Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" освітньо-кваліфікаційний рівень \"Спеціаліст права\" icon

Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права


ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни (спецкурсу)


для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"


КИЇВ – 2009

Робоча програма із спецкурсу "Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України" : Частина І "Екологічний контроль за законодавством України", Частина ІІ "Екологічне страхування за законодавством України" для студентів спеціалізації "Земельне та екологічне право" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права"

При підготовці частини І спецкурсу були використані матеріали програми: Програма спецкурсу "Правові форми екологічного контролю" для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією "Земельне та екологічне право". Укладачі: доц. Краснова М. В., асист. Фролов М. О., асист. Шомпол О. А.. – К., 2001. – 20 с.

При підготовці частини ІІ спецкурсу використані матеріали програми: Програма спецкурсу "Правові засади екологічного страхування" для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією "Земельне та екологічне право". Укладач: асист. Руснак Т. П. – К., 2004. – 14 с.

Укладачі частини І:

к.ю.н., доц. Краснова М. В., ас. Шомпол О. А.

Лектор:

к.ю.н. Позняк Е.В.

Викладачі:

ас. Шомпол О. А., ас. Саркісова Т. Б.

Укладач частини ІІ:

к.ю.н., доц. Позняк Е. В.

Лектор:

к.ю.н.,доц. Позняк Е. В.

Викладач:

ас. Саркісова Т.Б.

Рецензент: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Затверджено

д.ю.н. Гриценко І.С.___________


Погоджено

з науково-методичною комісією

протокол № ________________

від "____" ____________ 2009 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 14

від "30" червня 2009 р.

^ I. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна "Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України" викладається студентам V курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 144 години, з них лекцій - 36 год., практичних - 36 год., самостійної роботи - 72 год. Форма підсумкового контролю: залік.
^

Мета і завдання навчальної дисципліни


Курс "Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України" спрямований на поглиблення засвоєних при вивченні нормативних курсів "Екологічне право", "Право екологічної безпеки" студентами спеціалізації "Земельне і екологічне право" теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів державного, громадського та інших видів контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (далі – екологічного контролю), а також екологічного страхування як економіко-правового засобу регулювання екологічних правовідносин, засобу попередження виникнення екологічної шкоди, гарантії охорони і захисту екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння системоутворюючих аспектів екологічного права як галузі права, дозволяє поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму контролю за додержанням екологічного законодавства, а також правового механізму екологічного страхування як актуальних напрямів державної екологічної політики, гарантій безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання спеціалістами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у відповідній галузі.


^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі здійснення екологічного контролю та екологічного страхування, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід, природоохоронна та правозастосовча практика у цій сфері.
^

Вимоги до знань та вмінь


Спеціаліст повинен знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі здійснення екологічного контролю та екологічного страхування, в тому числі положення Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", поресурсових законів і кодексів, Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності", "Про об’єкти підвищенної небезпеки", "Про пестициди та агрохімікати", "Про відходи", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про угоди про розподіл продукції", "Про екологічну експертизу", "Про екологічний аудит" "Про страхування" та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, інших центральних органів виконавчої влади, які регулюють еколого-правові відносини у зазначеній сфері, а також матеріали судової практики.

^ Спеціаліст повинен вміти: застосовувати одержані знання для практичної характеристики правових явищ і категорій у галузі екологічного управління шляхом реалізації міжгалузевої функції здійснення екологічного контролю, а також економіко-правового механізму в галузі екології шляхом правового та організаційного забезпечення екологічного страхування з метою реалізації державної екологічної політики, охорони та захисту екологічних прав громадян; правильно застосовувати правові норми у цій сфері при самостійному вирішенні практичних завдань; правильно визначати правовий механізм екологічного контролю та екологічного страхування у різних сферах господарювання, які визначені законодавством як екологічно небезпечні.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

Навчальна дисципліна "Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі 1 року навчання за спеціалізацією "Земельне та екологічне право".

Для успішного засвоєння знань за цією програмою спеціалістами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, фінансового та інших, а також екологічного права.


^ II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

Система оцінювання знань студентів за спецкурсом "Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – залік у 1 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 35 балів за кожний змістовний модуль та 30 балів за залік. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль, та балів, отриманих на заліку.


^ Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль3

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

35 балів

20 балів

15 балів

30 балів

100 (35+20+15+30) балів


^ 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачами, які читають спецкурс, та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми, наукові повідомлення тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів та колоквіумів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.


^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

^ Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

до 1 балу

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

тестування

до 3 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульна

контрольна робота

до 20 балів

^ 2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 і ЗМ3. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Впродовж семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістовні модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.


^ 3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік у 1 семестрі (оцінка за результатами змістовних модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


^ 100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74

відмінно


добре


задовільно

1-59

не задовільно


Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення "Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України"
ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

Загальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах

15


8


7

^ 35(ЗМ 1) +20(ЗМ 2) + 15(ЗМ 3) + 30 (Залік) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах

20

12

8

Всього, у балах


35

20

15
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх