Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Суми Сумський державний університет 2012 icon

Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Суми Сумський державний університет 2012


Схожі
Освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ...
Міністерство освіти І науки...
Сумський державний університет...
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний технічний університет...
О. С. Мазур цивільне право україни...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в 2012...
Навчально-методичний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу з напряму «Програмна інженерія»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


О. М. Медвідь


Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість


Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України


Суми

Сумський державний університет

2012


УДК 811.111’25

ББК 81.432.1-3

М 42


Рецензенти:

Ю. А. Зацний – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету;

А. П. Мартинюк – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

А. О. Ходцева – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ВНЗ УАБС НБУ


^ Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-5784 від 26.04.2012 р.)
М 42

Медвідь О. М.

Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість : навч. посіб. / О. М. Медвідь. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 197 с.

ISBN 978-966-657-424-7


Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми, містить вправи, контрольні завдання, перелік перспективних тем дослідження, список рекомендованої літератури для подальшого вивчення.

Матеріали посібника мають надійну методологічну базу і призначені для широкого кола користувачів, які прагнуть удосконалити свої знання англійської мови та перекладацькі вміння, насамперед для науковців-філологів, а також для викладачів англійської мови і перекладу, магістрантів та аспірантів, які поглиблено вивчають різні лінгвістичні парадигми.

Підготовка навчального посібника «Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість» зумовлена переходом викладання на кредитно-модульну систему та створення сучасних посібників для студентів філологічних відділень вищих навчальних закладів України. Це видання має на меті заповнити лакуни у навчальній літературі щодо вивчення квантитативних одиниць англійської мови.

УДК 811.111’25

ББК 81.432.1-3


ISBN 978-966-657-424-7

© Медвідь О. М., 2012

© Сумський державний університет, 2012
ЗМІСТ

С.

Передмова..........................................................................

4

1. Теоретична частина
1.1. Парадигматична представленість квантитативних одиниць сучасної англійської мови. Польовий підхід у вивченні лінгвістичної категорії кількості……………………...

Список літератури……………………………………………..6

27

1.2. Реалізація принципу системності в лексико-семантичному полі кількості …………………………………..

Список літератури……………………………………………..


29

41

1.3. Функціональні особливості квантитативних одиниць сучасної англійської мови. Специфіка відбиття кількісних відношень об’єктивної дійсності в мовленні…………………...

Список літератури……………………………………………..43

49

1.4. Функціонально-семантичне поле квантитативності………

Список літератури……………………………………………..

51

55

1.5. Сполучні можливості числівників ………………………..

Список літератури……………………………………………..

56

71

1.6. Специфікатор як прагмасемантичний компонент нумерального сполучення …………………………………….

Список літератури……………………………………………..


73

84

1.7. Якісно-номінативні характеристики квантитативних одиниць………………….……………………………………...

Список літератури……………………………………………..


85

97

1.8. Процес деквантифікації кількісних одиниць…………..

Список літератури……………………………………………..

98

108

1.9. ФСПК – засіб відображення наукових та емпіричних знань…………………………………………………………….

Список літератури……………………………………………..


109

118

Висновки………………………………………………………

119

^ 2. Практична частина
Вправи …………………………………………………………

130

Додатки………………………………………………………...

154

Ілюстративний матеріал………...…………………………….. 193

Список умовних скорочень …..................................................

194

ПЕРЕДМОВА


Пропонований навчальний посібник «Лінгвістич-ний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість» має довідково-навчальний характер і рекомендований для детального вивчення квантитативних одиниць англійської мови. Пізнання природи квантитативних одиниць має не тільки теоретич-не, але й прикладне значення. Системно-функціональний підхід, що запропонований до вивчення квантитативних одиниць, розкриває їх сутнісні характеристики, статус у системах мови й мовлення. Навчальний посібник складається з двох частин: теоретичної і практичної. У першій частині увага фокусується на вивченні теорії про систему мови й мовлення, про польовий підхід до вивчення мовних явищ, про поліфункціональність, про семантичну деривацію, про парадигматичні і синтагматич-ні відношення квантитативних одиниць. Перша частина посібника складається з 2 блоків: «Парадигматична пред-ставленість квантитативних одиниць сучасної англійської мови» і «Функціональні особливості квантитативних одиниць сучасної англійської мови», які містять теоретичні положення з питань: 1. Польовий підхід у вивченні лінгвістичної категорії кількості. 2. Реалізація принципу системності в лексико-семантичному полі кількості. 3. Функціональні особливості квантитативних одиниць сучасної англійської мови. Специфіка відбиття кількісних відношень об’єктивної дійсності в мовленні. 4. Функціонально-семантичне поле квантитатив-ності. 5. Сполучні можливості числівників 6. Специфікатор як прагмасемантичний компонент нумерального сполучення. 7. Якісно-номінативні характеристики квантитативних одиниць 8. Процес деквантифікації кількісних одиниць. 9. ФСПК – засіб відображення наукових та емпіричних знань.

Теоретичне обґрунтування природи квантитативних одиниць уможливлює виконання завдань, що подані у другій частині посібника. Практична частина містить серію вправ з релевантних питань, які розраховані на поглиблення вивчення семантичного наповнення, синтаксичного, епідигматичного та прагматичного буття квантитативних одиниць, їх функціональних характеристик і дискурсивного оточення. Посібник містить контрольні завдання, тести та вправи. Корисну інформацію подано в кількох додатках (результати статистичних досліджень щодо парадигматичної представленості квантитативних одиниць у словнику англійської мови, список англійських та американських одиниць виміру та їхніх умовних позначень з українськими відповідниками, англо-український словник фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом та ін.). Подається наукова література, що рекомендована для кращого засвоєння та поглибленого вивчення матеріалу.

Матеріали навчального посібника мають надійну методологічну базу і призначені для науковців-філологів, а також для викладачів англійської мови і перекладу, магістрантів та аспірантів, які поглиблено вивчають різні лінгвістичні парадигми. Актуальність проблем, особливості методів репрезентації результатів лінгвістичних досліджень дозволяють використовувати його у навчальній роботі студентів. Отримані знання про системно-функціональні особливості КО можуть бути використані в теоретичних курсах з мовознавства, стилістики, лексикології, теоретичної граматики, у практичних курсах англійської мови, а також під час написання курсових і дипломних робіт.

Автор висловлює подяку рецензентам за поради і зауваження, що сприяли покращанню змісту і структури посібника.

^ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


1.1. ПАРАДИГМАТИЧНА ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ

АНЛІЙСЬКОЇ МОВИ


1.1.1. Польовий підхід у вивченні лінгвістичної категорії кількості


На сучасному етапі лінгвістичні дослідження фокусують свою увагу на вивченні одиниць і структур мо- ви в руслі функціонально-комунікативної парадигми. Функціональний підхід розширює теорію мовних полів, що актуалізують дієвість принципу системності (ПС). Поняття поля належить до базисних понять у лінгвістиці. Польовий підхід довів свою ефективність при описі субсистем мови [1; 2; 4; 5; 7; 10; 16; 22; 23; 26; 27]. Польове моделювання концептуально-мовних операцій дозволяє аналізувати факти мови й мовлення за принципом «ціль – засоби», з’ясувати, які засоби має дана мова для досягнення певної комунікативної мети й у якому відношенні ці засоби перебувають один з одним.

Набір полів є відкритим списком, обумовленим як об’єктивною ієрархією змістів, так і безпосередніми цілями опису. Вивчення слів як найбільш значущих одиниць мовної системи в умовах кореляції з іншими словами має лінгвістичну традицію й термінологію. В XIX ст. М. М. Покровський висунув ідею систематизації лексики за допомогою використання тематичного принципу, звертаючи особливу увагу насамперед на особливості словотвору, синонімію й полісемію [14]. І. Трир виділяє лексичні поля, утворені групою слів, що корелюють, виконучи значну роль у мовному аналізі [28]. Лексико-семантичні поля є об’єктом досліджень Ю. С. Степанова [15]. А. А. Уфімцева приділяє значну увагу лексичним парадигмам, вивчаючи смислові відношення слів за принципом опозиції значень у системі номінацій [19].

Інтеграція функціонального підходу з польовою методикою приводить до перегрупування мовних фактів на основі змістів, що виражаються, – незалежно від того, яким мовним рівням належать елементи мови, що виражають ці змісти. Так на стику різних наукових традицій утворилися поняття функціонально-семантичних, граматико-лексичних полів [5; 25], що стали центральними під час описання мовних явищ.

Функціонально-семантичні поля не перекривають усю сферу семантики в мові. Поряд з ними існують тематична представленість мовних знаків; термінологічні та ін. системи й т.п. У межах усіх цих об’єднань представлені менші угруповання типу лексико-семантичних груп, тематичних рядів та ін. Функціонально-семантичні поля (ФСП) відрізняються абстрактним характером значення, що виражається їх конституентами й характером засобів вираження цього значення, що знаходиться в основі кожного поля. У той же час рівень абстрактності домінантного значення змінюється залежно від того, чи виражене воно засобами граматики, словотвору, лексики й фразеології. Різний ступінь виразності домінантного значення інтегрує багатошарову периферію поля, а переходи його в інші домінантні значення створюють маргінальні суміжні поля [10]. Польовий опис мови сприяє пізнанню його системності, адекватному відбиттю його онтологічних властивостей. Класичним стало визначення поля як організованої сукупності взаємодіючих різнорівневих засобів мови для вираження категоріальних значень тих або інших відношень [4] (яким і є мовне поле кількості).

Понятійною основою мовного поля кількості (МПК) є квантитативні відношення навколишньої дійсності. Структурно-функціональна модель поля кількості – МПК – підсумовує й узагальнює засоби й способи вираження лінгвістичної категорії кількості. Специфіка структурної організації МПК, яка дозволяє підійти до проблем класифікації форм, що служать для вираження вихідного поняття з погляду їхнього розподілу на ядерні й периферійні, виражається в ієрархічному характері складових його компонентів. У цьому розумінні МПК – це модель, що максимально відбиває системний характер мови. Поле складається з одиниць всіх рівнів – лексичного, морфологічного, синтаксичного й фразеологічного, що об'єднані архісемою «кількість». Актуальність виділення полів як моделей опису мовних явищ проявляється у властивій їм гнучкій діалектичній єдності змістовного й формального, що дозволяє глибше проникнути в процеси мовленнєвої діяльності [16, c. 17].

Квантитативність у мові представлена цілим арсеналом засобів, що утворюють МПК. Кожна його одиниця має специфічну потенцію, валентність, що реалізується в мовленні за певними канонами. Поле моделює те, що можна назвати нормою, яка виявляється на основі мовної поведінки людей, нормою, яка висловлює думку про правильність мовного вживання всіх носіїв мови [17, c. 29]. Мовна категорія кількості представлена в англійській мові історично сформованим комплексом різнорівневих засобів, у змістовному аспекті яких віддзеркалюються результати пізнання кількісних відношень буття. Семантичні компоненти мовних одиниць співвідносяться з логічним поняттям кількості. Сема кількості виступає загальною, інваріантною ознакою й реалізується комплексом семантичних компонентів, утворюючи складну ієрархічну структуру семантичного поля. МПК складається з великої кількості значень, які мають загальний семантичний компонент, наприклад, величина, вага, місткість, висота, глибина, довжина й т.д. До мовного поля кількості належать одиниці, що реалізують значення кількості опорними й супутніми семами (рис. 1).
залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації24.10.2013
Розмір2.51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх