Курс 1, 2 на базі повної загальної середньої освіти форма навчання icon

Курс 1, 2 на базі повної загальної середньої освіти форма навчання


Схожі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання пояснювальна...
Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Методичні рекомендації щодо викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в 2012...
Курс Ісеместр 1, 2 Денна форма навчання Заочна форма навчання...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти...
Програма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів...
«Від творчо працюючого вчителя до творчо працюючого учня через інноваційні технології навчання»...
Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти...Загрузка...
страницы:   1   2
скачатьМіністерство освіти і науки України

Херсонський державний морський інститут

Кафедра природничо-наукової підготовки


Затверджую

Перший проректор інституту

____________професор Л.Б.Кулікова

«______»______________ 20__ р.


Шифр №__________________
Реєстр. №_________________РОБОЧА навчальна програмаз дисципліни Вища математика

факультет судноводіння

підготовки бакалавра

галузь знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

напрям 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

курс 1, 2 на базі повної загальної середньої освіти

форма навчання: денна, заочна


Херсон - 2010
^

Робочу програму дисципліни


Вища математика

розробив згідно до навчального плану і галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалавра

з напряму 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

доцент

кафедри природничо-наукової підготовки

к. п .н., доц. Лисенко В.І.


Програма розглянута і ухвалена на засіданні

кафедри природничо-наукової підготовки

«____»___________20__ р.,

протокол № _____Декан факультету судноводіння

____ ___________ 20___р.
В.В. ЧернявськийНачальник навчально-методичного

відділу

____ __________ 20___р.

В.В. ЧерненкоЗавідувач кафедри природничо-

наукової підготовки, доцент

___ ___________ 20__р.

А.М. Бабійчук^ Мета курсу

Навчальна дисципліна «Вища математика» належить до природничо-наукового циклу дисциплін. Навчальна дисципліна «Вища математика» базується на матеріалі навчальної дисципліни «Математика» середньої школи і є основою для вивчення як предметів загальноосвітнього циклу («Інформатика», «Фізика», «Хімія»), так і загально-технічних та спеціальних дисциплін.

«Вища математика» - це розділ математики, який надає курсанту можливість використовувати математичний апарат для дослідження, доказів та розрахунків у технічних дисциплінах за напрямом підготовки спеціалістів в учбовому закладі. Вивчення курсу учбової дисципліни «Вища математика» озброює майбутнього фахівця багатим інструментом для дослідження процесів, що відбуваються у навколишньому світі.

Мета навчальної дисципліни «Вища математика» полягає у розвиненні в майбутнього фахівця логічного мислення, формування вмінь та навичок використання математичного апарату як в кількісних розрахунках, так і для дослідження та розв'язання математичних задач, що описують ті процеси, з якими майбутній фахівець буде мати справу у своїй практичній діяльності. При цьому математична освіта сприяє розвитку у курсантів логічного мислення та формуванню основ наукового світогляду.


^ Завдання курсу

 • Методичні.

До математичної освіти інженера пред'являються високі вимоги: він повинен володіти основами сучасного математичного апарату і вміти застосовувати його в практичній діяльності. Тому, завдання вивчення дисципліни «Вища математика» полягає у формуванні в курсантів системи знань, умінь та навичок, які дозволять курсанту розв’язувати фахові задачі.

 • Пізнавальні.

Випускник за результатами вивчення дисципліни «Вища математика» повинен придбати міцні знання основних математичних понять, операцій та методів, необхідних в застосуванні до розв’язання прикладних інженерних задач і подальшого підвищення своєї кваліфікації. А саме:

 • Використовувати математичний апарат для розрахунків карт технологічного режиму навантаження судна.

 • Використовувати диференційні рівняння у практичній діяльності.

 • Застосувати методи теорії ймовірностей та математичної статистики при вирішенні професійних та соціально-виробничих задач.

 • Практичні.Випускник за результатами вивчення дисципліни «Вища математика» повинен:

 • набути навички користування відповідними числовими методами і засобами (довідниками, таблицями) та доводити розв’язок до практично допустимого результату (у вигляді числа, формул, графіка, якісного висновку);

 • використовувати полярну, косокутну, прямокутну, циліндричну та сфе­ричну системи координат;

 • виробити вміння самостійно розбиратися в математичному апараті, який використовується в літературі, пов’язаної з його фахом.


^ Структура навчальної дисципліни «Вища математика»


Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни


^ Термін вивчання дисципліни

Обсяг дисципліни

Розподіл академічних годин за видами занять

денної/ заочної форм навчання

^ Контроль знань

Кількість модульних контрольних заходів

Вид індивідуального завдання

Залік

Іспит

Курс

Семестр

Всього (академічні години)

Кредити ECTS

^ Залікові модулі *

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лабораторний модуль

^ Атестаційні модулі

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Індивідуальна робота

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

На базі повної середньої освіти

І

І

144

4

2

72

36
3672
2
+
І

ІІ

144

4

2

80

20
6064
2

ргр
+

ІІ

ІІІ

126

3,5

2

64

32
3262
2

ргр

+
ІІ

IV

72
1

44

22
2228
1+

^ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

На базі повної середньої освіти

І

І

21636

12
24234ргр
+

ІІ

І

21636

12
24234ргр
+

^ Програма дисципліни

Лінійна та векторна алгебра

 • Вектори та дії над ними

Системи координат на площині та у просторі. Вектори. Лінійні операції з векторами. Базис. Проекція вектора на вісь.

Скалярний, векторний та мішаний добуток векторів, їх властивості та застосування.

 • Матриці, визначники та їх властивості:

Матриці, арифметичні операції над матрицями. Види матриць.

Визначники та їх властивості. Алгебраїчні доповнення та мінори. Знаходження оберненої матриці.

 • Теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Системи лінійних рівнянь та методи їх розв’язання. Метод Крамера. Метод Гауса.

Матричний метод розв’язання систем лінійних рівнянь.


Аналітична геометрія

 • Пряма у просторі та на площині

Пряма на площині. Види рівнянь прямої на площині.

Рівняння прямої у просторі.

 • Площина

Площини у просторі. Векторне, загальне рівняння площини, рівняння площини, що проходить через три точки, рівняння площини у відрізках.

Окремі випадки розташування площин. Кут між двома площинами. Умови паралельності і перпендикулярності площин.

 • Криві та поверхні другого порядку

Криві другого порядку. Канонічні рівняння кола, еліпса, гіперболи та параболи.

Поверхні другого порядку. Загальні рівняння еліпсоїда, сфери, гіперболоїда. Поверхні обертання.


^ Вступ до математичного аналізу

 • Границя функції однієї змінної та її властивості

Границя функції. Її властивості. Обчислення границі.

Види невизначеностей та методи їх розкриття.

Перша та друга важливі границі

 • Неперервність функції.

Точки розриву

Неперервність функцій. Односторонні границі.

Класифікація точок розриву функцій


^ Диференціальне числення функцій однієї змінної

 • Похідна функції однієї змінної та її зміст

Означення похідної, її геометричний та фізичний зміст. Правила диференціювання.

Обчислення похідної складної функції.

Диференціювання неявних та параметричних функцій. Похідна показниково-степеневої функції. Логарифмічне диференціювання

 • Основні теореми диференціального числення

Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коші. Правило Лопіталя

 • Застосування похідних різних порядків

Диференціал функції та його геометричний зміст. Застосування диференціала. Похідні й диференціали вищих порядків.

Застосування диференціального числення для дослідження функцій.


^ Теорія інтегрування функцій однієї змінної

 • Невизначений інтеграл та його властивості. Методи інтегрування

Первісна та її властивості. Невизначений інтеграл та його властивості.

Метод заміни змінної. Інтегрування частинами.

Інтегрування раціональних дробів

Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Інтегрування ірраціональних функцій. Тригонометричні підстановки

 • Визначений інтеграл, його властивості та застосування

Визначений інтеграл, його властивості, методи обчислення . Заміна змінної та інтегрування частинами у визначеному інтегралі

Застосування визначеного інтегралу. Обчислення площ, об’ємів та довжини дуги кривої. Знаходження площі поверхні


^ Числові та функціональні ряди

 • Числові ряди та методи вивчення їх збіжності

Числові ряди. Збіжність ряду та його часткова сума. Необхідна умова збіжності ряду.

Достатні ознаки збіжності знакододатних рядів.

Знакозмінні ряди. Абсолютно та умовно збіжні ряди. Знакопереміжні ряди. Ознака Лейбніца

 • Функціональні, степеневі та ряди Тейлора

Функціональні ряди. Збіжність, абсолютна збіжність, область збіжності.

Степеневі ряди. Інтервал та радіус збіжності ряду.

Ряди Тейлора та Маклорена. Застосування степеневих рядів.

 • Ряди Фур’є та їх застосування

Тригонометричний ряд Фур’є


^ Звичайні диференціальні рівняння та системи

 • Диференціальні рівняння першого порядку

Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші. Диференціальні рівняння І порядку зі змінними, що відокремлюються

Однорідні диференціальні рівняння І порядку.

Лінійні диференціальні рівняння І порядку.

Рівняння у повних диференціалах.

 • Диференціальні рівняння вищих порядків

Диференціальні рівняння вищих порядків.

Рівняння вищих порядків, які допускають зниження порядку.

 • Лінійні диференціальні рівняння та їх системи

Лінійні однорідні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами.

Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння ІІ поряку з правою частиною

Системи лінійних диференціальних рівнянь


^ Диференціальне числення функцій кількох змінних

Основні поняття про функцію багатьох змінних. Границя функції.

Частинні похідні та диференціали. Повний диференціал функції кількох змінних.

Знаходження похідної за напрямом та градієнту функції. Дотична площина та нормаль до поверхні

Знаходження екстремумів функції кількох аргументів. Умовний екстремум.

Відшукання найбільшого та найменшого значення функції.


Інтегральне числення функцій кількох змінних

Подвійний інтеграл. Задачі, що приводять до поняття подвійного інтеграла.

Заміна змінних у подвійних інтегралах.

Геометричні і фізичні застосування подвійних інтегралів.

Потрійний інтеграл, його властивості. Заміна змінних у потрійному інтегралі. Геометричні та фізичні застосування

Криволінійні інтеграли І та ІІ роду: визначення, властивості та методи обчислення

Криволінійні інтеграли ІІ роду: визначення, властивості та методи обчислення

Застосування криволінійного інтегралу в фізиці та механіці.


^ Теорія ймовірностей

Випадкові події. Ймовірність, як міра події. Класичне, статистичне та геометричне визначення ймовірності.

Алгебра подій. Теореми суми та добутку.

Формула повної ймовірності. Формула гіпотез Бейєса.

Повторні випробування. Схема Бернулі. Локальна та інтегральна теореми Лапласа.

Дискретна випадкова величина. Числові характеристики.

Неперервна випадкова величина. Числові характеристики.

Стандартні закони розподілу випадкової величини.

Закон великих чисел. Центральна гранична теорема.


^ Математична статистика

Вибірки та їх числові характеристики. Варіаційні ряди. Емпірична функція розподілу.

Статистичні оцінки параметрів розподілу. Інтервальні оцінки параметрів розподілу.

Перевірка статистичних гіпотез.

Кореляційний аналіз.


^ Рівняння математичної фізики

Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь в частинних похідних. Початкові та граничні умови

Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань

Розв’язання задач математичної фізики методом Фур’є (методом відокремлення змінних)


^ Денна форма навчання

Змістові модулі дисципліни

Змістовий модуль: Лінійна та векторна алгебра. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Аналітична геометрія

Лекційні модулі (18 год):

 1. Системи координат на площині та у просторі. Вектори. Лінійні операції з векторами. Базис. Проекція вектора на вісь.

 2. Скалярний та векторний добуток векторів, їх властивості та застосування.

 3. Визначники, їх властивості. Алгебраїчні доповнення та мінори. Розв’язання системи лінійних рівнянь методом Крамера.

 4. Матриці, операції над матрицями. Ви­ди матриць. Ранг матриці. Обернена матриця та її обчислення.

 5. Розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гаусса та матричним методом.

 6. Пряма на площині. Види рівнянь прямої на площині та у просторі.

 7. Площини у просторі. Векторне, загальне рівняння площини, рівняння площини, що проходить через три точки, рівняння площини у відрізках. Окремі випадки розташування площин. Кут між двома площинами. Умови паралельності і перпендикулярності площин. З’ясування взаємного розташування прямих та площин у просторі.

 8. Канонічні та нормальні рівняння кривих другого порядку: кола, еліпса, гіперболи та параболи. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до канонічного.

 9. Резервна лекція.

Практичні модулі (18 год):

  1. Прямокутна системи координат на площині та у просторі. Вектори. Лінійні операції з векторами. Базис. Проекція вектора на вісь.

  2. Скалярний добуток векторів, їх властивості та застосування.

  3. Векторний та мішаний добутки векторів, їх властивості та застосування.

  4. Визначники, їх властивості. Алгебраїч­ні доповнення та мінори. Розв’язання системи лінійних рівнянь методом Крамера.

  5. Матриці, операції над матрицями. Ви­ди матриць. Ранг. Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Гауса.

  6. Знаходження оберненої матриці. Матричний метод роз­в’язання систем лінійних рівнянь.

  7. Пряма на площині та у просторі Види рівнянь прямої та площини. Взаємне розміщення прямих та площин.

  8. Канонічні та нормальні рівняння кривих другого порядку: кола, еліпса, гіперболи та параболи. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до канонічного.

  9. Резервне заняття.Модулі самостійної роботи (36 годин):

 1. Обчислення визначників за їх властивостями. Алгебраїч­ні доповнення та мінори порядку вище 3-го. (4 години)

 2. Розв’язання системи лінійних рівнянь порядку вище 3-го методом Крамера. (3 години)

 3. Операції над матрицями та ранг матриць. (4 години)

 4. Знаходження оберненої матриці. Роз­в’язання систем лінійних рівнянь матричним методом. (3 години)

 5. Лінійні операції з векторами у косокутній системі координат. (2 години)

 6. Розкладання вектора по базису, знаходження проекції вектора на вісь. (2 години)

 7. Застосування властивостей скалярного, векторного та мішаного добутків векторів. (4 години)

 8. Побудова прямих на площині. Знаходження різного виду рівнянь прямої на площині. З’ясування взаємного розташування прямих на площині. (4 годин)

 9. Побудова прямих у просторі. Знаходження різного виду рівнянь прямої у просторі. З’ясування взаємного розташування прямих у просторі. (2 години)

 10. Побудова площини у просторі. Знаходження векторного та загального рівняння площини. Знаходження рівняння площини, що проходить через три точки, рівняння площини у відрізках. Знаходження рівняння площини у окремих випадках розташування. (2 годин)

 11. Кут між двома площинами. Умови паралельності і перпендикулярності площин. (2 години)

 12. Побудова кривих другого порядку за їх канонічними та нормальними рівняннями: кола, еліпса, гіперболи та параболи. Зведення загального рівняння кривої другого порядку до канонічного з використанням теорії квадратних форм. Побудова кривих другого порядку за їх загальними рівняннями. (4+ годин)
 1. Змістовий модуль: Комплексні числа. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної


Лекційні модулі (18 год):

 1. Алгебраїчна та геометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами. Тригонометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у тригонометричній формі.

 2. Показникова форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у показниковій формі. Перехід від однієї форми комплексного числа до іншої.

 3. Границя функції. Її властивості. Обчислення границі. Види невизначеностей та методи їх розкриття. Перша та друга важливі границі

 4. Точки розриву. Класифікація точок розривів функції. Односторонні границі. Неперервність функції однієї змінної.

 5. Означення похідної, її геометричний та фізичний зміст. Правила диференціювання. Таблиця похідних.

 6. Обчислення похідної складної функції, функцій заданих неявно та в параметричній формі

 7. Диференціал функції та його геометричний зміст. Застосування диференціала. Похідні й диференціали вищих порядків.

  1. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків.


Практичні модулі (18 год):

 1. Алгебраїчна та геометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами.

 2. Тригонометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у тригонометричній формі.

 3. Показникова форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у показниковій формі. Перехід від однієї форми до іншої.

 4. Точки розриву. Класифікація точок розривів функції. Односторонні границі. Неперервність функції однієї змінної. Обчислення границі функції. Розкриття невизначеностей. Перша та друга важливі границі.

 5. Поняття похідної, її геометричний та фізичний зміст. Правила диференціювання.

 6. Обчислення похідної складної функції та функцій заданих параметрично і в неявному вигляді.

 7. Диференціал функції та його геометричний зміст. Застосування диференціала. Похідні та диференціали вищих порядків.

 8. Застосування похідних до дослідження функції на монотонність. Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку. Дослідження функції на опуклість та вгнутість. Асимптоти графіка.

 9. Повне дослідження функції та побудова її графіка. Повне дослідження функції та побудова її графіка.


Модулі самостійної роботи (36 годин):

 1. Алгебраїчна форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у алгебраїчній формі. (2 години)

 2. Геометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у геометричній формі. (2 години)

 3. Тригонометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у тригонометричній формі. Знаходження кореня довільного степеня з комплексного числа. (4 години)

 4. Показникова форма комплексного числа. Дії над комплексними числами у показниковій формі. Перехід від однієї до іншої форми (4 години)

 5. Границя функції. Її властивості. Односторонні границі. Обчислення лівої та правої границь. Види невизначеностей та методи їх розкриття. Обчислення першої та другої важливих границь. (4 години)

 6. Похідна. Її геометричний та фізичний зміст. Обчислення похідних (4 години)

 7. Правила диференціювання складної функції та функцій заданих неявно і параметрично. Обчислення похідних. (4 години)

 8. Диференціал функції та його геометричний зміст. Застосування диференціала. Обчислення похідних й диференціалів вищих порядків. (4 години)

 9. Точки розриву. Класифікація точок розривів функції. Односторонні границі. (4 годин)

 10. Неперервність функції однієї змінної. (4 години)
 1. Змістовий модуль: Невизначені та визначені інтеграли

Лекційні модулі (8 год):

 1. Первісна та її властивості. Невизначений інтеграл та його властивості.Методи інтегрування: метод заміни змінної та інтегрування частинами.

 2. Інтегрування раціональних дробів.Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Інтегрування ірраціональних функцій. Тригонометричні підстановки.

 3. Визначений інтеграл, його властивості. Методи обчислення: заміна змінної та інтегрування частинами у визначеному інтегралі.

 4. Застосування визначеного інтегралу. Обчислення площ, об’ємів та довжини дуги кривої. Застосування визначеного інтегралу. Знаходження площі поверхні.


Практичні модулі (30 год) :

  1. Властивості невизначеного інтегралу та його обчислення (2 год).

  2. Обчислення невизначеного інтегралу методом заміни (2 год)..

  3. Інтегрування частинами (4 год)..

  4. Інтегрування раціональних дробів (2 год)..

  5. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Інтегрування ірраціональних виразів. (2 год).

  6. Властивості визначеного інтегралу та його обчислення. (2 год).

  7. Обчислення визначеного інтегралу методом заміни. (4 год).

  8. Інтегрування частинами. (4 год).

  9. Застосування визначеного інтегралу до обчислення площ, об’ємів та довжини дуги. (6 год).

  10. Застосування визначеного інтегралу до обчислення площ, об’ємів та довжини дуги. (продовження) (2 год).


Модулі самостійної роботи (42 годин):

 1. Первісна та її властивості. (2 години)

 2. Невизначений інтеграл та його властивості. (2 години)

 3. Методи інтегрування: метод заміни змінної та інтегрування частинами. (6 годин)

 4. Інтегрування раціональних дробів. (2 години)

 5. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. (3 годин)

 6. Інтегрування ірраціональних функцій. (2 години)

 7. Тригонометричні підстановки. (2 години)

 8. Визначений інтеграл, його властивості. Методи обчислення: заміна змінної та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. (3 годин)

 9. Застосування визначеного інтегралу до обчислення площ (4 години)

 10. Застосування визначеного інтегралу до обчислення об’ємів та довжини дуги кривої. (4 годин)

 11. Застосування визначеного інтегралу. Знаходження площі поверхні. (2 години)
 1. Змістовий модуль Числові та функціональні ряди. Звичайні диференціальні рівняння та їх системи


Лекційні модулі (12 год):

 1. Числові ряди та методи вивчення їх збіжності. Числові ряди. Збіжність ряду та його часткова сума. Необхідна умова збіжності ряду. Достатні ознаки збіжності знакододатних рядів. Знакозмінні ряди. Абсолютно та умовно збіжні ряди. Знакопереміжні ряди. Ознака Лейбніца.

 2. Функціональні, степеневі та ряди Тейлора. Функціональні ряди. Збіжність, абсолютна збіжність, область збіжності. Степеневі ряди. Інтервал та радіус збіжності ряду. Ряди Тейлора та Маклорена. Застосування степеневих рядів. Ряди Фур’є та їх застосування. Тригонометричний ряд Фур’є.

 3. Диференціальні рівняння першого порядку. Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші. Диференціальні рівняння І порядку зі змінними, що відокремлюються та звідні до них. Диференціальні рівняння однорідні відносно змінної та звідні до них.

 4. Лінійні диференціальні рівняння та рівняння, що зводяться до них. Диференціальні рівняння у повних диференціалах та звідні до них.

 5. Лінійні однорідні та неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

 6. Системи лінійних диференціальних рівнянь.


Практичні модулі (30 год):

 1. Числові ряди та методи вивчення їх збіжності. Числові ряди. Збіжність ряду та його часткова сума. Необхідна умова збіжності ряду. Достатні ознаки збіжності знакододатних рядів.

 2. Знакозмінні ряди. Абсолютно та умовно збіжні ряди. Знакопереміжні ряди. Ознака Лейбніца.

 3. Функціональні, степеневі та ряди Тейлора. Функціональні ряди. Збіжність, абсолютна збіжність, область збіжності.

 4. Степеневі ряди. Інтервал та радіус збіжності ряду. Ряди Тейлора та Маклорена.

  1. Застосування степеневих рядів.

  1. Диференціальні рівняння першого порядку. Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші. Диференціальні рівняння І порядку зі змінними, що відокремлюються та звідні до них.

9. Диференціальні рівняння однорідні відносно змінної та звідні до них.

  1. Лінійні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння, що зводяться до лінійних. Диференціальні рівняння у повних диференціалах.

12. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

  1. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

 1. Системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь. Системи лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь.


Модулі самостійної роботи (32 годин):

 1. Числові ряди та методи вивчення їх збіжності. Числові ряди. Збіжність ряду та його часткова сума. Необхідна умова збіжності ряду. Достатні ознаки збіжності знакододатних рядів. Знакозмінні ряди. Абсолютно та умовно збіжні ряди. Знакопереміжні ряди. Ознака Лейбніца. (4 години)

 2. Функціональні, степеневі та ряди Тейлора. Функціональні ряди. Збіжність, абсолютна збіжність, область збіжності. Степеневі ряди. Інтервал та радіус збіжності ряду. Ряди Тейлора та Маклорена. Застосування степеневих рядів. (4 години)

 3. Ряди Фур’є та їх застосування. Тригонометричний ряд Фур’є. (4 години)

 4. Диференціальні рівняння першого порядку. Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші. (2 години)

 5. Диференціальні рівняння І порядку зі змінними, що відокремлюються та звідні до них. (2 години)

 6. Диференціальні рівняння однорідні відносно змінної та звідні до них. (3 годин)

 7. Лінійні диференціальні рівняння та рівняння, що зводяться до них. (3 годин)

 8. Диференціальні рівняння у повних диференціалах та звідні до них. (2 години)

 9. Лінійні однорідні та неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. (4 годин)

 10. Системи лінійних диференціальних рівнянь. (4 годин)


Підсумкова тека

Модульна контрольна робота №1

 1. Правила обчислення визначників ІІ та ІІІ порядків, дії над матрицями, способи розв’язання систем лінійних рівнянь.

 2. Лінійні операції з векторами.

 3. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів.

 4. Різні форми рівнянь прямої в просторі та на площині, рівнянь площини, взаємне розташування прямих та площин у просторі.

 5. Рівняння кривих другого порядку.

Модульна контрольна робота №2

 1. Алгебраїчна, тригонометрична й показникова форма комплексного числа, дії над комплексними числами.

 2. Обчислення границь функцій. Розкриття невизначеностей

 3. Похідна. Правила обчислення похідних. Диференціювання складних функцій.

 4. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків.

Модульна контрольна робота №3

  1. Невизначений інтеграл та його властивості.

  2. Методи інтегрування: метод заміни змінної та інтегрування частинами.

  3. Інтегрування раціональний та ірраціональних виразів.

  4. Визначений інтеграл, його властивості та методи інтегрування.

  5. Застосування визначеного інтегралу.

Модульна контрольна робота №4

 1. Числові ряди та методи дослідження їх збіжності.

 2. Степеневі та функціональні ряди. Розклад функції в ряд Тейлора та Маклорена. Ряди Фур’є.

 3. Звичайні диференціальні рівняння першого порядку: зі змінними що відокремлюються та звідні до них; однорідні диференціальні рівняння відносно змінної; лінійні однорідні та неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.^ Екзаменаційні питання

з курсу «Вища математика» для курсантів І курсу 1 семестр


 1. Визначники другого і третього порядку. Властивості визначників.

 2. Визначники n-го порядку. Розклад визначника за елементами рядка або стовпчика. Алгебраїчні доповнення та мінори. Методи обчислення визначників третього порядку.

 3. Матриці, види матриць. Додавання, віднімання матриць, множення матриці на число.

 4. Множення матриць. Властивості множення матриць.

 5. Обернена матриця. Ранг матриці.

 6. Методи розв’язування системи лінійних рівнянь:

а) за формулами Крамера;

б) методом Гауса;

в) матричний метод.

7. Однорідні системи лінійних рівнянь.

8. Сумісність системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі.

 1. Вектор. Лінійні операції над векторами.

а) заданими направленими відрізками;

б) заданими в координатній формі.

 1. Базис. Розкладання вектора за векторами базису. Проекція вектора на вісь.

 2. Скалярний добуток векторів, його властивості та застосування.

 3. Векторний добуток векторів, його властивості та застосування.

 4. Мішаний добуток векторів, його властивості та застосування.

 5. Види рівнянь прямої на площині.

 6. Кут між прямими.

 7. Взаємне розміщення двох прямих.

 8. Відстань від точки до прямої.

 9. Лінії другого порядку:

а) коло; б) еліпс; в) гіпербола; г) парабола. Побудова їх графіків.

 1. Види рівнянь площини.

 2. Взаємне розміщення площин. Кут між двома площинами.

 3. Види рівнянь прямої у просторі.

 4. Взаємне розміщення прямих.

 5. Взаємне розміщення прямої і площини.

 6. Поверхні другого порядку: еліпсоїд, сфера, гіперболоїд, параболоїд. Поверхні обертання.

 7. Нескінченно малі і нескінченно великі змінні (величини).

 8. Границя функції. Основні теореми про границі. Обчислення границі.

 9. Розкриття невизначеностей виду .

 10. Перша та друга визначні границі.

 11. Неперервність функції. Односторонні границі. Класифікація точок розриву.

 12. Похідна функції. Механічний, фізичний та геометричний зміст похідної.

 13. Правила диференціювання.

 14. Похідна складеної функції і функції, заданої неявно та параметрично.

 15. Похідна показниково-степеневої функції. Логарифмічне диференціювання.

 16. Обчислення похідних взаємно обернених функцій.

 17. Основні теореми диференціального числення.

 18. Диференціал функції та його геометричний зміст. Властивості диференціала. Застосування диференціала в наближених обчисленнях.

 19. Достатні умови зростання функцій. Необхідні і достатні умови існування екстремуму функції в точці.

 20. Загальна схема дослідження функції на екстремум.

 21. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 22. Похідні і диференціали вищих порядків та їх застосування до дослідження функцій.

 23. Опукла і вгнута функції. Достатні умови опуклості та вгнутості диференційованої функції. Точки перегину.

 24. Асимптоти графіка функції.

 25. Загальна схема дослідження функцій та побудова їх графіків.


Екзаменаційні питання

з курсу «Вища математика» для курсантів І курсу 2 семестр


 1. Первісна та її властивості.

 2. Невизначений інтеграл та його властивості.

 3. Методи інтегрування:

а) метод заміни змінної.

б) інтегрування частинами .

в) інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції.

г) інтегрування раціональних дробів.

 1. Визначений інтеграл та його властивості.

 2. Методи обчислення (інтегрування).

а) заміна змінної.

б) інтегрування частинами;

в) застосування визначеного інтеграла:

1) в геометрії;

2) в фізиці.

 1. Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші.

 2. Звичайні диференціальні рівняння 1-го порядку та методи їх розв’язання.

а) із змінними, що відокремлюються;

б) однорідні диференціальні рівняння.

 1. Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку.

 2. Диференціальні рівняння вищих порядків та методи їх розв’язання:

а) диференціальні рівняння вищих порядків, які допускають зниження порядку.

б) лінійні однорідні диференціальні рівняння 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами;

в) лінійні неоднорідні диференціальні рівняння 2-го порядку зі спеціальною правою частиною.

 1. Системи лінійних диференціальних рівнянь та методи їх розв’язання.

 2. Числові ряди. Частинні суми. Залишок ряду. Збіжність ряду.

 3. Еталонні ряди.

 4. Достатні ознаки збіжності рядів:

а) ознака Д’Аламбера;

б) ознака Коші;

в) інтегральна ознака.

 1. Знакозмінні ряди. Абсолютно та умовно збіжні ряди.

 2. Знакопочережні ряди. Ознака Лейбніца.

 3. Функціональні ряди. Збіжність. Абсолютна збіжність, область збіжності.

 4. Степеневі ряди. Інтервал та радіус збіжності ряду.

 5. Ряди Тейлора.

 6. Ряди Маклорена.

 7. Застосування степеневих рядів.

Денна форма навчання

Другий курс

І Змістовний модуль: Диференціювання та інтегрування функцій багатьох змінних


Лекційні модулі:

 1. Основні поняття про функцію багатьох змінних. Границя функції.

 2. Частинні похідні та диференціали. Повний диференціал функції кількох змінних.

 3. Знаходження похідної за напрямом та градієнту функції. Дотична площина та нормаль до поверхні.

 4. Знаходження екстремумів функції кількох аргументів. Відшукання найбільшого та найменшого значення функції

 5. Подвійний інтеграл. Задачі, що приводять до поняття подвійного інтеграла. Заміна змінних у подвійних інтегралах.

 6. Геометричні і фізичні застосування подвійних інтегралів.

 7. Потрійний інтеграл, його властивості. Заміна змінних у потрійному інтегралі. Геометричні та фізичні застосування

 8. Криволінійні інтеграли І та ІІ роду: визначення, властивості та методи обчислення. Застосування криволінійного інтегралу в фізиці та механіці.


Практичні модулі:

 1. Основні поняття про функцію багатьох змінних. Границя функції. Частинні похідні та диференціал першого порядку.

2. Знаходження похідної за напрямом, градієнт функції та їх застосування. Похідна складної функції. Дотична площина та нормаль до поверхні.

3. Знаходження екстремумів функції кількох аргументів.

4. Відшукання найбільшого та найменшого значення функції.

5. Подвійний інтеграл. Задачі, що приводять до поняття подвійного інтеграла. Заміна змінних у подвійних інтегралах.

6. Методи обчислення подвійних інтегралів.

7. Застосування подвійних інтегралів у геометрії та фізиці.

8.Потрійний та криволінійний інтеграли, їх властивості. Методи обчислення та застосування.


Модулі самостійної роботи (31 годин):

 1. Основні поняття про функцію багатьох змінних. Границя функції. (2 години)

 2. Частинні похідні та диференціали. Повний диференціал функції кількох змінних. (2 годин)

 3. Знаходження похідної за напрямом та градієнту функції. (2 години)

 4. Дотична площина та нормаль до поверхні. (2 години)

 5. Знаходження екстремумів функції кількох аргументів. Дослідження на умовний екстремум. (3 годин)

 6. Відшукання найбільшого та найменшого значення функції. (4 години)

 7. Подвійний інтеграл. Задачі, що приводять до поняття подвійного інтеграла. Заміна змінних у подвійних інтегралах. (4 години)

 8. Геометричні і фізичні застосування подвійних інтегралів. (4 години)

 9. Потрійний інтеграл, його властивості. Заміна змінних у потрійному інтегралі. Геометричні та фізичні застосування. (4 годин)

 10. Криволінійні інтеграли І та ІІ роду: визначення, властивості та методи обчислення. Застосування криволінійного інтегралу в фізиці та механіці. (4 години)


ІІ Змістовний модуль: Теорія ймовірностей


Лекційні модулі:

 1. Випадкові події. Ймовірність, як міра події. Класичне, статистичне та геометричне визначення ймовірності. Алгебра подій. Теореми суми та добутку.

 2. Формула повної ймовірності. Формула гіпотез Бейєса.

 3. Повторні випробування. Схема Бернулі.

 4. Локальна та інтегральна теореми Лапласа.

 5. Дискретна випадкова величина та її числові характеристики.

 6. Неперервна випадкова величина та її числові характеристики.

 7. Стандартні закони розподілу випадкової величини.

 8. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема.


Практичні модулі:

 1. Випадкові події. Ймовірність, як міра події. Класичне, статистичне та геометричне визначення ймовірності.

 2. Теореми суми та добутку.

 3. Формула повної ймовірності. Формула гіпотез Бейєса.

 4. Повторні випробування. Схема Бернулі.

 5. Локальна та інтегральна теореми Лапласа.

 6. Дискретна випадкова величина та її числові характеристики.

 7. Неперервна випадкова величина та її числові характеристики.

 8. Стандартні закони розподілу випадкової величини. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема.


Модулі самостійної роботи (31 годин):

 1. Випадкові події. Ймовірність, як міра події. Класичне, статистичне та геометричне визначення ймовірності. (3 години)

 2. Теореми суми та добутку. (3 години)

 3. Формула повної ймовірності. Формула гіпотез Бейєса. (3 години)

 4. Повторні випробування. Схема Бернулі. (2 години)

 5. Локальна та інтегральна теореми Лапласа. (2 години)

 6. Локальна та інтегральна теореми Лапласа (продовження). (2 години)

 7. Дискретна випадкова величина та її числові характеристики. (4 годин)

 8. Неперервна випадкова величина та її числові характеристики. (4 годин)

 9. Стандартні закони розподілу випадкової величини. (4 годин)

 10. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема. (4 годин)


ІІІ. Змістовний модуль: Математична статистика.

Рівняння математичної фізики.


Лекційні модулі (22 год):

1. Вибірки та їх числові характеристики. Варіаційні ряди. Емпірична функція розподілу.

2. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Інтервальні оцінки параметрів розподілу.

3. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Інтервальні оцінки параметрів розподілу. (продовження)

4-5. Перевірка статистичних гіпотез.

6. Кореляційний аналіз.

7. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь в частинних похідних.

8. Початкові та граничні умови.

9. Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань

10-11. Розв’язання задач математичної фізики методом Фур’є (методом відокремлення змінних)


Практичні модулі (22 год):

 1. Вибірки та їх числові характеристики. Варіаційні ряди.

 2. Емпірична функція розподілу.

 3. Емпірична функція розподілу (продовження).

 4. Статистичні оцінки параметрів розподілу.

 5. Інтервальні оцінки параметрів розподілу.

 6. Перевірка статистичних гіпотез.

 7. Кореляційний аналіз

 8. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь в частинних похідних. Початкові та граничні умови.

 9. Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань.

 10. Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань (продовження).

 11. Розв’язання задач математичної фізики методом Фур’є (методом відокремлення змінних).Модулі самостійної роботи (28 годин):

 1. Вибірки та їх числові характеристики. Варіаційні ряди. Емпірична функція розподілу. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Інтервальні оцінки параметрів розподілу. (6 години).

 2. Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз. (10 години)

 3. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь в частинних похідних. Початкові та граничні умови. Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань.Розв’язання задач математичної фізики методом Фур’є (методом відокремлення змінних) (12 години).


^ Підсумкова тека

Модульна контрольна робота №1

 1. Частинні похідні та диференціали функції кількох змінних та їх застосування до дослідження функції.

 2. Подвійний інтеграл та його обчислення. Застосування подвійного інтегралу у геометрії та фізиці.

Модульна контрольна робота №2

  1. Випадкові події та їх імовірність. Алгебра подій.

  2. Формула повної ймовірності. Повторні випробування. Теореми Лапласа.

  3. Закони розподілу випадкової величини.

Модульна контрольна робота №3

   1. Вибірки та їх числові характеристики. Варіаційні ряди. Емпірична функція розподілу.

   2. Статистичні оцінки параметрів розподілу.

   3. Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз.

Питання для контролю засвоєння знань додаються.


Питання для контролю знань

з курсу «Вища математика» для курсантів 2 курсу 1 семестр


1.Функція багатьох змінних. Область визначення та множина значень(Означення та символи).Навести приклади.

2. Границя функції багатьох змінних. Навести приклади.

3. Неперервність функції в точні. Навести приклади.

4. Частинні та повний прирости функції. Поняття частинної похідної. Означення. Символіка. Навести приклади.

5. Геометричний зміст частинних похідних першого порядку. Правила обчислення. Навести приклади.

6. Частинні похідні вищих порядків. Теорема про мішані похідні другого порядку.

7. Диференціал першого порядку функції кількох змінних. Геометричний зміст диференціала. Навести приклади.

8. Диференціали вищих порядків функції кількох змінних. Означення, символіка. Навести приклади.

9. Похідна складеної функції. Навести приклади.

10. Повна похідна складеної функції. Навести приклади.

11. Диференціювання неявної функції.

12. Дотична площина до поверхні та її рівняння, якщо:

а) площина задана неявно;

б) площина задана явно;

13. Нормаль до поверхні та її рівняння, якщо:

а) площина задана неявно;

б) площина задана явно.

14. Похідна за напрямом, її геометричний зміст та обчислення. Навести приклади.

15. Градієнт функції. Зв'язок між градієнтом та похідною в даній точці за довільним напрямом. Властивості градієнта.

16. Локальні екстремуми функції двох змінних. Необхідні умови екстремуму.

17. Достатні умови екстремуму.

18. Умовний екстремум та правила його обчислення. Навести приклад.

19. Задачі, які приводять до поняття подвійного інтеграла.

20. поняття подвійного інтеграла. Умови його існування.

21. Властивості подвійних інтегралів.

22. Обчислення подвійного інтеграла на області Д, якщо:

а) область Д – правильна в напрямі осі Ох;

б) область Д – правильна в напрямі осі Оу.

23. Повторний інтеграл. Зміна порядку інтегрування.

24. Заміна змінних у подвійному інтегралі.

25. Подвійний інтеграл у полярних координатах.

26. Застосування подвійного інтеграла до обчислення:

а) площі плоскої фігури;

б) об’єму тіла;

в) площі поверхні;

г) маси пластини;

д) центра маси пластини;

е) статичних моментів відносно осей Ох, Оу та початку координат;

є) моменту інерції пластини.

27. Поняття потрійного інтеграла. Умови його існування.

28. Властивості потрійного інтеграла.

29. Обчислення потрійного інтеграла.

30. Заміна змінних у потрійному інтегралі.

31. Циліндрична та сферична система координат.

32. Потрійний інтеграл у циліндричних та сферичних координатах.

33. Застосування потрійного інтеграла до обчислення:

а) об’єму тіла;

б) маси тіла;

в) моментів інерції відносно осей Ох, Оy, Oz та початкукоординат.

г) центра маси;

д) статичних моментів , , відносно координатних площин

Ох, Оy, Oz.

34. поняття криволінійного інтеграла (по довжині дуги).

35. Обчислення криволінійних інтегралів першого роду.

36. Випадкові події. Ймовірність як міра події. Класичне та статистичне визначення ймовірності. Поняття геометричної ймовірності. Навести приклади.

37. Дії над подіями. Співвідношення між подіями. Навести приклад.

38. Теореми додавання ймовірностей сумісних подій. Навести приклад.

39. Умовна ймовірність. Теорема добутку ймовірностей незалежних n подій. Навести приклади.

40. Формула повної ймовірності. Навести приклади.

41. Формула Бейеса.

42. Повторні випробування. Схема Бернуллі.

43. Дискретна випадкова величина. Закон розподілу дискретної випадкової величини:

а) біноміальний розподіл;

б) розподіл Пуассона;

в) геометричний розподіл.

44. Числові характеристики дискретної випадкової величини:

а) математичне сподівання;

б) дисперсія.

45. Неперервні випадкові величини. Інтегральні функції їх розподілу.

46. Графік функції розподілу неперервної випадкової величини. Щільність розподілу ймовірностей та її властивості.

47. Числові характеристики неперервної випадкової величини.

48. Стандартні закони розподілу випадкової величини:

а) рівномірний розподіл;

б) нормальний розподіл;

в) показників розподіл.

49. Закон великих чисел. Граничні теореми.


Питання для контролю знань

з курсу «Вища математика» для курсантів 2 курсу 2 семестр


 1. Вибірки та їх числові характеристики. Варіаційні ряди.

 2. Емпірична функція розподілу.

 3. Емпірична функція розподілу (продовження).

 4. Статистичні оцінки параметрів розподілу.

 5. Статистичні оцінки параметрів розподілу (продовження).

 6. Інтервальні оцінки параметрів розподілу.

 7. Інтервальні оцінки параметрів розподілу (продовження).

 8. Перевірка статистичних гіпотез.

 9. Перевірка статистичних гіпотез (продовження).

 10. Кореляційний аналіз

 11. Кореляційний аналіз (продовження).

 12. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь в частинних похідних. Початкові та граничні умови.

 13. Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань.

 14. Рівняння теплопровідності, дифузії та коливань (продовження).

 15. Розв’язання задач математичної фізики методом Фур’є (методом відокремлення змінних).

 16. Розв’язання задач математичної фізики методом Фур’є (методом відокремлення змінних) (продовження)^ Заочна форма навчання

І курс.

залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх