Програма навчальної дисципліни географія світового господарства icon

Програма навчальної дисципліни географія світового господарства


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни географія світового господарства...
Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни математичні методи в суспільній географії (шифр І назва...
Програма навчальної дисципліни...
Програма навчальної дисципліни...
Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
План вступ Сутність І основні поняття світового господарства...
Робоча програма навчальної дисципліни "релігієзнавство" для студентів денної форми навчання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча програма навчальної дисципліни за вибором студентів «менеджмент»...
Програма навчальної дисципліни інженерна екологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...Загрузка...
скачать


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І..

“______”_______________20___ р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Географія світового господарства

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________________6.040104 Географія_____________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету___Географічного _____________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)

Лекції


Лабораторні

Прак тичні

Денна

3

6

90

36

18

-

18

54

2

-

-

1

-

Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

4

8

90

12

8

-

4

78

2

-

-

1

-

Екстернат

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Львів – 2011

Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО _________

напряму ____6.040104 Географія_______

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності _________-________

(шифр, назва)

Навчальна програма складена ______ к.е.н., доц. Кузик  С. П.___________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол № 1 від “ 31 ” серпня 2011 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від “20” вересня 2011 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Біланюк В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Кузик С. П., 2011

^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Мета: навчальної дисципліни “Географія світового господарства” є формування сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з проблем дослідження світового господарства як глобальної географічної системи.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ географії світового господарства як інтегральної дисципліни, яка поєднує предметний і просторовий підходи у світовій економіці і територіальну структуру та спосіб функціонування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теорії виникнення, закони, закономірності і принципи розвитку й розміщення світового господарства, галузеву і функціональну структуру, тенденції в територіальній організації, а також перспективи його розвитку як глобальної географічної системи.

вміти: аналізувати стан розвитку і розміщення паливно-енергетичних ресурсів; галузеву і функціональну структуру господарства, тенденції в територіальній організації, використовуючи набуті знання з основ географії світового господарства для географічного аналізу сучасних світогосподарських проблем.


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

заочна

1

Теоретичні засади географії світового господарства

10

4

2

Галузева і територіальна структура світового господарства

8

4


Змістовий модуль 1. Теоретичні засади географії світового господарства

Тема 1. Світове господарство як глобальна географічна система

Тема 2. Глобалізація та її вплив на географію світового господарства

Тема 3. Природно-ресурсний потенціал світу

Тема 4. Вплив науково-технічного прогресу та інформаційного

“вибуху” на географію світового океану. Інформаційна революція

^ Тема 5. Місце і роль міжнародної економічної інтеграції в географії світового господарства

Змістовий модуль 2. Галузева і територіальна структура світового господарства

Тема 6. Розвиток та розміщення сільського господарства світу

Тема 7. Інформаційний сектор світового господарства

Тема 8. Транспортно-логістична система світу

Тема 9. Світова валютна система

^ 2.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

^ 2.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

заочна

1

Теоретичні засади географії світового господарства

10

2

2

Галузева і територіальна структура світового господарства

8

2


Змістовий модуль 1. Теоретичні засади географії світового господарства

1. Понятійно-термінологічний апарат курсу “Географія світового господарства” (семінарське заняття)

2. Особливості розміщення паливно-енергетичних ресурсів світу (практична робота)

3. Енергетична парадигма людства (практична робота)

4. Географія рудних корисних копалин (практична робота)

5. Машинобудування як провідна галузь промисловості світу (семінарське заняття)


Змістовий модуль 2 . Галузева і територіальна структура світового господарства

1. Географія сільськогосподарського виробництва та аналіз розміщення зернового господарства світу (семінарське заняття)

2. Транспортний чинник у розміщенні світового господарства (семінарське заняття)

3. Географія транснаціональних корпорацій (семінарське заняття)

4. Територіально-галузева структура світового господарства (практична робота)


2.4. ПРАКТИКА

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин
^ 2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

денна форма навчання (48 год)

 1. Міжнародний географічний поділ праці як основна наукова категорія географії світового господарства

 2. Концептуальні основи географії світового господарства

 3. Розвиток світового ринкового господарства

 4. Міжнародні економічні організації та їхнє місце в світовому господарстві

 5. Географія мінеральних ресурсів (корисних копалин) світу

 6. Аналіз фактичного використання земельно-ґрунтових ресурси світу

 7. Ресурси Світового океану

 8. Світовий ринок трудових ресурсів

 9. Географія галузей обробної промисловості світу

 10. Сутність глобальної продовольчої проблеми

 11. Зв’язок – складова система інформаційної сфери

 12. Україна у світовому і торгівельному та інвестиційному просторі

 13. Загальні тенденції розвитку ринку послуг

 14. ТНК та їх значення у світовому господарствіНаписання індивідуально-дослідного завдання

Виконується студентами протягом семестру. Індивідуальна робота передбачає підготовку реферату обсягом до 20-ти сторінок тексту.


Теми індивідуального навчально-дослідного завдання

 1. Світове господарство як економіко-географічна система

 2. Еволюція світового господарства: розвинені країни

 3. Еволюція світового господарства: країни, що розвиваються

 4. Етапи розвитку світового господарства

 5. Світове господарство в період НТР

 6. Структурні зміни у світовому господарстві 50 – 80-х рр. ХХ ст.

 7. Структурні зміни у світовому господарстві у кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

 8. Галузева структура світового господарства

 9. Просторові зрушення світового господарства 50 – 80-х рр. ХХ ст.

 10. Просторові зрушення світового господарства у кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

 11. Географічна модель світового господарства

 12. Характерні особливості світової економіки

 13. Природно-ресурсний потенціал світу: історико-географічні аспекти

 14. Сучасні риси географії природного ресурсного потенціалу світу

 15. Географія світових ресурсів мінерального палива

 16. Географія світових рудних мінеральних ресурсів

 17. Географія світових мінеральних ресурсів хімічної сировини

 18. Географія світових ресурсів будівельної сировини

 19. Географія світових ресурсів геотермальної енергії

 20. Світовий земельний фонд: географічні аспекти

 21. Географія світових водних ресурсів

 22. Географія світового гідроенергетичного потенціалу

 23. Світові лісові ресурси: географічні аспекти

 24. Мінеральні ресурси Світового океану: географічні аспекти

 25. Кліматичні ресурси світу: географічні аспекти

 26. Зміна клімату: вплив на географію світового господарства

 27. Географія світових природно-рекреаційних ресурсів

 28. Географія світових суспільних рекреаційних ресурсів

 29. Територіальні поєднання рекреаційних ресурсів світу

 30. Територіальні поєднання природних ресурсів світу

 31. Міждержавний характер проблеми “суспільство і довкілля”: географічні аспекти

 32. Антропогенні катастрофи: вплив на географію світового господарства

 33. Природні катастрофи: вплив на географію світового господарства

 34. Антропогенне забруднення атмосфери: вплив на географію світового господарства

 35. Антропогенне забруднення атмосфери: вплив на географію світового господарства

 36. Забруднення Світового океану нафтою: вплив на економіку

 37. Напрямки розвитку світової енергетики: географічні аспекти

 38. Паливно-енергетичний баланс світу: історико-географічні аспекти

 39. Географія нафтової промисловості світу

 40. Географія газової промисловості світу

 41. Видобування нафти та природного газу у світовому океані: географічні аспекти

 42. Географія вугільної промисловості світу

 43. Географія світової електроенергетики

 44. Географія світової атомної енергетики

 45. Географія нетрадиційних джерел енергії світу

 46. Мала енергетика у світі: географічні аспекти

 47. Технологічні інновації у електроенергетиці світу: географічні аспекти

 48. Географія світової лісозаготівельної промисловості

 49. Географія світової гірничовидобувної промисловості

 50. Географія світового рибальства

 51. Географія світової чорної металургії

 52. Географія світової алюмінієвої металургії

 53. Географія світової мідної металургії

 54. Географія світової кобальтово-нікелевої металургії

 55. Географія світової свинцево-цинкової металургії

 56. Географія світової промисловості олова

 57. Географія світової промисловості золота

 58. Географія світової промисловості благородних металів (крім золота)

 59. Структура машинобудування світу: географічні аспекти

 60. Географія автомобілебудування світу

 61. Географія суднобудування світу

 62. Географія авіа- та космічного машинобудування світу

 63. Географія електротехнічного машинобудування світу

 64. Географія виробництва засобів зв’язку у світі

 65. Географія загального машинобудування світу

 66. Географія сільськогосподарського машинобудування світу

 67. Структура світової хімічної промисловості: географічні аспекти

 68. Географія світової нафтохімічної промисловості

 69. Географія промисловості мінеральних добрив світу

 70. Географія хімії полімерних матеріалів світу

 71. Географія хіміко-фармацевтичної промисловості світу

 72. Географія парфумерно-косметичної промисловості світу

 73. Географія світової целюлозно-паперової промисловості

 74. Географія меблевої промисловості світу

 75. Географія ювелірної промисловості світу

 76. Географія швейної промисловості світу

 77. Географія хутрової промисловості світу

 78. Географія текстильної промисловості світу

 79. Індустрія моди світу: географічні аспекти

 80. Географія промисловості дитячих іграшок

 81. Географія промисловості будівельних матеріалів світу

 82. Світова промисловість та навколишнє середовище: географічні аспекти

 83. Особливості сільського господарства як галузі світового господарства

 84. Структура світового сільського господарства: географічні аспекти

 85. Рівень розвитку світового сільського господарства: географічні аспекти

 86. Спеціалізація світового сільського господарства: географічні аспекти

 87. Індустріалізація світового сільського господарства: географічні аспекти реалізації

 88. Наслідки індустріалізація світового сільського господарства: географічні аспекти

 89. Особливості тваринництва як галузі світового сільського господарства

 90. Географія скотарства світу

 91. Географія свинарства світу

 92. Географія вівчарства світу

 93. Географія птахівництва світу

 94. Географія рибництва світу

 95. Географія інших галузей тваринництва світу

 96. Територіальні поєднання тваринництва світу

 97. Особливості рослинництва як галузі світового сільського господарства

 98. Географія світового зернового господарства

 99. Тенденції розвитку світового ринку зерна: географічні аспекти

 100. Вирощування та ринок зернобобових культур у світі: географічні аспекти

 101. Вирощування та ринок олійно-жирових культур у світі: географічні аспекти

 102. Вирощування та ринок ефіроолійних культур у світі: географічні аспекти

 103. Вирощування та ринок цукроносних культур у світі: географічні аспекти

 104. Вирощування та ринок тонізуючих культур у світі: географічні аспекти

 105. Вирощування та ринок пряностей у світі: географічні аспекти

 106. Вирощування та ринок картоплі у світі: географічні аспекти

 107. Географія овочівництва світу

 108. Географія садівництва світу

 109. Вирощування та ринок прядильних культур у світі: географічні аспекти

 110. Вирощування та ринок каучуконосних культур у світі: географічні аспекти

 111. Вирощування та ринок алкалоїдних культур у світі: географічні аспекти

 112. Світове сільське господарство й навколишнє середовище: географічні аспекти

 113. Структура харчової промисловості світу: географічні аспекти

 114. Географія цукрової промисловість світу

 115. Географія молочної промисловості світу

 116. Географія м’ясної промисловості світу

 117. Географія кондитерської промисловості світу

 118. Географія виноробної промисловості світу

 119. Географія виробництва міцних алкогольних напоїв світу

 120. Географія тютюнової промисловості світу

 121. Географія нових галузей харчової промисловості світу: географічні аспекти

 122. Система ЗМІ світу: географічні аспекти

 123. Географія виробництва та споживання предметів розкоші у світі

 124. Видавничо-поліграфічна індустрія світу: географічні аспекти

 125. Кіноіндустрія світу: географічні аспекти

 126. Рекламна діяльність у світі: географічні аспекти

 127. Банківська діяльність у світі: географічні аспекти

 128. Міжнародний туризм як галузь світового господарства

 129. Територіальні поєднання міжнародного туризму у світі

 130. Міжнародний туризм та навколишнє середовище: географічні аспекти

 131. Актуальні проблеми світового господарства: географічні аспекти

 132. Сировинна проблема світового господарства: географічні аспекти

 133. Енергетична проблема світового господарства: географічні аспекти

 134. Продовольча проблема світового господарства: географічні аспекти

 135. Проблема міжнародної інформаційної безпеки господарства: географічні аспекти

 136. Військова промисловість світу: географічні аспекти

 137. Світова транспортна система: історико-географічні риси розвитку

 138. Сучасні риси світової транспортної системи

 139. Географія автомобільного транспорту світу

 140. Географія світового залізничного транспорту

 141. Географія трубопровідного транспорту світу

 142. Географія світового морського судноплавства

 143. Морський флот: місце у системі морського транспорту світу

 144. Порти: місце у системі морського транспорту світу

 145. Міжнародні канали та протоки: місце у системі морського транспорту світу

 146. Контейнеризація транспорту та транспортні мости світу

 147. Географія внутрішнього водного транспорту світу

 148. Географія світового повітряного транспорту

 149. Транспорт світу й навколишнє середовище: географічні аспекти

 150. Відкритість національних економік: географічні аспекти

 151. Зовнішня заборгованість національних економік: географічні аспекти

 152. Географія світової торгівлі товарами

 153. Географія світової торгівлі послугами

 154. Світова торгівля біологічними ресурсами: географічні аспекти

 155. Міжнародні кредитно-фінансові відносини у світі: географічні аспекти

 156. Міжнародні науково-технічні зв’язки у світі: географічні аспекти

 157. Ринок праці у світі: географічні аспекти

 158. Міжнародна виробнича співпраця у світі: географічні аспекти

 159. Місце національних економік у сучасному світовому господарстві

 160. Місце ТНК у сучасному світовому господарстві

 161. Місце інтеграційних утворень у сучасному світовому господарстві


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ

ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Базова

 1. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. І. Географія: Світи, реґіони, концепти / Переклад з англ., за ред. і співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

 2. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид-ий центр. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.

 3. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посібник / Я.Б. Олійник та ін.: за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. - К.: Знання, 2011. - 640 с.

 4. Економічна і соціальна географія світу: Начальний посібник / За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 670 с.

 5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Укр. фін. і-тут менедж. і бізнесу, 1997.

 6. Липец Ю., Пуляркин В., Шлихтер С. География мирового хозяйства. – М.: Владос, 1999. – 400 с.

 7. Нікітіна М.Г. Світове господарство та міжнародні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 192 с.

 8. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.


Допоміжна

 1. Атлас глобальних проблем світу. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 144 с.

 2. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доповідь Римському Клубові. – Вид. 3-тє допов. – К.: Універ. вид-во “Пульсари”, 2009. – 248 с.

 3. Грицак Ю.П. Социально-экономические типы стран. – Харьков: Экограф, 1998. – 72 с.

 4. Дахно І. І. Світова економіка: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.

 5. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Вид-ий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.

 6. Економіка зарубіжних країн: підручник / А.С. Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 7. Качан Є.П., Ковтанюк М.О., Петрига М.О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 518 с.

 8. Кубійович В. Наукові праці / За ред. О.Шаблія. – Львів: Фенікс, 1996. – Т. I. – 800 с.

 9. Професор Валентин Садовський / За ре1– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 348 с.

 10. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. – Картографія, 1998. – 383 с.

 11. Семюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.

 12. Соціально-економічна географія світу. Загальна частина / За ред. С. Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 264 с.

 13. Социальна экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вальского. – М.: Кронпресс, 1998.

 14. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 150 с.

 15. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.

 16. Dobosiewicz Z. Olszewski T. Geografia ekonomiczna Świata. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. – 486 s.

 17. Harenberg aktuell 2001. – Dortmund: HLV, 2000. – 756 s.

 18. Świat w Liczbach 2004/2005. – Warszawa, 2005. – 184 s.

Електронні ресурси

Джерело, установа

Інтернет-джерела

Організація Об'єднаних Націй

World Urbanization Prospects

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Всесвітня організація з охорони здоров'я

Світовий банк

Світова книга фактів

http:// www.un.org

http:// esa.un.org

http:// www.ilo.org.un

http:// www.iom.org.un

http:// www.who.org.un

http:// web.worldbank.org

http://www.cia.gov/cia/publitions/factbook/docs/

http://www.fao.org

http://www.unido.org

http://www.unctad.org

http://www.business.dp.ua

http://www.sermet.ru

http://gold9999.com.ua

http://www.ereport.ru

http://www.metaltorg.ru

http://www.aluminium.com.ua


^ 4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Поточний контроль здійснюється під час семінарських і практичних занять. Він включає оцінювання підготовленого семінарського заняття, виконаної практичної роботи, написаного реферату та оцінку за письмове опитування.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

А

90 – 100
   1. Зараховано


В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60
0–50

Не зараховано
Структура курсу

Відвідування лекцій

Наявність конспекту лекції та семінарського заняття

Доповіді на семінарських заняттях, захист практичних робіт

Виконання підсумкових тестових завдань

Виконання завдання творчого модуля у вигляді реферату

Сума балів за модулями

Модуль 1

Тема 1

1

1

550

Тема 2

1

1

5

Тема 3

1

1

5

Тема 4

1

1

5

Тема 5

1

1

5

Підсумкове опитування
15

Модуль 2

Тема 6

1

1

436

Тема 7

1

1

4

Тема 8

1

1

4

Тема 9

1

1

4

Підсумкове опитування
12

Творчий модуль

14

14

^ Сума балів за видами робіт

9

9

41

27

14

100


5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


1. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт.

2. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань.

3. Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними модулями


Автор доц. Кузик С. П.


Скачати 220.82 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір220.82 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх