Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультету


Кафедра господарського права


Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.


ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"


Затверджено:

на засіданні кафедри

господарського права

Протокол № 2 від 19.10.2009 р.


Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

________________________________


Київ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни


„ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО”


Інвестиційне право. Робоча навчальна програма / Вінник О.М. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2009. – 56 с.


^ Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.


Лектор: д.ю.н., проф. Вінник О.М. (денне відділення)

к.ю.н., доц. Поєдинок В.В. (заочне відділення)


Викладачі: проф.. Вінник О.М.,

доц.. Поєдинок В.В.,

ас. Якимова І.І.


Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.


ПОГОДЖЕНО

з навчально-методичною комісією


Протокол № 6

від 04 грудня 2009 р.

________________________


© О.М. Вінник, 2009

З М І С Т


1. Передмова……………………………………………………………4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…….……... 5

2.1. Поточний контроль.

2.2. Модульний контроль.

2.3. Підсумковий контроль.

^ 3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Інвестиційне право»…8

4. Зміст дисципліни «Інвестиційне право» за темами………………… 10

4.1. Змістовний модуль 1………………………………………………………….. 10

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів……………………………………….10

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1………………………15

4.1.3. Модульне тестування 1…...…………………………………………….17

4.2. Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів………………………………………17

4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2………………………27

4.2.3. Модульне тестування 2…………………………………………………28

5. Література………………………………………………………………......28

5.1. Основні джерела (підручники/навчальні посібники; коментарі; довідники)……………………………………………………………………………..29

5.2. Нормативно-правові акти…………………………………………………28

5.3. Додаткова література……………………………………………………...43

6. Перелік скорочень………………..………………………………………..55


1. Передмова


Вступ. Дисципліна «Інвестиційне право» є спецкурсом для спеціальності «Правознавство» (як складова комплексної дисципліни «Правове регулювання окремих видів господарської діяльності»/ПРОВГД, що читається в І на 5 курсі денного відділення в обсязі 2 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 36 год. аудиторних занять (з них 24 лекцій, 12 семінарських занять і 36 год. самостійної роботи і завершується заліком.

^ Метою і завданнями навчальної дисципліни «Інвестиційне право» (як складової комплексної дисципліни ПРОВГД) є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів інвестиційного права (інвестування, державне регулювання інвестування, інвестиційні відносини, суб’єкти, об’єкти, зміст, методи правового регулювання інвестиційних відносин, поняття інвестиційного права, правові та економіко-правові форми інвестування тощо);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів інвестиційного законодавства та літератури з інвестиційного права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування інвестиційного законодавства; 3) розробки правових документів, що опосередковують інвестування і як такі використовуються в практичній юридичній діяльності (інвестиційні договори, установчі та внутрішні документи господарських організацій тощо).

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Інвестиційне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (на 5-му курсі) і «магістр» (2-й курс магістратури). Вивчення навчальної дисципліна «Інвестиційне право» є однією із завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з господарсько-правових дисциплін та підґрунтям для подальшого навчання в аспірантурі та/або наукової роботи над кандидатською дисертацією.

^ Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс «Інвестиційне право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять 1-4 теми, до другого – 5-9.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.


^ 2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів) та індивідуальних завдань; контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, підсумкового модульного тестування;


^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


^ Форми поточного контролю знань

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів


^ 2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції/семінарі кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.


^ 2.3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 40 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох (в першому семестрі) і трьох (в другому семестрі) модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:


І семестр

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


^ Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%

k1=0,2

20%

k2=0,2

60%

K3=0,133

100

20+20+40

Максимальна оцінка в балах

20

20

60

100

Оцінка (бали)

20

20

60

60-100

Зараховано льно


^ Шкала оцінювання


За шкалою університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

^ Оцінка за шкалою ECTS

60-100

Зараховано

3-5

D-А зараховано

35-59

не зараховано

2

^ FX не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

не зараховано

2

F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни^ 3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Інвестиційне право»
Т е м а

Лекції

(к-ть год.)

Семін.

заняття

(к-ть год.)

Самост.

робота

(к-ть год.)

^ Змістовний модуль 1. Поняття інвестиційного права, державне регулювання та правові форми інвестування

Тема 1. Поняття інвестиційного права

4

2

4

Тема 2. Державне регулювання інвестування

2

2

4

Тема 3. Корпоративна форма інвестування

4

0,8

4

Тема 4. Договірна форма інвестування

2

0,8

4

Модульне тестування 1
0,4
^ Змістовний модуль 2. Спеціальні режими інвестування

Тема 5. Інвестування у формі капітального будівництва

2

1

4

Тема 6. Інноваційне інвестування

2

1

4

Тема 7. Концесійне та спільне інвестування

2

1

4

Тема 8. Інвестування на фондовому ринку

2

1

4

Тема 9. Інші спеціальні режими інвестування

4

1,6

6

Модульне тестування 2
0,4
З а л і к


В С Ь О Г О :

24

12

38^ 4. Зміст дисципліни «Господарське право» за темами.


4.1. Змістовний модуль 1.


4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.


Тема 1(лекція). Поняття і предмет інвестиційного права (4 год).

Історія становлення правового регулювання інвестування в Україні.

Поняття та види інвестицій.

Поняття, види та форми інвестування.

Інвестиційні відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст, методи правового регулювання.
^

Інвестиційне законодавство: поняття, ознаки, система, проблеми вдосконалення.


Поняття та ознаки інвестиційно-правових норм.

Поняття інвестиційного права як підгалузі господарського права та як навчальної дисципліни.

Система спецкурсу «Інвестиційне право».

Завдання для самостійної роботи:

 • Розмежувати поняття «інвестиційна діяльність», «інвестиційні операції», інвестування».

 • Визначити суб’єктний склад інвестиційних відносин та рольові функції осіб, що беруть безпосередню та опосередковану участь в інвестуванні.

 • Охарактеризувати інвестиційне законодавство України з точки зору його адекватності сучасному стану інвестиційних відносин та визначити шляхи його вдосконалення.

 • Проаналізувати точки зору різних дослідників інвестиційних правовідносин щодо поняття та місце інвестиційного права в праві України (належність до господарського чи цивільного права, інститут чи підгалузь, наявність ознак комплексної галузі права, що потребує кодифікації?).

  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 3-5, 10, 11, 14, 16, 19-20, 23, 25, 26, 28, 32-34, 49, 62, 66, 68, 75, 84-86, 102, 119, 154, 181, 224.

  Додаткова література: 4, 21, 26, 27, 41, 51, 60, 72, 77, 87, 95, 102, 137, 139-141, 155, 180.


Семінарське заняття 1. Тема: Державне регулювання інвестування (2 год).

1. Поняття і види інвестицій.

2. Поняття, види та форми інвестування.

3. Інвестиційні правовідносини:

3.1. Поняття, ознаки та види інвестиційних правовідносин.

3.2.Учасники (суб’єкти) та об’єкти інвестування.

3.3. Методи правового регулювання інвестиційних відносин.
^

4. Інвестиційне законодавство.

4.1. Поняття, ознаки та система інвестиційного законодавства.


4.2. Поняття та ознаки інвестиційно-правових норм.

4.3.Проблеми вдосконалення інвестиційного законодавства.


Приклади тестів та задач:

Тест 1

Які категорії осіб належать до суб’єктів інвестування?


А. Мінрегіонбуд.

Б. Інвестори.

В. Виконавці.

Г. Фінансові установи, що надають кредити інвестору чи виконавцеві.


Тест 2.


Акціонерне товариство, що спеціалізується на будівельних роботах, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів придбало 25 % акцій підприємства, що виробляє будівельні матеріали і протягом останніх 4-х років постачало товариству необхідні для виконання будівельних робіт відповідно до укладених із замовниками договорів підряду на будівництво об’єктів. До якої категорії інвестування слід в цьому випадку віднести вкладення інвестицій в акції підприємства-суміжника?


А. Спільне інвестування.

Б. Інвестиційна діяльність.

В. Інвестиційна операція.

Г. Інвестування у формі капітального будівництва.


Тест 3.

До якої категорії норм належать державні будівельні норми та правила?

А. Норми-принципи.

Б. Рекомендаційні норми

В. Техніко-економічні норми.

Г. Компетенційні норми.

^

Тема 2 (лекція). Державне регулювання інвестування (2 год)Поняття та основні засади державного регулювання інвестування в Україні.

Правове забезпечення державного регулювання інвестування в Україні.

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності (нормативне регулювання; прогнозування та планування; управління інвестиційним процесом; контроль).

Органи державного регулювання у сфері інвестування.

Правові та економіко-правові засоби стимулювання інвестування: позитивне стимулювання (фінансова підтримка та її форми, гарантії захисту прав та законних інтересів інвесторів, спеціальні режими інвестування), негативне стимулювання (обмеження, заборони, вимоги до учасників інвестування, відповідальність).


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • чим зумовлено державне регулювання інвестування;

 • зміст, форми та засоби державного регулювання інвестування;

 • чим відрізняється зміст державного регулювання щодо державного та недержавного інвестування;

 • які засоби держава застосовує для заохочення інвестування і які критерії використовує для визначення суб’єктів інвестування з метою надання їм фінансової підтримки;

 • в чому полягає відмінність між позитивним та негативним стимулюванням інвестування.  Рекомендовані джерела:

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 1, 3-5, 10-12, 16, 19-20, 24, 26, 32-34, 44, 49, 53, 62, 65, 68, 72, 75, 76, 78-80, 84-88, 93, 98, 102, 107, 109, 113-117, 125, 128, 129, 139, 162-164, 166, 168, 178-180, 198, 201-206.

  Додаткова література: 41, 48, 60, 72, 88, 102, 112, 139 148, 149, 157, 160/2, 174, 175, 179-180.^

Семінарське заняття 2. Державне регулювання інвестування (2 год.)


1. Основні засади державного регулювання інвестування в Україні.

2. Правове забезпечення державного регулювання інвестування в Україні.

3. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.

4. Органи державного регулювання у сфері інвестування.

5. Система стимулювання інвестиційної діяльності.

Приклади тестів та задач:

Тест 1.

Який акт законодавства визначає основні засади державного регулювання інвестування з врахуванням його специфіки?

А. Господарський кодекс України.

Б. Цивільний кодекс України.

В. Закон «Про інвестиційну діяльність».

Г. Указ Президента України  вiд 10.11.2009 р. «Про заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні».


Тест 2.

Які з названих органів належать до спеціально уповноважених, що опікуються певною економіко-правовою формою інвестування?

А. Кабінет Міністрів України.

Б. Міністерство фінансів України.

В. Антимонопольний комітет України.

Г. Міністерство регіонального розвитку і будівництва.


Тест 3.

В чому полягає основна відмінність державного регулювання інвестуванням (1) щодо всіх його суб’єктів (незалежно від форми власності) та (2) щодо державних суб’єктів інвестування та державних інвестицій?

А. У застосуванні різних видів планування (індикативного та директивного).

Б. У відсутності нормативного регулювання щодо недержавного інвестування.

В. В наданні особливих привілеїв для державних суб’єктів інвестування.

Г. У незастосуванні до недержавних суб’єктів інвестування контролю за недотриманням встановлених вимог щодо інвестування.


^ Тема 3 (лекція). Корпоративна форма інвестування (4 год.)


Загальні засади корпоративного інвестування.

Використання окремих різновидів господарських організацій для корпоративного інвестування:

1) унітарного підприємства;

2) господарського товариства:

2.1) акціонерного товариства;

2.2) товариства з обмеженою відповідальністю;

2.3) товариства з додатковою відповідальністю;

2.4) повного товариства;

2.5) командитного товариства;

3) виробничого кооперативу;

4) господарського об’єднання;

5) промислово-фінансової групи;

6) відокремленого підрозділу (в т.ч. філії, представництва).


Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

 • в чому полягає корпоративне інвестування, на яких засадах та якими шляхами воно здійснюється;

 • які організаційно-правові форми та види господарських організацій для цього використовуються;

 • яким чином можливості та інтереси інвестора/інвесторів впливають на вибір ним організаційно-правова форми підприємства/організації для здійснення корпоративного інвестування;

 • переваги та недоліки різних видів господарських товариств при їх використання для корпоративного інвестування;

 • специфіку інвестування при створенні господарського об’єднання та найбільш інвестиційно-привабливі види об’єднань.  Рекомендовані джерела :

  Основні джерела: 1-8; ГК; ЦК; Закон «Про інвестиційну діяльність».

  Нормативні акти: 6, 29, 85, 86, 91, 92, 105, 110, 115, 122, 126, 135, 136, 139, 142, 148, 158, 172, 176, 177, 195.

  Додаткова література: 8, 15, 24, 40-42, 45-49, 54, 61, 64, 73, 85, 90, 96-98, 100, 105, 107, 110, 113, 124, 128, 130-131, 134, 136, 139, 143, 158, 160/2, 164, 166, 171, 177-179, 181, 183.залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх