Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1 icon

Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Змістовний модуль 1


Схожі
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право...
Господарське право...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право» 5...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультету


Кафедра господарського права


Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.


ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО


для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"


Затверджено на засіданні кафедри

господарського права

протокол №__ від ________2008 р.


В.о. декана юридичного факультету

канд. іст. наук, доц. Гриценко І.С.

________________________________


Київ – 2008


Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.


Лектори: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

д.ю.н., проф. Вінник О.М.

д.ю.н., проф. Беляневич О.А.


Викладачі: к.ю.н., доц. Кологойда О.В.,

к.ю.н., ас. Лукач І.В.,

ас. Демченко І.І.,

ас. Повар П.О.,

ас. Чупрун О.С.,

ас. Ковальська І.В.


Рецензенти: д.ю.н., проф. Щербина В.С.,

д.ю.н., проф. Беляневич О.А.


Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Протокол № ____від ___________2008 р.

__________________________________

Голова НМК

З М І С Т


1. Передмова

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2.1. Поточний контроль.

2.2. Модульний контроль.

2.3. Підсумковий контроль.

^ 3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право»

4. Зміст дисципліни «Господарське право» за темами.

4.1. Змістовний модуль 1.

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

4.1.3. Зразки тестового контролю.

4.2. Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

4.3. Змістовний модуль 3.

4.3.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

4.3.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

4.3.3. Зразки тестового контролю.

4.4. Змістовний модуль 4.

4.4.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.4.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

4.5. Змістовний модуль 5.

4.5.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.5.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

^ 5. Нормативно-правові акти.

6. Спеціальна література.

7. Список використаних скорочень.


1. Передмова


Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3 курсі денного відділення в обсязі 5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 140 год. аудиторних занять (з них 94 лекцій, 46 семінарських занять і 70 год. самостійної роботи (1 семестр: лекції – 56 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 36 год.; ІІ семестр: лекції – 38 год., семінарські заняття – 30 год., самостійна робота – 34 год.) і закінчується заліком в І-му семестрі та іспитом в ІІ-му семестрі.

^ Метою і завданнями навчальної дисципліни «Господарське право» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права (господарська діяльність, господарські відносини, суб’єкти господарських відносин, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, банкрутство, правові режими господарювання в окремих сферах, галузях економіки, на певних територіях, в особливих умовах тощо);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів господарського законодавства та літератури з господарського права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування господарського законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів господарських організацій, договорів, претензій тощо).

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Господарське право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Господарське право» на 3-му курсі закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Господарське процесуальне право, Правова робота в господарських організаціях, Інвестиційне право, Конкурентне право, Корпоративне право, Право промислової власності та ін.) в процесі подальшого навчання, в т.ч. за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр» та в аспірантурі.

^ Система контролю знань та умови складання заліку та іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Господарське право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 5 модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-10 теми, до третього – 11-16 теми, до четвертого – 17-19 теми, до п’ятого – 20-29 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.


^ 2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів); експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань.


^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


^ Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів


^ 2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4, ЗМ5). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом першого семестру виконується 2 модульних тестування, протягом другого семестру – 3 модульних тестування.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів.


^ 2.3. Підсумковий семестровий контроль

Кожний семестр завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі заліку (перший семестр) та іспиту (другий семестр). Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 40 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох (в першому семестрі) і трьох (в другому семестрі) модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:


І семестр

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


^ Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%

k1=0,2

40%

k2=0,4

40%

k2=0,4

100%

20+40+40

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

40

40

100


ІІ семестр

Змістовний

модуль 3 (ЗМ3)


^ Змістовний модуль 4 (ЗМ4)

Змістовний модуль 5 (ЗМ5)

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

15%

k3=0,15

15%

k4=0,15

30%

k5=0,3

40%

k2=0,4

100%

15+15+30+40

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

100

Оцінка (бали)

15

15

30

40

100^ Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

^ Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

^ FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право»Т е м а

Лекції

(к-ть год.)

^ Семін.

заняття

(к-ть год.)

Самост.

робота

(к-ть год.)

Змістовний модуль 1. Поняття господарського права та правове становище його суб’єктів

Тема 1. Господарська діяльність

4

1

2,5

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю

3

1

2

Тема 3. Господарські правовідносини

3

1

2

Тема 4. Господарське законодавство

3

1

2

Тема 5. Поняття господарського права

2

2

2

Модульне тестування 1


^ Змістовний модуль 2. Суб’єкти господарських правовідносин

Тема 6. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовід­носин

2

2

2

Тема 7. Правове становище підприємств

5

2

3,5

Тема 8. Правове становище господарських товариств

5

2

3,5

Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання

2

2

2

Тема 10. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень (поняття та ознаки)

4

2

3

Модульне тестування 2


^ З А Л І К за 1-й семестр

Змістовний модуль 3. Майнова основа господарювання та господарські зобов’язання

Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

2

2

2

Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання

6

2

4

Тема 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання

2

2

2

Тема 14. Господарські договори

4

2

3

Тема 15. Окремі види господарських договорів

4

2

3

Модульне тестування 3


^ Змістовний модуль 4. Господарсько-правова відповідальність, правове регулювання економічної конкуренції та банкрутства

Тема 16. Господарсько-правова відповідальність

4

2

3

Тема 17. Правове регулювання економічної конкуренції

4

2

3

Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності

2

1

1,5

Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до

боржника в процесі провадження у справі про банкрутство

2

1

1,5

Модульне тестування 4.


Змістовний модуль 5. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин

Тема 20. Загальні засади врахування специфіки

окремих видів господарських відносин

у процесі їх правового регулювання

2

-

1

Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності

3

1

2

Тема 22. Правове регулювання комерційного

посередництва (агент­ських відносин)

у сфері господарювання

2

1

1.5

Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва

4

2

3

Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності

4

2

3

Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності

4

2

3

Тема 26. Особливості правового регулювання

комерційної концесії

2

2

2

Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної

діяльності

4

1

2,5

Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування

2

1

1.5

Тема 29. Спеціальні режими господарювання

4

2

3

Модульне тестування 5.


І С П И Т за рік


В С Ь О Г О :

94

46

100^ 4. Зміст дисципліни «Господарське право» за темами.

4.1. Змістовний модуль 1.

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.


Лекція 1. Тема 1. Господарська діяльність (2 год.)

1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.

2. Поняття та ознаки господарської діяльності.

3. Принципи здійснення господарської діяльності.


Лекція 2. Тема 1. Господарська діяльність (2 год.)

1. Види господарської діяльності.

2. Класифікації господарської діяльності за різними критеріями.

3. Комерційна господарська діяльність.

4. Некомерційна господарська діяльність.


Лекція 3. Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю (2 год.)

1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності.

2. Державний рівень організації та керівництва господарською сферою країни.

3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.


Семінарське заняття 1. Господарська діяльність та управління нею (2 год.)

1. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення

2. Види господарської діяльності

3. Управління господарською діяльністю

4. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання.

5. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею.

6. Особливості управління господарською діяльністю в комунальному секторах економіки.

Вирішення ситуацій та відповіді на запропоновані тести.

Завдання для самостійної роботи:

 • Визначити спільні та відмінні ознаки комерційної та некомерційної господарської діяльності.

 • Пояснити необхідність здійснення управління господарською діяльністю.

 • Виявити спільні та відмінні риси (1) управління господарською діяльністю на рівні країни та регіонів (щодо суб’єктів господарювання всіх форм власності) і (2) управління господарською діяльністю суб’єктів права державної та комунальної власності.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 2-3, 5, 13, 15, 20, 27, 33, 40, 41, 46, 51, 58, 68-70, 81, 90, 93, 99, 101, 106, 110, 117-120, 136, 141-142, 154, 157, 162, 164, 166-168, 170, 196, 213.

Спеціальна література (с/л): 2, 18, 34, 76-77, 88, 121, 130, 135-136, 141, 143, 145, 184, 191, 194, 206-207, 210, 223, 265, 296, 315, 325-326, 335, 347-349.

Приклади тестів для експрес-тестування (тести та інші завдання розробляє викладач, який веде семінарське заняття):

Тест 1

В яких випадках має місце господарська діяльність?

А. Вирощування овочів на присадибній ділянці з метою задоволення потреб сім’ї, а надлишків – для продажу?

Б. Надання банком фінансових послуг своїм клієнтам.

В. Вирощування в підсобному господарстві крупного підприємства овочів та птиці, які використовуються для потреб робітничої їдальні.

Д. Контроль з боку органу ліцензування за дотриманням підприємствами ліцензійних умов.

Тест 2

^ Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки?

 • здійснення діяльності щодо виробництва товарів (робіт, послуг);

 • реалізація зазначених товарів на платній основі;здійснення зазначеної діяльності не для власних потреб виробника;

 • здійснення зазначеної діяльності на професійній основі;

 • основна мета діяльності – задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, послугах) безвідносно від її прибутковості.

^ Варіанти відповідей:

а) благодійна діяльність;

б) підприємницька діяльність;

в) господарська некомерційна діяльність.


Тест 3

^ Які з названих осіб вправі здійснювати підприємницьку діяльність?

А. Заступник голови виконкому міської ради.

Б. Державний виконавець.

В. Слідчий прокуратури.

Г. Індивідуальний підприємець (громадянин-підприємець).

Д. Господарське міністерство (відомство).


Тест 4

^ Які з названих дій належать до таких, що забезпечують реалізацію господарсько-організаційних (господарсько-управлінських) повноважень:

А. Відвантаження продукції підприємства покупцеві.

Б. Затвердження акціонерним товариством статуту створеного ним дочірнього підприємства.

В. Укладення між двома підприємствами передконтрактної угоди (протоколу про наміри), яка передбачає укладення в майбутньому низки договорів, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту.

Г. Надання банком довгострокового кредиту підприємству для будівництва нових цехів.


Лекція 4. Тема 3. Господарські правовідносини (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види господарських відносин.

2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

3. Методи правового регулювання господарських відносин.


Лекція 5. Тема 4. Господарське законодавство (2 год.)

1. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.

2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

3. Система господарського законодавства.


Лекція 6. Тема 4. Господарське законодавство (2 год.)

1. Господарсько-правові норми: поняття та види.

2. Питання вдосконалення господарського законодавства.


Семінарське заняття 2. Господарські відносини та їх правове регулювання (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види господарських відносин.

2. Методи правового регулювання господарських відносин.

3. Відмежування господарських правовідносин від суміжних.

4. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Проблеми його вдосконалення.

5. Система господарського законодавства.

6. Господарсько-правові норми: поняття та види.

Вирішення ситуацій та відповіді на запропоновані тести.

Завдання для самостійної роботи: Розв’язання ситуацій1 на зразок:

Ситуація 1.

При розгляді справи у господарському спорі, провадження у якій було порушено ухвалою від 12 грудня 2003 року, господарський суд застосував союзний нормативно-правовий акт - Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, що був прийнятий 1988 року.

Чи правомірне застосування господарським судом зазначеного Положення?

Які умови застосування на території України актів колишнього СРСР? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.


Ситуація 2.

Приватне підприємство (ПП) відмовилося виконувати вимоги нормативно-правового акту Державної податкової адміністрації України, оскільки цей акт: 1) з точки зору ПП суперечить податковому законодавству, що є неприпустимим для правової держави; 2) не пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції; 3) не був оприлюднений у встановленому законом порядку.

Чи є обґрунтованою позиція ПП? Аргументуйте свою відповідь.


Ситуація 3.

Міністерство юстиції України в грудні 2003 р. відмовило у реєстрації нормативно-правового акту Міністерства аграрної політики з огляду на його невідповідність основним положенням актів законодавства вищої юридичної сили, що регулюють відповідний вид господарських відносин.

Яким вимогам має відповідати відомчий нормативно-правовий акт, що подається для державної реєстрації до реєструючого органу?

Які підстави для відмови в державній реєстрації відомчих нормативно-правових актів?

Чи правовірна відмова Мін’юсту в даному випадку?

Якими мають бути, на Вашу думку, наступні дії Міністерства аграрної політики?


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 2-3, 5, 11, 14, 15, 119, 147, 152, 155, 162, 164, 166-169, 170, 190, 196, 203, 213, 226, 244-246, 248, 268, 271, 307, 325.

Спеціальна література (с/л): 18, 32, 34, 68, 76-77, 121, 130, 135-136, 140-145, 155, 158, 160, 164, 207-208, 211, 223, 263, 265, 268, 281, 296, 307, 312, 335, 338, 347-349, 363.

Приклади тестів для експрес-тестування (тести та інші завдання розробляє викладач, який веде семінарське заняття):

Тест 1.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила акціонерному товариству в реєстрації випуску акцій у зв’язку з унесенням недостовірних відомостей до проспекту емісії акцій та до документів, які подаються для реєстрації випуску акцій. Який метод регулювання господарських відносин застосований в даному випадку?

А. Метод приписів.

Б. Метод рекомендацій.

В. Метод автономних рішень.

Г. Метод координації (узгодження).

Тест 2.

Сільськогосподарський виробничий кооператив відчув потребу у додаткових земельних ділянках для вирощування зернових культур. До якої категорії господарських відносин належать відносини щодо отримання в користування земельних ділянок, що належать до комунальної власності територіальної громади за місцем розташування кооперативу?

А. Господарських.

Б. Природоохоронних.

В. Земельних.

Г. Цивільних.


Лекція 7. Тема 5. Поняття господарського права.

1. Господарське право як галузь права.

2. Господарське право як галузь науки.

3. Господарське право як навчальна дисципліна.


Семінарське заняття 3. Поняття господарського права. Модульне тестування.

1. Господарське право як галузь права.

2. Господарське право як галузь науки.

3. Господарське право як навчальна дисципліна.

4. Модульне тестування 1.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 13, 147, 164, 168, 196, 226, 307.

Спеціальна література (с/л): 142-144, 194, 206-208, 211, 223, 263, 268, 296, 307, 315, 335, 338, 363.


^ 4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

1. Назвіть основні ознаки господарської діяльності.

2. Якими обставинами була викликана поява господарської діяльності як професійної діяльності членів суспільства?

3. Назвіть види господарської діяльності та критерії її класифікації.

4. Які основні відмінності між комерційною і некомерційною господарською діяльністю?

5. Чому господарська діяльність потребує управління? В чому воно проявляється?

6. У чому полягає роль держави у сфері економіки?

7. З допомогою яких форм, методів та засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу життя суспільства?

8. Визначить характерні риси господарських відносин.

9. За допомогою яких методів забезпечується регулювання господарських відносин?

10. Які ознаки притаманні господарському законодавству?

11. Визначить місце Господарського кодексу України в системі господарського законодавства.

12. Яким чином можна систематизувати господарське законодавство?

13. В чому полягає особливість господарсько-правових норм?

14. Ваша точка зору щодо основних проблем господарського законодавства.

15. Чим зумовлена необхідність вдосконалення господарського законодавства? Назвіть основні напрями цього процесу.

16. Яку роль відіграє судова практика в системі господарського законодавства та в його удосконаленні?


^ 4.1.3. Модульне тестування 1: складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять 1-2, розроблених викладачем, який веде семінарське заняття у відповідній групі. Правильна відповідь на тест оцінюється 1 балом (максимальна кількість балів за модульне тестування – 10 балів).


^ 4.2. Змістовний модуль 3.


4.2.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.


Лекція 8. Тема 6. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовід­носин (2 год. )

1. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин.

2. Критерії класифікації та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права).

3. Основи правового статусу суб’єктів господарювання. Їх характерні ознаки.

4. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

5. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин


Семінарське заняття 4. Загальна характеристика суб’єктів господарських відносин (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права).

2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання.

3. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин.

Завдання для самостійної роботи:

Розв’язання ситуацій1 на зразок:

Ситуація 1

Громадянин України Петренко В.П. безпосередньо здійснює систематичну (протягом двох років) на власний ризик діяльність по наданню посередницьких послуг у сфері торгівлі (пошук потенційних оптових покупців та продавців) з метою отримання прибутку. Проте Петренко В.П. не зареєструвався як підприємець, оскільки він вважає таку діяльність додатковою до роботи на державному підприємстві, яке несистематично сплачує заробітну плату і змушує працівників шукати додаткові джерела доходів, аби забезпечити своїм сім’ям більш-менш достойні умови життя.

Чи є Петренко В.П. субєктом господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

За яких умов фізична особа набуває статусу субєкта господарських правовідносин?

Дайте оцінку діям Петренко В П.


Ситуація 2

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Допомога”, формальними засновниками якого є пенсіонер Дроздов К.М. та ветеран Великої Вітчизняної війни Сидоренко В.Н., передбачені такі види діяльності: торгівельна діяльність; посередницька діяльність у сфері оптової торгівлі; надання всіх видів рекламних послуг; постачання природного та скрапленого газу; надання туристичних послуг; виробництво, передача та постачання електроенергії; виплата та доставка пенсій; маркетингові послуги; грошова допомога малозабезпеченим громадянам.

Чи всі із зазначених видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Відповідаючи на це питання, пошліться на відповідні положення чинного законодавства України.

Чи є підстави для відмови у державній реєстрації ТОВ «Допомога»?

За яких умов таке товариство могло б почати своє функціонування щодо здійснення всіх зазначених в статуті видів діяльності?


Ситуація 3

ЗАТ “НДІгазбуд” у звязку із зміною місцезнаходження, зафіксованого у статуті, подало до державного реєстратора документи для його перереєстрації. Державний реєстратор відмовив вищевказаному ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи свою відмову тим, що підстави для перереєстрації відсутні, оскільки заявник змінює місцезнаходження в межах одного адміністративного району.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?

Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок державної реєстрації та перереєстрації?

В яких випадках здійснюється перереєстрація субєкта підприємницької діяльності?

Дайте оцінку діям державного реєстратора.


Експрес-тестування:

Тест 1

Які з названих осіб можуть бути засновниками суб’єкта підприємницької діяльності зі статусом юридичної особи?

а) народні депутати;

б) державні підприємства;

в) державні службовці;

г) особи, позбавлені судом права займатися тим видом діяльності, який має бути основним для підприємницької організації, що засновується;

д) повне товариство;

е) казенні підприємства.

Тест 2

^ Які з названих осіб несуть відповідальність за відповідність установчих документів господарської організації чинному законодавству?

а) засновники (заявники);

б) державний реєстратор;

в ) засновники і державний реєстратор.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3, 9, 25, 40, 46, 51, 53, 75, 81, 101, 106, 120, 123, 141, 142, 145, 146, 160, 162, 164, 172, 175-176, 178-182, 186, 191, 213, 234, 244-246, 308.

Спеціальна література (с/л): 16, 75, 76, 99, 100, 115, 137, 139, 155, 162, 167-168, 178-180, 184, 192, 194, 197, 200, 245, 253, 254, 262, 277, 297, 298, 310, 321, 323, 325-326, 354, 358, 365.


Лекція 9. Тема 7. Правове становище підприємств (2 год.)

1. Поняття підприємства. Характерні ознаки підприємства.

2. Види підприємств: а) за формою власності (державні, комунальні, колективні, приватні); б) залежно від участі в ньому іноземного інвестора (підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства); в) за кількісними ознаками (малі, середні, великі); г) залежно від виду діяльності (інноваційні підприємства, підприємства народних художніх промислів, будівельне підприємство та ін.).

3. Організаційно-правові форми підприємств (підприємства унітарного і корпоративного типу).


Лекція 10. Тема 7. Правове становище підприємств: підприємства державної та комунальної форми власності (2 год.)

1. Особливості правового становища окремих видів підприємств.

2. Підприємства державної форми власності: характерні ознаки. Види державних підприємств та їх організаційно-правові форми. Особливості правового становища державних комерційних підприємств та казенних підприємств.

3. Підприємства комунальної форми власності: загальна характеристика, види (комерційне та некомерційне), форми (унітарне, корпоративне).


Лекція 11. Тема 7. Правове становище підприємств: підприємства колективної та приватної власності (2 год.)

1. Підприємства колективної власності: характерні риси, види, форми.

2. Особливості правового становище виробничих кооперативів та колективних сільськогосподарських підприємств.

3. Приватні підприємства: поняття, види, форми. Особливості правового становища фермерського господарства.

4. Специфіка правового статусу орендного підприємства як суб’єкта права колективної власності, що функціонує на базі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу).

5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства.


Семінарське заняття 5. Правове становище підприємств (2 год.)

1. Поняття підприємства та його основні ознаки

2. Види та організаційно-правові форми підприємств

3. Особливості правового становища окремих видів підприємств

3.1. Правове становище державних підприємств та казенних підприємств.

3.2. Правове становище комунальних підприємств.

3.3. Підприємства колективної форми власності.

3.4. Підприємства приватної форми власності.


Завдання для самостійної роботи:

Розв’язання ситуацій1 на зразок:

Ситуація 1

Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої трудової участі кожного з них ремонтно-будівельних робіт в приватному житловому фонді. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 грн., інший – надати свою невеличку майстерню площею 10 кв.м. для облаштування офісу; решта – не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно-правової форми підприємницької організації, яка б відповідала таким ознакам:

 • відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду;

 • участь усіх учасників організації у веденні справ останньої, але при наявності виконавчого органу (директора), який міг би контролюватися обраним учасниками ревізором;

 • демократичний принцип вирішення основних питань діяльності організації за принципом: кожний учасник має лише один голос незалежно вій його майнової участі в організації;

 • розподіл чистого прибутку організації насамперед в залежності від трудової участі, а потім – майнової;

 • обмежений характер майнової відповідальності учасників організації у разі недостатності (відсутності) у останньої необхідного для покриття заборгованості майна (коштів).

Яку організаційно-правову форму підприємницької організації Ви можете порекомендувати? Обґрунтуйте свої рекомендації.


Ситуація 2

У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з правом укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.

Розв’яжіть цей спір на підставі норм чинного законодавства.

Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?

Які питання мають погоджуватися державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?


Ситуація 3

Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників ДП “Спецбуд” одну з вантажівок, закріплених за цим підприємством.

Чи правомірне таке рішення керівника ДП “Спецбуд”? Обґрунтуйте свою відповідь.


Ситуація 4

ТОВ “Автоматика” відповідно до укладеного договору отримало в оренду цілісний майновий комплекс одного із структурних підрозділів казенного підприємства “Надра”. За позовом прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням господарського суду було визнано недійсним.

Чи вправі казенне підприємство укладати договір оренди цілісного майнового комплексу його структурного підрозділу?

Яким нормативно-правовими актами регулюються відносини щодо оренди державного майна?

В чому полягає особливість майнових повноважень казенного підприємства та правового титулу його майна?


^ Приклад тестів для експрес тестування:

Тест 1

Якому виду державних підприємств (організацій) притаманні такі риси:

 • Унітарна форма.

 • Мета діяльності – отримання прибутку.

 • Предмет діяльності – виробництво продукції виробничо-технічного призначення.

 • Можливість визнання банкрутом.

 • Належність до сфери управління галузевого міністерства (відомства), що виконує функції власника майна щодо такого підприємства (організації)

Відповіді:

А) державне акціонерне товариство;

Б) казенне підприємство;

В) державне унітарне комерційне підприємство.


Тест 2.

^ Які з нижченазваних підприємств (організацій) можуть створюватися в комунальному секторі економіки:

А) унітарне комерційне підприємство;

Б) виробничий кооператив;

В) товариство з обмеженою відповідальністю;

Г) унітарне некомерційне підприємство;

Д) акціонерне товариство;

Е) фермерське господарство;

Є) господарське об’єднання.


Тест 3

^ Для якої господарської організації притаманні такі риси:

 • засновники - щонайменше 3 фізичні особи, які досягли 16-річного віку;

 • корпоративна система управління (наявність органів: загальні збори, правління, ревізійна комісія (ревізор);

 • відсутність вимог до мінімального розміру майна організації;

 • розподіл прибутку між учасниками в залежності від майнової і трудової участі в господарській діяльності організації;

 • обов’язкова трудова участь учасників у виробничо-господарській діяльності

Відповіді:

а) акціонерне товариство;

б) товариство з додатковою відповідальністю;

в) повне товариство;

г) виробничий кооператив;

д) товариство з обмеженою відповідальністю


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3, 5, 9, 120, 17, 23, 25, 40, 46, 48, 59, 67, 134, 145, 146, 162, 164, 172-173, 180, 184, 187, 191, 274, 286, 302, 309.

Спеціальна література (с/л): 12, 52, 53, 75, 77, 84, 85, 99, 184, 194, 200, 202, 205, 225, 239, 245, 262, 325-326, 361/1.


Лекція 12. Т. 8. Правове становище господарських товариств (2 год.)

1. Поняття та характерні риси господарських товариств.

2. Класифікація господарських товариств. Поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів.

3. Характерні риси персональних товариств та господарських товариств, що належать до об’єднань капіталів.


Лекція 13. Тема 8. Правове становище господарських товариств: форми господарських товариств:

1. Повне товариство.

2. Командитне товариство.

3. Акціонерне товариство.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю.

5. Товариство з додатковою відповідальністю.


Семінарське заняття 6. Тема 8. Правове становище господарських товариств (2 год.)

1. Поняття та характерні риси господарських товариств.

2. Класифікація господарських товариств.

3. Форми господарських товариств:

3.1. Повне товариство.

3.2. Командитне товариство.

3.3. Акціонерне товариство.

3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю.

3.5. Товариство з додатковою відповідальністю.

Завдання для самостійної роботи:

1. Пояснити співвідношення понять «підприємство» і «господарське товариство» з відповідним обґрунтуванням.

2. Яким чином поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів відбивається на правовому регулюванні відносин щодо створення функціонування та припинення цих видів товариств?

3. Закриті акціонерні товариства: особливість правового становища та аналіз альтернативних точок зору у науковій літературі щодо доцільності збереження такого виду акціонерного товариства в Україні.

4. Особливість правового становища державних акціонерних товариств.

5. Сучасний стан правового регулювання відносин щодо створення, функціонування та припинення господарських товариств.

6. Актуальні проблеми вдосконалення правового становища господарських товариств.

Розв’язання ситуацій1 на зразок:

Ситуація 1

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося:

 • незначними вимогами до розміру статутного фонду (капіталу);

 • незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів в його діяльності;

 • обмеженим рухом учасників;

 • можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників.

1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки?

2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?


Ситуація 2

Повне товариство “Доренко і К” у встановленому порядку було визнане банкрутом. Майна товариства не вистачило для покриття його заборгованості, яка становила 210 тис. грн. (активи товариства – всього 123 тис. грн.). Призначений господарським судом ліквідатор повідомив кредиторів про неможливість задоволення їх вимог повною мірою через відсутність майна у банкрута. Проте кредиторів таке повідомлення не задовольнило, оскільки вони вважали, що борг товариства має бути покритий повністю за рахунок майна його учасників. Своєю чергою, учасники товариства (їх було троє) погоджувалися покрити борг, що залишився непокритим вартістю активів товариства, лише частково – в межах сплачених ними часток - відповідно 50 тис. грн., 79 тис. грн. і 7500 грн.

Якими характерними рисами відрізняється повне товариство від решти господарських товариств?

В якому обсязі несуть відповідальність за зобов’язаннями ПТ: А) саме товариство, Б) його учасники?

Чи обґрунтованими є заперечення учасників товариства?

Чи можуть борги товариства на вимогу його кредиторів бути стягнені з одного учасника, який за інформацією кредиторів володіє крупним підприємством та має кілька рахунків в банках, в т.ч. іноземних?

Як має бути розв’язана ця ситуація з врахуванням вимог закону щодо обсягу та характеру відповідальності учасників ПТ?


Ситуація 3

При створенні повного товариства один з його засновників наполягав на включення до засновницького договору положення про звільнення його від обмежень на користь товариства з огляду на те, що він відмовляється від участі в управлінні справами на користь трьох інших учасників.

Як здійснюється ведення справ повного товариства?

Які обмеження на користь товариства встановлюються законом?

Чи правомірна вимога одного із засновників про звільнення його від обмежень на користь товариства з огляду на його добровільне усунення від ведення справ товариства?


Ситуація 4

При створення командитного товариства двома його засновниками (громадянином Бойко та громадянином Потапенко), перший з яких мав бути повним учасником КТ, а другий – вкладником, уклали засновницький договір КТ, в якому закріпили його назву “Командитне товариство Бойко і Потапенко” та передбачили частки учасників в складеному майні товариства: Бойко 35%, Потапенко 75%.

Яка різниця в правовому статусі повних учасників КТ та вкладників?

Чи відповідає вимогам закону положення укладеного між майбутніми повним учасником КТ та вкладником КТ засновницького договору?

Які наслідки включення імені вкладника до фірмової назви КТ?

Чи встановлює закон співвідношення між часткою (сукупною часткою) повного учасника (учасників) та вкладника (вкладників)?

Як доцільно вчинити за даної ситуації, аби процес заснування КТ відповідав вимогам закону?


Ситуація 5

За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 400 тис. гривень прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо:

розмір резервного фонду товариства сформований лише наполовину і становить 100 тис.;

статутом товариства передбачено щорічні відрахування до фондів: матеріального заохочення (в розмірі 30 тис. грн.), інноваційного (в розмірі 60 тис. грн.)?

Яка частина прибутку може бути використана на виплату дивідендів?

Який порядок виплати дивідендів?

Чи правомірним буде прийняття рішення загальними зборами АТ про спрямування всього прибутку на поповнення фондів товариства?


Ситуація 6

Акціонер закритого акціонерного товариства «Омега» продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.

Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

Дайте оцінку згаданим положенням договору про заснування ЗАТ «Омега».

В чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов’язках) акціонерів відкритого АТ та закритого АТ?

Чи відрізняються своїм правовим режимом акції ВАТ від акцій ЗАТ?


Ситуація 7

Акціонери ВАТ «Агроінвест», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, поставили перед спостережною/наглядовою радою товариства вимогу про скликання у грудні поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Спостережна/наглядова рада відмовилася виконати цю вимоги, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв’язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

Чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі?

Якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства?

Який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації?


Ситуація 8

Засновуючи товариство з додатковою відповідальністю три особи (двоє громадян і товариство з обмеженою відповідальністю) уклали договір про заснування ТДВ, в якому передбачили, що засновники-громадяни мають нести додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства у подвійному розміру до їх вкладів, а ТОВ – в потрійному – як своєрідну плату за призначення представника ТОВ директором ТДВ, який не може бути відкликаний зборами учасників ТДВ ні за яких умов.

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус ТДВ?

Які характерні ознаки притаманні ТДВ відповідно до закону?

Чи є правомірним включення до договору про заснування ТДВ вищезгаданих положень про відповідальність учасників товариства?

В якому порядку здійснюється управління ТДВ і формування його органів, в т.ч. виконавчого?

Дайте оцінки дій засновників та вищезгаданих положень укладеного ними договору.

Чи є укладений засновниками договір установчим документом ТДВ?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

В чому полягає відмінність персональних товариств від об’єднань капіталів:

А) правовому титулі майна товариства;

Б) в установчому документі товариства;

В) наявністю/відсутністю у товариства статусу юридичної особи;

Г) порядком державної реєстрації товариства.


Тест 2

^ Які з перелічених ознак не притаманні повному товариству:

А) домінування персональних елементів в товаристві;

Б) наявність органів управління в товаристві;

В) здійснення управління безпосередньо учасниками – всіма або уповноваженими;

Г) наявність в учасників товариства субсидіарної відповідальності за зобов’язаннями товариства;

Д) можливість виключення учасника з товариства у разі порушення ним своїх обов’язків перед товариством;

Е) встановлення обмежень для учасників на користь інтересів товариства.


Тест 3

^ Для якої господарської організації встановлено мінімальний розмір статутного фонду 100 мінімальних заробітних плат?

а) господарського об’єднання;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) закритого акціонерного товариства;

г) командитного товариства;

д) повного товариства.


Тест 6

^ Який мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства?

а) 1500 мінімальних заробітних плат;

б) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 625 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 1250 мінімальних заробітних плат.


Тест 7

Якій господарській організації притаманні такі ознаки?

 • добровільність створення;

 • здійснення управління безпосередньо учасниками;

 • наявність засновницького договору як єдиного установчого документу;

 • можливість підписання меморандуму як установчого документу;

 • відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу;

 • наявність двох категорій учасників - повні учасники і вкладники?

^ Варіанти відповідей:

а) виробничий кооператив;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) товариство з додатковою відповідальністю;

г) командитне товариство.


Тест 8

^ Учасники яких господарських організацій не несуть додаткової відповідальності за зобов’язаннями господарської організації, в якій беруть участь?

а) повного товариства;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) акціонерного товариства;

г) товариства з додатковою відповідальністю.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 16, 17, 25, 33, 55, 63, 123, 124, 141, 159, 160, 162, 179, 186, 193, 205-206, 240, 265, 305, 324-325, 329.

Спеціальна література (с/л): 14, 16. 42-43, 75-77, 80, 91, 111, 121, 137, 149, 155, 158, 166, 168, 178, 182, 184, 192, 223, 231, 234, 238, 245, 251, 273, 297-298, 329, 352, 358, 361, 361/1, 365, 366.


Лекція 13. Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання (учасників господарських відносин) – 2 год.

1. Індивідуальні підприємця як суб’єкти господарського права.

2. Кредитні спілки (КС) у сфері господарювання. Наявність у КС статусу фінансової установи, що надає фінансові послуги своїм членам.

3. Благодійні та інші неприбуткові організації. Форми їх участі в господарських відносинах.


Семінарське заняття 7. Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання (учасників господарських відносин) – 2 год.

1. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.

2. Кредитні спілки у сфері господарювання.

3. Благодійні та інші неприбуткові організації.

Завдання для самостійної роботи:

1. Відмінність індивідуального підприємництва від: а) найманої праці за трудовим договором; б) участі в господарській організації; в) засновництва унітарного підприємства.

2. Особливість господарської діяльності кредитної спілки порівняно з діяльністю, наприклад, підприємства у формі виробничого кооперативу.

3. Випадки, коли особисте селянське господарство діє як суб’єкт господарювання.

4. Основні засади участі благодійних та інших неприбуткових організацій в господарських відносинах.

Вирішення ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Громадянин Казахстану Коваленко П.Р., який переїхав на постійне місце проживання на батьківщину свого прадіда в с. Сорочинці Полтавської області, вирішив зареєструватися як підприємець і, сплативши реєстраційний збір у встановленому розмірі, особисто подав державному реєстратору за місцем постійного проживання реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів сімї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. Державний реєстратор відмовив Коваленку у прийнятті поданих документів, мотивуючи свою відмову відсутністю документа з попереднього місця проживання про відсутність у Коваленка судимості за корисливі злочини і застосування до нього такого виду покарання, як зайняття певними видами підприємницької діяльності.

Яким нормативно-правовим актом регулюється відносини щодо державної реєстрації фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності?

Які документи мають подаватися для державної реєстрації індивідуальних підприємців (фізичних осіб – підприємців)?

Чи правомірні дії державного реєстратора?

Як має діяти Коваленко П.Р., щоб захистити (чи реалізувати) свої права та законні інтереси?


Ситуація 2.

Городянин Мельников А.М. після досягнення пенсійного віку вирішив переїхати до села, в якому колись проживала його мати і залишила йому в спадок хату з присадибною ділянкою 25 соток, і заснувати фермерське господарство з вирощування екзотичних для України страусів та реалізації їх м’яса та яєць, які характеризуються дієтичними властивостями.

Чи має право гр-н Мельников А.М. заснувати фермерське господарство?

Яким нормативно-правовим актом визначається правовий статус фермерського господарства та порядок його створення?

Які умови є необхідними для заснування фермерського господарства?

В якому порядку здійснюється його державна реєстрація?

Чи може існувати фермерське господарство у складі однієї особи?


Ситуація 3.

Двоє громадян вирішили скористатися послугами кредитної спілки “Добробут” з метою отримання кредиту для ремонту житла, отримавши відповідну інформацію з реклами, розміщеної в потязі метрополітену.

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус кредитних спілок?

Чи мають кредитні спілки право надавати кредити будь-яким громадянам, які звертаються до них з відповідним проханням?

Яким особам і за яких умов кредитні спілки вправі надавати кредити?

За допомогою яких механізмів кредитні спілки забезпечують повернення кредитів та відсотків за користування ними?

Чи є кредитні спілки прибутковими організаціями?

За рахунок яких джерел фінансується діяльність кредитної спілки7


Ситуація 4.

Релігійна організація прийняла рішення про створення підприємства з виробництва релігійної атрибутики – як для власних потреб, так і для продажу прихожанам і всім бажаючим.

Чи закріплює законодавство спеціальні вимоги до підприємств релігійних та інших неприбуткових організацій?

В якій організаційно-правовій формі може бути створене таке підприємство?

Який правовий режим майна є, на Вашу думку, найбільш прийнятним для такого підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь.


Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Якій організації притаманні наступні ознаки:

 • Організація корпоративного типу.

 • Власник майна.

 • Основний предмет діяльності – надання фінансових послуг своїм членам.

 • Управління – за допомогою системи органів, до складу яких входить кредитний комітет.

Відповіді:

А) банк;

Б) кредитна спілка;

В) споживчий кооператив;

Д) колективне підприємство.


Тест 2

^ Яка організаційно-правова форма найбільш прийнятна для здійснення для потреб споживчого товариства підприємницької діяльності за умов: 1) збереження контролю споживчого товариства над таким суб’єктом підприємництва; 2) необтяжливої для споживчого товариства майнової участі в такому суб’єктові підприємництва; 3) відсутності субсидіарної відповідальності у споживчого товариства як засновника за зобов’язаннями створеного ним суб’єкта підприємництва?

А. Повне товариство.

Б. Виробничий кооператив.

В. Унітарне комерційне підприємство.

Г. Закрите акціонерне товариство.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 21/1, 84, 120, 129, 132, 141, 142, 306.

Спеціальна література (с/л): 32/1, 160/1, 167, 184, 192, 194, 195, 214/1, 292, 361/1.


Лекція 14. Тема 10. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень (2 год.)

1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища.

2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об’єднання.

3. Правовий статус холдингових компаній. Особливості правового становища державних холдингових компаній.


Лекція 15. Тема 10. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень (2 год.)

1. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень.

2. Господарські міністерства (інші, підпорядковані Кабінету Міністрів України органи) як органи господарського керівництва та суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

3. Організаційно-господарські повноваження Фонду державного майна України.


Семінарське заняття 8. Тема 10. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень (2 год.)

1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища.

2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об’єднання.

3. Правовий статус холдингових компаній.

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень.

5. Господарські міністерства як органи господарського керівництва.

6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ.

Завдання для самостійної роботи:

1. Характерні ознаки суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

2. Види суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

3. Державні суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

4. Особливості правового статусу державних холдингових компаній.

5. Недержавні суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

6. Поняття та види асоційованих підприємств.

Вирішення ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Будівельні підприємства, що утворилися в процесі приватизації одного будівельного тресту (1992 р.), врахувавши досвід самостійного функціонування і проблеми пошуку суміжників, вирішили створити господарське об’єднання, яке б, з одного боку, дозволяло їм координувати найбільш важливі питання основної діяльності з делегуванням відповідних повноважень об’єднанню, а, з другого боку – зберігало б за ними значний рівень самостійності.

Які види (форми) об’єднань за ступенем централізації управлінських повноважень закріплені чинним законодавством?

Яка форма (вид) об’єднання найбільш відповідає меті засновників і чому?

В якому порядку має створюватися таке об’єднання?


Ситуація 2.

Чотири промислові підприємства колективної форми власності, які відчували брак у грошових коштах на виробництво нової продукції, разом з комерційним банком утворили концерн. Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності учасників здійснює банк, представнику якого належить 51% голосів у зборах учасників об’єднання та виконавчому органі останнього. Статутом також було передбачено право банку накладати вето на вихід учасників з концерну.

Чи правомірна ця умова статуту? Обґрунтуйте свою відповідь.

До якого виду об’єднань належить зазначений концерн?

Чи передбачає закон право виходу з такого об’єднання?

Який порядок виходу учасника з добровільного об’єднання?

Чим відрізняються добровільні господарські об’єднання від державних?


Ситуація 3.

Промислові підприємства (видобувні, обробні, по виробництву комплектуючих і верстатобудівне), які забезпечували всі стадії виробництва складного устаткування, страхова компанія і акціонерний банк виступили ініціаторами створення промислово-фінансової групи, уклавши між собою Генеральну угоду щодо виробництва кінцевої продукції. За цією угодою обов’язки головного підприємства, що має діяти від імені ПФГ, покладалися на акціонерний банк. Ініціатори створення ПФГ звернулися до Міністерства економіки з відповідним обґрунтуванням створення ПФГ і очікували рішення.

Чи досить названих дій ініціаторів для створення ПФГ?

Яким умовам має відповідати ПФГ?

В якому порядку вона створюється?

Який учасник ПФГ і в якому порядку може бути визнаний його головним підприємством?

Які основні відмінності ПФГ від господарських об’єднань, що створюються відповідно до ст. 3 Закону України “Про підприємства в Україні”?


^ Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Для яких з названих господарських об’єднань обов’язковим установчим документом є статут?

а) промислово-фінансова група;

б) консорціум;

в) асоціація;

г) концерн;

д) корпорація.

Тест 2

^ Чи можна назвати асоційованими підприємствами:

А) два господарських товариства, які уклали між собою договір поставки;

Б) акціонерне товариство та його філію;

В) учасників концерну;

Г) три підприємства, які уклали між собою договір про делегування управлінських повноважень з основних питань їх діяльності одному з них;

Д) холдингову компанію та її дочірні підприємства;

Е) два унітарних підприємства, що утворилися в результаті виділення двох структурних підрозділів материнського підприємства в окремі юридичні особи.

Тест 3.

^ Які з названих рис притаманні промислово-фінансовим групам?

а) відсутність статусу юридичної особи;

б) мета створення - отримання прибутку;

в) засновники/учасники - фізичні та юридичні особи;

г) створюється на добровільних засадах, але на підставі рішення Уряду України;

д) представництво ПФГ здійснюється спеціально створеними органами ПФГ.


Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а1), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л2), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 47, 55, 58, 75, 160, 162, 164, 172, 175-176, 178, 180-182, 184, 186, 240, 249, 262-267.

Спеціальна література (с/л): 12, 47, 52, 53, 99, 100, 115, 179-180, 197, 205, 216, 238, 254, 261, 321, 325-326, 354, 361/1.

^ 4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

Контрольні запитання:

1. Які характерні ознаки, притаманні суб’єкту господарських правовідносин?

2. За якими критеріями здійснюється класифікація суб’єктів господарських правовідносин?

3. Чим відрізняється суб’єкт господарювання від суб’єкта організаційно-господарських повноважень?

4. Які категорії суб’єктів господарювання закріплені в ч. 2 ст. 55 ГК України?

5. Назвіть основні ознаки господарської організації.

6. В якому порядку створюється господарська організація?

7. В чому полягають основні обов’язки суб’єкта господарювання?

8. Чим відрізняється підприємство від інших суб’єктів господарських правовідносин?

9. За якими критеріями класифікують підприємства?

10. Які підприємства належать до категорії малих підприємств?

11. В чому полягають відмінності між підприємством-власником і підприємством-невласником?

12. Що означає поняття “асоційовані підприємства”? Чи можна класифікувати такі підприємства?

13. Назвіть характерні риси відокремленого підрозділу господарської організації.

14. Розкрийте поняття “державне комерційне підприємство”. Чим воно відрізняється від казенного підприємства?

15. Які види комунальних підприємств передбачені Господарським кодексом?

16. В чому полягає специфіка підприємств колективної власності? Чи можна їх класифікувати?

17. З якою метою створюються виробничі кооперативи? Як ця мета відбивається в особливостях правового становища виробничого кооперативу?

18. Чи може приватне підприємство створюватися юридичною особою? Обґрунтуйте свою відповідь.

19. В чому полягає універсальність організаційно-правової форми господарського товариства?

20. Які види господарських товариств Ви знаєте? За якими ознаками здійснюється класифікація господарських товариств?

21. Чим відрізняються персональні товариства від об’єднань капіталів?

22. Чи може створюватися господарське товариство однією особою?

23. Порівняйте правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і закритого акціонерного товариства, зазначивши їх спільні та відмінні риси.

24. Назвіть характерні риси державного акціонерного товариства. Якими нормативно-правовими актами визначається особливість їх правового становища?

25. Чим відрізняється фермерське господарство від селянського господарства?

26. Які суб’єкти здійснюють неприбуткову господарську діяльність?

27. В чому полягає особливість правового становища кредитної спілки?

28. Чим відрізняються суб’єкти організаційно-господарських повноважень від суб’єктів господарювання?

29. Які категорії господарських організацій належать до суб’єктів організаційно-господарських повноважень? В чому проявляється специфіка їх правового становища?

29. За наявністю яких ознак можна виділити суб’єктів організаційно-господарських повноважень?

30. Щодо яких суб’єктів організаційно-господарських повноважень містяться відповідні положення в Законі України від 21 вересня 2006 року “Про управління об'єктами державної власності”?

31. Порівняйте правове становище господарського об’єднання та промислово-фінансової групи (спільні та відмінні риси).

32. За якими критеріями можна класифікувати господарські об’єднання?

33. Чи можна назвати холдингову компанію господарським об’єднанням? Обґрунтуйте свою відповідь.

34. Які характерні ознаки притаманні холдинговій групі?

35. В чому полягає особливість правового становища господарського міністерства (відомства)?

36. Назвіть приклади організаційно-господарських повноважень Кабінету Міністрів України.


^ 4.2.3. Модульне тестування 2: складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять 4-8, розроблених викладачем, який веде семінарське заняття у відповідній групі. Правильна відповідь на тест оцінюється 1 балом (максимальна кількість балів за модульне тестування – 10 балів).


^ Змістовний модуль 3. Майнова основа господарювання та господарські зобов’язання.

Змістовний модуль 3.

залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх