Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
Тема 5.

^ Лекція 11. Правова робота щодо укладення договорів (2 год.).

 1. Порядок підписання договору, його основні реквізити, посвідчення підпису особи, що підписала договір, печаткою, значення печатки, наслідки відсутності печатки. Визначення істотних умов договору.

 2. Перевірка відповідності чинному законодавству проектів договорів, які підготовлено структурними підрозділами господарської організації.

 3. Порядок візування проектів господарських договорів, змін і доповнень до них юрисконсультом та іншими посадовими особами господарської організації. Значення службового листування з приводу їх виконання.

 4. Підготовка та подання керівництву господарської організації відповідного висновку за проектом договору у разі невідповідності договору вимогам чинного законодавства.

 5. Порядок внесення змін і доповнень до договорів, розірвання договорів.

 6. Значення, умови і порядок одностороннього розірвання договорів.

 7. Визначення в договорі штрафних санкцій, в тому числі штрафної неустойки.

 8. Значення оперативно-господарських санкцій, визначення в договорі порядку їх застосування.

 9. Складання тексту протоколу розбіжностей, відгуку за протоколом розбіжностей.


Завдання для самостійної роботи:

- Яка мета визначення істотних умов договору? Які проблеми виникають у зв’язку із недосконалістю юридичної техніки щодо визначення істотних умов договору? Проаналізуйте відповідну судову практику, обґрунтуйте власну позицію з цих питань.

- Можливість і значення встановлення в договорі порядку односторонньої зміни умов договору.

- Можливість і значення встановлення в договорі порядку одностороннього розірвання договору.

- Які посадові особи, в якому порядку і з якою метою повинні здійснювати візування проектів договорів?

- Яка роль головного бухгалтера у візуванні проектів договорів?

- Які питання повинен перевіряти юрисконсульт, аналізуючи проект договору?

- Який висновок за проектом договору повинен підготувати юрисконсульт у разі невідповідності договору вимогам чинного законодавства?

- Який існує порядок підписання договору, які його реквізити, їх призначення?

- Які можливі наслідки у разі відсутності печатки на договорі?

- У якій спосіб можуть бути внесені зміни до договору, розірвано договір?

- Які питання повинен з’ясовувати юрисконсульт, візуючи проект протоколу розбіжностей (і відповідно протокол узгодження розбіжностей)?

- Чи повинні візувати проект протоколу розбіжностей (і відповідно протокол узгодження розбіжностей) інші посадові особи підприємства і чому?

- Чи необхідно узгоджувати протокол розбіжностей (і відповідно протокол узгодження розбіжностей) з керівником господарської організації і чому?

- Підготуйте проект преамбули договору поставки, укладеного за довіреністю.

- Підготуйте протокол розбіжностей і протокол узгодження розбіжностей.

- Підготуйте специфікацію до договору поставки і прокоментуйте її значення.

- Підготуйте умову договору поставки про попередню оплату товару.

- Підготуйте лист про внесення змін до договору, про розірвання договору.

- Підготуйте угоду про внесення змін до договору поставки щодо зміни умов оплати з попередньої оплати на оплату з розстроченням платежу.

- Підготуйте угоду про доповнення договору поставки умовою про відповідальність за порушення строків поставки товару.

- Підготуйте лист на ім’я партнера про призупинення поставки товару в зв’язку із порушенням строків оплати товару.

- В чому особливості форми і змісту зовнішньоекономічного договору?

- Яке значення має зазначення в договорі місце його укладення?

- Як необхідно враховувати положення Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при визначенні строків виконання зобов’язань нерезидентом України у зовнішньоекономічних контрактах?

- Підготуйте умову зовнішньоекономічного договору про відшкодування збитків, понесених в зв’язку зі сплатою в бюджет України пені, передбаченої Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»?

- Поясніть, чим відрізняється сплата штрафних санкцій у розмірі 0, 3% від вартості неоплаченого товару за кожний день прострочення платежу, передбачених в договорі, від відшкодування збитків, понесених в зв’язку із застосуванням штрафних санкцій в аналогічному розмірі за порушення порядку розрахунків в іноземній валюті.

- Обґрунтуйте необхідність включення у зовнішньоекономічний договір для резидента України умови про відповідальність за порушення строків розрахунків в іноземній валюті.

- Складіть на ці умови протокол розбіжностей, протокол узгодження розбіжностей і доповідну записку або зауваження до проекту договору.

- Підготуйте Положення про порядок ведення договірної роботи.


Семінарське заняття 4. Правова робота щодо укладення договорів (2 год.).

 1. Поняття договірної роботи і її роль у підвищенні економічних результатів роботи господарської організації.

 2. Значення і структура локального нормативного акту з організації договірної роботи.

 3. Форми участі юридичної служби в укладенні господарських договорів.

 4. Вимоги до форми і змісту господарського договору.

 5. Порядок укладення і підписання договору, його основні реквізити і їх значення.

 6. Значення візування, порядок візування проектів господарських договорів, змін і доповнень до них юрисконсультами та іншими посадовими особами господарської орагнізації.

7. Аналіз і обговорення підготовлених до теми документів.


Тема 5.

Лекція 12. Контроль за виконанням договірних зобов’язань (2 год.).

 1. Поняття належного виконання договірних зобов’язань.

 2. Контроль за належним виконанням договірних зобов’язань

 3. Забезпечення виконання договірних зобов’язань структурними підрозділами.

 4. Роль юридичної служби у контролі за виконанням договірних зобов’язань.

 5. Значення належного оформлення виконання, невиконання, неналежного виконання договірних зобов’язань.

 6. Організація роботи по належному оформленню збитків, завданих порушенням господарських договорів.

 7. Організація реєстрації, обліку і зберігання договорів і іншої договірної документації.

 8. Аналіз договірної роботи.


Завдання для самостійної роботи:

- Поясніть, що таке належне виконання договірних зобов’язань.

- Яку систему заходів включає контроль за належним виконанням договірних зобов’язань?

- Як визначати день виконання зобов’язань по оплаті, по поставці товару, по виконанню роботи тощо?

- Які структурні підрозділи повинні здійснювати контроль за належним виконання договірних зобов’язань власних і зобов’язань своїх контрагентів?

- Яка роль юридичної служби у контролі за виконанням договірних зобов’язань?

- В чому полягає належне оформлення виконання, невиконання, неналежного виконання договірних зобов’язань, які наслідки можуть бути у разі неналежного та/або несвоєчасного оформлення виконання або невиконання договірних зобов’язань?

- Яка сторона договору зацікавлена в отриманні доказів належного виконання договірних зобов’язань?

- Підготуйте рахунок-фактуру на оплату товару (послуг), прокоментуйте його значення і порядок виставлення.

- Проаналізуйте базисні умови договору поставки Франко – перевізник і поясніть, які обов’язки покладені на покупця і продавця відповідно до цих умов.

- В чому полягає організація роботи по доведенню збитків, заподіяних порушенням господарських договорів?

- Які збитки можуть бути відшкодовані за Цивільним і Господарським кодексами?

- Що таке структуризація збитків?

- Які умови і порядок відшкодування збитків, визначення їх розміру?

- Як необхідно розраховувати розмір збитків у формі неодержаного прибутку (втраченої вигоди)?

- Назвіть, які збитки можуть виникнути у господарської організації - покупця у разі поставки йому товару неналежної якості і яким документами вони можуть бути підтверджені.

- Чи можна відшкодувати збитки, понесені продавцем в зв’язку зі сплатою ним відсотків за користування наданим йому кредитом, у разі невиконання покупцем обов’язків по оплаті товару. Які збитки і за яких умов можуть бути відшкодовані, якими доказами вони можуть бути підтверджені?

- Поясніть, з якою метою і яким чином здійснюється реєстрація, облік і зберігання договорів та іншої договірної документації.

- Який повинен бути порядок реєстрації, обліку і зберігання договорів та іншої договірної документації?

- В якому порядку повинні видаватися оригінали договірної документації?

- Поясніть, для чого здійснюється аналіз договірної роботи.

- Яким чином здійснюється аналіз договірної роботи, хто повинен брати участь у проведенні аналізу договірної роботи?

- Розкрийте, за якими напрямками необхідно аналізувати договірну роботу і які пропозиції необхідно розробляти для удосконалення договірної роботи.


Семінарське заняття 5. Контроль за виконанням договірних зобов’язань (2 год.).

 1. Організація контролю за належним виконанням договірних зобов’язань.

 2. Роль юридичної служби у контролі за виконанням договірних зобов’язань.

 3. Значення своєчасного і належного оформлення виконання, невиконання, неналежного виконання договірних зобов’язань.

 4. Поняття збитків за Господарським і Цивільним кодексами, порівняльний аналіз.

 5. Значення структуризації збитків.

 6. Організація роботи по належному і своєчасному оформленню збитків, завданих порушенням господарських договорів.

 7. Аналіз договірної роботи.

 8. Аналіз підготовлених документів до теми.


Тема 6. Організація претензійної роботи в господарській організації (2 год.).

Лекція 13. Організація претензійної роботи в господарській організації (2 год.).

 1. Значення, мета, нормативна основа досудового врегулювання господарських спорів.

 2. Значення локального нормативного акту про порядок ведення претензійно - позовної роботи в господарській організації.

 3. Особливості досудового врегулювання спорів у зовнішньоекономічних контрактах.

 4. Поняття і організація претензійної роботи.

 5. Суб’єкти претензійної роботи.

 6. Форми участі юрисконсультів у здійсненні претензійної роботи.

 7. Зміст претензійної роботи.

 8. Регламентація претензійного порядку в законодавстві.

 9. Регламентація врегулювання спорів в претензійному порядку в договорі.

 10. Правова робота по пред’явленню претензій. Підстави пред’явлення претензій. Вимоги до форми і змісту претензії. Визначення розміру претензійних вимог. Документи, що підтверджують претензію. Значення строків пред’явлення претензій.

 11. Правова робота по розгляду претензій. Порядок і строки розгляду претензій.

 12. Значення і форми участі керівників структурних підрозділів у розгляді претензій.

 13. Порядок і строки розгляду претензій.

 14. Оформлення тексту відповіді на претензію.

 15. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів.

 16. Особливості пред’явлення претензій до органів транспорту.

 17. Особливості пред’явлення претензій (рекламацій) в зв’язку із поставкою продукції неналежної якості або в неналежній кількості.

 18. Особливості пред’явлення рекламацій з якості або кількості за зовнішньоекономічними контрактами.

 19. Наслідки порушення досудового порядку врегулювання спорів.

 20. Наслідки визнання претензії.

 21. Організація реєстрації та обліку претензій отриманих та таких, що пред’являються.

 22. Аналіз претензійної роботи.


Рекомендовані джерела до тем 6 та 7

Нормативно-правові акти:

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 «Про державне мито» // ВВР. – 1993. - № 13. – Ст. 113

Статут автомобільного транспорту Української РСР, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. № 401 // ЗП УРСР. – 1969. - № 7. – Ст. 88

Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров, одобренная Госкомиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря 1990 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001400-90

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1258 «Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів» // ОВУ. – 2005. - № 52. – Стор. 385. – Ст. 3301

Рекомендації Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 р. № 2 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0002323-96

Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами, затверджений наказом Вищого арбітражного суду України, Міністерства юстиції України від 14 липня 1998 р. № 11/40/5 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - №4

Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» // ОВУ. – 1998. - № 46. – Стор. 172

Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в центральному апараті Міністерства вугільної промисловості України, затверджене наказом Міністерства вугільної промисловості України від 30 січня 2006 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=279979

Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Комітеті, затверджене наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 4 серпня 2006 р. № 313 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dkzr.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art_id=40596&cat_id=36879

Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в центральному апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України, затверджене наказом Голови Держкомтелерадіо від 10 квітня 2007 р. № 121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.21588.0

Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 27 січня 2010 р. № 20 «Про ведення договірної та претензійно-позовної роботи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.38568.2&nobreak=1

Лист Верховного суду України від 3 квітня 1997 г. № 62-97 «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ» // Бизнес. - № 39. – 29 вересня 1997 р.

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 18 вересня 1997 р. № 02-5/289 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_289800-97

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1999 р. № 02-5/223 «Про деякі питання, пов’язані із застосуванням індексу інфляції», затверджене Постановою Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_223800-99

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25 березня 2009 р. № 01-08/183 «Про Перелік питань, порушуваних господарськими судами протягом 2002-2009 років щодо застосування деяких норм процесуального права, на які Вищим господарським судом України надано відповіді в інформаційних листах» // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3 – С.83


^ Спеціальна література:

Абушенко Д.Б. Обеспечительные меры в административном судопроизводстве: практика арбитражных судов/ Д.В.Абушенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 240 с.

Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 130

Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 1 серпня 2007 р.): Наук. – практ. комент. – Видання третє. – К.: Видавництво «Юстиніан», 2009. – 872 с.

Беляневич О.А. Про відповідність предмета позову встановленим способам захисту права // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 1.

Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену. - Издание 3-е перераб. и доп. – Харьков: Эспада, 2007. – 256 с.

Власов А.А., Куксин И.Н. Адвокат в судопроизводстве. – М.: Норма, 2007. – 304 с.

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Вопросы теории и практики. – М: Статут, 2004. – 221 с.

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Верховний суд України. Застосування процесуальних норм / Упоряд.: В.В. Сердюк та ін. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008 – 832 с.

Данилов Е.П. Справочник адвоката: Защита в суде. Адвокатская и судебная практика. Комментарий законодательства. Образцы документов. Справочные материалы.- 5-е, перераб. и доп. изд-е. – М.: Право и Закон, 2001.

Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: Учебно- практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Кливер, 2003. – 208 с.

Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид коммерческой деятельности. – М.: ИКД «Зерцало – М», 2005. – 184 с.

Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 159 с.

Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА М., 2000. – 288 с.

Зейкан Я.П. Захист у господарській справі. Науково-практичний коментар. – К.: КНТ, 2010. – 536 с.

Иванов В.Н. Справочник адвоката по арбитражному процессу. – М.: Проспект, 2006. – 414 с.

Калинин В.В., Жураковский В.А. Образцы арбитражно-процессуальных документов с практическими комментариями / Калинин В.В, Жураковский В.А. – 2-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007.

Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. – М.: Статут, 2005. – 288 с.

Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров. Научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2001. – 352 с.

Матвеев И.В. Правовая природа недействительних сделок. –М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2004. – 176 с.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред. О.І Харитонової. – К.: – Істина, 2008. – 282 с.

Олійник О.Б. Судова документація: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2007. – 282 с.

Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практическое пособие / Отв. ред. А.А. Арифулин и И.В. Решетникова. – М.: Норма, 2008. – 528 с.

Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 179 с.

Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання: навч. посібник / за заг. ред. С. В. Буряка ; М-во освіти і науки України, ДПА України, Нац. ун-т ДПС України. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 800 с

Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе: сб. судеб. практики с коммент. / авт. – сост.: Н.А. Рогожин. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 512 с.

Приходько А.И. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах: актуальные вопросы судебного правоприменения. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 288 с.

Радченко М.Ю. Арбитражные споры. Справочник практикующего юриста. – М.: Палеотип, Логос, 2001. – 464 с.

Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ / Под ред. председателя Арбитражного суда Свердловской области, д.ю.н., проф.. И.В. Решетниковой. – М: Норма, 2006. – 463 с.

Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. – М.: Статут, 2005. – 572 с.

Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора / М.А. Рожкова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 416 с.

Рожкова М.А. Судебный акт и динамика обязательства. – М.: Статут, 2003. – 140 с.

Сарбаш С.В. Арбитражная практика по гражданским делам: Конспективный указатель по тексту Гражданского кодекса Российской Федерации. Т. 1. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Статут, 2006. – 653 с.

Сарбаш С.В. Арбитражная практика по гражданским делам: Конспективный указатель по тексту Гражданского кодекса Российской Федерации. Т. 2. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Статут, 2006. – 573 с.

Сергеева И.В. Арбитражный суд. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

Стольникова М.В. Практика подготовки и ведения гражданских дел. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 640 с.

Судебная экспертиза в арбитражном процессе / Антонова Е.Н. и др./ под ред. Д.В. Гончарова, И.В. Решетниковой. – М. Волтерс Клувер, 2007. – 256 с.

Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 908 с.

Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное право. – М.: Статут, 2006. – 204 с.

Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. – М.: Статут, 2007. – 313 с.

Трофимов В.Н. Недействительность сделок: сборник судебной практики с комментариями / В.Н. Трофимов. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – с. 340

Фаршатов И.А. Исковая давность. Законодательство: теория и практика. – М.: ОАО « Издательский дом «Городец», 2004.


Завдання для самостійної роботи:

- В чому полягає зміст претензійної роботи?

- Хто може виконувати претензійну роботу в господарській організації?

- Значення дотримання строків пред’явлення і строків розгляду претензії.

- Дайте загальну характеристику Рекомендаціям Мін’юсту України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації».

- Проаналізуйте додатки до Рекомендацій Мін’юсту «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації».

- Поясніть значення ведення обліку і реєстрації претензій і відзивів на претензії.

- В чому полягає правова робота по пред’явленню претензій?

- Роль юридичної служби і інших суб’єктів правової роботи у здійсненні претензійної роботи.

- В яких формах юридична служба може здійснювати претензійну роботу?

- Вимоги до оформлення претензії, зміст претензії, значення правильного визначення розміру претензійних вимог.

- Особливості пред’явлення претензій до органів транспорту.

- В яких формах мають брати участь у претензійній роботі керівники структурних підрозділів господарської організації?

- Особливості пред’явлення претензій (рекламацій) в зв’язку із поставкою продукції неналежної якості, або в зв’язку і з нестачею продукції.

- В чому полягають особливості пред’явлення претензій (рекламацій) в зв’язку із поставкою продукції неналежної якості або у зв’язку із нестачею продукції за зовнішньоекономічними контрактами?

- Правова робота з розгляду претензій.

- Порядок і строки розгляду претензії. Форми участі інших підрозділів у розгляді претензії і підготовці відповіді на неї.

- Вимоги до відзиву на претензію.

- Які правові наслідки визнання претензії?

- По яких напрямках необхідно здійснювати аналіз претензійної роботи і яка мета такого аналізу?

- Підготуйте локальний нормативний акт про претензійно-позовну роботу в господарській організації.

- Підготуйте претензію і відповідь на претензію, в тому числі викликану поставкою продукції неналежної якості та/ або нестачею продукції.

- Підготуйте розрахунок претензійних вимог.


Семінарське заняття 6. Організація претензійної робота в господарській організації (2 год.).

 1. Організація претензійної роботи в господарській організації.

 2. Значення і зміст локального нормативного акту про порядок ведення претензійно-позовної роботи.

 3. Суб’єкти претензійної роботи.

 4. Форми участі юрисконсультів у здійсненні претензійної роботи.

 5. Зміст претензійної роботи.

 6. Аналіз претензійної роботи.

 7. Аналіз і обговорення документів, підготовлених до теми.


Тема 7. Організація позовної роботи на підприємстві (8 год.).

Лекція 14. Організація позовної роботи (2 год.)

 1. Роль позовної роботи в підвищенні ефективності виробництва.

 2. Організація позовної роботи.

 3. Зміст позовної роботи.

 4. Поняття «позов». Поняття «способи захисту цивільних прав і інтересів» (ст. 16 ЦК України) і їх значення, поняття шляхів захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів (ст. 20 ГК України).

 5. Визначення предмету та підстав позову. Вимоги до форми і змісту позовної заяви.

 6. Значення судової практики для формулювання позовних вимог і удосконалення юридичної техніки.

 7. Обґрунтування розміру позовних вимог.

 8. Визначення суми боргу, розрахунок пені за прострочення виконання зобов’язання, розрахунок річних за користування грошовими коштами, розрахунок інфляційних витрат.

 9. Позовна давність, її значення і порядок обчислення позовної давності щодо стягнення основного боргу, штрафних санкцій за порушення виконання зобов’язань, відшкодування збитків.

 10. Наслідки вчинення особою дій, що свідчать про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку.

 11. Особливості позовної заяви про визнання недійсними актів.


Завдання для самостійної роботи:

- Яка роль позовної роботи в підвищенні ефективності виробництва?

- В чому полягає зміст правової роботи?

- Яке значення має правильне визначення способів захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання?

- Що таке предмет позову та підстави позову?

- Які встановлені вимоги до форми і змісту позовної заяви, які наслідки недотримання цих вимог?

- Як Ви розумієте обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються, який повинен бути в позовній заяві?

- Як в позові повинно бути зазначено законодавство, на підставі якого подається позов?

- Як можна використати судову практику для правильного формулювання позовних вимог?

- Як правильно визначити загальну суму заборгованості, якщо вона складається з різних позовних вимог?

- Чим відрізняються позовні вимоги про стягнення основного боргу, штрафних санкцій, відшкодування збитків, річних за користування чужими коштами, інфляційних витрат? Який порядок розрахунку, обґрунтування і доведення цих позовних вимог?

- Значення і порядок обчислення позовної давності щодо кожних позовних вимог. Значення перебігу позовної давності для позивача і відповідача.

- В яких випадках переривається перебіг позовної давності?

- Що таке визнання боргу, яким чином борг може бути визнаним, наслідки визнання боргу боржником?

- Яке значення має належна реєстрація і облік позовів і відзивів на позов?

- Підготуйте Положення про претензійно-позовну роботу і поясніть його призначення.

- Визначте методику розрахунку річних, інфляційних, обмеження пені за порушення виконання грошових зобов’язань двома обліковими ставками Національного Банку України, припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

- Визначте методику розрахунку штрафної неустойки, залікової неустойки.

- Підготуйте позовні заяви про відшкодування збитків, стягнення штрафних санкцій, стягнення річних за користування чужими коштами, інфляційних витрат.

- Обґрунтуйте можливість, правові підстави і розрахунок позовних вимог щодо стягнення інфляційних витрат у разі порушення зовнішньоекономічного контракту, який передбачає розрахунки в доларах США, євро.

Тема 7.

Лекція15. Участь юрисконсульта в засіданні юрисдикційного органу (2 год.).

 1. Підготовка, оформлення і направлення позовних матеріалів юрисдикційному органу. Документи, що додаються до позовної заяви.

 2. Порядок обчислення і сплати державного мита.

 3. Оформлення клопотання про забезпечення позову.

 4. Вимоги до відзиву на позовну заяву.

 5. Оформлення повноважень представника господарської організації в юрисдикційному органі.

 6. Участь юрисконсульта в засіданні юрисдикційного органу.

 7. Управління ситуацією в судовому процесі. Підготовка «лінії захисту».

 8. Докази і тактика їх доведення. Обов’язок доказування і подання доказів.

 9. Призначення судової експертизи. Визначення питань, які мають бути розв’язані судовим експертом. Значення висновків експертів для суду. Значення правового висновку для суду.

 10. Оформлення клопотань, які заявляються сторонами під час вирішення спорів.

 11. Оформлення заяви про застосування позовної давності.

 12. Подання зустрічного позову. Зустрічний позов і заперечення проти позову.

 13. Оформлення мирової угоди.

 14. Вимоги до форми і змісту рішення господарського суду, наслідки недотримання цих вимог.

Завдання для самостійної роботи:

- Що таке належне оформлення позовної заяви?

- Як необхідно оформляти додатки до позовної заяви?

- Значення належного оформлення і сплати державного мита.

- Вимоги до змісту клопотання про забезпечення позову.

- Які вимоги до довіреності на представництво в суді?

- Які існують вимоги до відзиву на позовну заяву?

- Як Ви розумієте значення управління ситуацією в судовому процесі і належну підготовку «лінії захисту»?

- Як Ви розумієте обов’язок доказування і доведення доказів, належність і допустимість доказів?

- Яке значення має своєчасне оформлення клопотань, які заявляються сторонами під час вирішення спорів?

- Яке значення має судова експертиза і як визначати питання, які мають бути розв’язані судовим експертом?

- Чим відрізняється зустрічний позов від заперечень проти позову?

- Яке значення мирової угоди?

- Які встановлені вимоги до форми і змісту рішення господарського суду і які передбачені наслідки недотримання цих вимог?

- Підготуйте належним чином оформлені позовні матеріали.

- Підготуйте зустрічний позов.

- Підготуйте мирову угоду.

Тема 7.

Лекція 16. Участь юрисконсульта в оскарженні рішень в апеляційному і касаційному порядку (4 год.).

 1. Вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

 2. Зазначення підстав для скасування або зміни рішення суду.

 3. Оформлення відзиву на апеляційну скаргу.

 4. Вимоги до форми і змісту касаційної скарги.

 5. Зазначення підстав для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду.

 6. Оформлення відзиву на касаційну скаргу.

 7. Оформлення заяви про перегляд судових рішень господарських судів, що подається до Верховного Суду України.

 8. Оформлення заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами.

 9. Значення судової практики для належного оформлення апеляційних і касаційних скарг.

 10. Порядок виконання рішення.

 11. Аналіз позовної роботи.


Завдання для самостійної роботи:

  • Який строк подання апеляційної скарги?

  • Які встановлені вимоги до форми і змісту апеляційної скарги?

  • Вимоги до відзиву на апеляційну скаргу.

  • Які існують межі перегляду справи в апеляційній інстанції.

  • Які існують підстави для скасування або зміни рішення?

  • Які встановлені вимоги до змісту постанови апеляційної інстанції?

  • Який строк подання касаційної скарги?

  • Які встановлені вимоги до форми і змісту касаційної скарги?

  • Вимоги до відзиву на касаційну скаргу.

  • Які існують межі перегляду справи в касаційній інстанції?

  • Які встановлені підстави для скасування або зміни рішення або постанови в касаційній інстанції?

  • Які встановлені вимоги до змісту постанови касаційної інстанції?

  • Які встановлені підстави для подання заяви до Верховного Суду України про перегляд судових рішень господарських судів?

  • Як може бути використана судова практика для належного оформлення апеляційних і касаційних скарг?

  • За якими напрямками доцільно здійснювати аналіз позовної роботи і в чому полягає його значення?

  • Підготуйте апеляційну скаргу, відзив на апеляційну скаргу, касаційну скаргу, відзив на касаційну скаргу, заяву про перегляд судових рішень господарських судів, що подається до Верховного Суду України.

  • Проаналізуйте рішення господарського суду на предмет дотримання вимог до рішення, встановлених ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.


Семінарське заняття 7. Позовна робота (2 год.).

 1. Зміст позовної роботи.

 2. Значення обрання належного способу захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

 3. Вимоги до форми і змісту позовної заяви.

 4. Методика розрахунку штрафних санкцій, збитків, річних, інфляційних витрат.

 5. Значення позовної давності і порядок її обчислення.

 6. Участь в засіданні юрисдикційного органу.

 7. Значення і оформлення зустрічного позову і мирової угоди.

 8. Оформлення апеляційної і касаційної скарги.

 9. Аналіз позовної роботи.

Аналіз і обговорення документів, підготовлених студентами по темі.

Аналіз конкретних судових справ та їх обговорення.

Ділова гра у вигляді засідання суду з розгляду справи.


^ Контрольні питання на іспит, залік

Поняття правової роботи. Суб’єкти правової роботи. Роль юридичної служби у виконанні правової роботи.

Характеристика Загального положення про юридичну службу 2008 року.

Організаційно-правове оформлення юридичної служби.

Правове положення працівників юридичної служби.

Права юрисконсультів.

Обов’язки юрисконсультів.

Порядок призначення і звільнення працівників юридичної служби.

Відповідальність працівників юридичної служби.

Надання юридичних послуг за договором.

Функції юридичної служби господарської організації.

Функції юридичної служби міністерства.

Правове забезпечення діяльності господарської організації.

Документи з управлінської діяльності: види, порядок оформлення.

Правова експертиза документів, що подаються на підпис керівнику господарської організації.

Порядок візування юрисконсультами проектів документів, що подаються на підпис керівнику господарської організації.

Правова робота по забезпеченню збереження майна в господарській організації.

Порядок приймання продукції і товарів за якістю і кількістю. Договірна робота в господарській організації.

Форми участі юридичної служби в укладенні господарських договорів.

Оформлення змін і доповнень до господарського договору. Контроль за належним виконанням договорів.

Оформлення належного виконання договорів.

Правова робота по відшкодуванню збитків, завданих господарській організації неналежним виконанням договорів.

Аналіз договірної роботи.

Претензійна робота в господарській організації.

Правова робота по пред’явленню претензій.

Правова робота по розгляду претензій.

Особливості пред’явлення рекламацій за якістю і кількістю із зовнішньоекономічних контрактів.

Організація обліку і реєстрації претензій.

Аналіз претензійної роботи.

Зміст позовної роботи.

Аналіз позовної роботи.

Організація обліку і реєстрації позовів.

Форма і зміст позовної заяви.

Правові підстави і порядок визначення суми заборгованості, яка складається із основного боргу, стягнення штрафних санкцій, відшкодування збитків.

Порядок обчислення позовної давності до вимог про стягнення штрафних санкцій, відшкодування збитків, до вимог у зв’язку із недоліками проданого товару.

Обчислення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань.

Оформлення документів, які додаються до позовної заяви.

Форма і зміст апеляційної скарги.

Форма і зміст касаційної скарги.

Критерії оцінювання роботи юридичної служби.

Організація роботи юридичної служби.


залишити коментар
Сторінка3/3
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх