Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік Київ 2001 Укладач icon

Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік Київ 2001 Укладач


Схожі
Опорний конспект лекцій з дисципліни «політична економія» для студентів 1 курсу напряму...
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”...
Бухгалтерський облік І контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 “Фінанси всіх форм навчання та слухачів цпо...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво"...
Закон України від 16. 07. 99р. №996 “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні"...
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
скачать


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ


з курсу


“Бухгалтерський облік”


Київ 2001


Укладач:


СОПКО Валерія Василівна


Опорний конспект лекцій підготовлено згідно з програмою курсу «Бухгалтерський облік», розробленою для студентів економічних спеціальностей базової освіти дистанційної форми навчання.


Підготовлений опорний конспект призначено для самостійної роботи студентів над курсом. Для здачі тестів та підготовки до екзаменів необхідно також користуватися запропонованою літературою.


Зміст опорного конспекту

Тема 1. СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ОБ’ЄКТИ 5

Тема 2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9

Тема 3. МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 15

3.1. 3.1. Прийоми принципу грошового (вартісного) вимірювання в бухгалтерському обліку 18

3.2. БАЛАНС 20

3.3. Рахунки бухгалтерського обліку 21

3.4. Подвійний запис 27

3.5. Документація 30

3.6. Бухгалтерський облік основних господарських процесів - придбання, виробництва, продажу та управління ( кругообіг засобів) 35

Тема 4. Облік Пасивів (облік власності) 38

4.1. Облік власності засновників 38

4.2. Облік залученого капіталу 40

Тема 5. Облік грошових коштів та їх еквівалентів 41

5.1. Облік грошових коштів у касі 41

5.2. Облік грошових коштів на рахунках у банку 45

5.3. Облік грошей, виданих у підзвіт фізичним особам 47

5.4. Облік грошових коштів у дебіторів (облік боргових вимог) 48

Тема 6. Облік розрахункових операцій 48

6.1. Облік розрахунків з постачальниками 49

6.2. Облік розрахунків з бюджетом та за страхуванням. 50

6.3. Облік розрахунків з банками за одержані кредити. 50

Тема 7. Облік праці та її оплати, соціальні виплати та розрахунки з персоналом по іншим операціям 51

Тема 8. Облік запасів діяльності 54

8.1. Облік виробничих запасів 56

8.2. Облік товарних запасів 57

8.3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП як запас). 59

8.4. Облік готової продукції. 59

Тема 9. Облік засобів праці 61

9.1. Облік основних засобів 61

9.2. Облік зносу основних засобів 64

9.3. Облік нематеріальних активів 65

Тема 10. Облік витрат діяльності 66

Тема 11. Облік доходів та фінансових результатів діяльності 70

Тема 12. Облік фінансових інвестицій 73

Тема 13. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ 76

БАЛАНС 79

Тема 14. Управлінський облік в менеджменті 82^

Тема 1. СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ОБ’ЄКТИГосподарювання вимагає виконання комплексу робіт (функцій) – прогнозування, нормування, планування, організації, обліку , контролю, аналізу господарської діяльності.
Оперативний - облік окремих господарських операцій. Він здійснюється безпосередньо на місцях (цех, склад). Оперативний облік забезпечує негайне спостереження і реєстрацію операцій.

^ Статистичний облік - це облік масових явищ і процесів в економіці. Він вивчає закономірності та тенденції розвитку суспільства (показники кількості і складу населення, матеріального добробуту народу, діяльність державних установ).

^ Бухгалтерський облік - відображає господарську діяльність окремих підприємств, організацій та установ. Він охоплює ресурси підприємства і капітал.

Бухгалтерський облік - це «облік ринкових економіко-правових (суспільних) відносин».

Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” “Бухгалтерський облік –це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення , зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень”.

На зміст бухгалтерської інформації впливає склад її користувачів.Різними користувачами до бухгалтерського обліку ставляться такі вимоги:

 • документальне оформлення господарських операцій,

 • порівнюваність показників обліку з показниками бізнес-плану,

 • своєчасність,

 • достовірність облікових даних (точність),

 • об’єктивність,

 • ясність,

 • доступність,

 • оперативність,

 • повнота і простота,

 • економічність та ін.
Інформаційна - її суть - в забезпеченні користувачів даними бухгалтерського обліку (Це відповідні дані, які характеризують стан, зміну стану ресурсів і капіталу)

Контрольна - полягає в тому, що за даними бухгалтерського обліку можливо проконтролювати, перевірити виконання прийнятих управлінських рішень

Оціночна - це можливість за даними бухгалтерського обліку дати оцінку роботи виконавців, визначити фінансовий стан підприємства, оцінити результати роботи

Аналітична - полягає в тому, що використовуючи дані бухгалтерського обліку можна проаналізувати діяльність підприємства (виявити відхилення, винуватців, тенденції та ін.)
^

Тема 2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Предметом бухгалтерського обліку є майно суб’єктів господарювання і його рух в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання суспільного продукту, а також правові відносини, що виникають при цьому між суб’єктами господарювання.
^ АКТИВИ = ПАСИВИ


Таблиця 2.1 Стан майна та право власності

Майно господарства

Кому належить майно

на правах власності

Що? - об’єкт

Розглядають за ознаками продуктивних сил,

^ Мають характеристики:

Назву, вид ,тип, сорт, розмір, одиницю вимірювання, кількість, якість, ціну

Хто? Чиє? - суб’єкт

Розглядають за ознаками права власності

^ Основні характеристики:

фізична особа, юридична особа,

фонди держави /муніципалітету/

^ Таблиця 2.2 Групування Активів за балансом

АКТИВИ

Необоротні

Активи

Оборотні активи

Запаси

Кошти, боргові вимоги та інші активи

 • Нематеріальні активи

 • Незавершене будівництво

 • Основні засоби

 • Довгострокові фінансові інвестиції

 • Довгострокова дебіторська заборгованість

 • Відстрочені податкові активи

 • Інші необоротні активи
 • Виробничі запаси

 • Незавершене виробництво

 • Готова продукція

 • Товари
 • Векселі одержані

 • Дебіторська заборгованість за товари, роботи

 • Дебіторська заборгованість за розрахунками

 • Поточні фінансові інвестиції

 • Грошові кошти та їх еквіваленти

Щоб віднести об’єкт до активів необхідно щоб він відповідав трьом критеріям:

 • цей об’єкт з’явився в результаті будь-яких операцій або подій

 • він контролюється підприємством

 • використання його у майбутньому призведе до отримання економічних вигод.

Економічна вигода – потенційна можливість отримання грошових коштів.

Активи поділяються на оборотні і необоротні.


^ Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.^ Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.


^ Таблиця 2.3 ГРУПУВАННЯ ПАСИВІВ ЗА БАЛАНСОМ

Власний капітал

Зобов’язання

 • Статутний капітал

 • Пайовий капітал

 • Додатковий вкладений капітал

 • Резервний капітал

 • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 • Неоплачений капітал

 • Вилучений капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

 • Довгострокові кредити банків

 • Інші довгострокові фінансові зобов’язання

 • Відстрочені податкові зобов’язання

 • Інші довгострокові зобов’язання

 • Короткострокові кредити банків

 • Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язання

 • Векселі видані

 • Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 • Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

- з бюджетом

- з позабюджетних платежів

- зі страхування

- з оплати праці

- з учасниками

- з внутрішніх розрахунків

 • Інші поточні

зобов’язання


Капітал - показує кому належить те, що знаходиться в активі.


Ми розглянули елементи балансу (активи, зобов’язання і власний капітал), тепер розглянемо елементи Звіту про фінансові результати – витрати і доходи

^ Витрати – пов’язані або зі зменшенням активів, або зі збільшенням зобов’язань.

Доход – надходження активів або зменшення зобов’язань (пасиву) - отримання доходу від реалізації товарів (виникнення дебіторської заборгованості або отримання грошей) та ін.


Доходи і Витрати облікують у розрізі видів діяльності


Витрати, пов’язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями – виробництво, управління , збут та ін.


^ Таблиця 2.4 Види діяльності

1.

Звичайна діяльність

1.1.

Операційна діяльність

1.1.1.

Основна діяльність

1.1.1.1.

Виробництво продукції


1.1.1.2.

Виконання робіт та надання послуг


1.1.1.3.

Торгівля1.1.2.

Неосновна діяльність1.2. Неопераційна діяльність

1.2.1.

Фінансова діяльність


1.2.2.

Інвестиційна діяльність
2.

Надзвичайні події
залишити коментар
Сторінка1/16
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипКонспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх