Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1 icon

Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1


Схожі
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право...
Господарське право...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право» 5...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать

Спеціальна література

 1. М 5 ^ Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін.; НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2007. – 327 с.

 2. М 1, 5 Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави. Монографія / За ред. Задихайла Д.В. – Харків, 2006. – 256 с.

 3. М 5 Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 129 c.

 4. М 2 Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.

 5. М 2 Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія. – Харків: Косилон, 2004. – 326 с.

 6. М 5 Андрейцев В. В. Проблеми позадоговірної відповідальності в інноваційних відносинах // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні наукт. Випуски 45-48. – 2002.- № 48. - С. 281-288.

 7. М 2 Андрєєв Д. О. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. – 21 с.

 8. М 3 Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов'язань: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 17 с.

 9. М 5 Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Моногр. – К.: Кондор, 2007. – 354 c.

 10. М 3 Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник /Відп.ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.

 11. М 4 Анохіна І.О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Автореферат дис…канд.юрид.наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 18 с.

 12. М 2 Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 20 с.

 13. М 3 Апопій І.В. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 16с.

 14. М 2 Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20с.

 15. М 2, 4 Архипова М. І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 19с.

 16. М 2 Атаманова Ю. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта: Монография. – Харьков, 2004. – 208 с.

 17. М 5 Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.

 18. М 1, 2 Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико- правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

 19. М 3, 5 Бабіч І.В. Договір переробки давальницької сировини: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006. — 20с.

 20. М 4 Банкрутство в Україні. Нормативна база (3-є вид.) / Упоряд. Роїна О.М. – К.: «КНТ», 2006. – 248 с.

 21. М 4 Банкрутство. Правозастосування та судова практика / Упорядник Грек Б.М. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.

 22. М 3 Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 18с.

 23. М 5 Баранов О.Г. Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Нац. акад. наук України. Держ. установа "Ін-т економ. та прогнозування". -К., 2006.-20 с.

 24. М 5 Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореферат…канд..юрид.наук /КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

 25. М 5 Безклубий І. Банківські правочини. Монографія. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.

 26. М 3 Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с.

 27. М 4 Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 2001.- 19 с.

 28. М 2 Бейцун І. В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

 29. М 5 Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ "Яворів") : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ Одес. нац. юрид. акад. . – О., 2005. – 21 с.

 30. М 5 Белов В. Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры).– М.: Финансы и статистика, 2001.– 256 с.

 31. М 3, 4 Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.- 304 с.

 32. М 1-3 Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 33. М 2 Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 1.- С. 12-15.

 34. М 3 Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2002.- 279 с.

 35. М 1, 3 Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 36. М 5 Бєляєва А.П. Принцип свободи договору у правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

 37. М 2 Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.- СПб: Юридический центр Пресс, 2002.- 282 с.

 38. М 3 Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

 39. М 2 Бервено С. Н., Яроцкий В. Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине.- Х.: Право, 2001.- 512 с.

 40. М 3 Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

 41. М 4 Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних держав. Автореф. дис... канд. юрид. наук.- К., 1999.- 20 с.

 42. М 3 Блащук А.М. Припинення договірних зобов'язань у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20с.

 43. М 2 Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19с.

 44. М 2 Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. – К.: Наукова думка, 2003. – 160 с.

 45. М 1 Бобкова А.Г., Дутов М.М. О некоторых результатах принятия и применения Хозяйственного кодекса Украины: Брошюра / ИЭПИ НАН Украины. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 22 с.

 46. М 5 Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

 47. М 5 Бобух І.М. Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.10.01/ НАН України Рада по вивч. продуктивних сил України. – К., 2003. – 21 с.

 48. М 5 Богатырев А. Г. Инвестиционное право.– М., 1992.– 272 с.

 49. М 5 Богдан О.В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько- Азовського басейну: перспективи розвитку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.11/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 21 с.

 50. М 5 Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование.– М., 1996.- 445 с.

 51. М 3 Боднар Т.В. Формування і реалізація господарських зв`язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Автореф. дис... канд. юрид. наук.- К., 1994.- 24 с.

 52. М 3 Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань в цивільному праві. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

 53. М 3 Боднар Т.В. Договірні зобов’язання у цивільному праві (загальні положення): навч.посібник. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.

 54. М 2 Бондаренко І.М. Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 18с.

 55. М 2 Борисова В.І., Баранова Л.М., Ігнатенко В.М., Первомайський О.О., Сиротинко С.Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія / За заг.ред. В.І.Борисової. – Харків, Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 144 с.

 56. М 3 Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

 57. М 3 Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах.- М.: Наука и техника, 1967.- 260 с.

 58. М 3 Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть?- М.: Экономист.- 1990.- 175 с.

 59. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения: Изд. 2-е испр.- М.: Статут, 1997.- 848 с.

 60. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.- М.: Статут, 2000.- 800 с.

 61. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.– М.: Статут, 2003.– 1055 с.

 62. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры в сфере транспорта.– М.: Статут, 2004.– 910 с.

 63. М 3 Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 64. М 3, 5 Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 536 с.

 65. М 5 Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних ( вільних) економічних зонах України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 21 с.

 66. М 5 Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 184 с.

 67. М 3 Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

 68. М 3-4 Біла Р.Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України. Автореф.дис... канд. юрид. наук. - Одеса, 1995.

 69. М 3-4 Валитов С.С. Конкурентное право Украины: Учебное пособие. – Донецк: Норд-пресс, 2005. – 384 с.

 70. М 1 Васильєв Г.А. Реалізація господарського законодавства за допомогою засобів прокурорського впливу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 17с.

 71. М 3 Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 19с.

 72. М 3, 5 Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг: Монографія. – Івано-Франківськ, 2006. – 345 с.

 73. М 3, 5 Васильєва В.А. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 31с.

 74. М 2, 3 Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19с.

 75. М 3 Виговський О.І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19с.

 76. М 5 Вікарчук О.І. Концесія у трансфрмаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук.08.01.01/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

 77. М 2, 5 Вінник О. М. Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств та організацій житлово-комунального господарства України). Автореферат дис… канд.юрид.наук. – К., 1995. – 28 с.

 78. М 1, 2 Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.- Київ: Атіка, 2003. – 324 с.

 79. М 1-3, 5 Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.

 80. М 1-5 Вінник О.М. Господарське право: Навчальн.посібник. 2-е вид.змін.і доповн.). – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

 81. М 2 Воловик В.В. Вексель як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 19с.

 82. М 2 Воловик О.А. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. – Луганськ, 2006. – 132 с.

 83. М 5 Высоцкий Д.Е. Правовые формы объектов инновационной деятельности / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исследований. – Донецк: Вебер, 2007. – 117 c.

 84. М 3-4 Галянтич М.К. Адміністративно-правові питання захисту промислової власності в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України. — К., 1999. — 19с.

 85. М 3 Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 17с.

 86. М 2 Гаєцька-Колотило Я.З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 22с.

 87. М 2 Гафурова О.В. Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.

 88. М 3, 4 Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20с.

 89. М 3 Герасименко О.О. Забазпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 19с.

 90. М 1 Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и внутрифирменное: Учебное пособие.– М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2002.– 704 с.

 91. М 3, 4 Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 17с.

 92. М 5 Гетманцев Д.О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 93. М 2 Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 17 с.

 94. М 2 Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 23с.

 95. М 2-4 Головань І.В. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.

 96. М 1-5 Господарське право: Практикум: Навчальн. посібник. 2-е видання / Пронська Г.В., Щербина В.С., Вінник О.М., Беляневич О.А. та ін. За ред. проф. Щербини В.C. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 416 с.

 97. М 1-5 Господарське право України: Підручник / За ред. Гайворонського В.М. і Жушмана В.П. – Харків: Право, 2005. – 382 с.

 98. М 2, 3, 5 Гостюк В.І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16с.

 99. М 3 Грамацький Е.М. Договір зберігання у цивільному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20с.

 100. М 3 Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – К.: Оріяни, 2002. – 324 с.

 101. М 2 Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 20с.

 102. М 2 Грудницька С.М. Правовий статус об'єднань підприємств у промисловості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 24с.

 103. М 2, 4 Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20с.

 104. М 5 Гарасюк О. А. Передумови та економічна доцільність формування офшорних зон в Україні. Автореферат дис. … канд. екон. наук.– К., 2001.– 19 с.

 105. М 5 Гуриненко О.М. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м. Києва): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.05.01/ Київськ. нац. екон. ун-т. -К., 2004.-17 с..

 106. М 5 Гуськова О.В. Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.01/ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004.-20 с.

 107. М 5 Гуменюк Д.О. Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Наук.-дослід. фін. ін-т при Мінфіні України. - К., 2006.-20 с.

 108. М 5 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Ученик. – М.: ЭКСМО, 2006. – 688 с.

 109. М 2, 5 Демчак Р.Є. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні : Автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. 25.00.02/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2005. – 21 с.

 110. М 2 Демченко Н.С. Договір купівлі- продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 20с.

 111. М 2 Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно- правовими нормами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20с.

 112. М 2, 4 Денчук Р.О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2006. — 19с.

 113. М 2 Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових групп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За заг. ред.. М.К. Галянтича. – К., НДІ ППП АПрН України, 2005. – 176 c.

 114. М 3 Деркач Е.М. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом. Автореферат дис…канд..юрид.наук/12.00.04. – Донецьк, 2007. – С. 20.

 115. М 4 Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України.- 1999.- № 4.- С. 88-89.

 116. М 4 Джунь В.В. Концептуальні засади реформи інституту неспроможності // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- № 2.- С. 182-184.

 117. М 4 Джунь В. В. Сучасні тенденції розвитку та визначальні риси законодавства про неспроможність // Вісник господарського судочинства.- 2002.- №. 3.- С. 155-160.

 118. М 4 Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід і особливості становлення в Україні: Монографія. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

 119. М 2 Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.- 256 с.

 120. М 2, 4 Дзіс С.А. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 16с.

 121. М 3 Діковська І.А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19с.

 122. М 3 Договірне право. Загальна частина: Підручник / За ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 123. М 1, 2 Дойников И. В. Правовое регулирование государственного предпринимательства: Учебно-методическое пособие.– М., 2001.– 112 с.

 124. М 3 Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2007. — 20с.

 125. М 3 Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 22с.

 126. М 5 Дудін Т.М. Формування системи державної підтримки іноземного інвестування на регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ. 25.00.02/ Нац. акад. держ. управ. при президентові України. Харків. регіон. ін-т держ. управ.. -Х., 2006.-20 с.

 127. М 3 Дутов М.М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 17с.

 128. М 2 Духневич А.В. Правове становище кредитних спілок в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 20с.

 129. М 3, 4 Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 130. М 3-4 Єфімов О.М. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.

 131. М 3 Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006. — 20с.

 132. М 1 Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 21с.

 133. М 3-4 Журик Ю.В. Розгляд Антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія. – Кам`янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. – 148 с.

 134. М 1 Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения.– М.: Изд-во НОРМА, 2002.– 176 с.

 135. М 1, 4 Загнітко О. П. Державно-правове забезпечення захисту вітчизняного товаровиробника (порівняльно-правове дослідження). Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 1999.- 21 с.

 136. М 5 Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10.04.2002 г.– Х.: Эспада, 2002.– 751 с.М1 Задихайло Д. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 127 – 137.

 137. М 1 Задихайло Д. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання// Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1 (48). – С. 158 – 168.

 138. М 2 Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.

 139. М 5 Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: Зб. законодавчих актів. За станом на 25 травня 2007 р. Офіц. вид./ Верховна рада України; Україна. Верховна Рада. – К.: Парламентське вид., 2007. – 151 с.

 140. М2 Захарченко А.М. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – Донецьк, 2007. – 20 с.

 141. М 1, 5 Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований.-Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2007.-327 с.

 142. М 1-2, 5 Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг.ред В.І.Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 143. М 1 Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства.– К.: Наукова думка, 1980.– 188 с.

 144. М 1 Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития.– К.: Наукова думка, 1996.– 63 с.

 145. М 1 Знаменський Г.Л. Не повторювати помилки минулого // Юридичний вісник. – 2005. - № 52 (31.12.2005). – С. 12.

 146. М 3 Зобов`язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.; за ред. О.В. Дзери.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 912 с.

 147. М 1 Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы).– М.: Юридическая литература, 1986.

 148. М 5 Інноваційна діяльність в Україні: Моногр./ А.М. Гуржій, Ю.В. Каракай, З.О. Петренко та ін.; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – К., 2006. – 151 с.

 149. М 5 Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів: Моногр./ С.В. Онишко, С.О. Єгоров, Ю.М. Черненко та ін. За заг. ред. Ю.П. Доценка; Держ. податк. адмін. України. Нац. акад. держ. податк. служби України. НДІ фін. права. – К., 2006. – 195 с.

 150. М 3 Иоффе О. С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975.- 880 с.

 151. М 2, 3 Калаур І.Р. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20с.

 152. М 2 Камышанский В. Право собственности: пределы и ограничения.- М.: Юнити, 2000.- 303 с.

 153. М 5 Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні: Автореф. дис. .... канд. екон. наук. 08.02.02/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006.-20 с.

 154. М 3, 5 Кафарський В.В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання. Автореферат дис… канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.

 155. М 2-4 Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2000. – 19 с.

 156. М 4 Каштанов О.С. Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 16с.

 157. М 1-2 Квасніцька О.О. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 19с.

 158. М 5 Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія. – Харків: КП «Друкарня № 13», 2006. – 161 с.

 159. М 5 Кібенко О. Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно-правовий аспект). Автореферат дис… канд. юрид. наук.- Х., 2000.- 22 с.

 160. М 1-2 Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.

 161. М 3, 4 Клепікова О.В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 162. М 1-2 Клименко О.М. Особливості правового становища держави як суб'єкта приватного (цивільного) права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 22с.

 163. М 2 Коваль Е. Особенности правового статуса физического лица как субъекта предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 5.- С. 18-21.

 164. М 2, 4 Коваль І.Ф. Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2005. – 20 с.

 165. М 2, 3 Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2006. – 18 с.

 166. М 5 Колонтай С.Н. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины/ Одесск. гос. экологич. ун-т. – О., 2005. – 183 с.

 167. М 1 Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) // Економіка та право. – 2006. – 2 (15). – С. 5-16.

 168. М 4 Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: Монография. – Донецк: Изд-во НОРД-ПРЕСС, ДонНУ, 2006. – 190 с.

 169. М 2, 5 Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

 170. М 2 Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Семчика.- К.: Ін Юре, 1998.

 171. М 2 Корпоративне управління / За ред. проф. І.Спасибо-Фатєєвої. – Харків: «Право», 2007. – 500 с.

 172. М 4 Корчак Н.М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. — 25 с.

 173. М 5 Коссак В.М. Правове регулювання строків у будівництві.- К.: Будівельник, 1991.- 144 с.

 174. М 5 Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).– Л.: Центр Європи, 1996.– 215 с.

 175. М 5 Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні.- Львів: Центр Європи, 1999.- 244 с.

 176. М 5 Коссак В. М., Бек Ю. Б., Чабан О. М. Науково-практичний коментар до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець».– Львів, 2000.– 144 с.

 177. М 5 Коссе Д.Д. Особливості правового режиму оподаткування суб' єктів спеціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.12.00.07/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 18 с.

 178. М 2 Коструба А.В. Коносамент як цінний папір: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 19с.

 179. М 3 Кот О. О. Перехід прав кредиторів. Історія. Теорія. Судова практика. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 160 с.

 180. М 1, 2 Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»., 2006. – 463 с.

 181. М 2 Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. – Харьков: Основа, 2005. – 236 с.

 182. М 2 Кравець І. Господарські об’єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 5. – С.79-81.

 183. М 2 Кравець І. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 3. – С.201-206.

 184. М 3, 5 Кравченко Ю. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К., Дакор, КНТ, 2008. – 664 с.

 185. М 2 Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.

 186. М 3-5 Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18с.

 187. М 5 Крупа Л. В. Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження). Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Х., 2000.– 20 с.

 188. М 1-2 Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

 189. М 5 Кубко Е.Б., Пилипенко А.Я. Совершенствование хозяйственного механизма в строительстве (организационно-правовые вопросы).- К.: Наук.думка, 1983.- 206 с.

 190. М 3 Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. К.; Наукова думка, 1993.- 159 с.

 191. М 4 Кузьмін Р.І. Антимонопольне регулювання в господарчому праві Японії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 24с.

 192. М 4 Кузьміна С.А. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000. — 18с.

 193. М 2 Кулініч О. О. Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006. — 20 с.

 194. М 4 Кулішенко В. С. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2003. – 17 с.

 195. М 1 Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности.– М., 2001.– 212 с.

 196. М 2 Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: ДП»Юридичне підприємство «Аста», 2004. – 328 с.

 197. М 5 Лабин Д. К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.– М., 2001.– 380 с.

 198. М 1, 2 Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.– М.: Юристъ, 1997.– 140 с.

 199. М 2 Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 21с.

 200. М 3 Лідовець Р.А. Змішані договори в цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 19с.

 201. М 2 Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – 240 с.

 202. М 3 Луць В. В. Основные проблемы своевременного заключения и исполнения хозяйственных договоров. Автореферат дисс. … докт. юрид. наук. – Харьков, 1975. – 40 с.

 203. М 3 Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

 204. М 2 Лямцева Т.В. Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2001. — 20с.

 205. М 5 Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики : Моногр./ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Юго-Восток, 2005. – 220 с.

 206. М 2 Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

 207. М 2 Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 502 с.

 208. М 2, 4 Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 19 с.

 209. М 1, 2 Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий орган. - М.: Юрид. лит., 1969.

 210. М 1 Мамутов В. К. Экономика и право: Сб. научн. трудов.– К.: Юринком Интер, 2003.– 544 с.

 211. М 1 Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственной мысли в суверенной Украине // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб.науч.тр./ НАН Украины.ИЭПИ; Редкол: Мамутов В.К. (отв.ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 12-36 с.

 212. М 1 Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн.– К.: Ділова Україна, 1996.– 352 с.

 213. М 2 Марчинський В.Г. Правовий статус довірчого товариства як суб'єкта цивільно-правових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23с.

 214. М 1, 4 Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 20с.

 215. М 1 Матвєєв Г. Потрібні кодекси – Цивільний і Підприємницький // Віче.– 1995.– № 4.– С. 27–29.

 216. М 5 Медвєдєва О.А. Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

 217. М 2, 4 Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 36с.

 218. М 4 Мельник С.Б. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 20 с.

 219. М 1 Мельник С. Б. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 2. – С. 56-58.

 220. М 3 Мельников В. С. Институт сделки в российском гражданском праве: современные подходы и проблемы.- М.: МГИ им. Дашковой Е. Р., 2001.- 274 с.

 221. М 5 Мерзляк А.В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект: Монографія/ Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: УАДУ, 2002. – 299 с.

 222. М 3 Мережко А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 176 с.

 223. М 5 Мережко А. А. Транснациональное торговое право.– К.: Таксон, 2002.– 464 с.

 224. М 3, 4 Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18с.

 225. М 5 Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність України. Вектор розвитку: Моногр./ А.В. Гриньов, О.М. Шершенюк, С.В. Овчаренко; Харк. нац. авт.-дор. ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2008. – 206 c..

 226. М 3, 5 Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньо-економічному договорі: Монографія. – Полтава, 2004. – 180 с.

 227. М3 Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. Монографія. – Харків, 2007. – 440 с.

 228. М 1-4 Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій у двох частинах. Частина перша. – Харків: Право, 2008. – 496 с.

 229. М 3, 5 Моісєєв Ю.О. Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 17с.

 230. М 2, 3 Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 20с.

 231. М 5 Мостовенко С.В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2005. – 21 с.

 232. М 2, 3 Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20с.

 233. М 1-5 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. Г.Л.Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

 234. До всіх модулів (М1-М5) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 235. М 2 Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах. – Харьков: Эспада, 2002. – 88 с.

 236. М 2 Нецька Л. С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 20с.

 237. М 3 Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юрінком Інтер. – 2006. – 544 с.

 238. М 2, 4 Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.

 239. М 2 Онуфрієнко О. І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2000. – 18 с.

 240. М 5 Організація будівництва: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Ушацький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. [та ін.]. – К.: Кондор, 2007. – 520 c.

 241. М 5 Орлюк О.П. Банківське право: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

 242. М 3, 4 Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20с.

 243. М 1, 2, 5 Остапович Г. М. Державний контроль на ринку цінних паперів України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 21 с.

 244. М 5 Павленко І.А. Інноваційне підприємство у трансформаційній економіці України: Моногр./ Держ. вищ. навч. закл. "Київськ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 242 с.

 245. М 5 Патора-Висоцька З., Книш Д. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції: Моногр./ НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2006. – 207 с.

 246. М 1 Пашков В.М. Напрямки оптимізації господарсько-правового забезпечення суспільних відносин у галузі охорони здоров`я: Монографія. – К.: МОРІОН, 2006. – 360 с.

 247. М 5 Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

 248. М 2 Пересунько С.П. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- К., 1998.- 16 с.

 249. М 3, 4 Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов'язання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 20с.

 250. М 1-2 Пилецкий А.Е. Теоретические проблемы предпринимательской правосубъектности в смешанной экономике. Монография.- М.: ЧеРо, 2005.-336 с.

 251. М 3 Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: Монографія. – К.: Юстиніан, 2006. – 424 с.

 252. М 5 Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 253. М 4 Поляков Б. М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика.- Донецк: Изд-во «Донбасс», 2001.- 480 с.

 254. М 4 Поляков Б. М. Совершенствование правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в Украине.- Донецк: Донбасс, 2001.- 340 с.

 255. М 4 Поляков Б.М. Практика розгляду справ про банкрутство. – К.: Юридична практика, 2006. – 336 с.

 256. М 2 Порошенко П. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин. Монографія. – К., 2000. – 206 с.

 257. М 2 Посполітак В. В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- К., 2001.- 20 с.

 258. М 2, 4 Правові аспекти злиття та поглинання в Україні. Практичний працівник // Александров Д.К., Бартощук А.В., , Войцехівська т.а. та ін. – К.: Юридическая практика, 2006. – 120 с.

 259. М 2 Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Монографія / За заг. ред. Галянтича М.К. – К., 2005. – 224 с.

 260. М 2 Право власності в Україні: Навч. посіб./ О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

 261. М 5 Правове регулювання іноземних інвестицій: Підручник для студентів вищ. юрид. закладів і фак. / В.М. Коссак, В.Н. Денисов, Н.С. Кузнєцова та ін. / За ред. В. М. Коссака.– К.: Українська правнича фундація, 1999.– 174 с.

 262. М 4 Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

 263. М 3 Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. - К., 1989.-255 с.

 264. М 4 Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 636 с.

 265. М 3 Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К.: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

 266. М 1-2 Пронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем.- К.: Вища школа, 1985.

 267. М 2 Пронская Г.В. Современные тенденции развития основного производственного звена в отраслевом управлении народным хозяйством в республике // Отраслевое управление в республике (организационно-правовой аспект).- К., 1991. - С. 87-115.

 268. М 1 Пронська Г. Про професіоналізм і моральність у науковій дискусії // Закон і бізнес.– 1997.– № 37.– С. 6; № 38.– С. 6.

 269. М 3 Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К.: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

 270. М 1, 2 Пушкін О., Селіванов В. Про співвідношення проектів Цивільного і Господарського (Комерційного) кодексів України // Урядовий кур’єр. - 1995.- 26.09.- С. 7.

 271. М 4 Радзивілюк В.В. Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 17с.

 272. М 4 Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 116 с.

 273. М 1 Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць. – К., 2006. – 318 с.

 274. М 3 Рев`юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку. Автореферат дис…канд. юрид. наук. – Донецьк, 2006. – 19 с.

 275. М 2-3 Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.

 276. М 3 Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 18 с.

 277. М 3, 5 Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.– Изд. 2-е, испр. (2-1 завод).– М.: Статут, 2004.– 352 с.

 278. М 2 Рябота В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств. Монографія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 159 с.

 279. М 4 Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18с.

 280. М 5 Сазонова Л.І. Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей : Автореф. дис. .... канд. екон. наук. 08.07.03/ Харківська нац. акад. міського господарства. – Х., 2006. – 21 с.

 281. М 2-5 Саєнко В. В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2002. – 20 с.

 282. М 2 Самойленко А. В. Суб’єктний склад внутрішньо-господарських відносин: деякі правові аспекти // Юридична Україна. – 2006. - № 4. – С. 65-71.

 283. М 1-5 Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. З-е вид., перероб.і длопов., К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.

 284. М 3 Свистун Л.Я. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 18с.

 285. М 5 Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Моногр./ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004.-163 с.

 286. М 1 Свобода П. Вступ до Європейського права / Пер.з чеської. – К.: «К.І.С.», 2006. – 280 с.

 287. М 4 Сгара Е.В. Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.

 288. М 3, 5 Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини).- Ужгород, 2000. – 164 с.

 289. М 3, 5 Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19 с.

 290. М 3 Сергієнко В.В. Правове регулювання договорів на поставку нафти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2001. — 20с.

 291. М 5 Сердюченко Н.Б. Управління ризиками інвестиційної діяльності будівельних організацій (на прикладі холдингової компанії " Київміськбуд "): Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.07.03/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. . – К., 2005. – 21 с.

 292. М 5 Сиволап Л.А. Іноземний капітал в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.05.01/ Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004.-20 с.

 293. М 5 Сидоров Я.О.Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно- правовий аспект): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.03/ Нац. ун-т внутр. справ. -Х., 2004.-20 с.

 294. М 5 Симсон О.Э. Инвестиционные и инновационные правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер: Монография. – К.: Концерн «Видавничий Дым «Ін Юре», 2005. – 416 с.

 295. М 3 Січко Д.С. Правова природа лізингу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19с.

 296. М 3 Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 25с.

 297. М 2 Славова Н.О. Кредитні спілки: поняття, класифікація, загальна характеристика // Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 5. – С. 147-149.

 298. М 2 Слипченко С. А. Право доверительной собственности. Монография.- Харьков: Консум, 2000.- 176 с.

 299. М 2-4 Сляднєва Г.О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 16с.

 300. М 1 Смирнова К.В. Джерела права Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

 301. М 1 Советское хозяйственное право: Учебник / Под ред. Побирченко И. Г.– К.: Вища школа, 1985.– 335 с.

 302. М 2 Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Монография.- Харьков: Право, 1998.- 251 с.

 303. М 2 Спасибо-Фатєєва І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).- Харків: Видавничий дім “Райдер”, 2002. – 172 с.

 304. М 5 Спекторов Ю.І. Стратегії просування іноземних компаній в Україну (на прикладі франчайзингу) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.05.01/ НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. -К., 2006.-18 с.

 305. М 4 Степанов О.О. Господарсько-правові засоби попередження банкрутства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

 306. М 2, 4 Стефанчук Р.О. Цивільно- правовий захист честі, гідності та репутації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17с.

 307. М 3 Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання. За заг.ред.І.І.Балаклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 611 с.

 308. М 1 Судебная практика как источник права / Коллектив авторов.– М.: Юристъ, 2000.– 160 с.

 309. М 3 Сукманова О.В. Господарський договір про надання консультаційних послуг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.

 310. М 2 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности.- М.: Юрид. лит., 1991.- 240 с.

 311. М 5 Сухий О.О. Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2004. – 21 с..

 312. М 1 Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 20 с.

 313. М 5 Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). Монография. – Харьков, 2004. – 255 с.

 314. М 5 Тарасенко Т. В. Державне стимулювання інноваційного підприємництва в трансформаційній економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.00.01/ Харківськ. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 16 с..

 315. М 2 Титова О. В.. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 19с.

 316. М 4 Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гайворонського.- Х.: Консум, 1997.- 192 с.

 317. М 1 Томкіна О.О. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 21с.

 318. М 2-4 Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

 319. М 2 Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт- Петербургский гос. ун-т. — СПб., 2003. — 24с.

 320. М 1 Торговый свод СССР.– М.: Издание Комиссии по внутренней торговле при СТО, 1923.– 129 с.

 321. М 3 Транспортные договоры. Учебно-практическое пособие / Залесский В. В.- М., 2001.- 312 с.

 322. М 5 Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні: Монографія. – К.: КИТ, 2005. – 216 с.

 323. М 4 Туйськ І.І. Антимонопольні правоохоронні засоби: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 19 с.

 324. М 3, 5 Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 18с.

 325. М 2 Удовиченко О. С. Функції установочного договору в господарських товариствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 16с.

 326. М 2 Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці. – К.: Альтер-прес, Віра-В, 2002. – 430 с.

 327. М 5 Управління інноваціями в сучасній організації: Моногр./ В.А. Євтушевський, М.О. Канаєва, О.І. Жилінська та ін.; Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Нічлава, 2006. – 359 с.

 328. М 2 Уркевич В. Ю. Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 20с.

 329. М 5 Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям: Материалы международной научно-практической конференции (Харьков, 17-19 окт. 2005 г) ./ Гос. ком. Украины по вопросам жил.-ком. хоз-ва. Глав. упр. образования и науки Харьк. обл. гос. администр. Харьк. горисполком. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., 2005. – 144 с.

 330. М 1-2 Устименко В. А. Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб'єктами підприємництва: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1995. — 27 с.

 331. М 1-2 Устименко В.А. Городская собственность и городское хозяйство: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 352 с.

 332. М 3, 5 Федорченко Н.В. Договір доручення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 21с.

 333. М 5 Федорчук Д.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04/ НАН України Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003.– 19 с.

 334. М 2 Фесечко Л. І. Правове регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

 335. М 5 Фінансове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні: Моногр./ А.Я. Кузнєцова, Г.В. Возняк, О.В. Дубовик, Н.В. Тувакова; Нац. банк України. Львівськ. банківськ. ін-т. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 367 с.

 336. М 2, 5 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед./ А.Б. Кондрашихин и др.. – К.: Центр учеб. лит., 2008. – 373 с.

 337. М 2, 4 Халаїм Н. О. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2000. – 17 с.

 338. М 2 Харицький В. П. Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.

 339. М 4 Харченко П.Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції в діяльності органів Антимонопольного комітету України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2005. — 19с.

 340. М 1 Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. Лаптева В. В. М.: Юридическая литература, 1983.– 528 с.

 341. М 1-5 Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. академика Мамутова В. К.- К.: Юринком Интер, 2002.- 970 с.

 342. М 1-5 Хозяйственное право Украины: Учебник. Изд-е 2-е, перераб. / Под ред Васильева А.С., Подцерковного О.П. – Харьков: Одиссей, 2006. – 496 с.

 343. М 1 Хозяйственный (Коммерческий) кодекс Украины. Проект.– К., 1995.

 344. М 3 Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 136 с.

 345. М 1, 4 Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 17 с.

 346. М 4 Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16с.

 347. М 5 Чертков О. Ю. Будівельно-інжинірингові фірми як основа модернізації організації будівництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук. 05.23.08/ Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 19 с.

 348. М 2-5 Чобот О.А. "Ноу - Хау" та договір на його передачу: Автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Університет внутрішніх справ. — Х., 1994. — 24с.

 349. М 2 Чуваков В.Б. Правовая природа ценных бумаг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. — СПб., 2004. — 24с.

 350. М 3 Чуркін О.В. Правове регулювання договорів купівлі-продажу, які укладаються на фондовій біржі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20с.

 351. М 3 Чучковська А.В. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20с.

 352. М 1 Цитович П. Учебник торгового права.– К.: Оглоблин, 1891.– 300 с.

 353. М 1, 5 Шаповалова О.О. Правове забезпечення підтримки та розвитку господарювання: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 280 с.

 354. М 1, 5 Шаповалова О.В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007. – 240 с.

 355. М 2, 5 Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 19с.

 356. М 3 Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2005. — 20с.

 357. М 2 Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності повних товариств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

 358. М 1-5 Шершеневч Г. Ф. Курс торгового права. В 4-х томах.– СПб., 1908.

 359. М 2 Шиткна И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-прак. издание. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 648 с.

 360. М 3 Шишка О.Р. Договір на створення та розповсюдження реклами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

 361. М 2, 4 Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 37с.

 362. М 2, 3 Шуба Б. В. Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького і українського права): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20с.

 363. М 4 Шуміло І. А. Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 2001.- 18 с.

 364. М 2 Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ. Монографія. – Донецьк, 2006. – 257 с.

 365. М 4 Щербина В. С. Попередження господарських правопорушень.- К.: Либыдь, 1993.- 132 с.

 366. М 1-5 Шербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.

 367. М 2 Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 160 с.

 368. М 2 Щербина В.С. Суб’єкти господарського права. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

 369. М 1 Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність).– К.: Оріяни, 2002.– 112 с.

 370. М 3 Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17с.

 371. М 2 Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис… канд. юрид. наук.- Донецьк, 2000.- 20 с.

 372. М 2, 5 Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006. – 544 с.Список скорочень

ГК України – Господарський кодекс України

ЦК України – Цивільний кодекс України

ВР України – Верховна Рада України

КМ України – Кабінет Міністрів України

АМК України – Антимонопольний комітет України

ДКПРПП України – Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДМС України – Державна митна служба України

НБУ – Національний банк України

МОН України – Міністерства освіти і науки України

Мінрегіонбуд – Міністерство регіонального розвитку та будівництва

МТ України – Міністерство транспорту України

ФДМ України – Фонд державного майна України

ВВР України – Відомості Верховної Ради України

ЗП України – Зібрання постанов Уряду України

ОВУ – Офіційний вісник України

ЗЗУ – Зібрання законодавства України

БНА України – Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України

ДІБП – Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

ЗРАПВАСУ – Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України

КПС «НАУ» – комп’ютерна правова система «Нормативні акти України»

СМ СССР – Совет Министров СССР

СП СССР – Собрание постановлений правительства СССР

Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Ситуації та тести готує викладач, який веде семінарське заняття у відповідній групі.

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Ситуації та тести готує викладач, який веде семінарське заняття у відповідній групі.

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Ситуації та тести готує викладач, який веде семінарське заняття у відповідній групі.

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Ситуації та тести готує викладач, який веде семінарське заняття у відповідній групі.

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літератури

1 Н/а – основні джерела, що містяться в списку нормативних актів.

2 С/л – основні джерела, що містяться в списку спеціальної літературизалишити коментар
Сторінка5/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх