Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1 icon

Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1


Схожі
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право...
Господарське право...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право» 5...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестового контролю.


^ Лекція 16. Т.11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання (2 год.).

1. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання.

2. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

3. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання: право господарського відання, право оперативного управління, право довірчої власності, право користування.


Семінарське заняття 9. Т.11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання (2 год.)

1. Майно у сфері господарювання.

2. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

3. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання.

Завдання для самостійної роботи:

Характерні ознаки майна, що використовується у сфері господарювання.

Склад майна суб’єктів господарських правовідносин.

Права та обов’язки суб’єктів господарських відносин щодо закріпленого за ними майна.

Відмінність права власності від похідних правових титулів майна.

^ Розв’язання ситуацій.

Приклади ситуацій:

Ситуація 1.

Прийнявши рішення про заснування ТОВ з досить поширеним предметом діяльності (оптова та роздрібна торгівля, надання посередницьких послуг у сфері оптової торгівлі; перепакування для потреб роздрібної товарів з великої тари в меншу; виробництво тари малих габаритів для пакування товарів широкого вжитку та продуктів харчування), троє громадян-засновників ТОВ не могли остаточно зупинитися на формі своїх вкладів – лише грошові чи в речевій формі (про неречеву форму вкладів засновники навіть не згадували, вважаючи її такою, що суперечить вимогам законодавства).

За рахунок яких цінностей може формуватися майнова база ТОВ?

Що можна порадити засновникам, маючи на увазі, що (а) один з них був відомим винахідником і винайшов нову технологію виробництва тари, що була належним чином захищена в Україні; (б) другий – володів на праві власності земельною ділянкою розміром 0,5 га та розташованим на ній колишнім складським приміщенням, що можна було пристосувати під виробничі потреби; третій – мав значні заощадження в банку і постійно переймався проблемою поліпшення фінансового стану цього банку, аби він не збанкрутував?

Які вимоги ставить закон до розміру та складу майна суб’єктів господарювання?

Чи виникають у суб’єктів господарювання (в т.ч. ТОВ) якісь обов’язки щодо закріпленого за ними майна?


Ситуація 2.

Громадянин Фещенко Г.Л. (економіст за фахом), продавши отриманий у спадок після смерті тітки будинок з присадибною ділянкою розміром 10 соток, вирішив створити приватне підприємство з надання консультаційних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, маючи намір залучити до цього свого племінника, який чотири роки пропрацював на митниці (згодом він був звільнений за надання приватних консультацій з митного оформлення товарів, що мали проходити через митницю, на якій він працював). Проте виникло питання з правовим титулом майна підприємства – право власності, право господарського відання чи право оперативного управління?

Які правові титули майна можуть бути використані при заснуванні приватного підприємства?

В чому переваги та недоліки цих правових титулів майна з врахуванням специфіки даної ситуації?

Яку пораду можна дати гр-ну Фещенку Г.Л.?


Ситуація 3.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Мелех» за ініціативою наглядової ради було прийнято рішення про створення дочірнього підприємства унітарного типу (мало здійснювати комерційну діяльність) із закріпленням за ним майна на двох правових титулах – праві оперативного управління (основні фонди) і праві господарського відання (обігові кошти). Юрисконсульт ЗАТ перед голосуванням за прийняття цього рішення виступив з коротким повідомленням щодо неможливості застосування цих двох правових титулів до майна одного підприємства, проте голова ревізійної ЗАТ, підтримуючи ініціативу наглядової ради товариства, заперечив, заявивши про відсутність у законодавстві заборони поєднувати ці правові титули майна.

Дайте оцінку позиціям учасників цієї ситуації?

Які правові титули майна належать до основних, а які до додаткових?

В чому різниця між основними правовими титулами майна та додатковими?

Спробуйте спрогнозувати наслідки для дочірнього підприємства, його засновника та кредиторів дочірнього підприємства від такого поєднання правових титулів, якщо дочірнє підприємство буде зареєстроване в установленому порядку?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які види цінностей не належать до нематеріальних активів:

А. Фірмове найменування.

Б. Сировина.

В. Корпоративні права.

Г. Бездокументарні цінні папери.

Д. Технологія виробництва верстатів, мала включала кілька інновацій.


Тест 2

^ Які з наведених характеристик не притаманні цілісному майновому комплексу підприємства:

А. Складна річ.

Б. Нерухомість

В. Річ, визначена родовими ознаками.

Г. Майно господарського призначення.

Д. Індивідуально визначена річ.


Тест 3

^ Якому з правових титулів майна господарської організації притаманні наступні ознаки:

А. Похідне право від класичного права власності.

Б. Можливість володіння, користування, управління та розпорядження майном суб’єктом цього правого титулу.

В. Встановлення обмежень щодо розпорядження майном та використанням отриманих від його експлуатації доходів.

Г. Договірні засади встановлення правового титулу.

Д. Строковість правового режиму – як загальне правило.

Е. Наявність у суб’єкта цього правового титулу власного майна з відмінним правовим режимом.

^ Варіанти відповіді:

А. Право господарського відання.

Б. Право власності.

В. Право довірчої власності.

Г. Право оперативного управління.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9,

Спеціальна література (с/л):


Лекція 17. Т. 12/1. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).

1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

2. Особливості правового режиму публічних форм власності.

2.1. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації.

2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації.

2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна.


Лекція 18. Т. 12/2. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).

1. Право приватно-колективної власності:

2. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

3. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.


Лекція 19. Т. 12/3. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).

1. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав.

2. Особливості управління державними корпоративними правами.

3. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності: поняття та види цінних паперів, загальні засади їх випуску та обігу. Державний контроль на ринку цінних паперів.


Семінарське заняття 10. Т. 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.)

1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

2. Особливості правового режиму публічних форм власності.

3. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації.

4. Право комунальної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації;

5. Правові засади приватизації державного та комунального майна.

6. Право приватно-колективної власності:

7. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

8. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

9. Особливості правового режиму окремих категорій об’єктів:

А) Природних ресурсів.

Б) Прав інтелектуальної власності.

В) Корпоративних прав.

Г) Цінних паперів.

^ Завдання для самостійної роботи (4 год.):

Роль публічних форм власності (державної та комунальної) у сфері економіки.

Відмінність публічних форм власності від приватно-колективних.

Форми реалізації права власності.

Обставини, що зумовлюють відмінність правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (природних ресурсів, прав інтелектуальної власності, корпоративних прав, цінних паперів).

Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

Особливості реалізації права власності на державні корпоративні права.

Правові засоби, що попереджають зловживання з цінними паперами їх емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів (фондового ринку).

^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Державна установа, розташована в престижному районі (в самому центрі міста) передала в оренду строком добре обладнану залу засідань та розташований перед нею вестибуль для проведення приватною фірмою триденного (п’ятниця, субота, неділя) міжнародного тематичного семінару для керівних працівників однієї з транснаціональних корпорацій, що мала мережу дочірніх підприємств в Україні. Внаслідок цієї господарської операції установою був отриманий значний дохід – 3.5 тис. дол. За рахунок цих грошових коштів керівник установи вирішив зробити біля свого кабінету кімнату відпочинку та ванну кімнату – для власних потреб.

Чи вправі державна установа здійснювати господарські операції на зразок згаданої (передання в короткострокову оренду частини приміщень в неробочий для установи час)?

Чи має право державна установа розпоряджатися закріпленим за нею майном?

Який правовий титул майна встановлений законодавством України для державних установ?

Які межі повноважень державної установи щодо закріпленого за нею майна?


Ситуація 2.

За рішенням Кабінету Міністрів України Державне комерційне підприємство з виготовлення мисливської зброї та набоїв до неї “Мисливство» було передане у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і приніс протест.

Чи підлягає задоволенню протест Генерального прокурора?

Чи містить чинне законодавство обмеження щодо передачі певних обєктів з державної у комунальну власність?

Якщо так, то які саме? Обґрунтуйте свою відповідь.

Чи належить виробництво мисливської зброї та набоїв до неї до державної монополії?


Ситуація 3.

Казенне підприємство “Смарагд” тричі протягом 6 місяців відмовило своїм постачальникам в оплаті поставленої продукції, мотивуючи свою відмову невиконанням державним замовником зобов’язань за державним контрактом щодо авансування виробництва замовленого устаткування у розмірі 20% суми державного контракту. Кредитори намагалися стягнути заборгованість з майна казенного підприємства, проте господарський суд відмовив у позові.

На якому правовому титулі за казенним підприємством закріплюється державне майно? В чому полягає специфіка правового режиму майна казенного підприємства?

Яким чином кредитору можуть компенсувати свої втрати від невиконання казенним підприємством договірних зобов’язань?


Ситуація 4.

Державне акціонерне товариство (ДАТ), створене в процесі корпоратизації шляхом перетворення державного унітарного підприємства у ВАТ і визнане таким, що не підлягає приватизації, в особі голови правління уклало договір про продаж цілісного майнового комплексу структурного підрозділу, балансова вартість якого становила 15% розміру статутного фонду ДАТ.

Чи є державне акціонерне товариство власником майна, сформованого з вкладу засновника, виробленої продукції, отриманих доходів та на інших законних підставах?

Яким нормативно-правовим документом визначаються типові повноваження органів ДАТ, що не підлягає приватизації?

Чи має право голова правління ВАТ самостійно прийняти рішення про продаж цілісного майнового комплексу ДАТ, вартість якого становить 15% розміру статутного фонду ДАТ?


Ситуація 5.

ВАТ “НДІ Продпроект” було відмовлено як покупцю обєкта приватизації у вигляді цілісного майнового комплексу державного комерційного підприємства “Укрпродбуд” на тій підставі, що 25,5 % статутного фонду ВАТ належить державі.

Які особи не можуть бути покупцями обєктів приватизації згідно з чинним законодавством України?

Чи правомірна зазначена відмова?

Що змінилося б у вирішенні цієї ситуації, якщо б частка держави у статутному фонді становила 20%?


Ситуація 6.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Майбуття» було прийнято рішення про випуск облігацій сумарною номінальною вартістю 20 млн. грн., що вдвічі перевищувало розмір статутного фонду АТ.

Чи відповідають прийняті рішення вимогам закону?

Які нормативно-правові акти регулюють порядок випуску облігацій та їх правовий режим?

За яких умов випуск облігацій такої сумарної номінальної вартості відповідатиме вимогам закону?

Що змінилося б у правовій оцінці цієї ситуації, якби емітентом облігацій було товариство з обмеженою відповідальністю?


Ситуація 7.

Громадянин Звариш Е.Л., придбавши 15, 3 % облігацій ВАТ «Норд-вест», вважав, що він отримав в результаті цього корпоративні права та можливість участі у загальних зборах ВАТ, а також права меншості. Крім того гр-н Звариш Е.Л. наполягав на включення його до складу виконавчого органу чи спостережної ради ВАТ як крупного облігаціонера.

Розкрийте поняття «корпоративні права»

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий режим корпоративних прав?

Дайте оцінку позиції гр-на Звариша Е.Л., обґрунтувавши свою відповідь відповідними положеннями чинного законодавства.


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які з наведених цінних паперів не належать до емісійних:

А. Облігації підприємств.

Б. Акції.

В. Векселі.

Г. Інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.


Тест 2

^ На якому правовому титулі державне майно закріплюється за державною холдинговою компанією?

А. Праві власності.

Б. Праві оперативного управління.

В. Праві господарського відання.

Г. Право довірчого управління.


Тест 3

^ Які способи приватизації належать до неконкурентних?

А. Продаж об’єкта приватизації за конкурсом.

Б. Продаж об’єкта приватизації на аукціоні.

В. Викуп об’єкта приватизації у випадках, передбачених законом.

Г. Продаж акцій створеного в процесі приватизації ВАТ на фондовій біржі.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3, 6, 9, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 29-32, 35, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 75, 78, 79, 81-82, 87, 114, 123, 132, 141, 145, 146, 160, 162, 164, 166, 172, 173, 175-176, 178-182, 184, 194, 202, 209, 210, 212, 228, 240, 250, 281, 285, 297, 304, 310-314, 318-319, 325.

Спеціальна література (с/л): 4, 5, 7, 12, 15, 16, 36, 38, 53, 72, 79, 99, 100, 110-114, 121, 126, 128, 149, 150, 153, 160-162, 166, 175, 177, 197, 202-204, 212, 213, 223, 225, 227, 230, 232, 233, 238, 243, 251, 252, 255, 273, 276, 293, 294, 298, 301, 305, 314, 325-326, 331-333, 339, 343, 343, 356, 365, 366.


Лекція 20. Т. 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання (2 год.)

1. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення.

2. Підстави класифікації та види господарських зобов’язань.

3. Основні засади виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Припинення господарських зобов’язань.


Семінарське заняття 11. Т. 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання (2 год.)

1. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Припинення господарських зобов’язань.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

Розмежування господарських та цивільних зобов’язань.

Спільні та відмінні риси майново-господарських та організаційно-господарських зобов’язань.

Особливості соціально-комунальних та публічних зобов’язань.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Акціонер закритого акціонерного товариства Доренко В.Л. подарував належні йому акції, сумарна номінальна вартість яких становить 30% статутного фонду товариства, рідному братові Доренку І.Л. ЗАТ подало позов до суду про визнання угоди недійсною, стверджуючи що договір дарування був удаваною угодою, яка прикривала договір-купівлі-продажу: Доренко В.Л. свого часу вклав усі свої заощадження в акції і навіть продав автомобіль, аби оплатити акції додаткової емісії. Після укладення так званого договору дарування акцій у колишнього акціонера ЗАТ (Доренко В.Л.) з’явився дорогий автомобіль іноземного виробництва, він уклав з будівельною компанією договір на будівництво заміського котеджу. Крім того, брат колишнього акціонера – Доренко І.Л. обіймав посаду генерального директора ВАТ, який був конкурентом ЗАТ на одному товарному ринку. В результаті зосередження в його руках значного пакету акцій підприємства-конкурента досягалася економічна концентрація, що потребувала попереднього дозволу антимонопольних органів, проте жоден з братів не звертався за отриманням такого дозволу.

Чи є у Доренка В.Л. зобов’язання перед ЗАТ та його акціонерами? Якщо так, то назвіть підстави виникнення таких зобов’язань. Дайте оцінку положенням ч. 3 ст. 81 ГК України з точки зору зобов’язань акціонера ЗАТ щодо відчуження належних йому акцій.

Що є підставами (юридичними та фактичними) для виникнення зобов’язання Доренка І.Л. перед антимонопольними органами щодо отримання згоди на економічну концентрацію?

Якщо договір дарування буде визнаний судом недійсним, то які саме дії зобов’язані будуть вчинити брати Доренко?


Ситуація 2.

ТОВ «Будівельник», що спеціалізувалося на оздоблювальних роботах в стилі минулих епох, було визнано в установленому порядку монополістом на регіональному ринку цього виду будівельної продукції. Невдовзі воно отримало державне замовлення на участь в реставраційних роботах стародавнього замку, що входив до комплексу державного історико-архітектурного музею. Проте ТОВ намагалося уникнути укладення державного контракту.

Чи виникає у ТОВ «Будівельник» зобов’язання прийняти державне замовлення та укласти державний контракт? Якщо так, то назвіть юридичні та фактичні підстави виникнення у ТОВ «Будівельник» подібного зобов’язання?

Що може послужити підставою для відмови ТОВ «Будівельник» в прийнятті державного замовлення та укладення державного контракту?

Чи може бути ТОВ «Будівельник» примушене до виконання державного замовлення і відповідно – укладення державного контракту?


Ситуація 3.

Міська рада на своєму пленарному засіданні прийняла рішення про залучення розташованих на території міст середніх і крупних підприємств до виконання соціально-комунальних зобов’язань – участі в благоустрої району в грошовій формі або натуральній – виконанні будівельних робіт щодо реставрації старовинної будівлі та шляхового камінного покриття в центрі міста.

Чи відповідає вимогам закону рішення міськради?

Чи є таке рішення підставою для виникнення соціально-комунальних зобов’язань?

В чому полягає специфіка соціально-комунальних зобов’язань, якщо їх порівнювати, наприклад, з податковими зобов’язаннями?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Чи є підставою для виникнення господарського зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності прийняття органом місцевого самоврядування рішення про обов’язкову участь усіх зареєстрованих на території відповідної громади суб’єктів підприємництва приватно-колективної форми власності у створенні нової паркової зони:

А. Так.

Б. Ні.

В. У разі наявності на це згоди суб’єкта підприємництва.


Тест 2

Що не може бути підставою припинення господарського зобов’язання, яке виникло на передбачених законом підставах:

А. Належне виконання зобов’язання.

Б. За згодою сторін.

В. Відмови виконавця від виконання зобов’язання через брак у нього коштів, що виник в результаті застосування до виконавця санкцій за невиконання ним інших договірних зобов’язань.

Г. Зарахування зустрічної однорідної вимоги.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 5, 14, 16-17, 40, 48, 51, 55, 67, 82-83, 97, 108, 118, 126, 135, 136, 141, 156, 171, 274.

Спеціальна література (с/л): 32, 33-34, 37, 51, 55-56, 93, 144/1, 148, 215, 223, 244, 264, 276, 350.


Лекція 21. Т. 14/1. Господарські договори (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарських договорів: регулятивна, координаційна, контрольно-інформаційна, охоронна, планувальна, опосередкування відносин між суб’єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, узгодження економічних інтересів сторін договірного зв'язку з загальногосподарськими інтересами.

3. Критерії класифікації та види господарських договорів.


Лекція 22. Т. 14/2. Господарські договори (2 год.)

1. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

2. Зміст господарського договору. Модель господарського договору, що враховує інтереси сторін в ринкових умовах господарювання.

3. Форма господарського договору. Модифікації письмової форми господарського договору.

4. Забезпечення належного виконання господарських договорів: цивільно-правові та господарсько-правові способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань.


Семінарське заняття 12. Т. 14. Господарські договори (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарського договору.

3. Класифікація господарських договорів.

4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

5. Зміст господарського договору.

6. Форма господарського договору.

7. Забезпечення належного виконання господарських договорів.

8. Завдання для самостійної роботи (3 год.)

9. Відмінність господарського договору від цивільного.

10. Принципи господарського договірного права.

11. Зміст господарського договору, що максимально забезпечує врахування та захист прав та законних інтересів сторін договірного зв’язку.

12. Особливості застосування електронної форми господарського договору.

13. Правові засоби, що забезпечують зменшення ризиків сторін договору у разі його невиконання за відсутності вини обох сторін.


Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Державне підприємство «Авіатор» відмовилося від прийняття державного замовлення до виконання та укладення державного контракту на поставку 20 літаків останньої моделі Збройним Сила України, мотивуючи свою відмову відсутністю виробничої можливості виконання такого значного замовлення протягом одного року. Державний замовник звернувся до господарського суду з позовом про спонукання ДП «Авіатор» до укладення державного контракту.

В чому полягає специфіка державного контракту?

За наявності яких підстав підприємство, для якого укладення державного контракту є обов’язковим, може відмовитись від його укладання?

Дайте оцінку діям державного замовника та Державного підприємства «Авіатор» з посиланням на відповідні норми актів законодавства.


Ситуація 2.

ВАТ «Верстатбуд»дало оголошення в місцеву газету про продаж партії верстатів, від яких відмовився їх замовник, за ціною 53 тис. грн. за один верстат (в газеті зазначалося, що ціна є чинною протягом одного місяці від дня публікації, а верстати можуть бути продані цілою партією чи в будь-якій меншій кількості). Через два тижні ПП «Торез» звернулося до ВАТ, маючи намір купити три верстати за вказаною в публікації ціною. Проте представник ВАТ заявив, що вони чекають більш вигідних покупців, які могли б купити або всю партію, або заплатити вищу ціну, ніж була зазначена в публікації.

Чи правомірна відмова представника ВАТ «Верстатбуд»?

Чи свідчить публікація повідомлення про продаж партії верстатів про наявність публічної оферти і відповідно – публічного договору?

Яким в даному випадку має діяти ПП «Торез» з метою захисту своїх прав та законних інтересів?


Ситуація 3.

Приватне підприємство (ПП) «А» і ТОВ «Р» уклали договір поставки, за яким ПП прийняло зобов’язання поставити ТОВ автозапчастини до трактора ХТЗ. Проте в договорі не було зазначено: а) асортимент запчастин, б) вимоги щодо їх якості.

Після поставки першої партії запчастин ПП «А» з’ясувало, що поставлена продукція не відповідає усним домовленостям з постачальником щодо її асортименту та якості. Вимогу замінити поставлені запчастини на інші, що відповідають усним домовленостям, ТОВ «Р» проігнорувало.

Чи є цей договір чинним?

Які умови договору є істотними?

Які наслідки відсутності в договорі хоча б однієї з істотних умов?

Чи є правомірними вимоги ПП «А»?

Вирішіть цей спір, посилаючись на відповідні положення актів законодавства.


^ Приклад тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Для яких підприємств прийняття державного замовлення до виконання і відповідно – укладення державного контракту не є обов’язковим:

А. Державне акціонерне товариство.

Б. ТОВ, яке діє на підставі орендованого цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства.

В. Виробничий кооператив.

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями, визнане в установленому порядку монополістом.


^ Тест 2

За яких умов доцільним є використання конкурентних способів укладення господарського договору:

А. Терміновість виконання робіт.

Б. Потреба у виявленні виконавця, що може запропонувати новітні технології при виконанні необхідних замовнику робіт.

В. Замовлення містить конфіденційну інформацію, розголошення якої серед кількох претендентів є небажаним для замовника.

Д. Незначна вартість замовлення (постачання).

Е. Відсутність на ринку кількох виробників, які б могли виконати замовлення.


Тест 3

Які наслідки непередання на розгляд суду переддоговірного спору, що залишився неврегульованим в процесі укладання в загальному (або традиційному) порядку господарського договору, що ґрунтується на обов’язковому для сторін державному замовленні:

А. Договір вважатиметься неукладеним.

Б. Договір набуває чинності в редакції протоколу розбіжностей.

В. Договір набуває чинності в редакції автора проекту договору.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 5, 8, 14, 16, 17, 26, 28, 36, 37, 44, 45, 48, 56, 67, 72, 82, 83, 85, 97, 124, 125, 143-144, 148, 161, 185, 211, 212, 221, 222, 223, 229, 232, 233, 236-238, 243, 258, 274, 279, 286, 291, 331, 333-336.

Спеціальна література (с/л): 10, 13, 18, 19, 22, 24, 26, 31, 33-34, 35-37, 39, 41, 49-51, 54, 55-57, 70-72, 77, 83, 86, 87, 89, 93, 98, 120, 122, 125, 129, 152, 184, 196, 198-199, 203, 217, 219, 222, 223, 244, 269, 270, 302, 317, 320, 346.


Лекція 23. Т. 15/1. Окремі види господарських договорів (2 год.)

1. Договори на реалізацію майна: договір купівлі-продажу, договір поставки, договір міни (бартеру), договір контрактації сільськогосподарської продукції, договір енергопостачання.

2. Договори на користування чужим майном: договір оренди, договір лізингу, договір концесії.


Лекція 24. Т. 15/2. Окремі види господарських договорів (2 год.)

1. Підрядні договори: договір підряду на капітальне будівництво, договір підряду на проведення проектних і досліджу вальних робіт.

2. Транспортні договори: договори перевезення вантажу, договори транспортного експедирування, договори в прямому змішаному сполученні, інші договори, що віддзеркалюють специфіку певного виду транспорту (фрахтування судна, буксирування, подання та прибирання вагонів та ін.)

Семінарське заняття 13. Т. 15. Окремі види господарських договорів і модульне тестування 3 (2 год.)

1. Договори на реалізацію майна.

2. Договори на користування чужим майном.

3. Підрядні договори.

4. Транспортні договори.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Спільні та відмінні риси договорів купівлі-продажу та поставки.

Складні договори, що опосередковують користування чужим майном.

Організаційні договори на транспорті.

Договори про надання послуг у сфері господарювання.


^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Між підприємством з іноземними інвестиціями (ПІІ) “Урал” та державним замовником за результатами проведеного тендеру на визначення виконавця, було укладено державний контракт на поставку продукції для державних потреб. ПІІ «Урал» виконало умови державного контракту в частині виготовлення продукції і повідомило державного замовника про готовність поставити продукцію. Державний замовник, не маючи достатніх підстав, відмовився прийняти та оплатити виготовлену відповідно до умов державного контракту продукцію. ПІІ «Урал» змушене було терміново реалізувати виготовлену продукцію, щоб покрити видатки на її виробництво, і у такий спосіб уникнути стану неплатоспроможності. При цьому продукція була реалізована за ціною, що на 5% була нижчою, від визначеної в державному контракті. Після цього ПІІ «Урал» пред’явило претензію державному замовникові про відшкодування завданих збитків, включаючи цінову різницю, упущену вигоду (через брак коштів ПІІ не могло сплатити за контрольний пакет акцій підприємства-суміжника в процесі його приватизації, як планувало), а також моральну шкоду в сумі 30 тис. грн. за завдання шкоди репутації йому як виконавцеві державного замовлення. Правомірність заявлених претензійних вимог державний замовник заперечив, посилаючись на наявну у ПІІ «Урал» можливість знайти такого споживача, який запропонував би ціну на продукцію не нижче тієї, що була зафіксована у державному контракті. ПІІ «Урал» звернулося з позовом до господарського суду про стягнення збитків з державного замовника.

За наявності яких підстав державний замовник може відмовити від прийняття виконання за державним контрактом?

Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини щодо держзамовлення та державного контракту?

Яку відповідальність передбачає законодавство за відмову державного замовника від закупівлі продукції, визначеної контрактом на поставку продукції для державних потреб?

Чи є обґрунтованими вимоги ПІІ «Урал»?


Ситуація 2.

Виробничий кооператив з переробки сільськогосподарської продукції «Зоря» (ВК), виходячи з падіння цін на ринку овочів, вніс до свого примірника договору на поставку овочів (капуста, буряк, морква, баклажани, цибуля), укладеного з фермерським господарством “Коломієць” (ФГ), зміни щодо ціни на продукцію, повідомивши про це контрагента в телефонній розмові. ФГ відмовилось від здійснення поставки за новою – зазначеною у примірнику договору покупця (ВК) – ціною. ВК звернувся до господарського суду з позовною заявою про спонукання ФГ до виконання умов договору поставки.

Яке рішення має прийняти господарський суд?

Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів? Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.


Ситуація 3.

Приватний підприємець на підставі договору оренди, укладеного з КСП «Урожай» на 6 місяців, використовував орендовану вантажівку для перевезення товарів для продажу їх на ринку. Керуючись доцільністю більш ефективного використання вантажівки і скрутним фінансовим становищем, ПП у період, коли вантажівка не використовувалася, здавав її в суборенду іншим приватним підприємцям. При цьому орендар не питав згоди це власника майна, який при укладенні договору відмовився від включення положень про суборенду в текст договору.

Чи правомірні дії орендаря?

За яких умов можлива суборенда?

Яких заходів щодо орендаря має право вжити орендодавець?


Ситуація 4.

Акціонерний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

1. Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на стадіях проектування та будівництва?

2. Який вид договору доцільно використати в даному випадку?

3. Які умови договору забезпечать захист інтересів банку?


Ситуація 5.

Підприємство - вантажоодержувач звернулося до господарського суду із позовом про стягнення з автотранспортного підприємства збитків від недостачі 45 ящиків рибних консервів на загальну суму 57 тис. грн., що виникла при транспортуванні вантажу. Судом було встановлено, що представник автоперевізника відмовився складати комерційний акт про недостачу вантажу, а прохання вантажоодержувача надіслати іншого представника для підписання акту залишилися без відповіді. Тому відповідний акт був складений комісією у складі посадових осіб вантажоодержувача і того ж дня надісланий автоперевізнику цінним листом. Автоперевізник відмовився визнати акт, оскільки він не був підписаний його представником і складений не в день прибуття вантажу, а наступного дня.

Дайте оцінку діям сторін.

Яке рішення має винести суд і чому?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які договори є універсальними (використовуються на всіх чи більшості видів транспорту):

А. Подачі та прибирання вагонів

Б. Перевезення вантажу.

В. Каботажу.

Г. Буксирування.

Д. Фрахтування судна.


Тест 2

^ Для яких видів транспорту притаманні наступні договори:

А. Експлуатація залізничної колії

Б. Каботажу

В. Фрахтування

Г. Навігаційний договір

Д. Експедирування.

Відповіді:

1. Річковий транспорт.

2. Повітряний транспорт.

3. Морський транспорт.

4. Залізничний транспорт.

4. Автотранспорт.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 5, 14, 16, 17, 26, 44, 45, 48, 56, 60, 67, 72, 82, 83, 85, 87, 115, 122, 124, 125, 156,161, 185, 212, 221- 223, 227, 229, 232, 233, 236, 237, 258, 262, 274, 280, 286, 291, 309, 331-336.

Спеціальна література (с/л): 13, 19, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 37, 39, 50-51, 58-62, 65, 69-72, 74, 87, 96, 112, 116, 119, 123, 152, 159, 186, 196, 199, 212, 224, 227, 237, 258, 270-272, 279, 284, 285, 290, 304, 316, 317, 343, 345, 364.


Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

1. Яке майно використовується у сфері господарювання?

2. За якими критеріями можна класифікувати майно, що використовується у сфері господарювання?

3. За рахунок яких джерел формується майно суб’єкта господарювання?

4. Який склад майна суб’єкта господарювання (господарської організації)?

5. В чому полягають обов’язки суб’єкта господарювання щодо закріпленого за ним на певному правовому титулі майна?

6. На яких правових титулах може закріплюватися майно за суб’єктами господарювання?

7. Назвіть основні правові титули майна суб’єктів господарювання та похідні. Чим вони відрізняються?

8. За якими суб’єктами господарювання майно закріплюється на праві власності?

9. Чим відрізняються суб’єкти права господарського відання і суб’єкти права оперативного управління?

10. В чому полягають характерні ознаки права господарського використання майна?

11. В яких випадках майно може закріплюватися за суб’єктом господарювання на праві довірчої власності?

12. Які форми права власності належать до публічних?

13. В чому полягає специфіка права державної власності на засоби виробництва?

14. Які форми реалізації права комунальної власності?

15. В чому полягає мета і зміст приватизації державного та комунального майна?

16. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють приватизацію майна?

17. Які способи приватизації забезпечують інвестування підприємств в процесі їх приватизації та економіки в цілому?

18. В чому полягає особливість права приватної власності у сфері економіки?

19. Ваша точка зору щодо права колективної власності та доцільності закріплення його в законі.

20. Розкрийте зміст поняття “корпоративні права”.

21. В чому проявляється специфіка корпоративних прав держави?

22. Які особи можуть здійснювати управління корпоративними правами держави?

23. Чим відрізняється правовий режим цінних паперів у сфері господарювання?

24. За якими критеріями можна класифікувати цінні папери?

25. Які категорії суб’єкти господарювання можуть емітувати облігації?

26. Чим відрізняються акції від облігацій підприємств?

27. Які категорії документів належать до товаророзпорядчих?

28. Чи можна віднести інвестиційні сертифікати до емісійних цінних паперів?

29. Які характерні ознаки правового режиму природних ресурсів у сфері господарювання?

30. Який зміст вкладається в поняття “право промислової власності”?

31. Назвіть категорії (види) об’єктів права промислової власності?

32. В чому полягає особливість правового регулювання використання об’єктів права промислової власності?

33. Який зміст поняття “господарське зобов’язання”?

34. Як класифікуються господарські зобов’язання?

35. Назвіть підстави виникнення господарських зобов’язань.

36. У який спосіб забезпечується виконання господарських зобов’язань?

37. На яких засадах мають виконуватися господарські зобов’язання?

38. За наявності яких підстав можуть припинятися господарські зобов’язання?

39. У чому полягає специфіка господарських договорів?

40. Які функції виконує господарський договір?

41. Назвіть критерії класифікації господарських договорів і відповідно – види договорів згідно з класифікацією за певною ознакою.

42. У чому полягає практичне значення класифікації господарських договорів?

43. Які способи укладення господарських договорів належать до конкурентних?

44. За яких обставин є доцільним застосування неконкурентних способів укладення господарських договорів?

45. Назвіть випадки обов’язкового застосування конкурентних способів укладення господарських договорів.

46. Які вимоги ставляться до змісту господарських договорів?

47. У якій формі можуть укладатися господарські договори? Чи мають певні форми господарського договору модифікації (якщо так, то які саме?)?

48. Яка модель господарського договору ( з точки зору його змісту та форми) найкраще забезпечує належне виконання договірних зобов’язань?

49. Назвіть найбільш поширені види господарських договорів за критерієм економічного змісту та юридичних ознак.

50. Що Ви вкладаєте в зміст поняття “договори на реалізацію майна” і які категорії договорів цього виду можете назвати?

51. Чим відрізняється договір поставки від договору купівлі-продажу?

52. Які характерні ознаки договорів на користування чужим майном?

53. У чому полягає специфіка правового регулювання оренди державного та комунального майна?

54. Чим лізинг відрізняється від оренди? Який вид лізингових договорів має найбільше характерних ознак порівняно з іншими договорами на користування чужим майном (оренди)?

55. У чому полягає особливість підрядних договорів, що використовуються у сфері господарювання?

56. Які види підрядних договорів застосовуються у сфері господарювання?

57. Які санкції застосовуються за порушення зобов’язань за договорами підряду?

58. Назвіть договори, що за своїми ознаками належать до транспортних?

59. Які підвиди транспортних договорів належать до організаційних?

60. Назвіть характерні ознаки договорів перевезення вантажу?

61. В чому полягає специфіка обслуговуючих договорів у сфері транспорту? Які категорії транспортних послуг надаються за такими договорами?

3.3. Модульне тестування включає 10 тестів, підготовлених викладачем-керівником семінарського заняття, кожен з який передбачає одну правильну відповідь на поставлене в тесті питання (серед 4-6 запропонованих).


^ 4.4. Змістовний модуль 4.

4.4.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

Лекція 25. Тема 16/1. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. Види господарсько-правової відповідальності.

3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.


Лекція 26. Тема 16/2. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

1. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

2. Форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції.


Семінарське заняття 14. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. Види господарсько-правової відповідальності.

3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.

4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

5. Форми господарсько-правової відповідальності.

Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Відмінність господарсько-правової відповідальності від цивільної та адміністративної.

2. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» і «господарсько-правові санкції».

3. Мета застосування господарсько-правової відповідальності.

4. Особливості застосування господарсько-правової відповідальності (порівняно з цивільною та адміністративною).

5. Співвідношення понять «неустойка» та «оперативно-господарські санкції».

6. Форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються: 1) у договірних відносинах; б) у недоговірних (в т.ч. вертикальних) відносинах.

^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Приватне підприємство (ПП), що спеціалізувалося на посередницькій діяльності у сфері оптової торгівлі, укладало господарські договори у спрощеній формі шляхом обміну факсами, в яких зазвичай визначалися предмет договору (без належної конкретизації), орієнтовна ціна та такі ж орієнтовні терміни виконання договірних зобов’язань.

За одним за таких договорів контрагент ПП ТОВ «Ранок», на думку директора приватного підприємства, не виконав своє зобов’язання щодо поставки плащів, замінивши їх зимовими куртками тієї ж кількості, що і передбачалося договором, хоча в телефонних розмовах директор ПП неодноразово наголошував на першочерговість поставки саме плащів.

Приватне підприємство звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з свого контрагента (1) заподіяних збитків у сумі вартості непоставлених плащів та (2) штрафних санкцій у розмірі 20% вартості непоставлених пальт, посилаючись на ч. 2 ст. 231 ГК України та Положення про поставки товарів народного споживання. ТОВ «Ранок» проти позову заперечувало, посилаючись на відповідність здійсненої поставки умовам договору щодо його предмету, який визначався як «верхній одяг для осінньо-зимового періоду», а також на відсутність положень про штрафні санкції в договорі та неправомірність застосування позивачем положень ч. 2 ст. 231 ГК України та акту СРСР – Положення про поставки. Крім того, відповідач (ТОВ «Ранок») у своєму відзиві на позовну заяву зауважив про невжиття позивачем досудового порядку розгляду спору.

Чи є в даному випадку підстави для застосування господарсько-правової відповідальності?

Чи вірно застосував позивач норми матеріального права?

За яких умов може застосовуватися положення ч. 2 ст. 231 ГК України?

Які заходи могли б попередити виникнення подібного спору?

Розв’яжіть цю ситуацію з посиланням на відповідні норми актів законодавства.


Ситуація 2.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку відмовила ВАТ у реєстрації інформації про проведення відкритої підписки на акції другої емісії, посилаючись на порушення емітентом законодавства, зокрема, положення про неприпустимість збільшення статутного фонду АТ до повної його сплати (тобто до повної оплати акцій попередніх емісій). ВАТ наполягало на реєстрації інформації, оскільки за допомогою додаткової емісії прагнуло поліпшити свій фінансовий стан і попередити настання неплатоспроможності, що реально йому загрожувала.

Чи належить така відмова до господарсько-правових санкцій? Обґрунтуйте свою відповідь.

Який вид відносин склався в даному випадку між ВАТ і ДКЦПФР?

Які види (форми) господарсько-правової відповідальності можуть застосовуватися у відносинах такого виду?

Чи може ВАТ оскаржити рішення ДКЦПФР?

Наскільки реальні можливості ВАТ задовольнити свої інтереси? Чи є інтереси ВАТ законними?


Ситуація 3.

ВАТ «Хімзавод» з початку свого відкриття після реконструкції, що відбулося 1 вересня 1998 р., скидав у озеро, розташоване біля заводу, неякісно очищені стоки. Представники громадськості систематично зверталися до різноманітних органів влади (держави та місцевого самоврядування), органів масової інформації, проте безуспішно, оскільки директор заводу досить ефективно протягом багатьох років використовував свій статус народного депутата України, ділові та родинні зв’язки, аби уникнути відповідальності. Нарешті, після чергового звернення до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, яке після резонансної телепередачі про забрудненні хімзаводом унікального озера, 21 вересня 2007 р. організувало проведення екологічної експертизи і за її результатами застосувало адміністративно-господарські санкції у формі заборони на здіснення ВАТ «Хімзавод» господарської діяльності до усунення виявлених порушень в очисних спорудах. Мешканці прилеглих до озера будинків, утворивши громадське об'єднання «За чисте озеро», звернулися до суду з позовом про стягнення з ВАТ «Хімзавод» 250 млн. грн. – як компенсації за заподіяну озеру та навколишнім мешканцям шкоду (вартість очищення озера від забруднення відходами хімічного виробництва – наскільки це можливо за сучасних технологій), насадження навколо озера лісопосадок та створення інфраструктури відпочинку для мешканців прилеглих місцевостей. Відповідач проти позову заперечував, наполягаючи на пропущенні позовної давності. Позивач наполягав на позовних вимогах, посилаючись на: а) протидію відповідача у проведенні екологічної експертизи і появу реальної можливості отримати документальні докази (в т.ч. акт експертизи) лише після втручання у вересні 2007 р. засобів масової інформації (насамперед, телебачення) та Мінприроди; б) тривалий характер порушення, негативний результат якого з роками лише накопичувався, загрожуючи загибелі озера як унікальної екосистеми; в) значну суспільну вагу відновлення озера; г) на порушення ВАТ «Хімзавод» публічних інтересів, ігнорування ним вимог природоохоронного законодавства, прав та законних інтересів мешканців будинків, розташованих на прилеглій до озера території, на чисту воду (вода в місцевому водогоні була з озера, і навіть після очищення не відповідала встановленим вимогам), на користування природними об’єктами для відпочинку.

Як проявляється в даному випадку порушення у сфері господарювання?

Протягом яких строків може бути застосована господарсько-правова відповідальність?

Які межі господарсько-правової відповідальності?

Чи можуть одночасно застосовуватися адміністративно-господарські санкції та відшкодування збитків?

Дайте оцінку діям сторін зазначених відносин та спрогнозуйте результат розгляду справи в суді.


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які з названих функцій є найбільш характерними для господарсько-правової відповідальності:

А) функція покарання;

Б) попереджувальна функція;

В) відновлювально-компенсаційна функція;

Г) сигналізаційно-інформаційна функція;

Д) координаційна функція


^ Тест 2

Які з названих санкцій застосовуються лише у вертикальних відносинах:

А) оперативно-господарські;

Б) штрафні;

В) відшкодування збитків;

Г) адміністративно-господарські.


Тест 3

^ Протягом яких строків можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції (як загальне правило):

А) Протягом трьох років з моменту вчинення правопорушення.

Б) Протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності.

В) Протягом одного року з дня виявлення порушення.

Г) Протягом шести місяців з дня вчинення порушення.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 5, 6, 14, 16, 38, 48, 51, 53, 68, 101, 108, 110, 118, 119, 130, 136, 141, 204, 255, 258, 264, 315, 329, 333-336.

Спеціальна література (с/л): 32, 33, 34, 37, 39, 55-57, 66, 68, 86, 93, 109, 114, 131, 184, 204, 237, 244, 246, 257, 259, 264, 318, 334, 357, 359, 362.


Лекція 27. Т. 17/1. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.)

1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.

2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.

3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.


Лекція 27. Т. 17/2. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.)

1. Компетенція антимонопольних органів щодо регулювання економічної конкуренції.

2. Види порушень та відповідальність за антимонопольно-конкурентного законодавства.

3. Порядок застосування відповідальності за правопорушення у сфері економічної конкуренції.


Семінарське заняття 15. Т. 17. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.)

1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.

2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.

3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.

4. Компетенція антимонопольних органів щодо регулювання економічної конкуренції.

5. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавств та порядок її застосування.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Поняття економічної конкуренції та монополізму.

2. Позитивні та негативні риси (прояви) економічної конкуренції та монополізму.

3. Учасники відносин економічної конкуренції.

4. Мета, форми та засоби державного регулювання економічної конкуренції.

5. Поняття, види та прояви недобросовісної конкуренції.

6. Порушення, що безпосередньо спрямовані на обмеження, недопущення, спотворення економічної конкуренції.

7. Прояви порушень, які перешкоджають антимонопольним органам виконувати свої функції (повноваження).

8. Строки та порядок застосування відповідальності за правопорушення у сфері економічної конкуренції.

^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Виробничий кооператив «Будсервіс», що спеціалізувався на будівництві жилих двоповерхових котеджів та упорядженні присадибної ділянки з наступною передачею їх замовникові «під ключ», був визнаний в установленому порядку монополістом на регіональному ринку цього виду будівельної продукції. Кооператив отримав державне замовлення на будівництво 20 котеджів в сільській місцевості для сімей офіцерів військової частини, що була розташована неподалік. Проте укласти державний контракт категорично відмовився, посилаючись на: 1) неправомірність визнання його монополістом, оскільки, на думку голови правління ВК “Будсервіс”, кооператив не володів ринковою владою; 2) наявність в тій самій місцевості комунального будівельного підприємства, яке виконувало широкий спектр будівельних робіт; 3) обтяжливість виконання державного контракту, який передбачав виконання робіт у конкретні терміни під загрозою застосування штрафних санкцій, а працівники ВК “Будсервіс” не звикли до чітких графіків виконання робіт (затримка на кілька тижнів для них була цілком нормальною, а замовники зазвичай не зверталися до суду за захистом своїх законних інтересів).

Які органи і в якому порядку можуть визнати суб’єкта господарювання монополістом?

Що свідчить про наявність у суб’єкта господарювання ринкової влади?

Чи праві ВК “Будсервіс” відмовитися від укладення державного контракту на будівництво 20 котеджів в сільській місцевості для сімей офіцерів розташованої неподалік військової частини?

Яким чином ВК “Будсервіс” може захистити свої інтереси та уникнути виконання державного замовлення?


Ситуація 2

Комп’ютерна фірма “Софт”, спокусившись на можливість отримання значного доходу та незначними витратами, погодилася випустити велику партію неліцензованих дисків, скопіювавши привезений з Англії останній диск Мадонни, що користувався великим попитом. Всю партію вироблених неліцензованих дисків викупили реалізатори, проте про факт виготовлення та реалізації таких дисків стало відомо фірмі, яка реалізовувала такий диск Мадонни на підставі ліцензійного договору.

Який вид порушення законодавства про захист економічної конкуренції має місце в даному випадку?

До яких осіб можуть бути вжити заходи відповідальності і які саме?

Якими нормативно-правовими актами передбачається відповідальність за подібне правопорушення та порядок застосування відповідальності до порушників?


Ситуація 3

Чотири малих підприємства з виробництва швейних виробів дитячого асортименту вирішили створити об'єднання з метою протидії конкуренції на ринку великим підприємствам. Для цього вони передбачили в засновницькому договорі централізацію повноважень щодо спільного придбання сировини та реалізації вироблених товарів, захисту інтересів підприємств-учасників в державних та судових органах.

Чи можна в даному випадку кваліфікувати дії малих підприємств як економічну концентрацію?

Чи потребують такі дії згоди антимонопольних органів?

Як можна оцінити дії малих підприємств щодо дотримання (чи недотримання) ними вимог антимонопольно-конкурентного законодавства із зазначенням норми конкретного нормативно-правового акту?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які з названих порушень належать до недобросовісної конкуренції:

А. Зловживання монопольним становищем на ринку.

Б. Неправомірне збирання комерційної таємниці конкурента.

В. Порушення положень погоджених з антимонопольними органами установчих документів суб’єктів господарювання у разі економічної концентрації

Г. Обмежувальна діяльність об’єднань

Д. Дискримінація конкурентів суб’єктом господарювання

Е. Неправомірне використання чужих позначень


Тест 2

^ Які з перелічених господарсько-правових санкцій не можуть бути застосовані до порушника вимог антимонопольно-конкурентного законодавства:

А. Оперативно-господарські санкції

Б. Примусовий поділ

Г. Відшкодування збитків

Д. Господарсько-адміністративний штраф

Е. Визнання недійсними обмежувальних умов договору

Є. Заборона вчиняти певні дії


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3-5, 14, 47, 48, 53, 69-71, 90, 98, 110, 130, 131, 170, 216, 220, 251, 252, 266, 274, 276, 277, 287, 294-296, 299, 315, 316, 320, 322.

Спеціальна література (с/л): 11, 15, 27, 31, 32, 34, 66, 82, 115, 131, 133, 153, 154, 169, 187, 188, 190, 197, 210, 213, 214, 223, 237, 253, 294, 301, 313, 318, 321, 340, 341, 356-358.


Лекція 27. Т. 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності (2 год.)

1. Поняття та ознаки банкрутства. Підстави (юридичні та фактичні) порушення провадження у справі про банкрутство.

2. Законодавство про банкрутство.

3. Сторони в справі про банкрутство. Боржник (банкрут), кредитори. Органи кредиторів

4. Стадії провадження справи про банкрутство.


Семінарське заняття 15. Т. 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності (2 год.)

1. Поняття банкрутства.

2. Сторони в справі про банкрутство.

3. Стадії провадження справи про банкрутство.

Завдання для самостійної роботи:

1. Призначення та сфера застосування інституту банкрутства.

2. Вимоги до суб’єктів банкрутства. Особи, які можуть бути суб’єктом банкрутства.

3. Порядок порушення провадження у справі про банкрутство.

4. Підготовче засідання господарського суду у справі про банкрутств.

5. Виявлення кредиторів та осіб, що мають намір взяти участь у санації.

6. Попереднє засідання господарського суду у справі про банкрутств.

7. Підстави для припинення провадження у справі про банкрутство


^ Розв’язання ситуацій на зразок (3 год.)

Ситуація 1

Виробничий кооператив “Рембуд”, перебуваючи протягом року у стані неплатоспроможності через неможливість отримання дебіторської заборгованості з своїх контрагентів, вирішив ініціювати справу про визнання його банкрутом.

Який сенс для боржника ініціювати справу про власне банкрутство?

В яких випадках боржник зобов’язаний ініціювати справу про банкрутство?

Які документи має подати боржник-заявник для порушення провадження у справі про банкрутство?

За наявності яких матеріально-правових умов господарський суд повинен порушити справу про банкрутство?


Ситуація 2

ТОВ “Зірка” як кредитор приватного підприємства “Альбатрос” звернулося до господарського суду Черкаської області із заявою про визнання приватного підприємства банкрутом як такого, що протягом 6 місяців не сплачує ТОВ “Зірка” борг у сумі 347 тис. грн. Проте у порушенні справи про банкрутство було відмовлено з тієї підстави, що основні виробничі потужності ТОВ “Зірка” розташовані в Київській області, хоча місцем його реєстрації є с. Чаусове в Черкаській області.

Чи правомірні дії господарського суду?

За наявності яких підстав може бути відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство?

Які документи має подати кредитор для порушення провадження у справі про банкрутство його боржника?


Ситуація 3

За заявою трьох кредиторів державного комерційного підприємства “Машбуд” було порушено провадження у справі про банкрутство і після публікації повідомлення про це в офіційних, визначених законом, органах преси, надійшли заяви ще від 15 кредиторів.

Чи є різниця в правовому статусі кредиторів, які ініціювали справу про банкрутство, та кредиторами, які з’явилися згодом, після публікації відповідного повідомлення?

Яким чином мають бути організовані кредитори, аби бути стороною у справі про банкрутство?

У який спосіб кредитори ухвалюють свої рішення?

Які питання мають погоджуватися з кредиторами (створеним ним органом)?

Крім кредиторів та боржника, які особи беруть участь у справі про банкрутство?


Ситуація 4

Комунальне підприємство вирішило ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство, посилаючись на неможливість виконувати обов’язки перед працівниками щодо вчасної виплати заробітної плати з огляду на нерегулярність надходжень з місцевого бюджету коштів на покриття видатків підприємства. Виконком місцевої ради заперечував проти порушення справи про банкрутство, оскільки місцевою радою на пленарному засіданні було прийнято рішення про неможливість визнання цього підприємства банкрутом, оскільки воно є некомерційним, фінансується з місцевого бюджету і виробляє продукцію, необхідну для задоволення потреб територіальної громади.

Чи потрібна згода місцевої ради або її виконкому на подання комунальним підприємством заяви про визнання його банкрутом?

Чи може бути комунальне підприємство за наявних обставин визнане банкрутом?

Які підстави припинення провадження у справі про банкрутство?

^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які з нижченазваних осіб не можуть бути визнані банкрутом?

а) державні підприємства;

б) філія акціонерного товариства;

в) казенне підприємство;

г) індивідуальний підприємець;

д) господарське товариство;

е) фермерське господарство;

є) комунальне підприємство.


Тест 2

^ Які особи можуть бути арбітражними керуючими у справі про банкрутство:

а) будь-які фізичні та юридичні особи, які мають відповідний обсяг правоздатності і дієздатності;

б) лише юридичні особи, які спеціалізуються на управлінні майном інших юридичних осіб;

в) фізичні особи, які мають статус підприємця;

г) фізичні особи, зареєстровані як підприємці, за наявності відповідної освіти, отриманої у встановленому порядку ліцензії арбітражного керуючого, згоди комітету кредиторів, а також за умови відсутності заінтересованості стосовно боржника та кредиторів, судимості за корисливі злочини;

д) посадові особи підприємства-боржника за їх власною заявою;

е) посадові особи міністерства (відомства), уповноваженого здійснювати управління майном боржника.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 14, 18, 126, 234-235, 239, 252, 260, 261, 288, 289, 293, 317, 327.

Спеціальна література (с/л): 20, 21, 32, 40, 117, 118, 127, 128, 223, 248-250, 267, 274, 282, 300, 311.


Лекція 28. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство (2 год.)

1. Поняття та призначення судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.

4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.

5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.

6. Спеціальні порядки застосування судових процедур у справі про банкрутство щодо окремих категорій суб’єктів.


Семінарське заняття 16. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство

1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство.

5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Призначення судових процедур, що застосовуються у справі про банкрутство.

2. Правове становище арбітражного керуючого.

3. Умови застосування кожної з судових процедур, що застосовуються у справ про банкрутство (розпорядження майном боржника, санації, мирової угоди, ліквідації).

4. Роль кредиторів в особі їх органу у застосування цих процедур.

5. Відмінність ліквідаційної процедури у справі про банкрутство від ліквідації господарської організації.

^ Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Після порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “Свічадо” ухвалою суду був призначений розпорядник майном боржника підприємець Попов В.С, який мав ліцензію арбітражного керуючого і чия кандидатура була запропонована кредиторами. Проте боржник заперечував проти цієї кандидатури, вважаючи Попова В.С. заінтересованою особою (за рік до цього між боржником і Поповим В.С. були встановлені договірні відносини щодо спільного здійснення одного інвестиційного проекту, який досі не завершений, але Попов В.С. відступив свою частку в проекті своєму синові, коли дізнався про намір кредиторів ініціювати справу про банкрутство ТОВ “Свічадо”).

Які вимоги ставляться до розпорядника майном боржника?

З якою метою запроваджується процедура розпорядження майном боржника?

Які функції та повноваження розпорядника майном боржника?

Чи має право боржник за даних обставин наполягати на заміні розпорядника майна?


Ситуація 2

Після публікації повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство приватного підприємства “Бриз”, що спеціалізувалося на виробництві копченостей з риби та м’яса, до господарського суду були подані заяви не лише від кредиторів боржника, але й від двох інвесторів, які бажали спільно взяти участь у санації боржника за умови його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю і отримання значної (від 30 до 50%) частки в його статутному фонді – як компенсацію в ліквідації заборгованості боржника протягом одного року після запровадження процедури санації.

Які умови запровадження процедури санації?

В чому полягає роль кредиторів при запровадженні цієї процедури?

На який термін запроваджується санація?

Які наслідки неефективності процедури санації?


Ситуація 3.

В процесі провадження справи про банкрутство ВАТ “Бучанський завод металоконструкцій” після того, як неефективною виявилася процедура санації і відповідно – не був затверджений звіт керуючого санацією, кредитори виявили ініціативу щодо укладення мирової угоди з боржником за умови, якщо він (боржник) погодиться з їх вимогами щодо змісту угоди та строків виконання зобов’язань. Боржник не заперечував, бажаючи уникнути (або хоча відкласти на будь-який термін) визнання його банкрутом.

З якою метою укладається мирова угода у справі про банкрутство?

Які вимоги ставляться до змісту, форми та затвердження мирової угоди?

На якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути укладена мирова угода?

Які підстави визнання мирової угоди недійсною?

Чи може бути розірвана мирова угода? Якщо так, то з яких підстав і з якими наслідками для боржника?


Ситуація 4

У зв’язку з неефективністю процедури розпорядження майном боржника та через відсутність підстав для запровадження процедури санації або укладення мирової угоди у справі про банкрутство Приватного підприємства “Роса” була винесена постанова про визнання цього підприємства-боржника банкрутом та запровадження ліквідаційної процедури. Ліквідатором був призначена особа, яка виконувала функції розпорядника майном боржника.

Які функції ліквідатора?

В якому порядку створюється ліквідаційна комісія?

В яких випадках і в якому порядку ліквідатор здійснює продаж майна банкрута?

За рахунок яких активів формується ліквідаційна маса?

Які дії свідчать про завершення ліквідаційної процедури?

Чи є обов’язковою складовою ліквідаційної процедури ліквідація банкрута як суб’єкта підприємництва? Обґрунтуйте свою відповідь.


Т е с т и

Тест 1

Які з названих судових процедур найчастіше застосовується у справі про банкрутство?

а) розпорядження майном боржника;

б) мирова угода;

в) санація;

г) ліквідаційна процедура.


Тест 2

В чому полягає призначення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство?

1. У ліквідації банкрута.

2. У відновленні платоспроможності банкрута.

3. У ліквідації заборгованості банкрута.

4. Досягнення компромісу між банкрутом та його кредиторами.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 14, 18, 126, 234-235, 239, 252, 260, 261, 288, 289, 293, 317, 327.

Спеціальна література (с/л): 20, 21, 32, 40, 113-116, 127, 128, 223, 248-250, 267, 274, 282, 300, 311.


Контрольні запитання до змістовного модуля 4

1. В чому полягає специфіка господарсько-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності?

2. Яким чином проявляється державний примус в господарсько-правовій відповідальності?

3. Чи має особливість склад правопорушення для застосування господарсько-правової відповідальності?

4. Відповідно до яких принципів має застосуватися господарсько-правова відповідальність?

5. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності, виділивши загальні (характерні для будь-якого виду юридичної відповідальності) та спеціальні (притаманні лише або переважно господарсько-правовій відповідальності).

6. В чому полягає особливість юридичних підстав застосування господарсько-правової відповідальності?

7. Чим відрізняються юридичні підстави застосування господарсько-правової відповідальності від фактичних підстав?

8. В якому порядку застосовується господарсько-правова відповідальність?

9. Протягом яких строків застосовується господарсько-правова відповідальність?

10. Чи є межі застосування господарсько-правової відповідальності?

11. Як співвідносяться поняття “господарсько-правова відповідальність” і “господарсько-правові санкції”?

12. Які Ви знаєте класифікації господарсько-правової відповідальності (господарсько-правових санкцій)?

13. Чим відрізняється легальна (відповідно до Господарського кодексу) і доктринальна класифікація господарсько-правових санкцій?

14. Які форми господарсько-правової відповідальності застосовуються в договірних відносинах?

15. Порівняйте поняття “штрафні санкції” і “неустойка”.

16. В чому переваги і недоліки відшкодування збитків як форми господарсько-правової відповідальності?

17. В яких випадках і в якому порядку застосовуються штрафні санкції?

18. Чим відрізняється неустойка як форма цивільно-правової відповідальності від штрафних санкцій як форми господарсько-правової відповідальності?

19. Які форми господарсько-правової відповідальності застосовуються у вертикальних відносинах?

20. Чи можна класифікувати адміністративно-господарські санкції за критерієм характеру і спрямованості впливу? Обґрунтуйте свою відповідь.

За яких умов і в якому порядку застосовуються оперативно-господарські санкції?

21. Чим відрізняється конфіскація майна (доходу/прибутку) від вилучення продукції, виробленої з порушенням встановленого законом порядку (небезпечної для життя і здоров’я людей; контрафактної, тобто виготовленої з незаконним використанням чужої промислової власності)?

22. Які характерні ознаки планово-госпрозрахункових санкцій?

23. Чим відрізняється штраф як форма неустойки (штрафних санкцій) від господарсько-адміністративного штрафу?

24. Чим викликане запровадження інституту антимопольно-конкурентного регулювання в Україні?

25. Розкрийте поняття економічної конкуренції. В чому полягають її позитивні функції? За яких умов вони проявляються?

26. Чому монополізм вважається антиподом конкуренції? Чи може відігравати монополізм позитивну роль у сфері господарювання?

27. Які категорії осіб є учасниками відносин у сфері економічної конкуренції?

28. В чому полягає зміст державного регулювання у сфері економічної конкуренції?

29. На які органи покладається здійснення функцій щодо регулювання відносинах у сфері економічної конкуренції? В чому полягають повноваження цих органів?

30. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулювання відносин у сфері економічної конкуренції?

31. Назвіть види і категорії правопорушень у сфері економічної конкуренції.

32. Розкрийте поняття “економічна концентрація”.

33. За яких умов економічна концентрація вважається правопорушенням?

34. За якими критеріями суб’єкт господарювання визнається монополістом?

35. В яких випадках монополіст вважається таким, що зловживає своїм домінуючим становищем на ринку?

36. Яка поведінка суб’єктів господарювання на ринку визнається недобросовісною конкуренцією?

37. Які дії учасників відносин у сфері економічної конкуренції визнаються антиконкурентними?

38. Назвіть форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються до порушників вимог антимонопольно-конкурентного законодавства?

39. Які адміністративно-господарські санкції застосовуються за правопорушення у сфері економічної конкуренції?

40. В якому порядку застосовується господарсько-правова відповідальність за правопорушення у сфері економічної конкуренції?

41. В чому полягає призначення інституту банкрутства?

42. Які ознаки банкрутства?

43. Розкрийте поняття “суб’єкт банкрутства”.

44. Назвіть матеріально-правові та процесуально-правові підстави порушення провадження у справі про банкрутство?

45. В яких судах розглядаються справи про банкрутство?

46. Чи може ініціювати порушення провадження справи про банкрутство сам боржник?

47. Які категорії осіб беруть (можуть брати) участь у справі про банкрутство?

48. Назвіть категорії суб’єктів господарських правовідносин, які не можуть бути визнані банкрутом. Обґрунтуйте свою відповідь.

49. Які стадії можна виділити в процесі провадження справи про банкрутство?

50. В чому полягає роль кредиторів у справі про банкрутство? В якій формі вони діють? Як приймають рішення, що мають значення у справі, зокрема, щодо запровадження певних судових процедур та призначення арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора)?

51. Які судові процедури застосовуються у справі про банкрутство? Яке їх призначення?

52. Яка з судових процедур є зазвичай обов’язковою у справі про банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь.

53. За наявності яких підстав припиняється провадження у справ про банкрутство?

54. Розкрийте зміст та порядок введення процедури санації у справі про банкрутство.

55. Чим відрізняється мирова угода від решти судових процедур у справі про банкрутство?

56. За наявності яких умов і в якому порядку запроваджується ліквідаційна процедура? Яка особа її очолює? Яке призначення ліквідаційної процедури?

57. В чому полягають правові наслідки визнання боржника банкрутом?

58. Відповідно до якої черговості покриваються борги банкрута?

59. Чим завершується ліквідаційна процедура?

60. Чи може суб’єкт господарювання, визнаний банкрутом, продовжити свою господарську діяльність після завершення ліквідаційної процедури?

61. Для яких категорій суб’єктів підприємницької діяльності передбачаються особливості провадження та застосування судових процедур у справі про банкрутство?


^ Модульне тестування 4: включає 10 тестів, підготовлених викладачем-керівником семінарського заняття, кожен з який передбачає одну правильну відповідь на поставлене в тесті питання (серед 4-6 запропонованих).


Змістовний модуль 5.

залишити коментар
Сторінка2/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх