Робоча програма навчальної дисципліни \"релігієзнавство\" для студентів денної форми навчання спеціальностей icon

Робоча програма навчальної дисципліни "релігієзнавство" для студентів денної форми навчання спеціальностей


Схожі
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література І література...
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Робоча програма...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Зміст
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор-? Декан?

______________________


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"РЕЛІГІЄЗНАВСТВО"

для студентів денної форми навчання

спеціальностей:

«Географія та біологія», «Географія та фізична культура», «Фізичне виховання», «Історія», «Музика і РМВЗ», «Музика і художня культура», «Музика і хореографія», «Менеджмент», «Українська мова і література, «Мова і література»


Мелітополь, 2011

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. Робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальностей: «Географія та біологія», «Географія та фізична культура», «Фізичне виховання», «Історія», «Музика і РМВЗ», «Музика і художня культура», «Музика і хореографія», «Менеджмент», «Українська мова і література, «Мова і література». – МДПУ, 2011. – 142 с.


Укладач:

к. філол. н., доцент Будько М.В


Ухвалено на засіданні

кафедри філософії

протокол № 1

від ”31” серпня 2011 р.

Зав.кафедри________________

к.філос.н., доцент А. М. Землянський.


Вступ


Духовне відродження українського суспільства значною мірою залежить від глибини теоретичного осмислення явищ і процесів дійсності в усій їх багатогранності, повноті реальних суперечностей і визначальних тенденцій. Рівною мірою це стосується функціонуючої конкретної духовної реальності - релігії як специфічного способу відображення дійсності з допомогою ідей, поглядів, уявлень, почуттів, переживань, нагромаджених людством у процесі історичного розвитку і таких, що реалізовані у відповідному способі життя.

Знання релігії як духовного феномену є невід'ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді - майбутньої еліти держави, що у контексті з іншими гуманітарними знаннями формують духовну культуру, світоглядні орієнтири, духовні інтереси й цінності молодих людей. Набуттю знань із сфери релігії сприяє курс релігієзнавства.

Викладання і засвоєння курсу "Релігієзнавство" є важливим внеском у гуманітаризацію освіти.

Предметом вивчення дисципліни „Релігієзнавство” є своєрідність вияву релігійного феномена; механізм його дії на індивідуальному та суспільному рівнях буття; особливості його функціонування в історії суспільства; точки дотику й шляхи взаємодії з іншими сферами культури – мораллю, мистецтвом, наукою тощо.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Релігієзнавство” вивчається в циклі дисциплін гуманітарної підготовки: після вивчення філософії, паралельно з культурологією, передує вивченню етики та естетики.

Курс „Релігієзнавство” передбачає знайомство студентів з історичними типами релігій, їх ролі в духовному житті народів та формуванні національних культур, розуміння релігійного світогляду як основи кожної культури та її значення в соціокультурному просторі.

Метою вивчення курсу „Релігієзнавство” є системне вивчення історичних типів релігій та їх соціальної сутності, походження та еволюції релігій.

Завданням курсу „Релігієзнавство” є дослідження філософських і культурологічних аспектів релігій. Він сприяє оволодінню досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає студентській молоді не лише самовизначитись у світоглядних питаннях на основі знань сутності релігії, її елементів, типології в історичній ґенезі, а й глибоко зрозуміти особливості філософії православ'я, католицизму, протестантизму, які найбільш поширені на теренах України.


^ Вимоги до знань та вмінь


Вивчивши курс "Релігієзнавство", студент повинен знати:

– закономірності виникнення, розвитку й функціонування релігії;

– основні компоненти, історичні різновиди релігій та їх специфічні особливості;

– взаємозв'язок і взаємодію релігії з міфологією, філософією, наукою;

– особливості сучасних світових, національних, нетрадиційних релігійних напрямів;

– особливості формування сакральної культури України, сучасне становище релігійного життя в Україні;

– основні положення українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

студент повинен уміти:

– формувати власну позицію щодо сакральної духовності, світової та національної духовної культури, їх цінностей;

– розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій;

– використовувати положення українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації в практичній роботі;

– впроваджувати заходи, спрямовані на відродження української духовної культури;

– підтримувати діалог й співробітництво віруючих і невіруючих в інтересах зміцнення української державності, розвитку національної культури.


^ 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО”

Курс: 1;

підвищення кваліфікації

^ Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS:

2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 2

Аудиторних: 20

СРС: 42

Напрям

Спеціальність:

«Фізичне виховання», «Історія»,

«Менеджмент»

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Лекції: 16

Практичні заняття : 14

Самостійна робота: 42

Інд. робота: -

Вид підс.контролю: іспит
Курс: 1;

підвищення кваліфікації

^ Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS:

2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 2

Аудиторних: 20

СРС: 42

Напрям

Спеціальність:

«Географія та біологія», «Географія та фізична культура», «Музика і РМВЗ», «Музика і художня культура», «Музика і хореографія», «Українська мова і література, «Мова і література»

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Лекції: 16

Практичні заняття : 14

Самостійна робота: 42

Інд. робота: -

Вид підс.контролю: залік
залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації25.10.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх