Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія icon

Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія


Схожі
Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни математичні методи в суспільній географії (шифр І назва...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча програма навчальної дисципліни географія світового господарства...
Програма навчальної дисципліни...
Програма навчальної дисципліни...
Програма навчальної дисципліни географія світового господарства...
Робоча програма навчальної дисципліни регіональна гідрогеологія напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Робоча програма навчальної дисципліни "релігієзнавство" для студентів денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика»...
Навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни „ соціальна антропологія" для...Загрузка...
скачать


Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Регіональна економічна

і соціальна географія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення _____Географічного факультету .

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)

Лекції


Лабораторні

Прак тичні

Денна

4

7

96

56

28

-

28

40

2

-

-

1

2

Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

5

9

96

20

11

-

8

76

3

-

-

-

-

Екстернат

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Львів – 2011

Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________

напряму ____6.040104 Географія_______

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності _________-___________

(шифр, назва)

Навчальна програма складена ______ к.е.н., доц. Кузик  С. П.___________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол № 1 від “ 31 ” серпня 2011 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від “20” вересня 2011 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Біланюк В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Кузик С. П., 2011

^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Мета: оволодіти знаннями з регіональної економічної і соціальної географії світу (розвинені країни); сформувати сучасне суспільно-географічне мислення та системи спеціальних знань з проблем економічного і соціального розвитку як окремих розвинених країн, так і регіонів з відповідною природно-ресурсною базою, людським потенціалом, галузево-територіальною структурою, набуття умінь аналізу галузевої і територіальної структури адміністративно-територіальних одиниць, окремих країн, регіонів та визначення їх основних напрямів економічного і соціального розвитку.

^ Завдання курсу полягає у вивченні закономірностей територіальної організації розвинених країн світу в постіндустріальний та інформаційний період їх розвитку, які супроводжуються глобальними інтеграційними та дезінтеграційними процесами, а також демографічними, соціальними, економічними та іншими проблемами, які повинні розглядатися як на рівні територіальних масивів окремих країн, так і регіонів світу, вказуючи при цьому на існуючі контакти та перспективи зв’язків з Україною..

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії, стан суспільно-географічного розвитку розвинених країн світу на етапі становлення постіндустріальних та інформаційних суспільств, проблеми їх розвитку, особливості інтеграції і формування галузево-територіальних структур, а також існуючі зв’язки та перспективи їх розвитку з Україною;

вміти: аналізувати галузево-територіальну структуру розвинених країн в період встановлення постіндустріального, інформаційного суспільства, суспільно-географічні проблеми їх розвитку, визначати місце розвинених країн на економічній і політичній карті світу, порівнювати рівень суспільно-географічного розвитку розвинених країн та характеризувати їх територіальні відмінності.


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

заочна

1

^ Теоретичні проблеми регіонального розвитку розвинених країн світу (РКС)

10

4

2

Суспільно-географічна характеристика регіонів окремих країн

18

7


3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми регіонального розвитку

розвинених країн світу (РКС)

Тема 1. Теоретико-методологічні засади курсу “Регіональна економічна і соціальна географія (розвинені країни)”.

Тема 2. РКС та їх загальна суспільно-географічна характеристика.

Тема 3. Регіональність розвитку та характеристика структурних і територіальних змін розвинених країн Європи у сучасний період.

Тема 4. Суспільно-географічні проблеми розвинених країн Європи.

Тема 5. Малі високорозвинені країни Європи: сучасні проблеми та перспективи розвитку.


Змістовий модуль 2. Суспільно-географічна характеристика регіонів, окремих країн

Тема 6. Суспільно-географічна характеристика та проблеми розвитку субрегіону “Західна Європа”.

Тема 7. Економіко-географічна характеристика та особливості розвитку субрегіону “Північна Європа”.

Тема 8. Економіко-географічна характеристика та проблеми розвитку субрегіону “Південна Європа”.

Тема 9. Економіко-географічна характеристика та особливості розвитку Північноамериканського субрегіону.

Тема 10. Суспільно-географічна характеристика США та проблеми структурної перебудови економіки країни.

Тема 11. Суспільно-географічна характеристика Канади.

Тема 12. Особливості соціально-економічного розвитку Японії.

Тема 13. Суспільно-географічна характеристика Австралії.

Тема 14. Суспільно-географічна характеристика країн переселенського типу.


^ 2.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин
^ 2.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

заочна

1

^ Теоретичні проблеми регіонального розвитку розвинених країн світу (РКС)

10

2

2

Суспільно-географічна характеристика регіонів окремих країн

18

6


Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми регіонального розвитку

розвинених країн світу (РКС)

 1. Розвинені країни світу як об’єкти політичної карти (практична робота)

 2. Розвинені країни світу як об’єкти економічної карти (практична робота)

 3. Визначення відкритості економіки розвинених та інших країн світу (практична робота)

 4. Економіко-, політико- і соціально-географічні проблеми розвитку субрегіону “Західна Європа” (семінарське заняття)

 5. Суспільно-географічна характеристика малих високорозвинених альпійських країн: Австрії та Швейцарії (семінарське заняття)


Змістовий модуль 2. Суспільно-географічна характеристика регіонів, окремих країн

 1. Економіко-, політико- і соціально-географічні проблеми розвитку субрегіону “Південна Європа” (семінарське заняття)

 2. Суспільно-географічна характеристика Італії (семінарське заняття)

 3. Проблеми розвитку та інтеграції країн Північної Америки (семінарське заняття)

 4. Суспільно-географічна характеристика США як супердержави (семінарське заняття)

 5. Суспільно-географічна характеристика “японського дива” (семінарське заняття)

 6. Особливості розвитку країн переселенського типу: Австралії, Нової Зеландії, Ізраїлю та Південної Африки (семінарське заняття)

 7. Порівняльна економіко-географічна характеристика розвинених країн світу (практична робота)

 8. Порівняльна економіко-географічна характеристика США і Канади (практична робота)

 9. Суспільно-географічна характеристика одного зі штатів США (практична робота)


2.4. ПРАКТИКА

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

^ 2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

денна форма навчання (40 год.)

 1. Теорія регіонального розвитку (реґіоналізація)

 2. Теоретичні засади регіональної соціально-економічної географії

 3. Методи дослідження РЕіСГ

 4. Економіко-географічний аналіз невеликих скандинавських країн

 5. Розвиток і розміщення машинобудівного комплексу Німеччини

 6. Територіальна структура господарства Франції

 7. Економіко-географічна характеристика промисловості Великої Британії

 8. Суспільно-географічна характеристика Іспанії

 9. Европейський союз у світовій глобальній економіці

 10. Політична і економічна трансформація сучасної Європи

 11. Джокотський трикутник

 12. Проблеми розвитку сільського господарства субрегіону „Західна Європа”

 13. Регіони Австралійського світу

 14. Поясне розміщення сільськогосподарських культур країн Північної Америки.


Написання індивідуально-дослідного завдання

Виконується студентами денної форми навчання. Індивідуальна робота передбачає інтегральну характеристику країни, що розвивається (на вибір): збір статистичної інформації та іншої інформації про її розвиток за головними макропоказниками. Висновки включають: пояснювальну записку, зведені таблиці, графіки, діаграми, картосхеми.


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ

ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Базова

 1. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Академія, 2003. – 687 с.

 2. Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

 3. Економічна і соціальна географія країн світу / За ред. С. П. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 672 с.

 4. Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. – Львів: Вид. центр Львів. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – 300 с.

 5. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.

 6. Книш М. М. Бразилія: Суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 150 с.

 7. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: навч. посібник. − К.: „Академія”, 2007.


Допоміжна

 1. Атлас світу. Київ: ДНВП «Картографія», 2010

 2. Балабанов Г. В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні// Географія і туризм. - вип. 5, 2010, с. 13 -16

 3. Влах М. Р. Географія населення: словник-довідник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

 4. Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів, 2006. 474 с.

 5. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь / Пер з англ. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.

 6. Глобальні проблеми світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.

 7. Горин В. Б., Лисюченко В. В. Знаменитые столицы и города мира (справочник). – Ростов – на – Дону: Изд-во «Феникс», 2000

 8. Гудзеляк І. І. Геграфія населення: навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

 9. Джаман М. А., Шуканов П. В. Етногеграфические аспекти развития глобализации и регионализации в современном мире: монография/ Под ред. М. А. Джимана. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 200 с.

 10. Дубович І. Країнознавчий словник–довідник. – К.: Знання, 2004.

 11. Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополітична карта світу ХХІ століття. – Тернопіль, 2000. – 238 с.

 12. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004. – 384 с.

 13. Книш М. Актуальні напрямки вдосконалення курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у вищій школі. // Матеріали наук. конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження С. Рудницького, Харків, 2007 р., 5 с.

 14. Книш М. Критерії побудови типології країн // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія 4. Вип. 16. – 2007. – С. 31–38.

 15. Книш М. Макрореґіони світу: нові тенденції міжнародних міґрацій населення в умовах глобалізації // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції “Регіон-2007: Стратегія оптимального розвитку (17–18 квітня 2007 р., м. Харків). – С. 119–121.

 16. Книш М. Макрорегіони світу: ретроспектива, сучасний стан і тенденції розвитку // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції “Регіон-2006”: Стратегія оптимального розвитку (15–16 травня 2006 року, м. Харків). – С. 301–304.

 17. Книш М. Ретроспективний аналіз типології країн // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. – № 2. – 2006. – С. 101–109.

 18. Книш М. М. Методологія макрореґіоналізації / М. М. Книш // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драго­манова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20. – С. 20–25.

 19. Книш М. М. Міжнародна торгівля як форма участі країн, що розвиваються у процесах глобалізації // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. — 2008. — №2. — С. 69–75.

 20. Книш М. М. Міжнародні міграції населення як чинник і наслідок процесів глобалізації // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія географія. – 2008. — Вип. 18. – С. 31–38.

 21. Книш М. М. Оцінка процесів реґіональної економічної інтеграції в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – 2009. – №2. – С. 110–115.

 22. Книш М. М. Проблеми регіонального лідерства Бразилії // Географія і туризм : наук. зб. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 48–52.

 23. Книш М. М. Реґіоналізм і реґіоналізація у науковому тезаурусі // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21. – С. 14–19.

 24. Кочетов З. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. – М.: БЭК, 1999. – 480 с.

 25. Кузик С.П. Олексевич Д.Л. економіго-географічний вимір міжнародних інтеграційних процесів країн північної америки // Теоретично-практичні проблеми країнознавства і краєзнавства: Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції, Рівне, 2002, с. 71−74.

 26. Масляк П. О. Країнознавство: Підручник. К: Знання, 2008. – 292 с.

 27. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996

 28. Міжнародні інтеграційні прцеси сучасності: монографія / А. С. Філіпенко та інші. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

 29. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. О. С. Кучика. – К: Знання, 2005. – 497 с.

 30. Народные религии мира: Энциклопедия / Под ред. В. А. Тишкова. – М.: Большая Российская Енциклопедия., 1998. – 928 с.

 31. Політична географія і геополітика: Навчальний посібник / За ред. Б. П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.

 32. Социально-экономическая география зарубіжного мира / Под. ред. В. В. Вольского. – Москва: КРОН – ПРЕСС, 1998. – 592 с.

 33. Страны и народы. – М.: Мысль, 1978 – 1985

 34. Страны мира. Справочник. – М.: Республика, 2000.

 35. Тодоро М. П. Экономическое розвитие: Учебник / Пер. с англ. – Москва: ЮННТН, 1997. – 671 с.

 36. Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Соціально – економічні типии країн: Навч. посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 37. Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку – К.: Знання України, 2002. – 190 с.

 38. Цапок С. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). Львів: ІРД НАН України, 2007 – 418 с.

 39. Цивилизиционная структура современного мира / Под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Главленко. В 3-х томах. Т. 3 . Цивілізації Сходу в епоху глобалізації. – Н: Наукова думка. 2008. – 543 с.

 40. Цивилизиционная структура современного мира / Под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Главленко. В 3-х томах. Т. 2. Макрохристиянский мир в епоху глобализации. – К: Наукова думка. 2007. – 639 с.

 41. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

 42. Шевчук Я. Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів: світ, 1999. – 136 с.

 43. Юрківський В. М. Регіональна економіка і соціальна географія. Зарубіжні країни: підручник. – К: Либідь, 2000. – 416 с.

 44. Яценко Б. П., Бобарицька В. К. Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.

 45. Human Development Report. OUN. – New York, 2008.

 46. State of World Population 2009. – New York: United Nations Population Fund, 2009.

 47. World Investment Report 2009. UNCTAD. – New York and Geneva, 2009.

 48. UNCTAD: Handbook of statistics. – 2009.Електронні ресурси


Джерело, установа

Інтернет - джерела

Організація Об'єднаних Націй

World Urbanization Prospects

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Всесвітня організація з охорони здоров'я

Світовий банк

Світова книга фактів

http:// www.un.org

http:// esa.un.org

http:// www.ilo.org.un

http:// www.iom.org.un

http:// www.who.org.un

http:// web.worldbank.org

http://www.cia.gov/cia/

publitions/factbook/docs/^ 4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Поточний контроль здійснюється під час семінарських і практичних занять. Він включає оцінювання підготовленого семінарського заняття, виконаної практичної роботи, написаного реферату та оцінку за письмове опитування.

Студенти, які не добрали 1 або 2 бали до вищої оцінки, мають право на додаткове опитування.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

А

90 – 100

Зараховано


В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60
0–50

Не зараховано

^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Форма навчання

Поточне тестування та самостійна робота

Індиві-

дуальне

завдання

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Письмове опитування

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Письмове опитування

Денна

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

12

10

50

100

Заочна4410
3
3
3

3
10

10

50


^ Розподіл балів за виконання контрольної роботи:

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

сума

До 5

До 3

До 2

105. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


1. Поточна перевірка виконання студентами практичної роботи.

2. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань.

3. Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними модулями


Автор доц. Кузик С. П.

Скачати 200.94 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір200.94 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх