Завдання Програми розвитку психологічної служби в закладах освіти міста на період до 2012 року icon

Завдання Програми розвитку психологічної служби в закладах освіти міста на період до 2012 року


Схожі
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Концепція Програми «Освіта Авдіївки...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Міська комплексна програма «Молодь. Сім’я...
Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)" та “Тижня...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Розпорядження
Загальна характеристика роботи актуальність теми...
Програм а навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів...
Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки звіт по хід виконання районної Програми розвитку...
Серпнева конференція – 2012 Матеріал до доповіді...Загрузка...
скачать


ВСТУП


Сучасне українське суспільство переживає глибокі трансформаційні процеси в усіх сферах свого існування – в економіці, політиці, культурі, освіті, науці. Відбувається перехід до ринкової економіки, здійснюється розбудова демократичної, правової держави, громадянського суспільства.

Глобалізація економічних процесів, швидка зміна технологій, утвердження пріоритетів розвитку суспільства зумовлюють зростання ролі освіти в житті людини, пристосування її до темпів і вимог суспільно-економічного розвитку.

Основною проблемою сучасності є проблема педагогічно доцільної та неконфліктної адаптації особистості молодої людини до швидкоплинних суспільних змін, її підготовка до самостійного життя в суспільстві. Наслідками проблеми соціальної дезадаптації є низка негативних явищ:

неуспішність і неефективність навчальної діяльності;

неготовність до засвоєння навчального матеріалу;

вади в духовному, психічному, інтелектуальному і особистісному розвиткові;

деградація моральних цінностей;

різні форми девіантної і протиправної поведінки;

поширення у молодіжному середовищі наркоманії, алкоголізму, хвороб, що передаються статевим шляхом, інфікування ВІЛ, туберкульоз та ін.

^ Завдання Програми розвитку психологічної служби в закладах освіти міста на період до 2012 року:

модернізація змісту і технологій психологічного супроводу, який би відповідав сучасним освітнім пріоритетам, максимальне використання переваг сучасних педагогічних технологій;

науково-методичне і практичне забезпечення психологічної діагностики, корекційно-розвивальної та соціально-педагогічної реабілітаційної роботи, створення систем методичної підтримки в умовах психологізації навчально-виховного процесу;

спрямування організації виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної та ризикової поведінки підлітків;

досягнення необхідної професійної кваліфікації та підвищення ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів, які б дозволили їм реалізувати сучасні освітні моделі;

розвиток мережі, організаційно-правового забезпечення, розширення і вдосконалення нормативно-правової бази діяльності психологічної служби;

кадрове забезпечення;

забезпечення належних умов праці фахівців служби;

психологізація процесів управління освітньою галуззю міста.


^ Мета Програми:

визначення основних проблем і пріоритетів розвитку психологічної служби системи дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти на період до 2012 року;

підвищення ефективності соціально-психологічного забезпечення процесу реформування освіти;

здійснення психологічної експертизи освітніх інновацій, психологічної діагностики, соціально-психологічної корекції, соціальної реабілітації, психологічної просвіти та створення умов для широкого впровадження їх в навчально-виховний процес;

психологізація навчально-виховного процесу та процесу управління освітньою галуззю міста;

створення необхідних умов та матеріально-технічної бази для забезпечення повноцінної роботи психологічної служби.

^ Очікувані результати:

створення умов для поширення якісно нових підходів до психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

підвищення якості психологічного супроводу дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти;

прискорення розвитку психологічної та соціальної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

удосконалення рівня управління освітою.

^ Координатори та виконавці програми:

Кіровоградська міська рада;

управління освіти;

Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського.

Фінансування:

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на утримання закладів освіти, та за рахунок інших джерел у відповідності з чинним законодавством.
РОЗДІЛ 1

^ СУЧАСНИЙ СТАН ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ м.КІРОВОГРАДА


1.1. Аналіз діяльності психологічної служби

м.Кіровограда за 2007/2008 навчальний рік


Діяльність соціально-психологічної служби міста в загальноосвітніх навчальних закладах спрямована на гуманістичні принципи навчання та виховання, на комплексний супровід дитини від народження до дорослого життя. Пріоритетним в оцінці ефективності виховання мають бути гуманітарні критерії, насамперед, критерії благополуччя й розвитку дитини як особистості. Тому робота соціальних педагогів та практичних психологів спрямована на побудову повноцінного освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку й самозбереження, на формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базису особистісної культури, здатності жити у мінливих умовах. Соціально-психологічна служба зорієнтована на надання допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу, а також на проведення профілактичної роботи з подолання негативних тенденцій. Вони мають навчити дітей управляти собою, бути комунікативними і комунікабельними, тобто вміти адаптуватись у соціумі.

Систематична робота психологічної служби міста забезпечує своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Соціально - психологічна служба в системі освіти міста Кіровограда працює над реалізацією єдиної методичної проблеми “Удосконалення методичної роботи шляхом оптимального поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як засіб розвитку і саморозвитку творчої особистості”.

^ Основні завдання діяльності соціально-психологічної служби міста полягають у:

здійсненні організації, координації та методичному забезпеченні діяльності працівників соціально-психологічної служби закладів освіти міста;

соціально-психологічному моніторингу діяльності соціально-психологічної служби міста;

сприянні професійного зростання практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти;

вивченні та узагальненні передового досвіду практичних психологів та соціальних педагогів міста;

сприянні реалізації державних програм щодо формування навичок здорового способу життя та попередження негативних проявів серед учнів та учнівської молоді;

організації консультативно-методичної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу закладів освіти міста;

координації психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти міста;

психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми.

Зараз в закладах освіти міста працює 107 фахівців, з них: 39 соціальних педагогів, 26 практичних психологів дошкільних навчальних закладів, 42 практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів.

^ Пріоритетними напрямками розвитку психологічної служби міста на 2008-2012 роки є:

  1. Збереження та розширення мережі психологічної служби системи освіти міста згідно з потребою закладів освіти.

  2. Посилення контролю та роз’яснювальної роботи по удосконаленню організації діяльності щодо атестації фахівців психологічної служби, узагальненню досвіду роботи фахівців служби.

  3. Вдосконалення процесу експертизи діагностичного, корекційного та психотерапевтичного інструментарію практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти міста та поступове впровадження комп’ютерних діагностичних технологій в практичну діяльність закладів освіти.

  4. Оснащення кабінетів практичних психологів закладів освіти міста згідно з Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів з метою підвищення якості психологічної допомоги дітям, які постраждали від насильства та знаходяться у кризовому стані чи мають схильність до суїциду та інших форм девіантної поведінки.

  5. Привентивне виховання, основною метою якого є профілактика ВІЛ/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму та формування навичок безпечної поведінки.

За останні роки психологічною службою міста впроваджений єдиний системний підхід до психологічного супроводу цільових комплексних програм: “Обдаровані діти”, “Сприяння просвітницькій роботі ”Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя.

^ Заходи з соціально-психологічної реабілітації учнів:

конкретні психопрофілактичні і психокорекційні заняття, проведені на основі загальної та симптоматичної діагностики;

формування мотивації досягнень в навчанні та соціальних відносинах;

зняття нервово-психічного напруження, емоційних розладів, що будуть сприяти соціально-педагогічній реабілітації і більш оптимальній адаптації педагогічно занедбаного учня;

щодо охорони інтересів і прав підлітка.

^ Основні форми роботи з дітьми, учнями:

психодіагностика;

індивідуальні й групові консультації на основі психодіагностики та за запитом;

корекційні та розвиваючі заняття;

тренінги спілкування, рольової поведінки за програмою “Рівний – рівному”;

індивідуальні й групові заняття з визначення власної особистості (самопізнання, самовиховання, самоосвіта);

профілактична (випереджальні бесіди, консультації, консиліуми за участю медичних працівників, правоохоронних органів тощо).

^ Завдання в роботі з батьками:

діагностика сім’ї і сімейного виховання;

показ умов оптимального розвитку дитини;

підвищення педагогічної культури й виховної активності батьків;

ознайомлення батьків з віковою психологічною характеристикою;

розробка спільних заходів реабілітаційної та профілактичної роботи, заснованих на співпраці та взаємодії;

допомога у вирішенні шкільних та сімейних конфліктів.

Фахівці у своїй роботі впливають на діяльність учителя, адже його ставлення до проблеми зростає через знання прикладної психології і впроваджується в різних формах освітньо-виховного процесу. З усіх міждисциплінарних фахівців учитель і психолог повинні мати найближчий до взаєморозуміння понятійний апарат.

^ Завдання в роботі з педагогами:

стимулювання особистісного зростання вчителів;

зняття особистісної тривожності, емоційного перевантаження вчителя як умова адекватного сприйняття педагогічної дійсності;

розвиток сенситивності та емпатії до всіх учнів;

розвиток комунікативних якостей учителя;

розвиток рефлексивного мислення, поведінки педагогів.

Реалізація даних завдань сприятиме гуманізації і демократизації педагогічної взаємодії, взаємин між учителем, учнем, батьками і громадськістю, індивідуалізації навчання й виховання на всіх рівнях освіти; профілізації навчання і професійної підготовки, соціально-педагогічному патронажу і соціально-психологічному забезпеченню навчально-виховного процесу, підвищенню психологічної культури всіх його учасників, забезпеченню рівного доступу до знань представників різних соціальних груп, прищепленню молоді знань, умінь, навичок і ознайомлення з певними життєвими компетенціями.


^ 1.2. Умови роботи психологічної служби м. Кіровограда


В місті працює 92 заклади освіти, що потребують психологічного та соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу:

- 31 загальноосвітній навчальний заклад;

- 9 навчальних закладів нового типу;

- 1 приватна школа;

- 3 спеціальні загальноосвітні школи;

- 37 дошкільних навчальних закладів;

- 1 дитячий будинок «Барвінок»;

- 1 будинок дитини;

- 3 позашкільні заклади.

В закладах освіти міста майже повністю виконуються вимоги листа Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9 – 324 “Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів”. Психологічна служба створена лише у 85 навчальних закладах, що складає 92,3 % від загальної потреби (дефіцит складають 7 навчальних закладів, тобто 7,7 % від загальної потреби).

Через брак вільних приміщень у школах загальна площа і обладнання кабінетів шкільних психологів та соціальних педагогів у більшості випадків не відповідають сучасним вимогам Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691.

Відповідно до Положення, психологічний кабінет повинен мати два приміщення: робочий кабінет практичного психолога (площею не менше 12 кв.м.) та навчальний психологічний кабінет (площею близько 30 кв.м.). Такі кабінети в навчальних закладах міста присутні лише у 6 навчальних закладах, всі інші приміщення меншої площі, їх всього 80, що складає 86,9 % від загальної потреби. Дуже часто кабінети практичних психологів та соціальних педагогів є суміжними (в них працюють, окрім соціальних педагогів та психологів, інші спеціалісти – заступники директорів, методисти, діловоди і т.д.), що заважає проведенню ефективної індивідуальної та групової роботи.

Самостійні робочі кабінети практичних психологів створені лише у 24 навчальних закладах, що складає 25,8 % від загальної потреби (дефіцит складає 69 кабінетів, 74,2 % від загальної потреби), лише 12 кабінетів мають відповідні нормативам площі робочого кабінету, що складає 12,9 % від загальної потреби (дефіцит складає 81 кабінет, 87,1 % від загальної потреби).

Оформлення психологічного кабінету загалом відповідає рекомендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам та естетичним вимогам, більшість кабінетів забезпечують психологічний ефект, але звукову ізоляцію мають тільки 2 кабінети, 2,17 % від загальної потреби (дефіцит складає 90 кабінетів, 97,8 % від загальної потреби).


^ 1.3. Матеріально-технічна база психологічної служби м.Кіровограда


Робочі кабінети практичних психологів та соціальних педагогів укомплектовані меблями: письмовими столами, стільцями, шафами, деякі кабінети мають м'які меблі (крісла, дивани), але сейфами для збереження обліково-статистичної документації та документації для службового використання аудіо-відеокасет, дисків тощо укомплектовані тільки 2 кабінети, 2,17 % від загальної потреби (дефіцит складає 90 кабінетів, 97,8 % від загальної потреби).

Робочі кабінети практичних психологів та соціальних педагогів 12 закладів освіти мають часткову комплектацію оргтехнікою (комп'ютером, принтером, ксероксом, телевізором, аудіотехнікою з достатньою кількістю касет), що складає 13,04 % від потреб (дефіцит складає 80 навчальних закладів, 86,9 % від загальної потреби).

Канцелярським приладдям укомплектовані всі робочі кабінети практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів.

Робочі місця учнів, практичного психолога та соціального педагога обладнані відповідно до вимог наукової організації праці в навчально-психологічних кабінетах, забезпечують можливість проведення психологічних тренінгів, практикумів, розвантаження, психотерапії та психодіагностики лише в окремих навчальних закладах (у 12, що складає 13,04 %).


^ 1.4. Кадрове забезпечення психологічної служби м. Кіровограда


Психологічний супровід навчально-виховного процесу складає 64,5 ставок практичних психологів та 31,3 ставок соціальних педагогів, загальна потреба – 74,05 ставок практичних психологів та 35,25 ставок соціальних педагогів, дефіцит – 16 ставок практичних психологів та 6,25 ставок соціальних педагогів.

В дошкільних навчальних закладах потреба психологічного супроводу складає 32,25 ставок, дефіцит – 7,75 ставок.

Психологічний супровід в навчальних закладах складає:

в загальноосвітніх школах – 19,25 ставки практичного психолога та 18,8 ставки соціального педагога, дефіцит становить – 4,75 ставки практичного психолога та 3,25 ставки соціального педагога;

в навчальних закладах нового типу – 11 ставок практичного психолога та 6,5 ставки соціального педагога, дефіцит складають 0,5 ставок практичних психологів та 3 ставки соціального педагога;

в спеціальних навчальних закладах повне забезпечення соціально-психологічної служби;

в дитячих будинках – 2 ставки практичного психолога та 1 ставка соціального педагога, дефіцит – 1 ставка практичного психолога;

в позашкільних навчальних закладах – 3 ставки практичного психолога та 1 ставка соціального педагога, дефіцит складають 3 ставки практичного психолога.

Станом на жовтень 2008 року загальна кількість фахівців соціально-психологічної служби становить 114 фахівців. Із них:

спеціалістів – 81;

ІІ категорія -13;

І категорія – 8;

вища категорія – 11;

вища, психолог-методист – 1;

вища, соціальний педагог-методист – 0.

З них в декретній відпустці – 8.

практичні психологи:

загальна кількість фахівців – 77

спеціалістів – 59;

ІІ категорія -9;

І категорія – 2;

вища категорія – 6;

вища, психолог - методист – 1.

З них в декретній відпустці – 4.

соціальні педагоги:

загальна кількість фахівців – 37;

спеціалістів – 22;

ІІ категорія – 4;

І категорія – 6;

вища категорія – 5;

вища, соціальний педагог – методист – 0.

З них в декретній відпустці – 4.

Отже, існуючий на сьогодні стан психологічної та соціально-педагогічної служби дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти необхідно визнати таким, що не повністю відповідає сучасним вимогам.

Слід зазначити, що в тих закладах освіти, де можна ввести за нормативами чисельності 1,25, 1,5, 1,75 ставки, практичні психологи продовжують працювати на одну ставку, тобто додаткові 0,25, 0,5, 0,75 ставки не відкриваються.

Відбувається тенденція плинності кадрів практичних психологів у закладах освіти, що впливає на загальний кваліфікаційний рівень психологічної служби, а також на ефективність та результативність її діяльності.

Гострою постає також проблема переповненості груп дошкільних навчальних закладів, де ставка практичного психолога вираховується із кількості груп, які станом на жовтень 2008 року є переповненими. Це питання підлягає перегляду.

Викликає занепокоєння кадровий склад практичних психологів та соціальних педагогів: на цих посадах працюють фахівці з іншою освітою (за дипломом).

Зазначені недоліки свідчать про необхідність запровадження системно-цільового підходу до розвитку психологічної служби.


РОЗДІЛ 2

^ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ м. КІРОВОГРАДА


2.1. Заходи на виконання плану дій щодо реалізації концепції розвитку психологічної служби на період до 2012 року


№ п/п

Зміст заходів

Відповідальний

Термін


виконання

1

2

3

4


1.

Проведення конференцій, тематичних семінарів для працівників психологічної служби:

центр методичної та соціально-психологічної служби

постійно

-“ Творче використання педагогічної спадщини Василя Сухомлинського в практичній роботі соціальних педагогів та практичних психологів”;

серпень

2008 року

-“ Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів”;

вересень

2008 року

-“ Форми та методи роботи з обдарованими дітьми”;

жовтень

2008 року

-“ Соціально-психологічна допомога дітям трудових мігрантів”;

Листопад 2008 року

-“ Вікові кризи особистості (від 0 до 70 років)”;

грудень

2008 року

-“ Виховна та корекційна робота з дітьми соціально незахищених категорій”

березень

2008 року

2.

Проведення семінарів-практикумів, круглих столів для молодих спеціалістів соціально - психологічної служби:

центр методичної та соціально-психологічної служби

2008-2012 роки

-“ Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу”;

вересень

2008 року

-“ Професійна підготовка практичних психологів та соціальних педагогів”;

листопад 2008 року

-“ Психологічне здоров’я дітей”;

лютий

2009 року

-“ Психологічне консультування в закладах освіти”

квітень

2009 року

1

2

3

4

3.Організація та проведення батьківських форумів за участю працівників психологічної служби:

центр методичної та соціально-психологічної служби

постійно- “Здоровий спосіб життя школярів”;

2008 рік

- “Родинне виховання”;

2009 рік

- “Формування відповідальної поведінки у підлітків”;

2010 рік

- “Традиції поваги, турботи, милосердя”;

2011 рік

- “Профілактика залежної поведінки молоді”

2012 рік

4.

Висвітлення на сайті управління освіти матеріалів батьківських форумів
2008-2012 роки

5.

Використання Інтернет - технологій для удосконалення професійної компетентності та самоосвіти працівників психологічної служби
2008-2012 роки

6.

Впровадження моделей навчальної програми “Школа проти СНІДу” в загальноосвітніх навчальних закладах № 7,10, 35,

НВО “Вікторія - П”

центр методичної та соціально-психологічної служби, загальноосвітні навчальні заклади

№ 7,10, 35

НВО “Вікторія-П”

2008-2012 роки

7.Надання методично-консультативної допомоги:

2008-2012 роки


- за програмою “Яківка”, адаптованої для учнів 5-6 класів (за Програмою Міністерства освіти і науки України ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, модуль 5 “Знаємо та розуміємо свої права” );

центр методичної та соціально-психологічної служби

- психологічний супровід навчально-виховного процесу;

навчально-виховне об’єднання “Вікторія-П”
1

2

3

4
- психологічний супровід обдарованих дітей;

центр методичної та соціально-психологічної служби
- впровадження нових корекційних, розвиваючих програм;

центр методичної та соціально-психологічної служби

- профілактика дитячої злочинності, бездоглядності, безпритульності;

центр методичної та соціально-психологічної служби

- організація та проведення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів

центр методичної та соціально-психологічної служби

8.

Проведення в рамках Місячника морально-правового виховання:

центр методичної та соціально-психологічної служби, адміністрація шкіл

грудень

- міського етапу Всеукраїнського конкурсу “ Ідея соборності України: держави, власної родини, її сучасність і майбуття”;

- тижня “Профілактика шкідливих звичок”;

- заходів до Дня боротьби зі СНІДом

9.

Створення та щорічне оновлення каталогу кращого досвіду роботи працівників психологічної служби дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

центр методичної та соціально-психологічної служби

1 раз на рік

10.

Впровадження кращого досвіду діяльності працівників психологічної служби в загальноосвітніх навчальних закладах міста

центр методичної та соціально-психологічної служби

постійно

11.Проведення тренінгів з питань репродуктивного здоров’я за Програмою Міністерства освіти і науки України ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний – рівному ” серед молоді

заступник з виховної роботи, тренери, соціальний педагог, психолог
1

2

3

4
України щодо здорового способу життя”:Модуль 1. “Методика освіти “рівний-рівному”

вересень

Модуль 2. “Спілкуємось та діємо”

жовтень

Модуль 3. “Твоє життя – твій вибір”

листопад

Модуль 4. “Прояви турботу та обачливість”

грудень

Модуль 5. “Знаємо та реалізуємо свої права”

лютий

12.

Проводення консультацій з питань репродуктивного здоров’я дітей

класні керівники,

соціальні педагоги, медперсонал


1 раз на

місяць

13.

Впровадження нових форм практичної роботи батьківського лекторію

заступник з виховної роботи,

класні керівники,

соціальні педагоги, психологи,

медперсонал

постійно

14.

Залучення громадських та недержавних організацій до співпраці з психологічною службою міста

центр методичної та соціально-психологічної служби, адміністрація шкіл

постійно

15.

Залучення засобів масової інформації для висвітлення діяльності психологічної служби та масових заходів в навчальних закладах міста

центр методичної та соціально-психологічної служби, адміністрація шкіл, дошкільних навчальних закладів

2 рази на рік

16.

Проведення моніторингу ефективності інформаційно-освітньої, соціально - психологічної роботи з працівниками психологічної служби міста


центр методичної та соціально-психологічної служби


1 раз на рік
1

2

3

4

17.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з проблеми збереження здоров’я школярів

центр методичної та соціально-психологічної служби,

заступники з виховної роботи,

класні керівники,

соціальні педагоги, психологи,

медперсонал

1 раз на місяць

18.

Продовження соціально-профілактичної роботи з учнями “групи ризику”

заступники з виховної роботи,

класні керівники,

соціальні педагоги, психологи

постійно

19.

Проведення позашкільної роботи і роботи під час шкільних канікул щодо залучення дітей до проведення заходів з формування навичок здорового способу життя

заступники з виховної роботи,

керівники гуртків

постійно

22.

Проведення рейдів по виявленню молоді, яка веде асоціальний спосіб життя. Використання активних форм та методів роботи з цим контингентом

адміністрація школи

постійно

23.

Проведення моніторингів та оцінювання ефективності проведених заходів

заступники з виховної роботи

2 рази на рік^ 2.2.  Шляхи  вдосконалення  психологічного супроводу

навчально-виховного процесу


1. Започаткувати щорічне проведення конкурсу на звання “Кращий працівник психологічної служби України”, передбачивши дві номінації: “Кращий практичний психолог року”, “Соціальний педагог року”.

2. Створити належні умови роботи практичних психологів та соціальних педагогів, виділивши їм окремі кабінети та облаштувавши їхні робочі місця комп’ютерною технікою, технічними засобами, необхідними меблями та інвентарем відповідно до вимог Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691.

3. Переглянути нормативи чисельності практичних психологів дошкільних навчальних закладів у зв’язку із переповненням груп.

4. Започаткувати щорічне проведення огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет, передбачивши дві номінації:

Кращий психологічний кабінет”;

Кращий кабінет соціального педагога”;

5. Спільно з Обласним центром практичної психології і соціальної роботи розпочати науково-дослідну, експериментальну роботу над актуальними проблемами галузі.

6. Забезпечити впровадження цільових соціально-психологічних досліджень аналітичного, прогностичного, моніторингового характеру.

7. Впровадити в практику залучення практичних психологів до професійної експертизи педагогічних інновацій, методів і методик, оцінки ефективності впровадження програм і проектів.

8. Забезпечити професійну підготовку, підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів, атестацію працівників служби, проходження курсової підготовки.

9. Забезпечити планове проходження курсової підготовки та атестацію практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти.

10. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими потребами в суспільство, підвищення ефективності ранньої діагностики і відхилень у розвитку дітей та здійснення цілеспрямованої розвивально-корекційної роботи безпосередньо в навчальному закладі, де навчається дитина.


^ 2.3. Заходи щодо поліпшення стану психологічного супроводу управлінської діяльності


1. Запровадити системний підхід щодо психологічної просвіти керівників освітніх закладів.

2. Провести організаційну роботу по створенню науково-дослідної бази з проблем психології управління.

3. Започаткувати проведення науково-практичних семінарів (лекцій, практичних занять з елементами тренінгів):

для директорів шкіл, завідувачів дошкільних навчальних закладів, керівників позашкільних закладів: „Створення психологічних умов по попередженню „професійного вигорання” педагогів”, „Шляхи створення позитивного мікроклімату в учнівських та педагогічних колективах”; „Конфлікти і шляхи їх вирішення”;

для заступників директорів з навчально-виховної роботи та методистів дошкільних навчальних закладів: „Знайомство з основами психодіагностики. Врахування результатів досліджень у навчальній діяльності дітей ”, „Профілізація. Побудова навчального процесу відповідно до вимог світової практики (з урахуванням інтересів, здібностей дітей)”, „Впровадження методів креативної педагогіки в навчально-виховний процес навчального закладу”;

для заступників директорів з виховної роботи: „Девіантна поведінка. Методика виявлення та корекція”, „Застосування інтерактивних технологій в роботі з батьками”, „Своєчасне діагностування стану тривожності та суїцидальної схильності школярів. Запровадження сучасних методів роботи попередження цих явищ”.

4. Здійснювати просвітницьку роботу із представниками адміністрацій закладів освіти міста щодо дотримання нормативно-правових документів діяльності психологічної служби, виконання наказів, розпоряджень про розвиток психологічної служби.

5. Провести дослідження в загальноосвітніх закладах та узагальнити їх результати: “Психологічний мікроклімат у колективі”, “Адміністрація очима педагогів”, “Оцінка населенням якості організації навчально-виховного процесу”, “Організаційна культура освітнього закладу”, “Діагностика управлінських здібностей”, “Особливості організаційної культури та психологічного клімату освітніх закладів міста” - узагальнення досліджень, видання друкованих матеріалів.

Скачати 257.42 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.10.2013
Розмір257.42 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх