Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009 icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”


Київ-2009


Робоча програма із дисципліни „Актуальні проблеми екологічного права”.

Укладачі:

д.ю.н.,проф. Балюк Г.І.

к.ю.н., доц. Краснова М.В.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н., ас. Марусенко Р.І.


ас. Бевз О.В.

ас. Власенко Ю.Л.

ас. Євстігнєєв А.С.

ас. Саркісова Т.Б.

ас.Суярко М.О.

ас. Третяк Т.О.

ас. Шомпол О.А.


Лектори:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна,

к.ю.н.,доц. Краснова Марія Василівна,

к.ю.н.,доц. Позняк Еліна Владиславівна,


Викладачі:

ас. Бевз Олена Володимирівна,

ас. Власенко Юлія Леонідівна

ас. Євстігнєєв Андрій Сергійович,

ас. Саркісова Тамара Борисівна,

ас. Третяк Тарас Олексійович,

ас. Суярко Микола Олексійович,

ас. Шомпол Олена Анатоліївна.


Рецензенти: д.ю.н., проф. Носік В.В., к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права

Протокол № 14

від „30” червня 2009 р.


Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 200__р.

___________________________

^ Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету


д.ю.н.Гриценко І.С.___________


Вступ

Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, правозахисній діяльності.

Навчальна дисципліна „Актуальні проблеми екологічного права” викладається студентам I курсу магістратури юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 144 годин, з них лекцій - 36 год., практичних - 36 год., самостійної роботи - 72 год. Форма підсумкового контролю - залік.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про актуальні проблеми екологічного права та шляхи їх правового регулювання.

Курс „Актуальні проблеми екологічного права” спрямований на розширення студентами-магістрами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, щодо регулювання відносин у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки громадян. В умовах інтеграції до світових процесів вирішення екологічних проблем, адаптації вітчизняного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу, гармонізації із екологічним законодавством зарубіжних країн, формування нових стратегічних засад національної екологічної політики, викладання спеціального курсу дозволить підготувати високопрофесійних фахівців, здатних брати участь в удосконаленні системи екологічного законодавства та його окремих галузей, інститутів і підінститутів, сприяти при прийнятті виважених екологічно значимих рішень, формувати ефективне застосування положень екологічного законодавства у природоохоронній, правоохоронній та правозахисній практиці.

^ Предмет навчальної дисципліни. Предметом цієї дисципліни є науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування, норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні екологічні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

^ Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: 1) положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення земельного, водного, лісового, фауністичного, гірничого, атмосфероохоронного, природно-заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки України, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про основи національної безпеки”, „Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують екологічні відносини; 2) досягнення доктрини екологічного права.ш

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов´язків суб’єктів екологічних відносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях. Повинен вміти аналізувати науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми екологічного права” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку обов​'язкових навчальних курсів вищого навчального закладу.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою студентами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших.


^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за курсом “Актуальні проблеми екологічного права” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 20, 20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на заліку (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.

^ Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр
Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Залік


Підсумкова оцінка

(залік)


Максимальна кількість балів


20 балів


20 балів


20 балів


40

балів


100 (20 + 20+ 20 +40) балів
  1. ^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на практичних заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

^ Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка

(у балах)

Оцінка (у балах) за семестр

Мінімальна

максимальна

усна відповідь

4

1*4= 4

3*4=12

доповнення відповіді

1

2*1=2

6*1=6

експрес-опитування

2

3*2=6

3*2=6

самостійна робота

3

3*3=9

3*3=9

Тестування

2

3*2=6

3*2=6

індивідуальні завдання (в т.ч. реферат )

3

1*3=3

2*3=6

модульна контрольна робота

5

3*5=15

3*5=15

Разом

20

45

60
  1. ^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль (далі – ЗМ)) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль за ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3 проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.


  1. ^ ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік (сума оцінок за результатами змістових модулів та оцінка за результатами заліку) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


^ 100-бальна шкалазараховано

За національною шкалою

90 – 100

Відмінно

85 – 89

Добре

75 – 84

65 – 74

Задовільно

60 – 64

1 – 59

не зараховано

НезадовільноПриклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу "Актуальні проблеми екологічного права”

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ3

Оцінка отримана на заліку

Підсумкова оцінка

^ Поточні оцінки,

у балах

10

15


15
35


15 (ЗМ 1) + 20 (ЗМ 2)

+ 20 (ЗМ3) +35 (залік)= 90

^ Оцінка за модульну контрольну роботу у балах

5


5

5


Всього, у балах10+5=15


15 + 5 = 20


15+5=20


^ III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


теми


Назва лекції


^ Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

^ Змістовний модуль 1. Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України

1

Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах

1
4

2

Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права України

1

2

4

3

Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні

1
6

4

Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку

2
4

5

Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні

5

3

10

6

Передумови подальшого розвитку екологічного права України

1

1

2

7

Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення

2

2

2
Модульна контрольна робота
1
^ Змістовний модуль 2. Науково-практичні проблеми становлення і розвитку природоресурсного та природоохоронного права

8

Актуальні проблеми земельного права України

1
4

9

Актуальні проблеми водного права України

2

2

2

10

Актуальні проблеми лісового права України

2

2

2

11

Актуальні проблеми фауністичного права України

2

2

4

12

Актуальні проблеми гірничого права України

2

2

2

13

Актуальні проблеми атмосфероохоронного права України

2

2

4

14

Правові проблеми охорони об’єктів ПЗФ та інших особливо охоронювальних територій України

2

1

4
^ Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 3. Науково-практичні проблеми забезпечення екобезпеки в Україні

15

Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні

2
2

16

Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів еконебезпечної діяльності

0

2

2

17

Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування

1

2

2

18

Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки

1

2

2

19

Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами

1

3

2

20

Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій

1

2

2

21

Правові проблеми становлення біоправа в Україні

1

1

2

22

Еколого-правові проблеми трансплантології та клонування

1
2

23

Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах

2

2

2
^ Модульна контрольна робота
1
Всього 114


36


36


72Загальний обсяг - 144 год., в тому числі: лекцій - 36 годин, практичних занять - 36 годин, самостійної роботи - 72 годин.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 „Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України”


Тема 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (5 год.)

^ Лекція 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (1 год.)

Наукові концепції взаємодії суспільства і природи в умовах соціально-екологічної кризи та їх вплив на формування науки екологічного права.

Генетичні засади суспільної екологічної саморегуляції у правосвідомості Українського народу.

Трансформація соціальних регуляторів взаємодії суспільства і природи. Актуальність наукового опосередкування форм взаємодії суспільства і природи та їх закріплення в сучасному екологічному праві. Формування відновлювальної (відтворювальної) форми взаємодії суспільства і природи на засадах положень Концепції сталого розвитку.

Стратегія національної екологічної політики як державно-правовий засіб оптимізації форм взаємодії суспільства і природи. Наукові засади екологічної конфліктології. Роль екологічного права у здійсненні національної екологічної політики. Механізм правового забезпечення національної екологічної політики.


^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Генеза наукових концепцій взаємодії суспільства і природи.

2. Екологічна парадигма в звичаях, традиціях та морально-етичних засадах праукраїнців та інших народів світу.

3. Антропоцентричний та біоцентричний підходи до розуміння взаємодії суспільства і природи та формування на їх засадах сучасної екологічної політики.

4. Сучасні публічно-правові (колективні) та приватно-правові (індивідуальні) імперативи взаємодії людини та довкілля на території України.


Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 11, 14, 68, 89, 144, 145, 221, 227, 273, 282, 393, 513

Додаткові джерела: 10, 17, 48, 87, 96, 115, 141, 142, 160, 218, 242, 278, 356, 358, 374, 389, 394, 424, 431, 432, 458, 467, 492, 511, 514, 516, 521

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 92, 93, 157, 203


^ Тема 2. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (7 год.)

Лекція 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (1 год.)

Науково-правові засади становлення екологічного права. Особливості предмета і метода екологічного права як основних критеріїв виділення його в окрему галузь права. Перспективи розвитку наукових підходів до предмета і методів екологічного права. Поняття екологічного права та питання його співвідношення з іншими галузями права. Комплексний характер, єдність та системність екологічного права.

Теоретичні аспекти поняття об’єктів екологічного права та їх класифікації. Суспільно-правові передумови формування обґрунтованого суб’єктного складу екологічних правовідносин. Принципи та функції екологічного права, проблеми наукового обґрунтування.

Система джерел екологічного права: класифікація, сучасний стан та перспективи розвитку. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

Поняття та розвиток природоресурсного права. Джерела природоресурсного права. Наукові підходи до питань систематизації природоохоронного права. Право екологічної безпеки: науково-правовий аспект.

Проблеми систематизації екологічного законодавства в сучасних умовах.


Практичне заняття 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (2 год.)

1. Розвиток науки екологічного права.

2. Формування наукових положень про предмет і метод екологічного права.

3. Співвідношення екологічного права з іншими галузями у системі національного права.

4. Система об’єктів екологічного права та перспективи її розширення.

5. Теоретико-правові аспекти принципів та функцій екологічного права.

6. Систематизація екологічного законодавства на сучасному етапі його розвитку.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та види джерел екологічного права України.

2. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права України.

3. Співвідношення екологічного права та законодавства України.


Рекомендована література:

Основні джерела: 30, 51, 59, 80, 177, 178, 179, 352, 392,

Додаткові джерела: 4, 33, 40, 79, 84, 104, 110, 157, 161, 162, 176, 180, 190, 195, 224, 281, 328, 333, 338, 348, 349, 351, 353, 356, 357, 378, 385, 395, 396, 409, 410, 411, 430, 454, 480, 481, 498, 499, 500, 512

Нормативно-правові акти: 1, 3-7, 39, 70, 95, 96, 157, 179, 319, 320


^ Тема 3. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні

(7 год.)

Лекція 1. Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні

(1 год.)

Поняття та загальна характеристика сучасних наукових шкіл екологічного права. Гуманістична школа екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка. Еколого-правова наукова школа Інституту держави і права ім. Корецького (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (персоналії та наукові доробки). Еколого-правова наукова школа Одеської національної юридичної академії (персоналії та наукові доробки).

Еколого-правова наукова школа Львівського національного університету ім. Івана Франка (персоналії та наукові доробки). Зарубіжна наука екологічного та природоохоронного права: основні напрями, результати та значення для вітчизняної науки екологічного права. Перспективи розвитку наукових еколого-правових досліджень.


^ Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Правове регулювання природоресурсних відносин в працях вчених –правників дореволюційного періоду.

2. Правове регулювання природоохоронних відносин в працях вчених –правників рдореволюційного періоду.

3. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в працях представників Гуманістичної школи екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка.

4. Проблеми правового регулювання використання природних ресурсів в працях представників наукової школи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

5. Проблеми природоохоронного права в працях представників наукових шкіл Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого та Одеської національної юридичної академії.


Рекомендована література:

Основні джерела: 60,17, 26, 256, 332

Додаткові джерела: 321, 364, 396

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 93, 157, 204


^ Тема 4. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (6 год.)


Лекція 1. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (2 год.)

Становлення та принципи концепції сталого розвитку. Міжнародно-правові джерела щодо сталого розвитку та його екологічної складової. Законодавче впровадження в Україні екологічної складової сталого розвитку. Міжнародно-правові напрямки співпраці України щодо реалізації екологічної складової сталого розвитку.


^ Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Історичні передумови становлення принципу сталого розвитку.

2. Сталий розвиток, як системоутворюючий принцип міжнародного екологічного права та законодавства.

3. Основні міжнародні конференції, що стосуються сталого розвитку.

4. Роль конференції ООН в Ріо-де- Жанейро (1992) та основні її положення щодо сталого розвитку.

5. Роль Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоханнесбурзі (2002р.) на шляху до подолання екологічної кризи.

6. Механізм реалізації положень міжнародних конференцій щодо сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях.


Рекомендована література:

Основні джерела: 116, 298, 299

Додаткові джерела: 407

Нормативно-правові акти: 1, 21, 14, 28, 170, 179, 311, 312, 317, 319, 323.


залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір1.64 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх