Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
Тема 3.

Лекція 4. Документаційне забезпечення управлінської діяльності (2 год.).

 1. Значення, зміст, організація роботи юридичної служби з правовими актами.

 2. Нормативні документи, які регулюють документаційне забезпечення управлінської діяльності.

 3. Визначення поняття «документ» , функції документа, його значення при здійсненні господарської діяльності і при вирішенні спорів в судовому порядку, правові наслідки неналежного оформлення документа.

 4. Критерії класифікації службових документів.

 5. Організація діловодства на підприємствах, в установах, організаціях. Принципи, загальні правила документування управлінської діяльності.

 6. Документаційне забезпечення діяльності господарської організації. Документи в управлінській діяльності: організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні. Документи з господарської діяльності.

 7. Складання і оформлення службових документів, оформлення реквізитів на документах: датування, оформлення тексту документа.

 8. Порядок погодження, підписання, затвердження документів. Значення печатки, наслідки її відсутності.Завдання для самостійної роботи:

- В чому полягає організація роботи юридичної служби з правовим актами і її значення?

- Які функції виконує службовий документ?

- За якими критеріями відбувається класифікація службових документів?

- Які документи створюються в управлінській діяльності господарської організації і яке їх призначення?

- Що включає порядок ведення діловодства, які загальні правила документування управлінської діяльності?

- Як відбувається складання і оформлення службових документів?

- Які існують вимоги до змісту і форми службових документів?

- Яке призначення реквізитів службового документа: дати, номера, заголовку, структури, підпису тощо?

- Який порядок підписання документу, які можливості використання факсиміле при підписанні господарських документів?

- Яке значення має печатка, які наслідки можуть бути у разі відсутності печатки на договорах, на платіжних документах, на супровідних листах, на довідках, на рахунках - фактурах тощо?

- Яка роль резолюції як реквізиту? Підготуйте резолюцію керівника підприємства на наказі міністерства «Про результати перевірки правової роботи в господарській організації».

- Яке значення мають акти, які складаються під час здійснення господарської діяльності, які їх основні реквізити?

- Підготуйте Акт звірки взаєморозрахунків, дайте його оцінку як доказу по справі.

- Підготуйте Акт приймання товару за якістю і кількістю, дайте його оцінку як доказу по справі.

- Які правові наслідки можуть виникнути у разі неналежного оформлення документів?

- Як можна використати факт неналежного оформлення документу?

- Як необхідно аналізувати документ, створений в процесі господарської діяльності?

- В чому полягають особливості ділового листування за допомогою факсу, електронної пошти?

- На яких документах повинна ставитися печатка?

- Підписи яких посадових осіб повинні скріплюватися печаткою?


Тема 3.

Лекція 5. Забезпечення законності в діяльності господарської організації (2 год.).

 1. Належне оформлення копій документів, додатків до документів.

 2. Значення і особливості складання фінансових документів.

 3. Забезпечення законності правових актів, які видаються в господарській організації.

 4. Форми контролю за законністю правових актів, які видаються в господарській організації.

 5. Юридична експертиза проектів локальних нормативних актів, індивідуальних актів, порядок їх візування.

 6. Забезпечення дотримання законодавства про працю.

 7. Участь юридичної служби в підготовці проектів висновків по проектах нормативних актів, які надходять на відгук господарського органу.

 8. Напрямки вдосконалення документообігу, поняття і значення стандартизації, уніфікації, трафаретизації.


Завдання для самостійної роботи:


- Значення належного оформлення копій документів, додатків до документів, порядок підготовки додатків до документів, копій документів.

- Підготуйте завірену копію документа.

- Підготуйте довідку банку про надходження грошових коштів і позначку на документі про те, що до цього документу додається інший документ. Проаналізуйте значення такої довідки, її зміст і оформлення.

- Яке значення мають фінансові документи і в чому полягають особливості їх складання?

- В чому полягає значення і призначення документів, які створюються в процесі господарської діяльності, значення їх належного оформлення, організації діловодства?

- Які основні реквізити будь-якого документу?

- Назвіть реквізити резолюції.

- В чому полягає роль юридичної служби в забезпеченні законності в діяльності господарської організації?

- Які існують форми контролю за законністю правових актів, які видаються в господарській організації?

- Юридичну експертизу і візування проектів яких правових актів і документів доцільно здійснювати?

- Як здійснюється юридична експертиза проектів актів та інших документів?

- Які питання повинен з’ясовувати юрисконсульт, візуючи проект правового акту? Який порядок його візування?

- Підготуйте: довідку про надходження платежу за договором, рахунок на оплату товару або послуг, супровідний лист до рахунку, супровідний лист до проекту договору, візу керівника юридичної служби на документі, висновок, зауваження або доповідну записку щодо відмови від візування документу, проект наказу про звільнення з роботи працівника в зв’язку із систематичним невиконанням без поважних причин обов’язків, покладених на нього правилами внутрішнього розпорядку.

Семінарське заняття 2. Організація правового забезпечення роботи господарської організації (тема 3) (2 год.).

 1. Поняття законності і порядок її забезпечення.

 2. Система локальних нормативних актів, їх значення.

 3. Роль юридичної служби в підготовці і прийнятті локальних нормативних актів, форми участі.

 4. Підготовка проекту локального нормативного акту.

 5. Документаційне забезпечення управлінської діяльності господарської організації.

 6. Поняття документа, його значення, функції.

 7. Значення діловодства, організація діловодства.

 8. Вимоги до оформлення документів.

 9. Порядок підписання, візування документів, оформлення копій і додатків до документів.

 10. Яка існує судова практика розгляду юридичних помилок при оформленні документів.

 11. Аналіз і обговорення документів, які необхідно було підготувати при вивченні теми 3.


Змістовний модуль 2

Тема 4. Правова робота по забезпеченню збереження майна (8 год.).

Лекція 6. Правова робота по забезпеченню охорони об’єктів зосередження матеріальних цінностей (2 год.).

 1. Поняття і значення роботи по забезпеченню збереження майна.

 2. Правова робота по забезпеченню охорони об’єктів зосередження матеріальних цінностей.

 3. Правовий статус Державної служби охорони при МВС України.

 4. Правила надання послуг з охорони майна.

 5. Організація пропускного режиму.

 6. Правова робота з матеріально-відповідальними особами.


Рекомендовані джерела до всієї теми

Нормативно – правові акти:

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI // Голос України від 04.12.2010 р. - № 229 /№ 229-230/

Закон України від 22 травня 1997 р. № 283/97 – ВР «Про оприбуткування прибутку підприємств» // ВВР. – 1997. - №27. – Ст. 181

Закон України від 16 липня 1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // ВВР. – 1999. - № 40. – Ст. 365

Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408 – Ш «Про стандартизацію» // ВВР. – 2001. - № 31. – Ст. 145

Закон України від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» // ВВР. – 2006. - № 12. – Ст. 101

Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 615 у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2001 р. № «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=615-93-%EF

Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314 // ОВУ. – 2007. - № 86. – Стор. 92. – Ст. 3168

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на отримання цінностей, затверджена Наказом Міністерства Фінансів України від 16 травня 1996 р. № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0293-96

Наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0193202-96

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363 // ОВУ. – 1998. - № 8. – Стор. 283

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016 // ОВУ. – 1998. - № 38. – Стор. 81

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 р. № 90 // ОВУ. – 1998. - № 46. – Стор. 119

Наказ Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 «Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів» // ОВУ. – 2000. - № 48. – Стор. 134. – Ст. 2108

Методика визначення розмірів цін на послуги з охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економіки України від 2 березня 2001 р. № 171/51 // ОВУ. – 2001. - № 16. – Стор. 164. – Ст. 710

Правила складання актів (стаття 129 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 р. № 334 // ОВУ. – 2002. – Стор. 191. – Ст. 1345

Положення про спеціальні підрозділи міліції охорони «Титан», затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 р. № 1432 «Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан» // ОВУ. – 2004. - № 31. – Стор. 103. – Ст. 2090

Інструкція про організацію діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ від 25 листопада 2003 р. № 1433 // ОВУ. – 2004. - № 22. – Стор. 128. – Ст. 1520

Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 р. № 1098 // ОВУ. – 2004. - № 52. – Том 2. – Стор. 616. – Ст. 3468

Інструкція з організації охорони установ банків державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2005 р. № 700 // ОВУ. – 2006. - № 30. – Стор. 155. – Ст. 2163

Правила повітряних перевезень вантажів, затверджені наказом Державіаслужби від 14 березня 2006 р. №186 // ОВУ. – 2006. - № 25. – Стор. 262. – Ст. 1840

Порядок надання дозволу на списання об’єктів державної власності, що перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Держкомтелерадіо, затверджений наказом Держкомтелерадіо від 28 грудня 2007 р. № 447 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.28280.0

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 4 грудня 2009 року № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html

Типова інструкція про порядок списання майна бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 29 листопада 2010 р. № 447 // ОВУ. – 2011. - № 2. – Стор. 117 – Ст. 126

Наказ Державної податкової адміністрації України від 21 грудня 2010 р. № 969 «Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення» // ОВУ. – 2010. - № 101. – Стор. 163. – Ст. 3645

Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення» // ОВУ. – 2010. - № 101. – Стор. 173. – Ст. 3646

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66

Порядок списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, затверджено рішенням Київської міської Ради X сесії IV скликання від 19 липня 2005р. № 816/3391 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=149559&p=1


^ Спеціальна література:

Андрусь О., Кузнецов В., Пироженко О. Как заполнить первичную документацию. - Х.: Фактор, 2008. – 256 с.

Божидар Трифунов Митрович. Рекламационное право и рекламации по нарушениям контрактов: Пер. с сербского. – Москва: Издательство Божидара Митровича, 1997 г.

Борщ Н. Складской учет / Борщ Н., Пироженко О. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Х.: Фактор, 2003. – 172 с.

Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія : Підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 224 с.

Довідник експедитора. У двох книгах. Книга перша / Д. В. Зеркалов, В. Г. Кушнірчук, Ю. Й. Пероганич, В. І. Петров, Ю. Н. Приходько, П. В. Саввін. – К.: Основа, 2002. – 624 с.

Довідник експедитора. У двох книгах. Книга друга / Д. В. Зеркалов, В. Г. Кушнірчук, Ю. Й. Пероганич, В. І. Петров, Ю. Н. Приходько, П. В. Саввін. – К.: Основа, 2003. – 528 с.

Капустіна М.В. Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті: Монографія / За ред. В.О. Коновалової. – Х.: Право, 2008.

Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 182 с.

Порядок заповнення товарно-транспортних накладних. - Газета «Податки та бухгалтерський облік» від 8 липня 2004 р.

Мумінова – Савіна Г.Г. Судово – бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006.

Теньков С.О. Оформлення господарських операцій: юридичні аспекти // Вісник Вищого арбітражного суду. – 2000. – №1.


Завдання для самостійної роботи:

  • В чому полягає значення роботи по забезпеченню збереження майна?

  • Назвіть суб’єктів падання послуг з охорони об’єктів зосередження матеріальних цінностей.

  • Якими нормативним актами визначається правовий статус Державної служби охорони МВС України?

  • В чому полягають особливості надання послуг з охорони майна?

  • Які заходи включає організація пропускного режиму?

  • В чому полягає участь юрисконсультів у забезпеченні якісного складу осіб, що обслуговують матеріальні цінності?

  • З якими особами можна укладати договори про повну матеріальну відповідальність, чому законодавець обмежив цей перелік?

  • Наслідки укладання договорів про повну матеріальну відповідальність з особами (за їх згодою), які (або посади яких) не входять до відповідних переліків.

  • Дайте загальну характеристику договору про охорону банків і документів, які до нього додаються.


Тема 4.

Лекція 7. Господарський облік та основи його використання в юридичній практиці (2 год.).

 1. Види і значення обліку в господарській організації. Внутрішньогосподарський, статистичний і бухгалтерський облік в господарській організації.

 2. Мета та основні принципи бухгалтерського обліку.

 3. Поняття і значення первинних документів, вимоги до їх належного оформлення.

 4. Види первинних документів в різних галузях господарювання, вимоги до їх оформлення.


Завдання для самостійної роботи:

- Які існують види обліку в господарській організації і яке їх значення?

- Розкрийте значення бухгалтерського обліку для виконання правової роботи.

- Дайте поняття первинних документів, розкрийте їх значення.

- Дайте характеристику бланків суворої звітності.

- Чим відрізняються первинні документи від зведених документів?

- Які існують вимоги до оформлення первинних документів?

- Які наслідки неналежного оформлення первинних документів?

- Чому законодавець встановив вимогу щодо оформлення господарської операції під час її здійснення?

- Назвіть види первинних документів, які застосовуються при перевезенні вантажу залізницею, автомобільним транспортом, авіатранспортом, морським транспортом, основні їх реквізити.

- Назвіть види первинних документів, які застосовуються в будівництві. Дайте їх загальну характеристику.

- Дайте загальну характеристику платіжному дорученню, його реквізитам.

- Яку інформацію необхідно отримати зі змісту платіжного доручення?

- Проаналізуйте автомобільну товарно-транспортну накладну, її реквізити, зазначте, в скількох примірниках має заповнюватися ця накладна, поясніть, чому, поясніть, заповнення яких розділів має суттєве значення для використання її як належного доказу по справі.

- Чим відрізняється накладна господарської організації від товарно-транспортної накладної?

Тема 4.

Лекція 8. Забезпечення належного ведення складського господарства (2 год.).

 1. Значення належного ведення складського господарства.

 2. Взаємовідносини юридичної служби, бухгалтерської і фінансової служб у належному і своєчасному оформленні господарських операцій.

 3. Документальне оформлення надходження матеріалів на склад та видача їх зі складу.

 4. Значення довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей. Вимоги до їх оформлення.

 5. Порядок і строки зберігання первинних документів, порядок їх знищення.

 6. Забезпечення дотримання порядку проведення інвентаризації. Правова робота щодо стягнення дебіторської заборгованості.

 7. Правова робота щодо списання матеріальних цінностей.


Завдання для самостійної роботи:

- В чому полягає значення належного ведення складського господарства?

- В чому полягає роль юридичної служби у забезпеченні належного ведення складського господарства?

- Як здійснюється документальне оформлення надходження матеріалів на склад і видачі їх зі складу?

- Яке значення має довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, в яких випадках вона обов’язково вимагається? Розкрийте порядок її видачі і вимоги до її оформлення.

- Підготуйте довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, проаналізуйте її з точки зору оформлення і змісту.

- Назвіть наслідки видачі матеріальних цінностей без довіреності.

- Який існує порядок і строки зберігання первинних документів, наслідки їх втрати?

- В чому полягає значення інвентаризації, які її основні етапи?

- В чому полягає роль юридичної служби в забезпеченні дотримання проведення інвентаризації?

- Роль юридичної служби у стягненні дебіторської заборгованості.

- В чому полягає зміст правової роботи щодо списання матеріальних цінностей?

- Участь юридичної служби в списанні матеріальних цінностей.

Тема 4.

Лекція 9. Організація дотримання належного приймання продукції (товарів) за якістю і кількістю (2 год.).

 1. Правове регулювання забезпечення якості продукції (товару).

 2. Особливості обчислення позовної давності до вимог, що випливають з поставки товарів неналежної якості.

 3. Способи визначення якості продукції в договорі.

 4. Порядок приймання продукції (товарів) за якістю і кількістю.

 5. Особливості приймання продукції за якістю і кількістю у зовнішньоекономічних відносинах.

 6. Діяльність юридичної служби щодо відшкодування збитків, завданих господарській організації.


Завдання для самостійної роботи:

- Які нормативні акти регулюють порядок приймання продукції за якістю і кількістю?

- Які існують способи визначення вимог до якості продукції в договорі?

- В чому полягають особливості обчислення позовної давності до позовних вимог, що випливають з поставки товарів неналежної якості, чому по цих вимогах встановлена скорочена позовна давність?

- Які основні етапи приймання продукції (товарів) за якістю і кількістю?

- Можливість і наслідки одностороннього приймання продукції за якістю і кількістю.

- Дайте загальну характеристику Інструкцій П-6 і П-7.

- В чому полягають особливості приймання товару за якістю і кількістю, що імпортується і товару, який поставляється на експорт?

- Чи застосовуються в Україні Інструкції П-6 і П-7 щодо приймання товарів за договорами, укладеними між резидентами України і за зовнішньоекономічними контрактами?

- За яких умов ці Інструкції можуть застосовуватися до зовнішньоекономічних контрактів?

- Здійсніть аналіз різних актів приймання продукції за якістю і кількістю (двосторонніх, односторонніх).

- Здійсніть аналіз Актів експертизи Торгово-промислової палати України.

- Складіть умову договору про порядок приймання продукції за якістю і кількістю.

- Складіть умову зовнішньоекономічного договору про порядок приймання товару за якістю і кількістю, який експортується.

- Хто, як і коли повинен фіксувати збитки, завдані неналежним виконанням договірних зобов’язань?

- В чому полягає діяльність юридичної служби по відшкодуванню збитків, завданих господарській організації?


Семінарське заняття 3. Правова робота по забезпеченню збереження майна (2 год.)

 1. Правова робота по забезпеченню охорони об’єктів зосередження матеріальних цінностей.

 2. Господарський облік та основи його використання в юридичній практиці.

 3. Поняття, значення, види первинних документів в різних галузях господарювання, вимоги до їх оформлення.

 4. Порядок і строки зберігання первинних документів, порядок їх знищення.

 5. Значення належного ведення складського господарства.

 6. Значення довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей. Вимоги до їх оформлення.

 7. Порядок приймання продукції за якістю і кількістю.

 8. Діяльність юридичної служби щодо відшкодування збитків, завданих господарській організації.


Тема 5. Організація договірної роботи (6 год.).

Лекція 10. Господарській договір і договірна дисципліна в господарській діяльності.

 1. Поняття договірної роботи та її роль в підвищенні економічних результатів роботи господарської організації.

 2. Організація договірної роботи в господарській організації. Значення локального нормативного акту з організації договірної роботи.

 3. Роль юридичної служби в організації договірної роботи.

 4. Форми участі юридичної служби в укладенні господарських договорів.

 5. Способи укладення господарських договорів.

 6. Вибір найбільш ефективного способу встановлення договірних відносин.

 7. Вимоги до форми і змісту господарського договору.

 8. Значення істотних умов господарського договору.

 9. Підготовка зразків (бланків) договорів та їх використання.


Рекомендовані джерела до всієї теми

Нормативно-правові акти:

Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // ВВР. – 1994. - № 40. – Ст. 364

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 року №444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1056.364.2&nobreak=1

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 // ОВУ. – 2001. - №39. – Стор. 158. – Ст. 1784

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09

Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_111800-99


^ Спеціальна література:

Белов В.А. Денежные обязательства. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 237 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (заг. положення): навч. посіб. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Вопросы теории и практики. – М: Статут, 2004. – 221 с.

Гражданский кодекс РФ с постатейным приложением судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и федеральных арбитражных судов округов / сост. Н.Н. Аверченко – М.: Проспект, 2006. – 1328 с.

Гришин Д.А. Неустойка : теория, практика, законодательство. – М. : Статут, 2005. – 172 с.

Дашков Л.П., Брызгалын А.В. Коммерческий договор: от заключения до исполнения/ Сост. Л.П. Дашков, А.В. Брызгалин.- М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995. – 324 с.

Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

Ефимов А.Н. Гражданское право и налоговое законодательство: оптимизация налогообложения – К.: Юстиниан, 2007. – 232 с.

Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. – М.: Статут, 2005. – 288 с.

Карпов М.С. Гражданско – правовые меры оперативного воздействия. – М. : Статут, 2004. – 141 с.

Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти. – Львів: ОКС АРТ, 1998 р. – 252 с.

Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: Монографія. – Харків: Видавець ФО – П Вапнярчук Н.М., 2007. – 440 с.

Офіційні типові форми договорів / Уклад.: Стефанчук Р.О., Стефанчук М.О. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 640 с.

Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : монографія. – К. : Правова єдність, 2009. – 304 с.

Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: практ. посіб./ Кол. авт. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 255 с.

Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. – М.: Статут, 2005. – 635 с.

Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. – М.: Статут, 2004. – 124 с.

Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання (2004-2006) / За заг. ред. І.І. Балаклицького. – К. : Юрисконсульт, 2007. – 611 с.

Цветков И.В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия: теория и практика.- М.: Книжный мир, 2006. – 447 с.

Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.


Завдання для самостійної роботи:

- Розкрийте, в чому полягає організація договірної роботи в господарській організації.

- Які існують форми організації договірної роботи?

- Назвіть форми участі юрисконсультів в організації договірної роботи.

- Розкрийте значення локального нормативного акту щодо ведення договірної роботи в господарській організації.

- Які існують способи укладення договорів?

- В яких випадках допускається укладення договорів у спрощений спосіб?

- Які проблеми можуть виникнути у разі укладення договорів по факсу і за допомогою електронних засобів зв’язку?

- Які встановлені вимоги до форми господарського договору і його змісту, наслідки недотримання цих вимог?

- Значення і підготовка зразків, бланків договорів та іншої договірної документації.

- Який порядок розробки і прийняття зразків, бланків договорів та іншої договірної документації?

- Які посадові особи повинні брати участь у обговоренні таких зразків і чому, як ці документи повинні вводитися в дію.

залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх