як вид соціального контролю: поняття, мета, об’єкти та принципи. Співвідношення понять «попередження злочинності», «протидія», «запобігання», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін.

Стратегії попередження злочинності.

Система заходів протидії злочинності:

 1. загальносоціальне та спеціальнокримінологічне попередження злочинності

 2. загальносуспільне, групове та індивідуальне

 3. загальнодержавне, регіональне, об’єктове

 4. економічні, соціальні, культурологічні, організаційні, технічні та ін.

 5. рання та ситуативна профілактика злочинів

 6. віктимологічна профілактика злочинів

Правова основа протидії злочинності: міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові акти. Характеристика чинної державної програми боротьби зі злочинністю в Україні.

Суб’єкти протидії злочинності. Спеціально уповноважені державні органи протидії злочинності. Форми участі громадськості у протидії злочинності.

Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії злочинності.


^ Тема. 9. Кримінологічні основи віктимології

Поняття та розвиток віктимології в Україні на сучасному етапі

Антисуспільна поведінка жертви як предмет кримінологічного вивчення.

Типологія і класифікація жертв злочину.

Криміногенне значення віктимності та її основні компоненти.

Закономірності віктимізації стосовно різних складів злочинів та типів жертв.

Роль жертви в механізмі злочинної поведінки.

Міжнародно-правові акти, присвячені захисту жертв злочинів.

Організація поводження з жертвами злочинів

Суб’єкти віктимологічної профілактики злочинів.

Стратегія нейтралізації криміногенного конфлікту. Методика підготовки профілактичних пам’яток.


^ Тема 10 Вивчення та протидія економічній злочинності

Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні (1991-2008 роки).

Проблема латентності економічних злочинів.

Фактори економічної злочинності. Зв`язок економічної злочинності з негативними соціально-правовими явищами.

Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини. Індивідуальна та групова психологія.

Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні;

Міжнародні та внутрішньодержавні нормативні акти в сфері попередження економічної злочинності.

Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.


^ Тема 11. Вивчення та протидія загальнокримінальній корисливій злочинності

Визначення загальнокримінальної корисливої злочинності та її основні ознаки.

Кримінологічні показники та порівняльний аналіз загальнокримінальної корисливої злочинності в УРСР (70-80-ті роки) та в сучасній Україні (1991-2008 рр.): рівень, структура, динаміка, географія.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загальнокримінальні корисливі злочини. Психологічна характеристика користі як властивості особи злочинця.

Основні напрямки, рівні та зміст протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.

Компетенція спеціальних суб`єктів протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.


^ Тема 12. Вивчення та протидія насильницькій злочинності

Поняття насильства та його види; співвідношення понять «насильство», «агресія».

Визначення насильницької злочинності та її основні ознаки.

Показники насильницької злочинності в Україні (1991-2008 рр.): рівень, структура, динаміка, географія.

Тероризм та терористичні форми насильницької злочинності: кримінологічна характеристика.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильницькі злочини.

Детермінація насильницької злочинності (соціально-економічні та соціально-політичні фактори; маргіналізація населення; культурологічні особливості середовища).

Вплив факторів мікросередовища та глобалізаційних факторів на вчинення насильницьких злочинів.

Особливості детермінації актів тероризму.

Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

Загальна характеристика системи та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні.

Основні суб’єкти попередження насильницької злочинності та їх компетенція.

Протидія тероризму: міжнародний досвід та законодавство України.


^ Тема 13. Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності

Питання семінарського заняття (2 год.)

Кримінологічне та кримінально-правове розуміння рецидивної злочинності. Види та структура рецидиву злочинів.

Рецидивна злочинність: стан, структура, динаміка (1991-2008 роки).

Особистість рецидивіста, її структура та типологія.

Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

Співвідношення рецидивної, професійної та групової злочинності.

Причини та умови рецидивної та професійної злочинності.

Суб’єкти та заходи попередження рецидивної та професійної злочинності.


^ Тема 14. Вивчення та протидія організованій злочинності

Наукове та нормативне визначення організованої злочинної діяльності.

Види, ознаки та структура організованих злочинних угруповань та організованої злочинної діяльності.

Організована злочинність в Україні та світі: сучасний стан та тенденції.

Транснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

Визначення форм та видів транснаціональної організованої злочинності у міжнародно-правових документах та у кримінальному законодавстві України.

Організована, транснаціональна та транскордонна злочинність: порівняльний аналіз.

Фактори організованої злочинності: національний та глобальний рівні.

Соціально-психологічна основа формування та функціонування організованих злочинних угруповань.

Насильство та корупція як методи організованої злочинності.

Стратегія та напрямки протидії організованій злочинності в Україні: правова основа, суб’єкти та заходи.

Кримінально-правові заходи боротьби з організованою злочинністю: аналіз КК України.

Міжнародне співробітництво у протидії організованій злочинності. Міжнародно-правові документи у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності.


^ Тема 15. Вивчення та протидія корупційній злочинності

Питання семінарського заняття (2 год.):

Поняття корупції та корупційної злочинності.

Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

Стан корупційної злочинності в Україні (1991-2008 рр.).

Корупція у приватному секторі. Комерційний підкуп.

Теоретичні та практичні основи вивчення особистості корупціонера.

Детермінація корупційної поведінки.

Заходи протидії корупції. Міжнародне співробітництво у протидії корупції.


^ Тема 16. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

Визначення та показники злочинності неповнолітніх в Україні: рівень, структура, динаміка, географія.

Проблеми визначення та особливості особи неповнолітнього, який вчиняє злочини. Класифікація неповнолітніх, які вчиняють злочини.

Групова злочинність неповнолітніх. Особливості створення и функціонування злочинних груп неповнолітніх.

Особливості детермінації злочинності неповнолітніх у сучасній Україні та світі. Фактори мікро- та макросередовища.

Загальна характеристика системи попередження злочинності неповнолітніх в Україні.

Суб`єкти попередження злочинності неповнолітніх та їх компетенція.

Основні міжнародно-правові та внутрішньодержавні нормативні акти в сфері попередження злочинності неповнолітніх.

Порівняльний аналіз Мінімальних стандартних правил ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх 1985р. (Пекінські правила) та законодавства України.

Концепція створення та розвитку системи ювенальної юстиції в Україні: аналіз можливостей запровадження в Україні.


^ Тема 17. Вивчення та протидія жіночій злочинності

Питання семінарського заняття (2 год.):

Поняття, стан та динаміка жіночої злочинності.

Особливості детермінації злочинів, вчинюваних жінками.

Кримінологічна характеристика основних видів жіночої злочинності та їх характеристика.

Проблеми попередження жіночої злочинності в Україні.

Віктимологічна профілактика жіночої злочинності.

^ Тема 18. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків

Поняття наркотизму. Медичні, соціальні, правові аспекти наркотизму.

Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Місце незаконного наркобізнесу в структурі злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків.

Соціальні передумови злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків. Зв'язок злочинності і зловживання наркотичних речовин.

Характеристика особи злочинців, що скоюють злочини, пов'язані з наркотиками.

Загальна характеристика заходів запобігання злочинності, пов'язаної з наркотиками. Моделі і стратегії запобігання.

Міжнародна співпраця в протидії наркотизму і злочинності, пов'язаної з наркотиками.


^ Тема 19. Маргінальна злочинність

Маргінальна злочинність: проблема визначення та основні напрямки її вивчення.

Механізми взаємодетермінації процесів маргіналізації суспільства та злочинності. Маргінальні групи населення та окремі види злочинів.

Кримінологічна характеристика злочинця-маргінала.

Основні напрямки протидії маргінальній злочинності.

Основні суб`єкти попередження маргінальної злочинності.

Ресоціалізація маргінальних груп як один з напрямків протидії маргінальній злочинності.


^ Тема 20. Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності

Поняття та ознаки пенітенціарної злочинності; співвідношення понять «рецидивна злочинність», «пенітенціарна злочинність».

Показники пенітенціарної злочинності в Україні (1991-2007 рр.): рівень, структура, динаміка, географія. Місце пенітенціарної злочинності в структурі злочинності в Україні.

Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини в установах виконання покарань.

Причини та умови пенітенціарної злочинності.

Спеціально-кримінологічні заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності.

Форми, порядок та способи індивідуально-профілактичної роботи в установах позбавлення волі.


^ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, історія розвитку.

Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки

Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

Завдання кримінології на сучасному етапі.


^ Практичне завдання: на підставі вивчення відповідних вітчизняних та зарубіжних джерел зробити порівняльний аналіз визначення предмету кримінологічної науки в Україні та в зарубіжних країнах.


^ Теми рефератів:

Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

Завдання кримінології на сучасному етапі.

Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.


^ Тема 2. Злочинність та її характеристики. Злочинність як система.

Проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці.

Практичне значення визначення злочинності.

Ознаки злочинності

Властивості та функції злочинності


^ Практичне завдання: на підставі аналізу підходів до визначення злочинності оцініть можливість та доцільність такого визначення в законі.


Теми рефератів:

Девіації та злочинність.

Злочинність як соціально-правовий феномен.

Злочинність як різновид соціальної практики.

Системний характер злочинності.

Злочинність, злочин, злочинна діяльність: співвідношення понять.


^ Тема 3. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі. Показники злочинності. Регіональні та структурні тенденції злочинності

Показники злочинності: поняття та система.

Статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

Латентна злочинність: поняття та значення для аналізу злочинності.

Регіональні та світові тенденції розвитку злочинності.


^ Практичне завдання: охарактеризуйте структуру злочинності в зарубіжних країнах (за власним вибором) та порівняйте її із сучасною структурою злочинності в Україні. Поясніть розбіжності.


^ Теми рефератів:

Кримінологічний аналіз злочинності в Україні в радянський період: стан, динаміка; структура; географічні закономірності її розповсюдження

Сучасний стан злочинності в Україні. Основні кримінологічні показники та тенденції розвитку

Латентна злочинність. Методика виявлення рівня латентності та її аналіз.

Роль ООН у вивченні злочинності в світі.


^ Тема 4. Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини.

Особистість особи, яка вчиняє злочини: проблеми визначення в кримінологічній науці. Співвідношення із суміжними поняттями.

Структура особистості особи, яка вчиняє злочин.

Типологія та класифікація осіб, які вчиняють злочини, її практичне значення.

Мотивація злочинної поведінки. ЇЇ складові, практичне значення вивчення.


^ Практичне завдання: охарактеризувати осіб, які вчинили злочини, за матеріалами кримінальних справ.


Теми рефератів:

Значення соціальних ролей та відношень для вибору особою злочинної поведінки.

Роль неусвідомленого в механізмі злочинної поведінки.

Практичне значення вивчення особистості злочинця.

Кримінально-правові та соціально-демографічні ознаки особистості особи, яка вчинила злочин.

Соціалізація та її роль у формуванні особистості особи, яка вчинила злочин.

Роль психічних та фізичних аномалій у формуванні особистості особи, яка вчинила злочин.

Проблема «природженого» злочинця.


залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації25.10.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх