Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать

5.3. Додаткова література:


 1. ^ Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін.; НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2007. – 327 с.

 2. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави. Монографія / За ред. Задихайла Д.В. – Харків, 2006. – 256 с.

 3. Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 129 c.

 4. Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні: Монографія. – Київ – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2008. – 368 с.

 5. Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.

 6. Андрєєв Д. О. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. – 21 с.

 7. Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Моногр. – К.: Кондор, 2007. – 354 c.

 8. Атаманова Ю. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта: Монография. – Харьков, 2004. – 208 с.

 9. Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.

 10. Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: Монографія. – Харків, Видавництво «ФІНН», 2008. – 424 с.

 11. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико- правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

 12. Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 18с.

 13. Баранов О.Г. Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Нац. акад. наук України. Держ. установа "Ін-т економ. та прогнозування". -К., 2006.-20 с.

 14. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореферат…канд..юрид.наук /Київський нац.ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

 15. Бейцун І. В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

 16. Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ "Яворів"): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ Одес. нац. юрид. акад. . – О., 2005. – 21 с.

 17. Белов В. Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры).– М.: Финансы и статистика, 2001.– 256 с.

 18. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2002.- 279 с.

 19. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 20. Бєляєва А.П. Принцип свободи договору у правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

 21. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.- СПб: Юридический центр Пресс, 2002.- 282 с.

 22. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

 23. Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

 24. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. – К.: Наукова думка, 2003. – 160 с.

 25. Бобух І.М. Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.10.01/ НАН України Рада по вивч. продуктивних сил України. – К., 2003. – 21 с.

 26. Богатырев А. Г. Инвестиционное право.– М., 1992.– 272 с.

 27. Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование.– М., 1996.- 445 с.

 28. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань в цивільному праві. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

 29. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання у цивільному праві (загальні положення): навч.посібник. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.

 30. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах.- М.: Наука и техника, 1967.- 260 с.

 31. Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть?- М.: Экономист.- 1990.- 175 с.

 32. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения: Изд. 2-е испр.- М.: Статут, 1997.- 848 с.

 33. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.- М.: Статут, 2000.- 800 с.

 34. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.– М.: Статут, 2003.– 1055 с.

 35. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры в сфере транспорта.– М.: Статут, 2004.– 910 с.

 36. Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 184 с.

 37. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг: Монографія. – Івано-Франківськ, 2006. – 345 с.

 38. Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19с.

 39. Вікарчук О.І. Концесія у трансфрмаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук.08.01.01/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

 40. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.- Київ: Атіка, 2003. – 324 с.

 41. Вінник О.М. Господарське право: Навчальн.посібник. 2-е вид.змін.і доповн.). – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

 42. Вінник О.М. Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 118 – 125.

 43. Вінник О.М. Інноваційна діяльність та трансфер технологій: окремі аспекти вдосконалення правового регулювання // Актуальні питання реформування правової системи України. Зб.статей за мат-ми У Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Луцьк, 30-31 травня 2008 р.). – Луцьк, 2008. – С. 227-230.

 44. Вінник О. М. Вдосконалення правового регулювання відносин з капітального будівництва в ГК України // Держ. регул. екон. відносин: розвиток закон-ва та проблеми правозастосування у госп. спорах. Мат-ли наук.-практ. конф. (Львів, 16-17.04. 2008 р.). – Львів, 2008.. – С. 493-500.

 45. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

 46. Вінник О.М. Закон «Про акціонерні товариства»: проблеми застосування // Юридичний вісник України. – 2009. - № 45. – С. 6.

 47. Вінник О.М. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С.216-227.

 48. 80/1. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: Монографія. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008. – 512 с.

 49. Воловик О.А. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. – Луганськ, 2006. – 132 с.

 50. Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-ут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20с.

 51. Головань І.В. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.

 52. Гостюк В.І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16с.

 53. Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – К.: Оріяни, 2002. – 324 с.

 54. Грудницька С.М. Правовий статус об'єднань підприємств у промисловості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 24с.

 55. Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20с.

 56. Гарасюк О. А. Передумови та економічна доцільність формування офшорних зон в Україні. Автореферат дис. … канд. екон. наук.– К., 2001.– 19 с.

 57. Гуриненко О.М. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м. Києва): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.05.01/ Київськ. нац. екон. ун-т. -К., 2004.-17 с..

 58. Гуськова О.В. Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.01/ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004.-20 с.

 59. Гуменюк Д.О. Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Наук.-дослід. фін. ін-т при Мінфіні України. - К., 2006.-20 с.

 60. Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Ученик. – М.: ЭКСМО, 2006. – 688 с.

 61. Джуринський В.О. Правове становище господарських об’єднань в Україні. Автореферат дис…канд..юрид.наук за спец.12.00.04. – К., 2009. – 21 с.

 62. Демчак Р.Є. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні : Автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. 25.00.02/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2005. – 21 с.

 63. Демченко Н.С. Договір купівлі- продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 20с.

 64. Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових групп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За заг. ред.. М.К. Галянтича. – К., НДІ ППП АПрН України, 2005. – 176 c.

 65. Деркач Е.М. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом. Автореферат дис…канд..юрид.наук/12.00.04. – Донецьк, 2007. – С. 20.

 66. Дзіс С.А. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 16с.

 67. Договірне право. Загальна частина: Підручник / За ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 68. Договірне право. Особлива частина: Підручник / За ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 69. Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 22с.

 70. Дудін Т.М. Формування системи державної підтримки іноземного інвестування на регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ. 25.00.02/ Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. Харків. регіон. ін-т держ. управ.. -Х., 2006.-20 с.

 71. Дутов М.М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 17с.

 72. Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10.04.2002 г.– Х.: Эспада, 2002.– 751 с.

 73. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.

 74. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: Зб. законодавчих актів. За станом на 25 травня 2007 р. Офіц. вид./ Верховна рада України; Україна. Верховна Рада. – К.: Парламентське вид., 2007. – 151 с.

 75. Захарченко А.М. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – Донецьк, 2007. – 20 с.

 76. Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2007. – 327 с.

 77. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг.ред В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 78. Інноваційна діяльність в Україні: Моногр./ А.М. Гуржій, Ю.В. Каракай, З.О. Петренко та ін.; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – К., 2006. – 151 с.

 79. Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів: Моногр./ С.В. Онишко, С.О. Єгоров, Ю.М. Черненко та ін. За заг. ред. Ю.П. Доценка; Держ. податк. адмін. України. Нац. акад. держ. податк. служби України. НДІ фін. права. – К., 2006. – 195 с.

 80. Иоффе О. С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975.- 880 с.

 81. Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні: Автореф. дис. .... канд. екон. наук. 08.02.02/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006.-20 с.

 82. Кафарський В.В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання. Автореферат дис… канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.

 83. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія. – Харків: КП «Друкарня № 13», 2006. – 161 с.

 84. Кібенко О. Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно-правовий аспект). Автореферат дис… канд. юрид. наук.- Х., 2000.- 22 с.

 85. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.

 86. Колонтай С.Н. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины/ Одесск. гос. эколог. ун-т. – О., 2005. – 183 с.

 87. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) // Економіка та право. – 2006. – 2 (15). – С. 5-16.

 88. Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: Монография. – Донецк: Изд-во НОРД-ПРЕСС, ДонНУ, 2006. – 190 с.

 89. Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

 90. Корпоративне управління / За ред. проф. І.Спасибо-Фатєєвої. – Харків: «Право», 2007. – 500 с.

 91. Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).– Л.: Центр Європи, 1996.– 215 с.

 92. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні.- Львів: Центр Європи, 1999.- 244 с.

 93. Коссак В. М., Бек Ю. Б., Чабан О. М. Науково-практичний коментар до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець».– Львів, 2000.– 144 с.

 94. Коссе Д.Д. Особливості правового режиму оподаткування суб' єктів спеціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.12.00.07/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 18 с.

 95. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»., 2006. – 463 с.

 96. Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. – Харьков: Основа, 2005. – 236 с.

 97. Кравець І. Господарські об’єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 5. – С.79-81.

 98. Кравець І. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Автореферат дис…канд..юрид.наук: 12.00.04 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 16 с.

 99. Кравченко Ю. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К., Дакор, КНТ, 2008. – 664 с.

 100. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.

 101. Кравчук В.М. Припинення корпоративних відносин в господарських товариствах: Монографія. – Львів: Край, 2009. – 464 с.

 102. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 439 с.

 103. Крупа Л. В. Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження). Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Х., 2000.– 20 с.

 104. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. К.; Наукова думка, 1993.- 159 с.

 105. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: ДП»Юридичне підприємство «Аста», 2004. – 328 с.

 106. Лабин Д. К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.– М., 2001.– 380 с.

 107. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – 240 с.

 108. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

 109. Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики : Моногр./ НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк: Юго-Восток, 2005. – 220 с.

 110. Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

 111. Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 502 с.

 112. Мамутов В.К. Обеспечивать разумное госрегулирования экономики и рыночной саморегуляции // Экономика Украины. – 2006. - № 1. – С. 59-65.

 113. Марчинський В.Г. Правовий статус довірчого товариства як суб'єкта цивільно-правових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23с.

 114. Масляєва К.В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні. Автореферат дис…канд..юрид.наук: 12.00.04 /Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 20 с.

 115. Медвєдєва О.А. Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

 116. 216/1. Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії. Автореферат дис…канд.юрид.наук: 12.00.06 / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 19 с.

 117. Мерзляк А.В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект: Монографія/ Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: УАДУ, 2002. – 299 с.

 118. Мережко А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 176 с.

 119. Мережко А. А. Транснациональное торговое право.– К.: Таксон, 2002.– 464 с.

 120. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність України. Вектор розвитку: Моногр./ А.В. Гриньов, О.М. Шершенюк, С.В. Овчаренко; Харк. нац. авт.-дор. ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2008. – 206 c..

 121. Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньо-економічному договорі: Монографія. – Полтава, 2004. – 180 с.

 122. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. Монографія. – Харків, 2007. – 440 с.

 123. Мостовенко С.В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2005. – 21 с.

 124. Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах. – Харьков: Эспада, 2002. – 88 с.

 125. Нецька Л. С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 20с.

 126. Павленко І.А. Інноваційне підприємство у трансформаційній економіці України: Моногр./ Держ. вищ. навч. закл. "Київськ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 242 с.

 127. Патора-Висоцька З., Книш Д. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції: Моногр./ НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2006. – 207 с.

 128. Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

 129. Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов'язання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 20с.

 130. Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні. Автореферат дис…канд..юрид.наук. … 12.00.04. – К., 2009. – 18 с.

 131. Повар П. О. Розподіл майна між учасниками при ліквідації підприємства / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 115–123.

 132. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 133. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: Монографія. – К.: Правова єдність, 2009. – 304 с.

 134. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації. Автореферат дис…канд. юрид. наук: 12.00.04 / Погрібний Д.І. – Харків, 2008. – 20 с.

 135. Посполітак В. В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- К., 2001.- 20 с.

 136. Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Монографія / За заг. ред. Галянтича М.К. – К., 2005. – 224 с.

 137. Право власності в Україні: Навч. посіб./ О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

 138. Правове регулювання іноземних інвестицій: Підручник для студентів вищ. юрид. закладів і фак. / В.М. Коссак, В.Н. Денисов, Н.С. Кузнєцова та ін. / За ред. В. М. Коссака.– К.: Українська правнича фундація, 1999.– 174 с.

 139. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

 140. Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 636 с.

 141. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К.: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

 142. Пронська Г. В. Правове становище орендного підприємства в Україні // Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування.- К., 1996.- С. 59-76.

 143. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.

 144. Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 18 с.

 145. Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.– Изд. 2-е, испр. (2-1 завод).– М.: Статут, 2004.– 352 с.

 146. Рябота В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств. Монографія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 159 с.

 147. Сазонова Л.І. Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей : Автореф. дис. .... канд. екон. наук. 08.07.03/ Харківська нац. акад. міського господарства. – Х., 2006. – 21 с.

 148. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. З-е вид., перероб.і длопов., К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.

 149. Саніахметова Н. О. Поняття державного регулювання підприємництва // Українське комерційне право. – 2005.- № 6. – С. 10-17.

 150. Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Моногр./ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004.-163 с.

 151. Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини).- Ужгород, 2000. – 164 с.

 152. Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19 с.

 153. Сердюченко Н.Б. Управління ризиками інвестиційної діяльності будівельних організацій (на прикладі холдингової компанії " Київміськбуд "): Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.07.03/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. . – К., 2005. – 21 с.

 154. Сиволап Л.А. Іноземний капітал в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.05.01/ Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004.-20 с.

 155. Симсон О.Э. Инвестиционные и инновационные правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер: Монография. – К.: Концерн «Видавничий Дым «Ін Юре», 2005. – 416 с.

 156. Січко Д.С. Правова природа лізингу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19с.

 157. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 25с.

 158. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Монография.- Харьков: Право, 1998.- 251 с.

 159. Спасибо-Фатєєва І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).- Харків: Видавничий дім “Райдер”, 2002. – 172 с.

 160. Спекторов Ю.І. Стратегії просування іноземних компаній в Україну (на прикладі франчайзингу) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.05.01/ НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. -К., 2006.-18 с.

160/1. Справи про відшкодування шкоди в судовій практиці: навч.-метод. посіб. / [авторський колектив: А.І. Дришлюк, В.І. Дришлюк, Л.О. Єсіпова та ін. ] ; за заг.ред. В.В. Луця, наук.ред. М.К. Галянтич. – Одеса, ОДУВС, 2009. – 428 с.

160/2. Суб’єкти цивільного права/ За заг. ред. академіка прав. наук України Я.М. Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 632 с.

 1. Сухий О.О. Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2004. – 21 с.

 2. Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). Монография. – Харьков, 2004. – 255 с.

 3. Тарасенко Т. В. Державне стимулювання інноваційного підприємництва в трансформаційній економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.00.01/ Харківськ. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 16 с..

 4. Титова О. В.. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 19с.

 5. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні: Монографія. – К.: КИТ, 2005. – 216 с.

 6. Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці. – К.: Альтер-прес, Віра-В, 2002. – 430 с.

 7. Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям: Материалы международной научно-практической конференции (Харьков, 17-19 окт. 2005 г) . – Х., 2005. – 144 с.

 8. Федорчук Д.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04/ НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003.– 19 с.

 9. Фінансове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні: Моногр./ А.Я. Кузнєцова, Г.В. Возняк, О.В. Дубовик, Н.В. Тувакова; Нац. банк України. Львівськ. банківськ. ін-т. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 367 с.

 10. Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед./ А.Б. Кондрашихин и др.. – К.: Центр учеб. лит., 2008. – 373 с.

 11. Чевичалова Ж.В. Правова природа дочірнього підприємства. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – 20 с.

 12. Чертков О. Ю. Будівельно-інжинірингові фірми як основа модернізації організації будівництва: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. 05.23.08/ Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 19 с.

 13. Чучковська А.В. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20с.

 14. Шаповалова О.О. Правове забезпечення підтримки та розвитку господарювання: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 280 с.

 15. Шаповалова О.В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007. – 240 с.

 16. Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 19с.

 17. Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності повних товариств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

 18. Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ. Монографія. – Донецьк, 2006. – 257 с.

 19. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

 20. Щербина В.С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 1. – С. 111-117.

 21. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 160 с.

 22. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17с.

 23. Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис… канд. юрид. наук.- Донецьк, 2000.- 20 с.

 24. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006. – 544 с.Перелік скорочень


ЗМ – змістовний модуль.

МТ – модульне тестування.

ПРОВГД – правове регулювання окремих видів господарської діяльності


ГК України – Господарський кодекс України

ЦК України – Цивільний кодекс України


ВР України – Верховна Рада України

КМУ – Кабінет Міністрів України

НБУ – Національний банк України

АМК України – Антимонопольний комітет України

ДКПРПП України – Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДМС України – Державна митна служба України

Мінрегіонбуд – Міністерство регіонального розвитку та будівництва

МОН України – Міністерства освіти і науки України

ФДМ України – Фонд державного майна України


ВВР України – Відомості Верховної Ради України

ОВУ – Офіційний вісник України

УК – Урядовий кур’єр


СМ СССР – Совет Министров СССР

СП СССР – Собрание постановлений правительства СССРзалишити коментар
Сторінка4/4
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх