Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1 icon

Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1


Схожі
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право...
Господарське право...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право» 5...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.


^ Лекція 29. Т. 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин (2 год.)

1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями.

3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Обставини, що впливають на правове регулювання господарських відносин, зумовлюючи встановлення спеціальних правових режимів здійснення господарської діяльності.

2. Види господарських відносин, яким притаманна специфіка правового регулювання.

3. Основні засади правового регулювання господарських відносин залежно від їх виду.


Лекція 30. Т. 21/1. Правове регулювання біржової діяльності (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види бірж.

2. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки товарної біржі; угоди товарної біржі; правила біржової торгівлі.


Лекція 31. Т. 21/2, 22, Правове регулювання біржової діяльності і комерційного посередництва (2 год.)

1. Особливості правового становища фондової біржі: поняття та предмет діяльності. Вимоги до: а) організаційно-правової форми, статутного капіталу, засновників та учасників, засновницького та внутрішніх документів, біржових угод.

2. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

3. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Агентський договір як особливий різновид господарських договорів.


Семінарське заняття 17. Т. 21/2, 22, Правове регулювання біржової діяльності і комерційного посередництва (агентських відносин) - 2 год.

1. Особливості правового становища фондової біржі.

2. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

3. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Агентський договір.

Завдання для самостійної роботи:

1. Причини появи, функції та види бірж в сучасній системі господарювання України.

2. Загальні (притаманні всім видам бірж) та спеціальні (характерні для певних видів бірж) ознаки.

3. Функції та характерні ознаки комерційного посередництва (агентських відносин).

4. Вимоги до агентського договору та його сторін.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Громадяни України Петренко, Мироненко, Оргулюк та інші, всього 20 осіб, вирішили створити фондову біржу. При цьому жоден з них не займався торгівлею цінними паперами. Зазначені особи мали намір сформувати статутний фонд біржі у розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можуть зазначені особи створити фондову біржу?

Які вимоги встановлені законодавством України щодо осіб, які можуть бути засновниками фондової біржі, та до статутного капіталу фондової біржі?

В яких організаційно-правових формах можуть функціонувати фондові біржі?


Ситуація 2

Основною метою діяльності товарної біржі “Третє тисячоліття”, як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції на товари, тощо.

Дайте визначення поняття “товарна біржа”.

Чи відповідають вказані положення статуту законодавству України?

Чи передбачені законодавством обмеження щодо діяльності товарної біржі?

Чи встановлені в законодавстві вимоги щодо статуту товарної біржі? Дайте обґрунтовану відповідь.


Ситуація 3

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) мало потребу в розширенні ринків збуту та пошуку нових покупів своєї продукції. Головний бухгалтер запропонував ввести посаду агента збуту і покласти на нього відповідні обов’язки (пошук нових покупців, укладення з ними договорів на поставку продукції ВАТ). Керівник відділу збуту ВАТ вважав, що для цього доцільно звернутися до професійного комерційного агента, який добре знається на відповідних товарних ринках, укладенні агентських договорів та нестиме не обмежену відповідальність за трудовим законодавством (як найманий працівник – агент зі збуту), а передбачені господарським законодавством відповідальність за неналежне виконання умов агентського договору.

Назвіть учасників відносин з комерційного посередництва.

Які вимоги ставляться до комерційних агентів?

Які види агентських відносин можуть бути встановлені в даному випадку?

Чим відрізняється агентський договір від договору доручення та договору комісії? В чому перевага агентського договору від інших видів посередницьких договорів та трудового договору на виконання обов’язків агента зі збуту?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

25 торговців цінними паперами вирішили створити фондову біржу, проте між ними виникла суперечка щодо її організаційно-правової форми. Яку з нижченаведених організаційно-правових форм не можуть застосувати засновники для створення фондової біржі?

А. Акціонерне товариство.

Б. Товариство з обмеженою відповідальністю.

В Товариство з додатковою відповідальністю.

Г. Дочірнє підприємство об'єднання торговців цінними паперами


Тест 2

Які з наведених ознак не притаманні агентським відносинам?

А. Здійснення комерційного посередництва на підставі агентського договору.

Б. Можливість встановлення монопольних агентських відносин.

В. Наявність у комерційного агента статусу суб’єкта господарювання.

Г. Можливість укладення комерційним агентом (як стороною агентського договору) угод від власного імені, а не від імені особи, в інтересах якої він діє?


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 12, 55, 63, 141, 192, 194, 323.

Спеціальна література (с/л): 30, 33, 34, 44/1, 59, 70, 166, 181, 199, 224, 331, 345.


Лекція 32. Т. 23/1. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття і види (нове будівництво, реновація, консервація) капітального будівництва.

2. Способи (підрядний, господарський, підрядно-господарський) та стадії капітального будівництва.

3. Правовідносини з капітального будівництва. Учасники відносин з капітального будівництва. Вимоги до виконавців.


Лекція 33. Т. 23/2. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва. Форми і засоби державного регулювання. Функції та повноваження Мінрегіонбуду України.

2. Будівельне законодавство.

3. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва: відповідальність у договірних відносинах і відповідальність у недоговірних вертикальних відносинах.


Семінарське заняття 18. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття і види капітального будівництва.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Правовідносини з капітального будівництва.

4. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва.

5. Будівельне законодавство.

6. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Особливість поняття «капітальне будівництво». Значення цього поняття.

2. Характеристика відносин з капітального будівництва щодо суб’єктного, об’єктного складу, прав та обов’язків суб’єктів цих відносин, ступеня та характеру державного регулювання.

3. Система законодавства про капітальне будівництво: оцінка стану та проблем вдосконалення правового регулювання.

4. Договори, за допомогою яких опосередковуються відносини з капітального будівництва.

5. Форми відповідальності, що застосовуються за правопорушення у сфері капітального будівництва в договірних та позадоговірних відносинах.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва - понад 75 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект».

В який спосіб може здійснюватися будівництво?

Який порядок укладення договорів підряду на будівництво об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів?

Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в даному випадку?


Ситуація 2

Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на всіх стадіях будівництва (проектування та будівництва)?

Який вид договору доцільно використати в даному випадку?

Якими нормативно-правовими актами слід керуватися в даному випадку?

Назвіть умови договору, що мали б забезпечити врахування та захист інтересів комерційного банку як замовника-інвестора.


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Рішенням загальних зборів ВАТ було прийнято рішення про спрямування 25% річного прибутку товариства на добудову двох поверхів до адміністративного будинку ВАТ з метою розташування на одному з цих поверхів конструкторського бюро, а на іншому – їдальні для працівників ВАТ.

До якого виду капітального будівництва належить виконання подібних робіт?

А. Нове будівництво.

Б. Розширення як різновид реновації.

В. Консервація.

Г. Реконструкція як різновид реновації.


Тест 2

Чи є державна комплексна експертиза інвестиційних проектів обов’язковою?

А. Так, в усіх випадках.

Б. Лише у разі будівництва за рахунок державних коштів.

В. Проводиться лише щодо об’єктів, які фінансуються за рахунок державних коштів та коштів місцевих бюджетів.

Г. Це є загальним правилом, крім передбачених актами законодавства випадків.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 8, 21, 38, 41, 49, 87, 99, 127, 133, 150, 180, 204, 229, 232, 245, 257, 258, 264, 270, 273, 273/1, 274, 292.

Спеціальна література (с/л): 59, 75, 77, 170, 185, 186, 235, 275, 284, 286, 324, 342.


Лекція 34. Т.24/1. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.)

1. Значення інноваційної діяльності в сучасній економіці та інших сферах суспільного буття.

2. Поняття: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, інноваційна продукція, інноваційний проект, інноваційне підприємство, новітні технології, трансфер технологій.

3. Система законодавства про інноваційну діяльність.


Лекція 35. Т. 24/2. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.)

1. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених відносин.

2. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності: позитивні та негативні.

3. Особливості стимулювання діяльності щодо трансферу технологій.

4. Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційних правовідносин.


Семінарське заняття 19. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності

1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності.

2. Система законодавства про інноваційну діяльність.

3. Інноваційні правовідносини.

4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Причини визнання пріоритетним інноваційного шляху розвитку економіки України.

2. Види інноваційної діяльності, її суб’єктів та об’єктів.

3. Співвідношення понять: 1) «інноваційне підприємство» та «інноваційна структура»; 2) «інноваційна діяльність» і «трансфер технологій».

4. Договори, що опосередковують інноваційну діяльність та діяльність щодо трансферу технологій.

5. Учасники інноваційної інфраструктури та їх роль в інноваційній діяльності, включаючи її фінансове стимулювання.

6. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері інноваційної діяльності та діяльності щодо трансферу технологій, їх повноваження.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Приватне підприємство “Мрія”, прагнучи отримати фінансову підтримку з боку держави (в т.ч. пільги в оподаткуванні), започаткувало виробництво інноваційної продукції.

Чи досить цього кроку для отримання бажаної підтримки?

За яких умов підприємство може отримати статус інноваційного?

Які види та форми фінансової підтримки Ви знаєте? За яких умов і в якому порядку вона має надаватися?


Ситуація 2

Двоє громадян із значним досвідом науково-дослідної роботи (один – у конструкторському бюро одного з державних підприємств, інший – в державному науково-дослідному інституті) вирішили створити мале підприємство, яке б здійснювало інноваційну діяльність. Але між ними виник спір щодо вибору організаційно-правової форми та типу підприємства.

Що таке інноваційна структура, які бувають типи цих структур та в якому порядку вони набувають цього статусу?

Чим відрізняється інноваційне підприємство від інноваційної структури?

Яку пораду можна дати засновникам з врахуванням комплексу аспектів (наявність у них відповідного досвіду та навичок, відсутність значних коштів і прагнення мінімального ризику від участі в такому підприємстві, наявність інформації про потенційних суміжників і замовників та ділові зв’язки з ними)? Обґрунтуйте свої пропозиції.


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

До якого виду пріоритетних напрямів інноваційної діяльності належать напрями з наступними характеристиками: а) розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох - п'яти років; б) спрямованість на інноваційне оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках; в) формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної
діяльності.

А. Стратегічні.

Б. Середньострокові.

В. Короткострокові.


Тест 2

^ Які умови заборонено включати до договору про трансфер технологій?

А. Перелік складових технологій, що передаються (з визначенням
їх функціональних властивостей та гарантованих показників).

Б. Умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення.

В. Заборону використання аналогічних або більш досконалих
технологій та їх складових.

Г. Умови надання консультацій та послуг з проектування,
асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію
технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються
права на технологію та її складові.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 8, 13, 27, 29, 30, 41, 61, 80, 134, 139, 153, 161, 163, 187, 199, 200, 214, 231, 241, 253, 272, 275, 303, 328, 330, 331.

Спеціальна література (с/л): 1-3, 6, 9, 23, 58, 59, 81, 105, 138, 146, 147, 220, 239, 289, 309, 322, 330, 343.


Лекція 36. Т. 25/1. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.)

1. Поняття та види фінансової діяльності. Професійна фінансова діяльність, її суб’єкти, основні засади державного регулювання.

2. Банківська діяльність: вимоги до банків як суб’єктів професійної фінансової діяльності, банківських операцій, управління банками, здійснення контролю за банківськими операціями.


Лекція 37. Т. 25/1. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.)

1. Страхування: поняття страхової діяльності; нормативно-правове регулювання; вимоги до страхових компаній та їх діяльності.

2. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами як різновид фінансової діяльності та професійної діяльності на фондовому ринку. Вимоги до професійних учасників фондового ринку (організаційно-правової форми, статутного капіталу, предмету діяльності, договорів).

3. Аудит: поняття аудиту, аудитора, порядок набуття статусу аудитора, вимоги до аудиторських фірм. Роль Аудиторської палати в регулюванні відносин у сфері надання аудиторських послуг.


Семінарське заняття 20. Т. 25. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.)

1. Поняття та види фінансової діяльності.

2. Банківська діяльність.

3. Страхування.

4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами.

5. Аудит.

Завдання для самостійної роботи:

1. Значення фінансової діяльності у сфері господарювання. Індивідуальна та професійна фінансова діяльність.

2. Банки як суб’єкти банківської діяльності – різновиду фінансової. Вимоги до банківської діяльності. Особливості державного регулювання банківської діяльності.

3. Страхові компанії: особливість правового становища. Державне регулювання страхової діяльності.

4. Суб’єкти аудиторської діяльності: їх правове становище, вимоги щодо здійснення аудиту та надання аудиторських послуг.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

ТОВ «Фінансові послуги» розмістило в рекламній газеті повідомлення про залучення від населення грошових коштів на «вигідних умовах» та про надання грошей у позику усім бажаючим під «низькі відсотки». На прохання клієнтів показати ліцензію на надання фінансових послуг працівники цього ТОВ відповідали, що вона у сейфі генерального директора, який перебуває у відпустці.

1. Які господарські операції належать до фінансових послуг?

2. Чи встановлені законодавством вимоги до суб’єктів, які надають такі послуги?

3. Які права мають клієнти фінансових установ щодо отримання інформації?

4. До якого органу слід звернутися клієнтам ТОВ «Фінансові послуги» з проханням надати відомості про його легалізацію як установи, що має право залучати кошти громадян та надавати позики (кредити)?


Ситуація 2

Троє громадян, один з яких мав сертифікат аудитора, вирішили створити аудиторську фірму, яку мав очолити засновник з найбільшою часткою – 45%, проте без будь-яких навичок та знань (і відповідно – освіти), необхідних для проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

1. Які вимоги до аудиторських фірм?

2. Яким вимогам має відповідати особа, яка бажає очолювати аудиторську фірму?

3. Чи встановлює закон співвідношення часток засновників-аудиторів та засновників-неаудиторів?

4. Що необхідно зробити засновникам, щоб створити аудиторську фірму відповідно до встановлених законом вимог.


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

В якій організаційно-правовій формі не може бути створена страхова компанія?

А. Повне товариство.

Б. Акціонерне товариство.

В. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Г. Командитне товариство.

Д. Товариство з додатковою відповідальністю.


Тест 2

Якому виду професійної діяльності на фондовому ринку відповідає укладення торговцем цінними паперами договорів комісії, доручення щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи:

А. Ділерська діяльність.

Б. Брокерська діяльність.

В. Андеррайтинг

Г. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 25, 49, 55, 63, 64, 76, 107, 123, 124, 126, 136, 149-150, 159, 192, 194, 195, 201, 290, 310-314, 318, 319, 329.

Спеціальна література (с/л): 5, 7, 70, 71, 90, 96, 111, 166, 181, 238, 242, 319, 331, 366.


Лекція 38. Т. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії (2 год.)

1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Характерні ознаки комерційної концесії.

2. Роль комерційної концесії у сфері підприємництва. Сфери застосування комерційної концесії.

3. Система актів законодавства про комерційну концесію.

4. Договір комерційної концесії за українським законодавством.


Семінарське заняття 21. Т. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії (2 год.)

1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії.

2. Система актів законодавства про комерційну концесію.

3. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Комерційна конфесія (франчайзинг) як особлива форма організації бізнесу.

2. Переваги та недоліки комерційної концесії порівняно з іншими формами організації підприємництва (створенням підприємства, товариства чи філії, представництва; укладенням договору про спільну підприємницьку діяльність).

3. Порівняйте положення щодо комерційної концесії в ГК та ЦК.

4. Характерні ознаки договору комерційної концесії.

^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Українське приватне підприємство (ПП) на пропозицію італійської компанії (ІК) з швидкого виробництва випічки, що працювала за системою франчайзингу, вирішило укласти договір комерційної концесії (франчайзингу), відповідно до ПП отримувало право на використання відповідних технологій, що належали ІК. Постало питання щодо змісту такого договору. Італійський партнер розробив текст договору комерційної концесії відповідно до вимог ГК та ЦК України. Юрист, який обслуговував ПП, наполягав на включенні в договір відповідних положень Закону «Про державне регулювання діяльності щодо трансферу технологій», оскільки предметом договору, на його думку, був трансфер технологій.

Що може бути предметом договору комерційної концесії?

Чи може договір комерційної концесії належати до різновиду договорів про трансфер технологій?

Яку пораду можна дати щодо оптимального розв’язання цієї ситуації відповідно до вимог українського законодавства?


Ситуація 2

Українське ТОВ на підставі договору комерційної концесії, укладеного з іноземною фірмою (ІФ) строком на 5 років, відкрило мережу хімчисток як своїх відокремлених підрозділів, які використовували комплекс належних ІФ прав (торговельну марку, ділову репутацію, комерційний досвід). Через рік ТОВ створило дочірнє підприємство, яке також мало працювати за раніше укладеним договором комерційної концесії. ІФ проти цього заперечувала, оскільки в договорі не передбачалося права користувача на передання іншим особам користування наданого йому комплексу прав за договором комерційної концесії.

1. Назвіть обов’язки сторін за договором комерційної концесії.

2. Позиція якої зі сторін цього конфлікту відповідає вимогам закону? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Які відповідальність передбачена за порушення умов договору комерційної концесії?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Як іменуються сторони за договором комерційної концесії?

А. Концесієдавець і концесіонер.

Б. Правоволоділець і користувач.

В. Покупець і продавець.

Г. Наймодавець і користувач.


Тест 2

^ Що може бути предметом договору комерційної концесії?

А. Право користування цілісним майновим комплексом підприємства, включаючи й його нематеріальні активи.

Б. Надання послуг з планування, розроблення програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, потрібних для
виробництва певної продукції.

В. Надання комплексу прав на використання торговельної марки, комерційного досвіду, технології, ділової репутації.

Г.Право на створення (будівництво) об’єкта концесії та здійснення його експлуатації.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 29-30, 35, 53, 141, 161, 207, 275, 331.

Спеціальна література (с/л): 9, 17, 58, 59, 81, 140, 156, 165, 182/1, 189, 190, 213, 233, 288, 313.


Лекція 39. Т. 27/1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності.

2. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

4. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність.

5. Обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.


Лекція 40. Т. 27/2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

1. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють.

3. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій.

4. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них.

5. Особливості господарсько-правової відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.


Лекція 41. Т. 28. Правовий режим іноземного інвестування (2 год.)

1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні.

2. Поняття та види іноземних інвестицій.

3. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування.

4. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування.


Семінар 22. Т.27-28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування (2 год.)

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність та режим іноземного інвестування.

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

5. Форми зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

6. Договори, що опосередковують зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування.

Завдання для самостійної робот (3 год.)

1. Співвідношення понять: «зовнішньоекономічна діяльність» та «іноземне інвестування»; «суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності» та «іноземний інвестор».

2. Особливості правових режимів зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

3. Порядок використання корпоративної та договірної форм іноземного інвестування.

4. Вимоги до договорів, що опосередковують зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування.


Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Іноземна акціонерна компанія (ІАК) вирішила заснувати в Україні дочірнє підприємство з 100% іноземним капіталом.

1. Яка організаційно-правова форма може бути використана в даному випадку?

2. Чи присутні в даному випадку всі характерні ознаки зовнішньоекономічної діяльності?

3. В чому полягатиме специфіка такого підприємства?

4. Що необхідно зробити ІАК для створення свого дочірнього підприємства на території України?


Ситуація 2

Австрійське ТОВ і українське приватне підприємство домовилися про спільне будівництво туристичного комплексу в Карпатському регіоні, проте виникло питання щодо форми співробітництва.

1. Які варіанти можна їм запропонувати?

2. В чому переваги та недоліки застосування корпоративної форми (шляхом створення спільного підприємства) та договірної форми співробітництва?

3. Який договір може бути укладений в даному випадку?

4. Чи передбачені чинним законодавством пільги майнового характеру у разі укладення договорів за участю іноземного інвестора?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які особи не можуть бути іноземними інвесторами відповідно до законодавства України?

А. Юридичні особи, які створені відповідно до законодавства іншого,
ніж законодавство України та проводять інвестиційну діяльність на території України.

Б. Фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця
проживання на території України, не обмежені у дієздатності та проводять інвестиційну діяльність на території України.

В. Не обмежені в дієздатності іноземці, які мають постійне місце проживання в Україні та здійснюють на її території інвестиційну діяльність.

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями, зареєстроване на території України.


Тест 2

^ У разі здійснення яких видів зовнішньоекономічної діяльності законодавством України передбачено застосування спеціальних компенсаційних заходів?

А. Спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм.

Б. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

В. Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з
наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших
нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України.

Г. Субсидований імпорт.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 7, 10, 22, 37, 45, 69-72, 85, 91, 125, 130, 136, 152, 155, 169, 174, 177, 185, 211, 215-219, 291, 330.

Спеціальна література (с/л): 45, 46, 48, 102, 103, 124, 133, 134, 140, 152, 157, 170-173, 193, 199, 218, 221, 247, 272, 280, 287, 299, 306, 328.

залишити коментар
Сторінка3/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх