Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1 icon

Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1


Схожі
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право...
Господарське право...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право» 5...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать

^ Лекція 42. Т. 29/1. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони.

4. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

5. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

6. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах.


Лекція 43. Т. 29/2. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Правовий режим концесійної діяльності.

2. Поняття та ознаки концесійної діяльності.

3. Договірні засади здійснення концесійної діяльності.

4. Порядок укладення концесійного договору, вимоги до його змісту та виконання.

5. Підстави та порядок припинення концесійної діяльності.

6. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг


Лекція 44. Т. 29/3. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Інші види спеціальних режимів господарювання:

2. Виключна (морська) економічна зона України;

3. Прикордонний режим господарської діяльності;

4. Правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах;

5. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства;

6. Спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

7. Правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану


Семінарське заняття 23. Т. 29. Спеціальні режими господарювання (2 год. разом з модульним тестуванням 5)

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони.

1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах.

2. Правовий режим концесійної діяльності.

3. Інші види спеціальних режимів господарювання.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Мета запровадження спеціальних режимів господарювання та їх види згідно з розділом УІІІ ГК України.

2. Ознаки спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Концесійна діяльність: характерні риси.

4. Спеціальні режими господарювання, що враховують надзвичайні умови господарювання, територію, на якій здійснюється господарювання, галузі народного господарства тощо.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Приватному підприємцю, зареєстрованому в Закарпатській області, приятель порадив домагатися отримання пільг (насамперед податкових), передбачених Законом України від 22.03.2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття».

Яким суб’єктам надається пільговий режим господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах?

Якими нормативно-правовими актами передбачаються спеціальний митний режим, податкові пільги для суб’єктів спеціальної (вільної) економічної зони?


Ситуація 2

Міська рада на своєму сесійному засіданні ухвалила рішення про передання в концесію строком на 8 років розташованого на околиці міста старого вкрай занедбаного приміщення готелю, що перебував у комунальній власності і потребував реконструкції. Консорціум «Мальовничі міста України» - єдиний потенційний концесіонер, що погодився на реконструкцію та експлуатацію цього готелю, враховуючи значний туристичний потенціал регіону, не був згодний з занадто коротким строком концесійного договору, що пропонувався міською радою.

На який термін може укладатися концесійний договір?

В якому порядку він укладається?

Які істотні умови концесійного договору?

Чи підлягає він реєстрації?

Що необхідно для встановлення концесійних відносин у даному випадку?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які ознаки не притаманні спеціальним (вільним) економічним зонам?

А. Строковість.

Б. Територіальна обмеженість.

В. Створення на підставі Указу Президента.

Г. Спеціальний порядок управління.


Тест 2

^ Який максимальний строк дії концесійного договору відповідно до українського законодавства?

А. 10 років.

Б. 20 років.

В. 30 років.

Г. 50 років.

Д 100 років.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 6, 22, 37, 40, 42, 42, 43, 58, 65, 71, 73-75, 77, 80, 82, 84, 86, 94-96, 100, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 127, 135, 140, 151, 159/1, 163, 165, 187, 197, 208, 214, 227, 231, 247, 254, 259, 282-283, 303, 321, 323.

Спеціальна література (с/л): 24, 29, 45, 47, 48, 63, 64, 140, 163, 173, 183, 199, 201, 226, 247, 308, 348-349.


Контрольні запитання до змістовного модуля 5.

1. Чинники, що зумовлюють спеціальне регулювання господарської діяльності.

2. За якими критеріями класифікуються господарські відносини?

3. Відповідно до яких принципів здійснюється спеціальне регулювання окремих видів господарських відносин?

4. У чому полягає особливість правового становища бірж як господарських організацій?

5. Які функції виконують біржі?

6. Відповідно до якого критерію (критеріїв) можна класифікувати біржі?

7. На підставі яких документів (установчих та внутрішніх) функціонують біржі?

8. У чому специфіка правового становища товарної біржі?

9. Які види контрактів укладаються на товарній біржі?

10. Чим характерний порядок проведення торгів на товарній біржі?

11. Чим відрізняються фондові біржі від товарних?

12. Яку організаційно-правову форму має фондова біржа?

13. В якому порядку здійснюється державна реєстрація фондової біржі?

14. Чим викликане державне регулювання діяльності фондових бірж? Який державний орган виконує ці функції щодо фондових бірж?

15. Яким вимогам повинні відповідати засновники та учасники фондової біржі?

16. За яких умов фондова біржа може бути створена однією особою?

17.У чому полягає специфіка господарських відносин з комерційного посередництва?

18. Якими нормативно-правовими актами регулюються агентські відносини у сфері господарювання?

19. За якими критеріями можна класифікувати агентські відносини?

20. Характерні ознаки агентського договору.

21. Які вимоги ставляться до агентського договору?

22. У чому полягають основні обов’язки сторін агентського договору?

23. Чи можливе поновлення агентських відносин після припинення агентського договору?

24. За які порушення договірних зобов’язань передбачається відповідальність сторін агентського договору?

25. В яких значеннях застосовується поняття «капітальне будівництво»?

26. В яких формах може здійснюватися капітальне будівництво?

27. Види та стадії капітального будівництва.

28. Які основні нормативно-правові акти регулюють відносини, що складаються в процесі капітального будівництва?

29. В чому проявляється комплексний характер будівельних правовідносин?

30. Які категорії осіб беруть участь у будівельних правовідносинах?

31. У чому полягають основні функції спеціально уповноваженого органу у сфері капітального будівництва?

32. В чому проявляється державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва?

33. Мета, зміст та порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів будівництва.

34. В якому порядку здійснюється прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію?

35. Які форми відповідальності застосовуються до порушників законодавства про капітальне будівництво?

36. Які характерні ознаки притаманні інноваційній діяльності?

37. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність.

38. У чому полягає роль держави як учасника інноваційних правовідносин?

39. Який орган виконує функції спеціально уповноваженого органу у сфері інноваційної діяльності? В чому полягають ці функції?

40. Які складові інноваційних правовідносин?

41. Чим відрізняються інноваційні підприємства від решти підприємств?

42. Яким категоріям інноваційних проектів і в якому порядку надається державна підтримка? У чому полягає ця підтримка?

43. Які організації здійснюють державну підтримку інноваційних проектів?

44. За допомогою яких договорів опосередковуються відносини щодо розробки інноваційних проектів?

45. Які специфічні риси притаманні договорам про трансфер технологій? Назвіть різновиди таких договорів.

46. В чому полягає особливість укладення договорів про трансфер технологій?

47. Які форми (види) господарсько-правової відповідальності застосовуються до учасників інноваційної діяльності у разі порушення ними законодавства про інноваційну діяльність?

48. У чому полягає специфіка фінансової діяльності?

49. За якими критеріями і на які види можна класифікувати фінансову діяльність?

50. У чому полягає зміст державного регулювання у сфері фінансової діяльності? За допомогою яких органів здійснюється таке регулювання?

51. Які характерні ознаки банківської діяльності?

52. Поняття, види та організаційно-правові форми банків.

53. Роль Національного банку України в регулюванні банківської діяльності.

54. Поняття, види та порядок здійснення банківських операцій.

55. Поняття та ознаки страхової діяльності.

56. Вимоги, яким має відповідати майнова база страхової компанії.

57. Розкрийте поняття договору страхування.

58. У чому полягає специфіка посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами?

59. Які суб’єкти здійснюють таку діяльність?

60. Назвіть характерні ознаки торговців цінними паперами.

61. В чому полягає роль саморегулівних організацій на фондовому ринку?

62. На який орган покладають функції щодо державного регулювання на ринку цінних паперів? Назвіть основні функції цього органу.

63. Розкрийте поняття аудиту. З якою метою застосовується аудит?

64. За якими критеріями класифікується аудит?

65. У чому проявляється особливість аудиторської діяльності?

66. Які вимоги ставляться до аудиторів?

67. В яких організаційно-правових формах можуть створюватися аудиторські фірми? Яким вимогам повинна відповідати аудиторська фірма?

68. У чому полягає роль Аудиторської палати?

69. Особливість комерційної концесії як різновиду підприємницької діяльності.

70. З якою метою і на яких засадах встановлюються відносини з комерційної концесії?

71. В яких випадках може застосовуватися комерційна субконцесія?

72. Які нормативно-правові акти регулюють відносини щодо комерційної концесії?

73. Охарактеризуйте договір комерційної концесії.

74. З якою метою в договір комерційної концесії включаються обмежувальні умови? В чому вони полягають?

75. У чому полягає особливість припинення договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку дії договору?

76. Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.

77. Чим відрізняються поняття «зовнішньоекономічна діяльність» і «зовнішньоекономічна операція»?

78. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

79. За якими критеріями і на які види можна класифікувати зовнішньоекономічну діяльність?

80. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність?

81. Які обмеження встановлені законом щодо певних видів зовнішньоекономіч­ної діяльності? Яка мета таких обмежень?

82. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності? У чому полягає особливість їх правового статусу?

83. Назвіть характерні риси правового режиму зовнішньоекономічної діяльності.

84. З якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

85. Які органи здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

86. Мета, принципи та зміст державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.

87. За якими критеріями класифікують зовнішньоекономічні договори?

88. У чому полягає специфіка зовнішньоекономічного договору?

89. В якому порядку розглядаються спори, що виникають у процесі виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?

90. Характерні ознаки іноземних інвестицій.

91. Які категорії осіб можуть виступати у ролі іноземного інвестора?

92. У чому полягає специфіка правового становища іноземного інвестора?

93. В які об’єкти можуть вкладатися іноземні інвестиції?

94. У чому полягає корпоративна форма іноземного інвестування?

95. Чи може поєднуватися корпоративна та договірна форма іноземного інвестування? Обґрунтуйте свою відповідь.

96. Чим відрізняється іноземне підприємство від підприємства з іноземними інвестиціями?

97. З використанням яких договорів може здійснюватися іноземне інвестування?

98. Які правові режими можуть застосовуватися до іноземних інвесторів в процесі здійснення ними інвестування на території України?

99. За допомогою яких договорів іноземний інвестор може здійснювати інвестування на території України?

100. Чим викликана необхідність встановлення спеціальних режимів господарювання?

101. Які види спеціальних режимів господарювання передбачені Господарським кодексом України?

102. У чому полягає особливість правового режиму спеціальних (вільних) еко­номічних зон?

103. Чи існують істотні відмінності між С(В)ЕЗ та територіями пріоритетного розвитку?

104. За якими критеріями і на які види класифікуються С(В)ЕЗ?

105. В якому порядку створюються С(В)ЕЗ?

106. У чому полягає специфіка управління С(В)ЕЗ?

107. У чому проявляється особливість правового статусу суб’єкта С(В)ЕЗ? В якому порядку набувається він набувається?

108. Назвіть характерні риси концесійної діяльності?

109. Які категорії осіб беруть участь у відносинах, пов’язаних з концесійною діяльністю?

110. Охарактеризуйте концесійний договір: поняття, сторони, порядок укладання, зміна та форма.

111. В чому полягає особливість договорів концесії щодо об’єктів державної та комунальної власності?

112. Чим характеризується правовий режим господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні?

113. Які правові режими господарювання передбачають значні обмеження для суб’єктів господарювання з метою захисту публічних (державних та суспільних) інтересів?


^ Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять.


Нормативно-правові акти:

 1. М 1-5 – Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996.– № 30.– Ст. 141.

 2. М 1 – Закон Української РСР від 03.08.1990 р. "Про економічну самостійність Української РСР" // ВВР УРСР. - 1990.- № 34.- Ст. 499.

 3. М 1,2 – Закон України від 07.02.1991 р. "Про підприємництво" // ВВР УРСР. 1991.- № 14.- Ст. 168.

 4. М 5 – Закон України від 16.04.1991 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР УРСР. – 1991.– № 29.– Ст. 377.

 5. М 1,3 – Закон України від 12.05.1991 р. "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 01.12.2005 р. ) // ВВР України. – 2006. - № 7. – Ст.84.

 6. М 1, 3, 5 – Закон України від 25.06.1991 р. "Про охорону навколишнього природного се­редовища" // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 41.– Ст. 546.

 7. М 5 Закон від 10.09.1991 р. "Про захист іноземних інвестицій на Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 616.

 8. М 1,5 Закон України від 18.09.1991 р. "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України. - 1991.- № 47.- Ст. 647.

 9. М 2 Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" // ВВР України. - 1991.- № 49.- Ст. 682.

 10. М 5 – Закон України від 04.11.1991 р. "Про Державний кордон України" // ВВР України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

 11. М 5 Закон України від 13.12.1991 р. "Про наукову і науково-технічну діяльність" // ВВР України. – 1992.– № 12.– Ст. 165.

 12. М 5 Закон України від 10.12.1991 р. "Про товарну біржу" // ВВР України. – 1992.– № 10.– Ст. 139.

 13. М 1 Закон України від 13.12.1991 р. "Про основи державної політики у сфері науки і наукової діяльності" // ВВР України. - 1992.- № 12.- Ст. 165.

 14. М 3, 4 Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // ВВР України. -1992. - № 6.- Ст. 56.

 15. М 1, 2 – Закон України від 17.09.1992 р. (в редакції Закону від 13.07.2000 р.) "Про статистику" // ВВР України. - 2000.– № 43.– Ст. 362).

 16. М 2 Закон України від 04.03.1992 р. "Про приватизацію державного майна" (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. - 1997. - 20.03 .

 17. М 2,3 Закон України від 10.04.1992 р. "Про оренду державного та комунального майна" (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. № 15. - Ст. 99.

 18. М 4 Закон України від 14.05.1992 р. "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України від 30.06.1999 р.) // ВВР України. - 1999. - № 42-43.- Ст. 378.

 19. М 3 Закон України від 02.10.1992 р. "Про заставу" // ВВР України. - 1992.- № 47.- Ст. 642.

 20. М 1-3 – Закон України від 02.10.1992 р. "Про інформацію" // ВВР України. - 1992.- № 48.- Ст. 650.

 21. М 5 Закон України від 08.10.1992 р. "Про основи містобудування" // ВВР України. - 1992.– № 52.– Ст. 683.

 22. М 1 – Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // ВВР України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

 23. М 5Закон України від 13.10.1992 р. "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" // ВВР України. – 1992.– № 50.– Ст. 676.

 24. М 2 Закон України від 14.12. 1992 р. "Про охорону праці" // ВВР України. - 1992. - № 49. - Ст. 668

 25. М 2 Закон України від 21.04.1993 р. "Про охорону прав на сорти рослин" // ВВР України. - 1993.- № 21.- Ст. 218.

 26. М 1-3, 5 Закон України від 22.04.1993 р. "Про аудиторську діяльність" (в ред. Закону від 14.09.2006 р. № 140-У) // ВВР України. – 2006. –№ 44. – Ст.432.

 27. М 1, 3 Повітряний кодекс. Прийнятий Верховною Радою України 04.05.1993 р. // ВВР України. – № 25. – Ст. 274.

 28. М 1, 3 Закон України від 25.06.1993 р. "Про науково-технічну інформацію" // ВВР України. - 1993.- № 33.- Ст. 345.

 29. М 3 Закон України від 02.09.1993 р. "Про нотаріат" // ВВР України. - 1993.- № 39.- Ст. 383.

 30. М 3 Закон України від 15.12.1993 р. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України. - 2000. - № 37.- Ст. 307.

 31. М 3 Закон України від 15.12.1993 р. "Про охорону прав на промислові зразки" // ВВР України. - 1994. - № 7.- Ст. 34.

 32. М 3 Закон України від 15.12.1993 р. “Про племінне тваринництво” // ВВР України. - 1994. - № 2.- Ст. 7.

 33. М 3 Закон України від від 15.12.1993 р. “Про насіння” // ВВР України. - 1994. - № 2.- Ст. 5.

 34. М 1, 2 Закон України від 16.12.1993 р. "Про державну службу" // ВВР України. - 1993.– № 52.– Ст. 490.

 35. М 1, 2 Закон України від 24.12.1993 р. "Про Національний архівний фонд та архівні установи" // ВВР України. - 1994.– № 15.– Ст. 86.

 36. М 3 Закон України від 23.12.1993 р. “Про авторське право і суміжні права” (в редакції Закону від 11.07.2001 р.) // ВВР України. - 2001. - № 43.- Ст. 214.

 37. М 1, 3 Лісовий кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 21.01.1994 р. // ВВР України. - 1994.- № 17.- Ст. 99.

 38. М 3, 5 Закон України від 24.02.1994 р. "Про міжнародний комерційний арбітраж" // ВВР України. - 1994. - № 25. - Ст.198.

 39. М 4, 5 Закон України від 14.10.1994 р. "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" // ВВР України. – 1994.– № 46.– Ст. 411.

 40. М 3 Закон України від 10.11.1994 р. “Про транспорт” // ВВР України. - 1994.- № 51.- Ст. 446.

 41. М 1, 2 Закон України від 28.12.1994 р. "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 р.) // ВВР України. - 1997. - № 27. - Ст. 181.

 42. М 1, 5 Закон України від 10.02.1995 р. "Про наукову і науково-технічну експертизу" // ВВР України. – 1995.- № 9. – Ст. 56.

 43. М 5 Закон України від 15 лютого 1995 р. "Про статус гірських населених пунктів в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 9.– Ст. 58.

 44. М 5 Закон України від 16.05.1995 р. "Про виключну (морську) економічну зону України" // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 21.– Ст. 152.

 45. М 5 Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // ВВР України. – 1995.– № 47.– Ст. 349.

 46. М 5 Закон України від 15.09.1995 р. "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України. – 2002.– № 6.– Ст. 40.

 47. М 1, 2 Закон України від 05.10.1995 р. "Про боротьбу з корупцією" // ВВР України. - 1995.- № 34.- Ст. 266.

 48. М 2 Закон України від 21.11.1995 р. "Про промислово-фінансові групи в Україні" // Голос України. - 1996. - 21 травня.

 49. М 2, 3 Закон України від 12.12.1995 р. “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” // ВВР України. - 1996. - № 3. - Ст. 9.

 50. М 5 Закон України від 07.03.1996 р. "Про страхування" (в ред. Закону від 04.10.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України.– 2002.– № 7.– Ст. 50.

 51. М 5 Закон України від 19.03.1996 р. "Про режим іноземного інвестування" // ВВР України. – 1996.– № 19.– Ст. 80.

 52. М 1-2 Закон України від 23.03.1996 р. "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" // ВВР України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.

 53. М 3 Закон України від 15.05.1996 р. “Про трубопровідний транспорт” // ВВР України. - 1996.- № 29.- Ст. 139.

 54. М 4 Закон України від 07.06.1996 р. “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР України. - 1996.- № 36.- Ст. 164.

 55. М 3 Закон України від 04.07.1996 р. “Про залізничний транспорт” // ВВР України. - 1996.- № 40.- Ст. 183.

 56. М 1-3, 5 Закон України від 30.10.1996 р. "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // ВВР України. - 1996.- № 51.- Ст. 292.

 57. М 3 Закон України від 24.01.1997 р. “Про державний матеріальний резерв” // ВВР України. - 1997.- № 13.- Ст. 112.

 58. М 1, 5 Закон України від 03.04.1997 р. "Про податок на додану вартість" // ВВР України. – 1997.– № 21.– Ст. 156.

 59. М 1, 5 Закон України від 21.05.1997 р. “Про місцеве самоврядування в Україні” // ВВР України. - 1997.- № 24.- Ст. 170.

 60. М 2 Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" // Урядовий кур’єр. - 1997.- 14 серпня.

 61. М 3 Закон України від 16.10.1997 р. "Про електроенергетику" // ВВР України. - 1998.- № 1.- Ст. 1.

 62. М 3 Закон України від 05.11.1997 р. “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // ВВР України. - 1998.- № 8.- Ст. 28.

 63. М 5 Закон України від 02.12.1997 р. "Про торгово-промислові палати в Україні" // Голос України. – 1998.– 5 січня.

 64. М 2-3, 5 Закон України від 10.12.1997 р. "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" // ВВР України. - 1998.- № 15.- Ст. 67.

 65. М 3 Закон України від 16.12.1997 р. (в редакції Закону від 11.12.2003 р.) “Про фінансовий лізинг” // ВВР України. – 2004. - № 15. – Ст. 231.

 66. М 3 Закон України від 20.10.1998 р. “Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період” // ВВР України. - 1998.- № 52.- Ст. 318.

 67. М 2, 3 Закон України від 03.03.1998 р. "Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності" // Урядовий кур’єр. - 1998.- 9 квітня.

 68. М 2, 3 Закон України від 03.03.1999 р. "Про державне оборонне замовлення" // Голос України. - 1999.- 3 квітня.

 69. М 1, 4 Закон України від 22.12.1998 р. "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" // ВВР України. – 1999. - № 11. - Ст. 78.

 70. М 1, 4 Закон України від 22.12.1998 р. "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" // ВВР України. – 1999. - N 9-10. – Ст.65.

 71. М 1, 4 Закон України від 22.12.1998 р. "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" // ВВР України. – 1999. - N 12-13. - Ст. 80.

 72. М 5 Закон України від 24.12.1998 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській області" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 19 січня.

 73. М 5 Закон України від 23.12.1998 р. "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 21 січня.

 74. М 5 Закон України від 15.01.1999 р. "Про спеціальну економічну зону "Яворів" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 17 лютого.

 75. М 5 Закон України від 18.03.1999 р. "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреа­ційного типу "Курортополіс-Трускавець" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 7 квітня.

 76. М 2, 5 Закон України від 09.04.1999 р. “Про місцеві державні адміністрації” // ВВР України. - 1999.- № 20-21.- Ст. 190.

 77. М 5 Закон України від 20.05.1999 р. “Про Національний банк України” // Голос України. - 1999.- 11 листопада.

 78. М 5 Закон України від 03.06.1999 р. "Про спеціальну економічну зону "Славутич" // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 32.– Ст. 263.

 79. М 3 Закон України від 06.06.1999 р. “Про охорону прав на зазначення походження товарів" // ВВР України. - 1999.- №. 32. - Ст. 267.

 80. М 3 Закон України від 07.07.1999 р. "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" // Голос України.- 1999.- 7 вересня.

 81. М 5 Закон України від 15.07.1999 р. "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" // ВВР України.– 1999.– № 40.– Ст. 363.

 82. М 1, 3, 5 Закон України від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" // Урядовий кур’єр.- 1999.- 1 вересня.

 83. М 3, 5 Закон України від 16.07.1999 р. "Про концесії" // Голос України.- 1999.- 7 вересня.

 84. М 3, 5 Закон України від 14.09.1999 р. "Про угоди про розподіл продукції" // Голос України.- 1999.- 12 жовтня.

 85. М 1 Закон України від 21.09.1999 р. "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" // Урядовий кур’єр. - 1999.– 17 листопада.

 86. М 3 Закон України від 20.10.1999 р. "Про транзит вантажів" // Урядовий кур’єр.- 1999.- 13 листопада.

 87. М 5 Закон України від 03.12.1999 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" // Урядовий кур’єр.– 1999.– 29  грудня.

 88. М 3, 5 Закон України від 14.12.1999 р. “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” // Голос України.- 2000.- 11 січня.

 89. М 1 Закон України від 13.01.2000 р. "Про економічний експеримент щодо стабілізації підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" // Голос України. - 2000.– 17 лютого.

 90. М 5 Закон України від 10.02.2000 р. "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" // ВВР України.– 2000.– № 13.– Ст. 100.

 91. М 1, 5 Закон України від 17.02.2000 р. "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єк­тів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження" // Голос України.– 2000.– 25 лютого.

 92. М 5 Закон України від 16.03.2000 р. "Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 12 квітня.

 93. М 5 Закон України від 16.03.2000 р. "Про правовий режим надзвичайного стану" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 14.06 (Орієнтир.– С. 8–14).

 94. М 1 Закон України від 23.03.2000 р. "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 28 квітня.

 95. М 5 Закон України від 23.03.2000 р. "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 17 травня.

 96. М 5 Закон України від 23.03.2000 р. "Про спеціальну економічну зону "Рені" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 17 травня.

 97. М 5 Закон України від 06.04.2000 р. "Про правовий режим воєнного стану" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 14.06 (Орієнтир.– С. 7–8).

 98. М 3 Закон України від 06.04.2000 р. “Про перевезення небезпечних вантажів” // Урядовий кур”єр.- 2000.- 7 червня.

 99. М 4 Закон України від 20.04.2000 р. “Про природні монополії” ВВР України.- 2000.- № 30.- 238.

 100. М 1, 5 Закон України від 20.04.2000 р. "Про планування і забудову територій" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 7 червня.

 101. М 5 Закон України від 11.05.2000 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 3 червня.

 102. М 1-2 Закон України від 01.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 2 серпня.

 103. М 5 Закон України від 08.06.2000 р. "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" // ВВР України.– 2000.– № 40.– Ст. 337.

 104. М 5 Закон України від 13.07.2000 р. "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 6 вересня.

 105. М 5 Закон України від 13.07.2000 р. "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" // ВВР України.– 2000.– № 42.– Ст. 348.

 106. М 5 Закон України від 05.09.2000 р. "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" // ВВР України.– 2000.– № 43.– Ст. 365.

 107. М 1-2 Закон України від 19.10.2000 р. "Про державну підтримку малого підприємництва" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 22 листопада (Орієнтир. - С. 1–3).

 108. М 5 Закон України від 07.12.2000 р. "Про банки і банківську діяльність" // ВВР України.– 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

 109. М 3, 4 Закон України від 21.12.2000 року “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // ВВР України. – 2001. - № 10. - Ст. 44.

 110. М 5 Закон України від 21.12.2000 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку і спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" // Урядовий кур’єр.– 2001.– 31 січня.

 111. М 1, 4 Закон України від 11.01.2001 р. “Про захист економічної конкуренції” // ВВР України.- 2001.- № 12.- Ст. 64.

 112. М 5 Закон України від 22.03.2001 р. "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" // ВВР України.– 2001.– № 23.– Ст. 111.

 113. М 5 Закон України від 05.04.2001 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" // ВВР України.– 2001.– № 23.– Ст. 113.

 114. М 5 Закон України від 05.04.2001 р. "Про Митний тариф України" (в редакції Закону від 31.05.2007 р.) // ВВР України. – 2007. – № 36-37, № 38-39, № 40-41, № 42-43. – Ст. 508.

 115. М 3 Закон України від 05.04.2001 р. “Про обіг векселів в Україні” // Урядовий кур’єр.- 2001.- 4 травня.

 116. М 3 Закон України від 05.04.2001 р. “Про автомобільний транспорт” // ОВУ.- 2001.- № 17.- Ст. 719.

 117. М 3, 4 Закон України від 05.04.2001 р. “Про платіжні системи та переведення грошей в Україні” // ВВР України.- 2001.- № 29.- Ст. 137.

 118. М 1-3 Закон України від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності” // ВВР України.- 2001.- № 32.- Ст. 169.

 119. М 1 Закон України від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію” // ВВР України.- 2001.- № 31.- Ст. 145.

 120. М 1, 2 Бюджетний кодекс України: Затверджений Законом України від 21.06.2001 р. // Голос України.- 2001.- 24 червня.

 121. М 1-2 Закон України від 21.06.2001 р. "Про народні художні промисли" // ВВР України. - 2001.– № 41.– Ст. 199.

 122. М 5 Закон України від 11.07.2001 р. "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" // Відомості Верховної Ради України.– 2001.– № 48.– Ст. 253.

 123. М 3 Закон України від 12.07.2001 р. “Про нафту і газ” // ВВР України.- 2001.- № 50.- Ст. 262.

 124. М 1-3 Закон України від 12.07.2001 р. “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” // ВВР України.- 2001.- № 47.- Ст. 251.

 125. М 5 Закон України від 12.07.2001 р. “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” // ВВР України.- 2002.- № 1.- Ст. 1.

 126. М 5 Закон України від 04.10.2001 р. "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" // ОВУ.– 2001.– № 43.

 127. М 3-5 Закон України від 20.09.2001 р. “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 5. - Ст. 30 .

 128. М 1, 3, 5 Земельний кодекс України: Затверджено Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України.- 2002.- № 3-4.- Ст. 27.

 129. М 2, 4 Закон України від 29.11.2001 р. “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” // Урядовий кур”єр.- 2001.- 26 грудня.

 130. М 2 Закон України від 20.12.2001 р. “Про кредитні спілки” // ВВР України.- 2002.- № 15.- Ст. 101.

 131. М 4 Закон України від 17.01.2002 р. "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" // ВВР України. – 2002. – № 17. - Ст.121.

 132. М 3, 4 Закон України від 07.02.2002 р. “Про судоустрій” // Урядовий кур’єр.- 2002.- 19 березня.

 133. М 1-3 Закон України від від 07.02.2002 р. “Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України” // ВВР України.- 2002.- № 30. – Ст. 205.

 134. М 1, 5 Закон України від 07.02.2002 р. “Про Генеральну схему планування території України” // ВВР України – 2002. – № 30. – Ст. 204.

 135. М 1, 5 Закон України від 04.07.2002 р. “Про інноваційну діяльність України” // Офіційний вісник України.- 2002.- № 31.- Ст. 1447.

 136. М 5 Митний кодекс України: Схвалений Законом від 11.07.2002  р. // ВВР України.– 2002.– № 38.– Ст. 288.

 137. М 1, 5 Закон України від 28.11.2002 р. "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Урядовий кур’єр.– 2002.– 11 грудня.

 138. М 1-5 Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

 139. М 1-5 Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 12–13 березня.

 140. М 5 Закон України від 16.01.2003 р. "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" // ВВР України.– 2003.– № 13.– Ст. 93.

 141. М 5 Закон України від 03.04.2003 р. "Про Державну прикордонну службу" // ВВР України.– 2003.– № 27.– Ст. 208.

 142. М 1-2 Закон України від 15.05.2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”// Юридичний вісник України.- 2003.- № 28 (12-18 липня).

 143. М 1-2 Закон України від 15.05.2003 р. "Про особисте селянське господарство" // ВВР України. - № 9.– Ст. 79.

 144. М 3 Закон України від 22.05.2003 р. “Про електронні документи та електронний документообіг” // ВВР України. – 2003.- № 36. – Ст. 276.

 145. М 3 Закон України від 22.05.2003 р. “Про електронний цифровий підпис” // ВВР України. – 2003.- № 36. – Ст. 276.

 146. М 2 Закон України від 19.06.2003 р. “Про фермерське господарство” // Юридичний вісник України.- 2003.- № 33 (16-22 серпня).

 147. М 2 Закон України від 10.07.2003 р. "Про кооперацію" // ВВР України. - 2004.– № 5.– Ст. 35.

 148. М 1 Закон України від 11.09.2003 р. "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" // ВВР України. - 2004.– № 9.– Ст. 79.

 149. М 3 Закон України від 05.06.2003 р. “Про іпотеку” // ВВР України. – 2003.- № 38. – Ст. 313.

 150. М 3 Закон України від 19.06.2003 р. “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // ВВР України. – 2004.- № 1. – Ст. 1.

 151. М 3 Закон України від 19.06.2003 р. “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” // ВВР України. – 2003.- № 52. – Ст. 377.

 152. М 5 Закон України від 18.11.2003 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" // Урядовий кур’єр.– 2003.– 17 грудня.

 153. М 1 Закон України від 16.03.2004 р. “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. - № 15. – Ст. 1028.

 154. М 5 Закон України вiд 09.04.2004 р. "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст.384.

 155. М 1, 5 Закон України від 29.06.2004 р. "Про міжнародні договори України" // ВВР України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

 156. М 1 Закон України від 02.06.2005 р. “Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей” // ВВР України. – 2005. - № 26. – Ст. 367.

 157. М 1, 5 Закон України від 23.06.2005 р. “Про міжнародне приватне право” // Урядовий кур’єр. - 2005. - № 163 (31 серпня).

 158. М 3, 4 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // ВВР України. – 2005. - № 35-36, N 37. – Ст.446.

 159. М 1 Закон України від 08.09.2005 р. “Про стимулювання розвитку регіонів” // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- № 51. – Ст. 548.

 160. М 2 Закон України від 22.12.2005 р. "Про іпотечні облігації" // ВВР України. – 2005.- № 16. – Ст.134.

 161. М 2, 5 Закон України від 23.02.2006 р. "Про цінні папери та фондовий ринок" // ВВР України. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

 162. М 5 Закон України вiд 14.03.2006 р. "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" // ВВР України. – 2006. - N 34. - Ст.290.

 163. М 2 Закон України від 15.03.2006 р. "Про холдингові компанії в Україні" // ВВР України. – 2006. - № 34. – Ст. 291.

 164. М 5 Закон  вiд 14.09.2006 р.  "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.

 165. М 1-2 Закон України від 21.09.2006 р. "Про управління об’єктами державної власності" // ОВУ. – 2006. - № 41. – Ст.2726.

 166. М 5 Закон України від 22.12.2006 р. "Про науковий парк "Київська політехніка" // ВВР України. – 2007. – № 10. – Ст.86.

 167. М 1-2 Закон України від 16.05.2008 р. "Про Кабінет Міністрів України" // Відомості Верховної Ради України. –2008. – 25. – Ст. 241.

 168. М 5 Закон  вiд 31.07.2008 р. "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації" // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 140 (вiд 01.08.2008 р.).

 169. М 1 Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою Української РСР 01.11.1990 р. // ВВР УРСР. – 1990.– № 48 – Ст. 631.

 170. М 1 Постанова Верховної Ради України від 12.09. 1991р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР" // ВВР України. - 1991.– № 46.– Ст. 621.

 171. М 1 Концепція судово-правової реформи в Україні. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 28.04. 1992 р. // ВВР України. - 1992.– № 30.– Ст. 428.

 172. М 3-4 Постанова Верховної Ради України від 19.12.1992 р. "Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності" // ВВР України.- 1993.- № 9.- Ст. 66.

 173. М 1, 4 Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 21.12. 1993 р. // ВВР України. - 1994. - № 9. - Ст. 42.

 174. М 5 Декрет Кабінету Міністрів України від 18.12.1992 р. "Про державне мито" // ВВР України.– 1992.– № 12.– Ст. 170.

 175. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України  вiд 31.12.1992  р. "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" // ВВР України. – 1993. – № 11. – Ст. 94.

 176. М 2, 3 Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. “Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається” // ВВР України. – 1993. – № 11. – Ст. 96.

 177. М 5 Декрет Кабінет Міністрів України вiд 11.01.1993 р. "Про Єдиний митний тариф України" // ВВР України. – 1993. – № 12. – Ст. 107.

 178. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств вугільної промисловості" // ВВР України.- 1993.- № 13.- Ст.116.

 179. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств зв’язку і введення ліцензування деяких видів діяльності в галузі зв`язку" // ВВР України.- 1993.- № 13.- Ст.115.

 180. М 5 Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" // ВВР України.– 1993.– № 17.– Ст. 184.

 181. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 13.03.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств транспорту та шляхового господарства" // ВВР України.- № 19.- Ст.204.

 182. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. “Про довірчі товариства” // ВВР України.- 1993.- № 19.- Ст. 207.

 183. М 5 Декрет Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. “Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів” // ВВР України.- 1993.- № 17.- Ст.188.

 184. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 29.04.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення" // ВВР України.- 1993.- № 26.- Ст.280.

 185. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 29.04.1993 р. "Про об`єднання державних електроенергетичних підприємств" // ВВР України.- 1993.- № 26.- Ст. 279.

 186. М 1 Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" // Бюлетень нор­мативних актів України. - 1995.– № 1.– С. 3–4.

 187. М 2 Указ Президента від 15.06.1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" // Урядовий кур’єр.- 1993. – 17 червня. - С. 2 .

 188. М 3 Указ Президента України від 04.10.1994 р. "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС" // Урядовий кур’єр. - 1994. - № 154-155.

 189. М 2 Указ Президента України від 12.03.1996 р. "Про загальне Положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади" // Урядовий кур’єр. - 1996. - 28 березня.

 190. М 5 Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549 // http://zakon1.rada.gov.ua.

 191. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1996 р. № 1403 "Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1997.- № 5.- С. 24-28.

 192. М 4 Указ Президента України від 21.04.1998 р. "Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство" // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998.- № 3.- С. 14.

 193. М 1 Указ Президента України від 10.06.1997 р. "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С. Е. Демський; відпов. ред. С. П. Павлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2001.– С. 356–357.

 194. М 2 Указ Президента України від 03.07.1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб”єктів малого підприємництва" // Офіційний вісник України.- 1998.- № 27.- Ст. 975.

 195. М 2, 5 Указ Президента України від 26.03.2001 р. “Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України” // Урядовий кур’єр.- 2001.- 04.04 (Орієнтир.- С. 6-8).

 196. М 2 Указ Президента України від 21.03.2002 р. “Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” // Урядовий кур”єр.- 2002.- 25 квітня.- С. 11.

 197. М 5 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Затверджене Указом Президента України від 25.09.2002 р. "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" // Урядовий кур’єр.– 2002.– 2.10 (Орієнтир.– С. 2–6).

 198. М 5 Указ Президента України від 11.12.2002 р. "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" // Урядовий кур’єр.– 2002.– 18.12 (Орієнтир.– С. 16).

 199. М 1 Указ Президента України від 01.06.2005 р. “Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 105 (08.06.2005).

 200. М 5 Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затв. Указом Президента України вiд 10.10.2005 р. № 1430/2005 // ОВУ. – 2005. - № 41 (вiд 26.10.2005). – Ст. 2599.

 201. М 3 Указ   Президента України вiд 31.12.2005 р. № 1900/2005
  "Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" // ОВУ. – 2006. – № 1 (від 25.01.2005 р.). – Ст. 22.

 202. М 5 Указ Президента України від 30.12.2005 р. "Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій" // ОВУ. – 2006. - №№ 1-2 (вiд 25.01.2006). – Ст.17.

 203. М 5 Указ Президента України від 18.08.2006 р. "Про Національну раду з інноваційного розвитку України" // ОВУ. – 2006. – № 34 (вiд 06.09.2006). – Ст. 2427.

 204. М 5 Указ Президента України від 12.03.2007 р. "Питання наглядових рад відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" // Урядовий кур'єр - 2007. - № 46 (вiд 15.03.2007).

 205. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р. № 311 "Про розподіл державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)" // Урядовий кур’єр. - 1991. - № 40.

 206. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" // Бюлетень нормативних актів. - 1995.– № 1.– С. 5–11.

 207. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225 "Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.1995 р. № 253 // Зібрання постанов Уряду України.– 1995.– № 7.– Ст. 166.

 208. М 2 Положення про порядок корпоратизації підприємств: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 508 // Урядовий кур’єр 1993.- 15 липня.- С. 10.

 209. М 2 Положення про спостережну раду: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1993 р. № 556 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1993.- № 8.- С. 19-21.

 210. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” // ЗПУ. - 1993. - № 12. – Ст. 269.

 211. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.1994 р. № 167 "Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" // Урядовий кур’єр.– 1994.– 26 квітня (втратила чинність).

 212. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1994 р. № 238 “Про розмежування державного майна України між загальнодержавною власністю та власністю Автономної Республіки Крим" // Державна та комунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С. 122-123.

 213. М 2 Положення про представників у справах інтелектуальної власності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 р. № 545 // ЗПУ. – 1994. - № 11.- Ст. 278.

 214. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті" // ЗП України.- 1995.- № 9.- Ст.243.

 215. М 2, 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 "Про затвердження Методики Оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів" // http://zakon1.rada.gov.ua.

 216. М 1-2 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1996.- № 3.- С. 33-37.

 217. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549 "Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних струк­тур інших типів" // Українська інвестиційна газета.– 2003.– № 12 (від 25.03.2003).

 218. М 5 Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 928 // ЗПУ України.– 1996.– № 17.– Ст. 439.

 219. М 2 Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 781 // Урядовий кур’єр. - 1996. - 1 серпня .

 220. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 937 "Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" // ЗП України.– 1996.– № 16.– Ст. 356.

 221. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1061 "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями" // ЗП України.– 1996.– № 17.– Ст. 477.

 222. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.– 1997.– № 4.– С. 55–57.

 223. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 428 “Про регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів” // ОВУ. – 1997. - № 19. – С. 94.

 224. М 3 Концепція створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 р. № 821 // Урядовий кур’єр.- 1997.- 14 серпня.

 225. М 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457 "Про затвердження Статуту залізниць" // Урядовий кур’єр.- 1998.- 25 червня.

 226. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 841 "Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами" // Урядовий кур’єр.- 1998.- 2 червня.

 227. М 2 Типовий статут казенного підприємства: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 914 // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998.- № 3.- С. 26-31.

 228. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1147 "Про прикордонний режим" // Урядовий кур’єр.– 1998.– № 159–160 (20.08.1998).

 229. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 502 "Про створення Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України" // ОВУ. – 1999.– № 14.

 230. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1999 р. № 1199 "Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні" // ОВУ.- 1999.- № 27.

 231. М 2 Методика оцінки державних корпоративних прав, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1999 р. № 1406 // ОВУ. – 1999. – № 31 (вiд 20.08.1999 р.). – С. 90.

 232. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів" // ОВУ.- 1999.- № 47.

 233. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2293 "Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію" // Офіційний вісник України.– 1999.– 31 грудня.

 234. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17.12.1999  № 2311 "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" // Офіційний вісник України.– 1999.– № 51 (вiд 06.01.2000 р.). – с. 24.

 235. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1999 р. № 2137 “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів” // Офіційний вісник України.. – 1999. - № 47 (10.12).

 236. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 . № 72 “Про реєстр концесійних договорів” // Урядовий кур’єр.- 2000.- 3 лютого.

 237. М 1, 2, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” // Офіційний вісник України.- 2000.- № 9.- Ст. 344 (з наступними змінами).

 238. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 515 “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” // Урядовий кур’єр.- 2000.- 17 травня.

 239. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 643 "Про затвердження Типового концесійного договору" // Офіційний вісник України.– 2000.– № 13.– Ст. 626.

 240. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію" // Офіційний вісник України.– 2000.– № 15.– Ст. 625.

 241. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 639 "Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 17 травня.

 242. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 765 “Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Урядовий кур’єр.- 2000.- 21 червня.

 243. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 "Про управління корпоративними правами держави" // ОВУ. – 2000. – № 20 (вiд 02.06.2000 р.). – Ст. 827.

 244. М 5 Статут Української державної інноваційної компанії: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 р. № 979 "Питання Української державної інноваційної компанії" // ОВУ.– 2000.– № 25.– Ст. 1048.

 245. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1114 "Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги по концесійним платежам, дотаціям, компенсаціям та умов їх надання" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 13 вересня.

 246. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 р. № 1519 "Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги" // ОВУ. – 2000. – № 41 (вiд 27.10.2000 р.). – Ст. 91.

 247. М 1-2 Постанова Кабінету Міністрів  України від 08.11.2000 р. № 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" // ОВУ. 2000. – № 45 (вiд 24.11. 2000 р.). – Ст. 1937.

 248. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 1 грудня.

 249. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 23 листопада.

 250. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 184 "Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" // Офіційний вісник України.– 2001.– № 9.– Ст. 362.

 251. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними" // Урядовий кур’єр. - 2001.– 4 травня.

 252. М 2 Порядок управління акціями (частками), що знаходяться в державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. № 518 // Урядовий кур’єр.- 2001.- 30 травня.

 253. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 15 “Про випуск казначейських зобов’язань” // Урядовий кур’єр.- 2002.- 15 січня.

 254. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 219 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання” // ОВУ. – 2002. – № 9 (вiд 15.03. 2002 р.). – Ст. 405.

 255. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 р. № 813 “Про затвердження Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України реструктуризації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” // ОВУ. – 2002. – № 24. – Ст. 1167.

 256. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1094 "Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" // Офіційний вісник України. – 2003.– № 30.– Ст. 1536.

 257. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08 2003 р. № 1219 "Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" // Офіційний вісник України. – 2003.– № 32.– Ст. 1706.

 258. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. № 1474 "Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів" // Офіційний вісник України. – 2003.– № 38.– Ст. 2031.

 259. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.10.2003  № 1679 "Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави" // ОВУ. – 2003. – № 44. – Ст. 2303.

 260. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” // ОВУ. – 2004. - № 38. – Ст. 2500.

 261. М 3, 5 Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2005 р. № 668 // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 163 (вiд 31.08.2005).

 262. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. № 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" // Офіційний вісник України.– 2005.– № 48 (вiд 14.12.2005 р.). – Ст. 2996.

 263. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 р. № 370 "Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства" // ОВУ. – 2006. - № 13 (вiд 12.04.2006). – Ст. 876.

 264. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. № 533 "Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства" // ОВУ. – 2006. - № 16 (вiд 03.05.2006). – Ст. 1190.

 265. М 2 Постанова КМУ від 06.06.2006 р. № 789 "Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України" // ОВУ. – 2006. - № 23 (вiд 21.06.2006). – Ст.1716.

 266. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2006 р. № 886 "Про затвердження Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади суб'єктів господарювання державного сектору економіки" // Урядовий кур'єр вiд 18.07.2006 - № 131.

 267. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. № 1434 "Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію" // Урядовий кур'єр вiд 25.10.2006 - № 200.

 268. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України № 1476 від 25.10.2006 р. "Про Порядок обрання представника інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства та надання йому доручення щодо голосування" // ОВУ. – 2006. – № 43. – Ст. 2887.

 269. М 2, 4 Постанова Кабінету Міністрів України № 1477 від 25.10.2006 р. "Про погодження з Кабінетом Міністрів України рішення щодо утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації" // ОВУ. – 2006. – № 43. – Ст. 2888.

 270. М 3 Постанова КМУ від 02.11.2006 р. № 1526 "Про утворення Державної авіаційної адміністрації" // Урядовий кур’єр. – 2006. - № 210 (08.11.2006 р.).

 271. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" // Урядовий кур’єр. – 2006. - № 220 (22.11.2006).

 272. М 5 Постанова КМУ від 02.11.2006 р. № 1539 "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" // ОВУ. – 2006. - № 45 (вiд 20.11.2006). – Ст. 2997.

 273. М 5 Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 750 // ОВУ. – 2007. – № 39 (вiд 08.06.2007 р.). – Ст. 1545.

 274. М 1 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. № 667 // ОВУ. – 2007. – № 32 (вiд 14.05.2007 р.). – Ст. 1296.

 275. М 5 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 749 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37 (вiд 01.06. 2007 р.). – Ст. 236.

 276. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України   від 31.10.2007 р. № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення державної експертизи" // Офіційний вісник України. – 2007. – № 84 (вiд 16.11. 2007 р.). – Ст. 3106.

 277. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" // Офіційний вісник України . – 2007. – № 94 (вiд 21.12. 2007 р.). – Ст. 3441.

 278. М 2, 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 р. № 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" // ОВУ. – 2008. – № 25 (вiд 11.04.2008 р.). – Ст. 793.

 279. М 5 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 р. № 252-р "Про передачу МОН повноважень на затвердження порядку ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій" // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 28 (вiд 13.02.2008 р.).

 280. М 4 Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання. Затверджено розпорядженням АМК України від 01.04.1994 р. № 4-р (з наступними змінами) // http://zakon.rada.gov.ua.

 281. М 4 Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ): Затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 р. № 5 (в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 169-р від 29.06.1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

 282. М 2 Типовий статут відкритого акціонерного товариства. Затв. наказом ФДМ України від 12.12.1994 р. № 787, наказом Мінекономіки України від 13.12.1994р. № 177; зареєстровано в Мінюсті України 4.01.1995р. № 2 (538) // Бюллетень нормативних актів України. - 1995. - № 2. - С.100-123.

 283. М 3 Примірний договір фінансового лізингу та Примірний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу: Затверджено наказом Міністерства у справах науки та техніки від 03.03.1998 р. № 59 // ОВУ. – 1998. - № 13. – С. 160.

 284. М 3 Правила користування вагонами і контейнерами: Затв. наказом Мінтрансу України від 25.02.1999 р. № 133 // Офіційний вісник України.- 1999.- № 11 (вiд 02.04.1999 р.). – С. 269.

 285. М 2 Положення про реєстр державних корпоративних прав: Затверджено наказом Національного агентства України з управління державними корпоративними правами від 14.05.1999 р. № 72 // Державна та комунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С. 155-159.

 286. М 5 Положення про організацію органами виконавчої влади прикордонної та прибрежної торгівлі: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 13.09.1999 р. № 689 // Урядовий кур’єр.– 1999.– 17 листопада.

 287. М 5 Наказ Міністерства економіки України, державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України від 20.09.1999 р. № 114/600/496/221 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотримання умов спеціальних режимів їх діяльності" // Офіційний вісник України. – 1999.– № 41.

 288. М 1, 3 Наказ Міністерства транспорту України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.06.2001 р. № 85/363 “Про затвердження ліцензійних умов проведення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом” // ОВУ.- 2001.- № 37 (вiд 13.07. 2001 р.). – Ст. 1194.

 289. М 2 Положення про порядок відчуження основних фондів, що є у державній власності: Затв. наказом ФДМ України від 30.07.1999 № 1477 // Офіційний вісник України.- 1999.- № 34.

 290. М 2, 3 Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства): Затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774 // Офіційний вісник України.- 2001.- № 52 (12.01).- С. 222.

 291. М 4 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Затверджено розпорядженням АМК України від 23.02.2001 р. № 32-р. (з наступними змінами) // ОВУ. – 2001. - № 14. – Ст. 621.

 292. М 4 Порядок подання пропозиції арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керуючих: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 25.04.2001 р. № 87 // ОВУ. – 2001.- № 20. – Ст. 917.

 293. М 4 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Затверджено наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України від 04.05.2001 р. № 72/49 // ОВУ. – 2001. - № 21. – Ст. 975.

 294. М 2, 5 Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. № 375 // http://zakon.rada.gov.ua.

 295. М 3, 5 Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. № 201 // ОВУ. – 2001. - № 39. – Ст. 1784.

 296. М 5 Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 112/182 від 13.09.2001 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)” // Офіційний вісник України. – 2002. - № 46. – Ст. 2046.

 297. М 4 Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, затв. наказом ФДМУ від 12.10.2001 р. № 1865 // ОВУ. – 2001. – № 45 (вiд 23.11.2001 р.). – Ст. 2036.

 298. М 4 Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: Затверджено розпорядженням АМК України від 25.12.2001 р. № 182-р // ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 323.

 299. М 4 Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Затверджено розпорядженням АМК України від 12.02.2002 р. № 27-р // ОВУ. –2002. - № 11. – Ст. 543.

 300. М 4 Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Затверджено розпорядженням АМК України.- від 12.02.2002 р. № 26-р // ОВУ. – 2002. - № 11. – Ст. 542.

 301. М 2 Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 // ОВУ. – 2002. - № 11. – Ст. 531.

 302. М 4 Положення про порядок надання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): Затверджено розпорядженням АМК України від 19.02.2002 р. № 33-р // ОВУ. – 2002. - № 13. – Ст. 679.

 303. М 4 Методика визначення монопольного (домінуючого) становища на суб’єктів господарювання ринку: Затверджено розпорядженням АМК України від 05.03.2002 р. № 49-р // ОВУ. – 2002. - № 14. – Ст. 778.

 304. М 1, 5 Положення про порядок та умови передачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку частини повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників ринку цінних паперів щодо передліцензійної роботи, підготовки, перепідготовки та сертифікації фахівців фондового ринку: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2002 р. № 243 // http://zakon.rada.gov.ua.

 305. М 2 Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин: затв.наказом Міністерства аграрної політики України від 13.12.2002 р. № 390 // Юридичний вісник України. – 2003. - № 11 (15-21.03).

 306. М 2 Порядок продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств: затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 28.01.2003 р. № 14 // Юридичний вісник України. – 2003. - № 13 (29.03 – 04.04).

 307. М 5 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2003 № 245 "Про затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків" // Офіційний вісник України.– 2003.– № 29.– Ст. 1516.

 308. М 2 Положення про порядок випуску облігацій підприємств: затв.рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р. № 322 // Юридичний вісник України. – 2003. - № 41 (11-17.10).

 309. М 2 Принципи корпоративного управління України: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571. – К., 2004. – 72 с.

 310. М 2 Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки»: затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 р. № 146 // ОВУ. – 2003. - № 52. – Ст. 2840.

 311. М 1 Положення про Центр європейського та порівняльного права: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28.10.2004 р. № 126/5 // Офіційний вісник України. - 2004.– № 44 (від 19.11.2004) . – Ст. 2920.

 312. М 1-2 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від   20.10.2005 р. № 97 "Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" // ОВУ. – 2005. – № 44 (вiд 16.11. 2005 р.). – Ст. 2785.

 313. М 2, 3 Наказ ФДМУ від 14.11.2005 р. № 2975 “Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності" // ОВУ. – 2006. - № 3. – Ст. 118.

 314. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів діяльності з управління активами, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 341 // ОВУ. – 2006. -№ 31. – Ст. 2258.

 315. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 346 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2433.

 316. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 347 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2432.

 317. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 348 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2434.

 318. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 349 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2435.

 319. М 3, 4 Розпорядження АМК України від 20.06.2006 р. № 214-р "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель" // ОВУ. – 2006. - № 29 (вiд 02.08.2006). – Ст. 2113.

 320. М 2, 4 Наказ Міністерства економіки України та Фонду Державного майна України "Про затвердження порядку утворення державних холдингових компаній у процесі приватизації та корпоратизації" від 11.07.2006 р. № 275/1252 // ОВУ. – 2006. – № 36. – Ст. 2516.

 321. М 4 Наказ Міністерства економіки України від 20.07.2006 р. № 247 "Про затвердження форм подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм" // ОВУ. – 2006. - № 32 (вiд 23.08.2006). – Ст. 2351.

 322. М 1-3, 5 Положення про депозитарну діяльність, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999 // ОВУ. – 2006. -№ 49 (18.12.2006). – Ст.3269.

 323. М 1-3, 5 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 1000 // ОВУ. – 2007. - № 7 (05.02.2007). - Ст.233.

 324. М 2, 4 Розпорядження АМК України від 30.11.2006 р. № 511-р "Про затвердження Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення" // ОВУ. – 2007. - № 7 (вiд 09.02.2007). – Ст. 254.

 325. М 5 Наказ Міністерства фінансів України і Державної митної служби України від 05.05.2006 р. № 441/358 "Про затвердження форми Свідоцтва про відповідність технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони" // ОВУ. – 2006. – № 28 (вiд 26.07.2006 р.). – Ст. 2076.

 326. М 4 Розпорядження АМК України від 12.12.2006 р. № 537-р "Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій" // ОВУ. – 2006. - № 52 (вiд 09.01.2007 - 2006 р.). – Ст. 3553.

 327. М 5 Рішення Держкомцінпаперів вiд 19.12.2006 р.  № 1542
  "Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж" // Офіційний вісник України. – 2007. – № 5 (вiд 02.02. 2007 р.). – Ст. 47.

 328. М 5 Наказ Державної митної служби України від 11.01.2007 р. № 8 "Про затвердження Порядку ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах" // Офіційний вісник України. – 2007. – № 19 (від 26.03.2007 р.). – Ст. 766.

 329. М 2 Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. № 387 // ОВУ. – 2007. – № 23 (від 10.04.2007 р.). – Ст. 956.

 330. М 1-3 Положення про порядок реєстрації випуску акцій: затв. Рішенням ДКЦПФР вiд 26.04.2007 р. № 942 // ОВУ. – 2007. - № 44 (25.06.2007). - Ст. 233.

 331. М 4 Наказ ФДМУ від 06.06.2007 р. № 895 "Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод" // ОВУ. – 2007. – № 54 (вiд 03.08.2007 р. – Ст. 2197.

 332. М 5 Наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій вiд 17.10.2007 р. № 105 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору регіональних і галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів" // Офіційний вісник України. – 2007. – № 83 (вiд 12.11.2007 р.). – Ст. 3091.

 333. М 2, 3, 5 Рішення Держкомісціннихпаперів вiд 11.12.2007 р.  № 2272 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій" // ОВУ. – 2008. – № 12 (вiд 25.02. 2008 р.). – Ст. 317.

 334. М 5 Наказ Державного агентства з інвестицій та інновацій від 17.03.2008 р. № 13 "Про формування бази даних та інноваційних програм і проектів, міжнародних інвестиційних та інноваційних програм і проектів, у виконанні яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів" // Офіційний вісник України. – 2008. – № 26 (вiд 14.04. 2008 р.). – Ст. 832.

 335. М 5 Порядок державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій, затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2008 р. № 409 // http://zakon1.rada.gov.ua.

 336. М 3 Постанова Правління НБУ від 25.06.2008 р. № 178 "Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні" // http://zakon1.rada.gov.ua.

 337. М 3,4 Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.06.1969 р. “Про Статут автомобільного транспорту УРСР” // ЗП УРСР.- 1969.- № 7.- Ст. 89.

 338. М 3,4 Постановление СМ СССР от 25.07.1988 р. № 888 «Об утверждении Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспорто-импортных операций» // СП СССР. - 1988. - № 24-25. - Ст. 70.

 339. М 3 Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 року № П-6 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.-1975.- № 2.

 340. М 3 Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1975.- № 2.

залишити коментар
Сторінка4/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх