Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму icon

Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму


Схожі
Робоча навчальна програма дисципліни етнограф І яукра ї н и для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни Формування документних фондів Для базового напряму 1201...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної...Загрузка...
скачать


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ / Куньч З.Й./

«31» __08__ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни Д І Л О В О Д С Т В О

Для базового напряму КУЛЬТУРА


Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

3 семестр

4 семестр

Всього

3 семестр

4 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

32

32
64Практичні заняття, год

16

32
48Модульний контроль, год

6

6
12Всього аудиторних, год.

58

74
132Самостійна робота, год

50

70
120Загальний обсяг, год

108

144
252Курсова роботаКонтрольні роботи, штЕкзамени

1

1
2Заліки

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «Культура»


Робоча навчальна програма складена:


к. філол. Наук
^ Комова М.В.

доц., к. іст. Наук
Зінкевич Р.Д.
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Історії, теорії і практики культури


Протокол № 1 від " " вересня 2008 р.


Завідувач кафедри Р.Д.Зінкевич


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № 1 від " " вересня 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Діловодство" є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення управління; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.


    1. Завдання вивчення дисципліни

^ В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

– законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління;

– правила діловодства в установах, організаціях і підприємствах України;

– основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

– уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила складання і оформлення документів;

– структуру, завдання, функції і посадовий склад робітників і служб документаційного забезпечення України;


^ Підготовлений фахівець повинен вміти:

- використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи для документаційного забезпечення управління;

- застосовувати раціональні прийоми складання та оформлення усіх видів службових документів: організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних, особових офіційних.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисципліни

Наза розділів та тем

1

Документознавство

Діловий документ

2

Ділова українська мова

Орфографія. Лексика. Морфологія. Синтаксис.


^ 2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 32 год.


№ з/п^

Найменування розділів, тем


Кіль-кість го-

дин

1

2

3

3 семестр

1 модуль

1

^ Діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності

2
Значення діловодства для забезпечення ефективності та вдосконалення управлінської діяльності. Діловодство – функція управлінської діяльності. Класифікація діловодств.
2

^ Документ – засіб реалізації функцій управлінської діяльності

2Управлінська інформація, її ознаки. Документ як матеріальний об”єкт з управлінською інформацією. Класифікація офіційно-ділових документів. З історії документування ділових офіційно-документів в Україні.

3

^ Єдина державна система діловодства

2
Єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності. Уніфікована система ОРД, загальні положення. Документи УСОРД. Методичне забезпечення ЄДСД.
4
^

Організація документообігу


4
Документобіг як рух потоків управлінської документації. Приймання вхідних документів. Попередній розгляд документів.

Реєстрація документів, загальні положення. Реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів. Форми реєстрації документів. Комп”ютеризована реєстрація документів. Розгляд документів керівниками закладів та структурних підрозділів. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.
5.

^ Документування управлінської діяльності

6
Документування управлінської діяльності як сукупність процесів фіксації управлінських дій. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів ( датування документів, індексація документів, погодження документів, засвідчення документів, адресування документів, резолюція, відмітки про проходження та виконання документів, оформлення копій документів, оформлення додатків до документів). Оформення бланків документів. Підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів. Підготування документів про відрядження. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами. Розмноження документів. Зберігання, облік та використання печаток, штампів та бланків.2 модуль
6

^ Організація контролю за виконанням документів

2
Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Терміни виконання документів. Здійснення контролю за виконанням документів.
7
^

Складання номенклатур і формування справ


4
Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. “Перелік типових документів…” як основний нормативний документ для встановлення термінів зберігання документів. Формування справ. Оперативне зберігання документів.
8
^

Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію


2
Конфіденційна інформація. Види конфіденційної інформації. Захист конфіденційної інформації. Особливості оформлення та реєстрації документів, що містять конфіденційну інформацію. Формування справ документів з грифом “КТ” та їх використання.
9

^ Підготовка справ до зберігання

4
Мета та основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. Експертиза наукової і практичної цінності документів. Оформлення справ. Складання описів справ структурних підрозділів. Складання зведених описів справ. Передавання справ до відомчого архіву.
10

^ Організація праці діловодної служби

2
Основні завдання і функції діловодної служби. Організаційна побудова діловодної служби. Принципи організації праці діловодного персоналу. Загальне керування діловодними службами. Функції керівника діловодної служби. Організація робочого місця секретаря-діловода. Умови праці секретаря-діловода. Комп”ютеризоване робоче місце секретаря-діловода.
11

^ Комп”ютеризація діловодних процесів

2
Основні засади впровадження комп”ютеризації діловодних процесів.З історії розвитку систем електронного документообігу. Особливості впровадження електронного діловодства в Україні. Правові засади впровадження електронного документообігу. Електронний документ. Організація та користування ситемами управління електронними документами. Основні вимоги до систем електронного документообігу. Організація електронного документообігу. Стандартизація електронного документообігу. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронним документообігом (СУЕД).^

Разом 32 год.
2.2. Семінари – 16 год.

3 семестр

1 модуль

1.

Діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності

2

2.

Єдина державна система діловодства

2

3.
^

Організація документообігу


2

4.

Документування управлінської діяльності


2
2 модуль
5.

Контроль за виконанням документів. Складання номенклатури і формування справ.

2

6.

Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію

2

7.

Підготовка справ до зберігання

2

8.

Організація праці діловодної служби

2

РАЗОМ: 16 год.


2.3. Самостійна робота - 50 год.

з/п

Зміст роботи

Кіль-кість годин
3 семестр


16

1.
^

Підготовка до практичних занять


2.

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/

20

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

14Перелік індивідуальних домашніх завдань:


1

Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів

10 год.

2

Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

20 год
Складання та оформлення обліково-фінансових документів

10 год.

4

Складання та оформлення господарсько-договірних документів

10 год

5

Складання та оформлення документів щодо особового складу

10 год^ Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту


«____» __________ 2008 р.


________________________


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. Розподіл балів модульних контролів (МК)


Модульний

Контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модульна оцінка

(ПК КЗ)

Прак-тичні заняття

КР

Разом балів (ПК)

1 семестр, всього

у тому числі

30

10

40

60

100

1-й МК

15

5

20

30

50

2-й МК

15

5

20

30

50


^ 3. Навчально-методичні матеріали

3.1. Література до теоретичного курсу

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – Ст.81.

2. Закон України “Про державну таємницю”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93.

3. Закон України “Про інформацію”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інструкцій про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”// Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст.1764.

5. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення.

6. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови.

7. ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.

8. ДК 010-99 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).

9. ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

10. ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

11. Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта.- К.: Вид-во "Довіра", УНВЦ "Рідна мова", 1997.- 399 с.

12. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів.-2-е вид.- К.: А.С.К., 2000.- 173 с.

13. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: Вища шк., 1987.- 351 с.

14. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посіб. - К.: МАУП,2001.- 131 с.

15. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. - К.: МАУП,2001.- 256 с.

16. Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство: Справ. пособ. – К.:Вища школа, 1988.- 320 с.


3.2. Література до практичних занять

1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - К.: Сталкер, 1997.- 349 с.

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1998.- 256 с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Либідь, 2000.- 284 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів. - Х.: Торсінг, 2001.- 384 с.

5. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. мовою. - К.: Техніка, 1992.- 399 с.

6. Паламар Л.М., Кацовець Г.М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1995.- 207 с.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посіб.- 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Либідь,1998.- 296 с.

8. Палеха Ю.І. Управлінське документування. В2 ч. / Європейський університет. – К.: Європ. ун-т, 2001-2002.

9. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П.Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. - К.: Либідь, 2002.- 240 с.

10. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1999.- 240 с.

11. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини". - К., 1995.- 316 с.

12. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - К.: Криниця, 1999.- 199 с.

13. Суд. Зразки документів ( Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практ. посіб. Упоряд. І.А. Куян. - К.: Оріяни, 2000.-172 с.

14. Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. - К.: А.С.К., 2000.- 416 с.

15. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк., 1998.- 271с.

16. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999.- 208с.

17. Палеха Ю.І. Управлінське документування. В 2 ч.: Навч. посібник. – К.: Європ. ун-т, 2001-2002.

18. Елизаветина Т.М., Денисова М.В. Делопроизводство на компьютере. – М.: Кудиц-образ, 2001. – 251 с.


4. Узгодження з іншими дисциплінами

№ з/пНазва дисципліни, з якою проводиться узгодження


Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Документознавство

Комова М.В.
2

Складання ділових документів

Комова М.В.

Скачати 163.18 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.10.2013
Розмір163.18 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх