Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» icon

Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Схожі
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни...
Зміст
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”...
Вінницький державний аграрний університет...
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт...
Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік Київ 2001 Укладач...
Рекомендації щодо оформлення науково-дослідної роботи...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз" розроблені...
Робоча програма...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7
скачать


Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України


Вознесенський коледж

Миколаївського державного аграрного університету


Методичні рекомендації


для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ облік»


2012

Таранова Г.Д.; Цимбалюк Л.М.

Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»: Вознесенськ, 2012 р.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи складенні з врахуванням сучасних вимог освіти, згідно з якими більша увага приділяється самостійній роботі студентів. Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи, вимоги до змісту та оформлення структурних частин курсової роботи, наведено широкий перелік рекомендованої літератури.

Для студентів облікових спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України.


Рецензенти:

Гаврисенко Л.В. – заступник директора з навчальної роботи Вознесенського коледжу Миколаївського ДАУ.


Розглянуто на засідання циклової комісії облікових та комерційних дисциплін

Протокол №7 від 23 березня 2012 року.


ВСТУП

У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобігання підвищеного ризику діяльності.

Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку результатам господарської діяльності підприємства. На підставі облікової інформації створюється інформаційна основа для розвитку ринків капіталу, збільшення інвестицій та оцінки ефективності функціонування приватного сектора.

Курсова робота відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок студента, його здатність до самостійної професійної діяльності як фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Курсова робота виконується індивідуально за затвердженою тематикою. При написанні курсової роботи необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. У господарстві, під час проходження практики та написання курсової роботи, студент повинен вивчити організаційно-правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використання первинних документів та облікових регістрів.

Написання курсової роботи повинно здійснюватись на підставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць вчених, економістів, практиків обліку та первинної документації і облікових регістрів досліджуваного господарства.

По завершенню написання курсової роботи необхідно зробити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи вдосконалення щодо їх ліквідації.

Термін виконання курсової роботи встановлюється навчальним планом.

Методичні рекомендації допоможуть у підготовці та написанні курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».


1. Мета і завдання курсової роботи


 • Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні й практичні навички студентів;

 • Уміти користуватися у виробничих умовах первинними та зведеними документами, обліковими регістрами, звітними й іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх та давати їм критичну оцінку;

 • Робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах;

 • Навчитись правильно вирішувати проблемні питання з вибраної теми.


^ 2. Зміст курсової роботи та організація її виконання


2.1. Вибір теми, підбір та вивчення літератури


Тему курсової роботи студенти вибирають самостійно відповідно до тематики методичних рекомендацій.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, Мінагрополітики України, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підбирати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал знайти в довідкових і періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.


2.2. Складання плану курсової роботи


Після підбору та ретельного вивчення літератури студент, складає план, в якому необхідно врахувати:

 • теоретичні основи обліку з обраної теми (із посиланнями на нормативні акти, інструкції, вказівки, положення, що регламентують облік даного об’єкта на підприємстві);

 • вимоги, що ставлять до обліку даного об’єкта і можливості їх забезпечення при діючому порядку обліку (особливу увагу потрібно приділити оперативно-економічним і аналітичним функціям обліку);

 • прогресивний метод обліку та шляхи його удосконалення для даного об’єкта;

 • критичну оцінку організації обліку об’єкта конкретного господарства та пропозиції щодо його вдосконалення;

 • основи організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку з даної теми з використання ПЕОМ.Орієнтовний план виконання курсової роботи


Вступ

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства та організація облікової роботи

 2. Основна частина

Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки


2.3. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі (1-2 с.), з урахуванням теми курсової роботи, визначається місце та роль сільського господарства, об’єктів обліку, актуальність вибраної теми, вказується цільове призначення і методи її дослідження.

Розділ 1 (5-6 с.). У даному розділі аналізують виробничо-фінансову діяльність підприємства (дані для теми дослідження взяти за попередні три роки).

Указати загальні питання організації бухгалтерського обліку (форми обліку в господарстві, документообіг, склад і розподіл обов’язків працівників бухгалтерії).

Розділ 2 (15-18 с.). Основний розділ роботи.

У ньому на підставі літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві розкривається зміст певних питань курсової роботи, економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку, згідно з нормативними документами (інструкцій, вказівок, положень тощо). При цьому студент зупиняється на тих недоліках, що мають місце в організації обліково-аналітичної роботи на базовому підприємстві.

З найбільш важливих питань плану курсової роботи студент повинен провести дослідження, проаналізувати й оцінити отриманий результат, внести пропозиції щодо удосконалення обліку на підприємстві. Всі пропозиції потрібно підтверджувати експериментальними перевірками, розрахунками тощо. Ці пропозиції повинні бути направлені на зменшення витрат і підвищення ролі обліку в системі управління підприємством.

Висновки і пропозиції (2-3 с.).

У висновках формулюються та обґрунтовуються пропозиції, що випливають із змісту даної курсової роботи, які спрямовані на удосконалення існуючих методів ведення обліку. Тут же даються рекомендації щодо реалізації висунутих пропозицій. Висновки викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.

У додатки (без обмежень) виносять первинні і зведені документи, синтетичні та аналітичні регістри бухгалтерського обліку за формою обліку базового господарства, про які йде мова у курсовій роботі, схеми, малюнки, графіки, таблиці та інші матеріали, що стосуються роботи. Додатки оформити як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у горі малими літерами з першої великої. З правого боку рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово «Додаток…» і велика літера української абетки, наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г,Є, І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Один додаток позначається як додаток А. Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи. За текстом курсової роботи обов’язково робляться посилання на додатки (дод.А).

Курсова робота виконана без елементів наукового дослідження не може заслуговувати високої оцінки. Конкретні питання дослідження теми та порядок їх висвітлення студент обговорює з викладачем.

Курсова робота повинна бути складовою частиною звіту з виробничої практики по бухгалтерському обліку.


2.4. Написання та оформлення курсової роботи


Орієнтовний обсяг курсової роботи – 15-20 сторінок машинописного тексту.

При написанні тексту число рядків на кожному листі – 28-30, а поля зліва, зверху, знизу – 20 мм, справа – не менше 10 мм.

Всі сторінки нумеруються від титульної до останньої, цифри проставляють у правому верхньому куті листа. Цифри не пишуться на завданні, титульному листку, змісті. (Орієнтовні зразки оформлення показані в додатках 1, 2).

Для нумерації розділів і підрозділів використовують арабські цифри. Вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не нумеруються.

Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де „6” – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а „82” – сторінка, з якої взята інформація.

Таблиці в тексті будують відкритими (при написанні роботи від руки) і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера).

Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.

При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова „таблиця”, „додаток” пишуться повністю.

Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:

 • закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);

 • накази міністерств і відомств України по роках прийняття;

 • постанови по роках прийняття;

 • інструкції;

 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 • монографії (в алфавітному порядку);

 • навчальна література;

 • наукові статті;

 • матеріали підприємства.

Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують в такій послідовності: назва, номер, дата затвердження.

За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок).

Якщо в списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище, ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була написана ця стаття.

Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентами.


2.5.Захист курсової роботи


Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студенти в призначений термін здають викладачу на рецензування.

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмовий відгук. У відгуку відмічаються позитивні й негативні сторони роботи, недоліки її змісту та оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

Прорецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією, яку призначає завідувач відділенням.

Студент на протязі 5-8 хв. доповідає про зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання по темі роботи студента. У виступі доцільно висвітлити найважливіше, а саме: аргументувати вибір теми і обґрунтувати її актуальність; розкрити мету і об’єкт дослідження; показати, що вдалось встановити, виявити, довести чи спростувати; які труднощі були під час дослідження теми роботи, які теоретичні положення вдалось підтвердити на досліджуваному об’єкті, а що не було підтверджено; які зроблено висновки.

Захищені роботи, підписані головою і членами комісії передають по реєстру завідувачу архіву для зберігання із подальшою ліквідацію на підставі акта про ліквідацію курсових робіт.


Критерії оцінки виконання та захисту курсових робіт^ Загально­обов'язкові вимоги

Вимоги щодо графіку виконання: робота вико­нана відповідно до затвердженого плану та вста­новленого графіка виконання курсової роботи. Передбачається зниження оцінки за несвоєчасне представлення курсової роботи на перевірку згідно з затвердженим графіком: за кожний прострочений тиждень - "1" бал.

^ Оцінка "відмінно"

Вимоги щодо змісту: студент у повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показав систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, є у наявності обгрунтування вибору теми, її актуальність, формулювання мети та завдань кур­сової роботи, робота носить науково-дослідний характер, дана глибока оцінка стану розв'язання поставлених проблем, робота насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений глибокий їх аналіз, застосовані інноваційні інфор­маційні технології щодо обробки та аналізу даних, дотримано співвідношення теоретичної та практич­ної частини робіт, зміст курсової роботи викладе­ний у логічній послідовності, зроблено відповідні узагальнення і висновки, наведено практичні прик­лади в контексті тематичного теоретичного мате­ріалу. Під час написання курсової роботи викорис­товується широкий перелік сучасних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність офор­млення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін. У додатках наводяться практичні матеріали організації, чи підприємства та інформація, яка вважається за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми.

^ Оцінка "добре"

Вимоги щодо змісту: студент у достатньо пов­ному обсязі розкриває зміст затверджених до роз­гляду розділів курсової роботи, показує систе­матичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, є у наявності обгрунтування вибору теми, її актуальність, форму­лювання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-дослідний характер, достатньо насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інно­ваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені незначні помилки у розрахунках. Дотримано співвідношення теоретич­ної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроб­лені певні узагальнення і висновки, наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований достатньо широкий перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформ­лення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

^ Оцінка "задовільно"

Вимоги щодо змісту: студент не в повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в достатній мірі пока­зав знання навчального матеріалу з тематики курсо­вої роботи?, обґрунтування вибору теми, її актуаль­ності, формулювання мети та завдань курсової роботи. Робота не має чітких рис науково-дослід­ного характеру, не в повній мірі насичена фактич­ними даними (у вигляді таблиць, рисунків), прове­дений поверхневий їх аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не у логічній послідов­ності, зроблені поверхневі узагальнення і висновки, не наведені практичні приклади в контексті тема­тичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований обмежений перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформ­лення роботи вимогам діючих нормативних доку­ментів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторі­нок, додатків та ін.

^ Оцінка "незадовільно"

Вимоги щодо змісту: студент не розкрив зміст затверджених до розгляду питань курсової роботи, не показав знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та завдань кур­сової роботи. Робота не носить науково-дослідного характеру, не насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), не проведений аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не у логіч­ній послідовності, зроблені помилкові узагальнення і висновки або вони взагалі відсутні, не наведені практичні приклади в контексті тематичного теоре­тичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи використаний вузький (до 10 джерел) перелік основних літературних джерел.

^ Вимоги щодо оформлення: оформлення роботи не відповідає вимогам діючих нормативних доку­ментів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.


^ Захист курсової роботи

Вимоги до захисту: Оцінювання самостійності ;та якості курсової роботи проводиться на підставі публічного захисту перед комісією у складі не менше двох викладачів кафедри, які призначаються директором коледжу, зокрема керівника курсової роботи.

Під час захисту студент робить коротку доповідь до 10 хвилин), у якій викладає мету, зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт в контексті тем роботи, що мають за мету виявити глибину знань та ступінь самостійності виконання студентом даної

роботи.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються колегіально за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
3. Перелік тем курсових робіт


 1. Організація бухгалтерського обліку за національними стандартами.

 2. Стан і напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів підприємства.

 3. Стан та напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках банку.

 4. Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” на підприємстві.

 5. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами.

 6. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед банком.

 7. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками.

 8. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед учасниками та інших операцій на підприємстві.

 9. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками і платежами.

 10. Стан та напрями удосконалення обліку надходження виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

 11. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

 12. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції.

 13. Стан та напрями удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

 14. Стан та напрями удосконалення обліку поточних біологічних активів.

 15. Стан та напрями удосконалення обліку надходження основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

 16. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

 17. Стан та напрямки удосконалення обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” на підприємстві.

 18. Облік інших необоротних матеріальних активів відповідно до П(С)БО 7 „Основні засоби” на підприємстві.

 19. Стан та напрями удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві.

 20. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по галузях виробництва на підприємстві.

 21. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці за час відпусток.

 22. Первинний облік праці та порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності.

 23. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

 24. Облік формування доходів і витрат основної діяльності підприємства.

 25. Облік формування доходів і витрат операційної діяльності підприємства.

 26. Визнання та облік фінансового результату сільськогосподарської діяльності.

 27. Стан та напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві.

 28. Стан та напрями удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві.

 29. Стан та напрями удосконалення обліку забезпечення зобов’язань на підприємстві.

 30. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

 31. Організація обліку витрат за елементами на підприємстві.

 32. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах.

 33. Облік витрат з організації виробництва і управління та порядок їх розподілу.

 34. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції зернових і технічних культур.

 35. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції овочівництва відкритого і закритого ґрунту та садівництва на підприємстві.

 36. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби.

 37. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби.

 38. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг промислових і підсобних виробництв.

 39. Облік витрат звичайної та надзвичайної діяльності на підприємстві.

 40. Організація комп’ютерної форми обліку на підприємстві.

 41. Облік обов’язкових платежів підприємства та порядок складання звітності.

 42. Організація обліку у селянських (фермерських) господарствах.

 43. Особливості обліку в підприємствах з різними організаційно-правовими формами.

 44. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві.

 45. Організація податкового обліку на підприємстві, яке є платником фіксованого сільськогосподарського податку.

 46. Організація податкового обліку на підприємствах, які знаходяться на загальній системі оподаткування.Тема 1


Організація бухгалтерського обліку за національними стандартами


План


Вступ.

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства.

 2. Передумови переходу на міжнародні стандарти і основні напрями щодо реформування національної системи бухгалтерського обліку.

 3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р.

 4. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

4.1 Система документації.

4.2 План документообігу та контроль за його виконанням.

4.3 Форми бухгалтерського обліку.

4.4 План рахунків бухгалтерського обліку.

4.5 Організація зберігання документів.

 1. Нормативне регулювання бухгалтерським обліком.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Висновки і пропозиції.

Список використаних літературних джерел.

Додатки.

Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі визначити завдання подальшого розвитку бухгалтерського обліку, а також роль його в системі управління, актуальність вибраної теми.

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” дати загальну характеристику підприємства. Коротко охарактеризувати місцезнаходження, природно-кліматичні умови (рельєф, грунти, температура, опади), організаційно-виробничу структуру господарства, відстань його від пунктів збуту продукції та закупівлі матеріальних ресурсів, землекористування, наявність зрошувальних земель.

Також необхідно розглянути показники розміру господарства, що свідчать про рівень концентрації виробництва (табл. 1).


Таблиця 1

Розміри виробництва в __________________________

Вознесенського району Миколаївської області

Показники

Роки

20_ рік у % до

20_

20_

20_

20_року

20_року

Вартість валової продукції в порівнянних цінах 2000року,
тис. грн. в т.ч.:
 • рослинництво
 • тваринництво
Площа с. г. угідь всього, га

у т.ч. взято в оренду, га
Середньорічна вартість
основних і оборотних засобів,

тис. грн.
Вартість товарної продукції всього по господарству, тис. грн.
Середньорічна чисельність
працівників зайнятих в
сільському господарстві, чол.
Поголів’я худоби та птиці,
умовні голови
Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно визначити, яке за розмірами досліджуване господарство – велике, середнє чи мале.

Таким чином, ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того, як розвинуті й інші галузі, що мають товарний характер

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природно-кліматичним умовам, його місцезнаходженню. Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції (табл. 2)


Таблиця 2

Розмір та структура грошової виручки від реалізації в __________________________

Вознесенського району Миколаївської області, тис. грн.

Галузі та види продукції

20_ р.

20_ р.

20_р.

В середньому за три роки

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Продукція рослинництва - усього:

Зернові і зернобобові - всього:

з них:

пшениця озима

гречка

кукурудза на зерно

ячмінь

овес

інші зернові

Насіння соняшника

Овочі

Баштанні

Інша продукція рослинництва

Продукція тваринництва всього:

ВРХ

Свині

Молоко

Інша продукція тваринництва

Всього в сільському господарстві

Промислова продукція

Реалізація товарів, іншої продукції, робіт, послуг

Всього по господарству

Необхідно за останні три роки розглянути динаміку та структуру сільськогосподарських угідь, висвітлити причини їх змін (табл. 3)

Таблиця 3

Динаміка та структура землекористування в __________________________

Вознесенського району Миколаївської області

Види угідь

20_ р.

20_ р.

20_ р.

В середньому

га

%

га

%

га

%

га

%

Загальна земельна площа
-
-
-
-

В т.ч. сільськогосподарських угідь
100
100
100
100

З них:

- рілля

- багаторічні насадження

- сінокоси

- пасовища

- інші

Також слід привести дані з середнього вмісту гумусу у грунті, середнього балу бонітування земель по господарству, оцінки землі, а також яка частина сільськогосподарських угідь схильна до водної та вітрової ерозії. Охарактеризувати коротко систему сівозмін, діючу в господарстві.

Показники ліквідності ________________________ за 20_ рік


Коефіцієнт

Норматив

Розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+, -)

Абсолютної ліквідності

Більше 0,25-0,30

Ф№1 р(220+230+240)/р620


Швидкої ліквідності

0,6-0,8

Ф№1 р(260-(100+110+120+130+140))/

Р620


Покриття

Більше 1,0

Ф№1 р260/р620Таблиця 5

Показники фінансової незалежності __________________________ за 20_ рік


Коефіцієнт

Норматив

Розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+, -)

Фінансування

Менше 1,0

Ф№1 р(430+480+620+630)/р380


Автономії (незалежності)

Більше 0,5

Ф№1 р380/р640


Маневреності власного капіталу

Більше 0,1

Ф№1 (р260-р620)/р380


Фінансової стійкості

0,9

Ф№1 р(380+430+480+630)/р640


Фінансової стабільності

Більше 1,0

Ф№1 р380 / р(430+480+620+630)Розділ 2 „Передумови переходу на міжнародні стандарти і основні напрями щодо реформування національної системи бухгалтерського обліку”. Слід визначити, що лежить в основі реформування національного бухгалтерського обліку. Чи береться до уваги світова практика ведення та організації бухгалтерського обліку.

У розділі 3 „Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99” слід визначити, які нормативні документи встановлюються Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Розділ 4 „Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві” є основним розділом роботи, що відображає її зміст та розкриває тему дослідження.

У пункті 4.1 „Система документації” розкривається роль документації, як одного із елементів методу бухгалтерського обліку. Охарактеризувати бухгалтерські документи, вказати їх основні реквізити.

У пункті 4.2 „План документообігу та контроль за його виконанням” встановити коли і ким складається та затверджується графік документообігу, розкрити його суть та призначення.

У пункті 4.3 „Форми бухгалтерського обліку” дати коротку характеристику форм бухгалтерського обліку, вказати переваги та недоліки кожної із них.

У пункті 4.4 „План рахунків бухгалтерського обліку” розкрити структуру Плану рахунків бухгалтерського обліку. Яке значення має План рахунків для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності (зі змінами та доповненнями на дату написання курсової роботи).

У пункті 4.5 „Організація зберігання документів” показати який існує порядок зберігання документів. Вказати випадки, коли документи вилучають із архіву, документальне оформлення цього процесу.

У розділі 5 „Нормативне регулювання бухгалтерським обліком” показати якими нормативними документами керуються при веденні бухгалтерського обліку.

У розділі 6 „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку” розкрити, яку функціональну роль відіграють Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в системі ведення бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями на дату написання курсової роботи).

У висновках висвітлити проблемні питання щодо ведення бухгалтерського обліку. Які фактори впливають на розвиток діючої системи бухгалтерського обліку Які моделі слід розробити, щоб спростити систему ведення обліку як при ручній формі, так і на персональних комп’ютерах.

Наприкінці курсової роботи навести список використаних літературних джерел.

До курсової роботи додати:

 1. План документообігу;

 2. Наказ про облікову політику підприємства.


Тема 2


Стан та напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів підприємства


План


Вступ.

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства.

 2. Економічний зміст грошових коштів.

 3. Порядок ведення касових операцій в національній валюті України.

  1. Загальні положення;

  2. Порядок приймання і видачі готівки та оформлення касових документів;

  3. Порядок ведення касової книги і зберігання грошей;

  4. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни;

  5. Загальні правила визначення ознак платіжності грошових білетів та розмінної монети Національного банку України;

  6. Рекомендації щодо забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування.

 4. Облік касових операцій у національній валюті.

 5. Систематизація касових операцій при даній формі обліку.

 6. Напрями удосконалення обліку касових операцій.

Висновки і пропозиції.

Список використаних літературних джерел.

Додатки.

Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі визначається значення грошових коштів для розвитку підприємства.

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” (див. тему 1).

У розділі 2 „Економічний зміст грошових коштів” розкрити економічний зміст грошових коштів. Визначити завдання, що стоять перед бухгалтерським обліком, щодо ведення обліку грошових коштів.

Розділ 3 „Порядок ведення касових операцій у національній валюті України” є основним розділом роботи, що відображає її зміст та розкриває тему дослідження. У ньому на підставі нормативних документів, літературних джерел та фактичного стану справ в господарстві розкривається зміст основних питань курсової роботи. Ця частина ділиться на підпункти. Суміжні підпункти повинні бути взаємопов’язані, мати логічний перехід від одного до іншого.

У пункті 3.1 „Загальні положення” встановити, який документ регламентує ведення касових операцій.

У пункті 3.2 „Порядок приймання і видачі готівки та оформлення касової документації” зазначається порядок приймання і видачі готівки, особливість оформлення і видачі готівки нештатним робітникам.

У пункті 3.3 „Порядок ведення касової книги і зберігання грошей” розкрити який існує порядок ведення касової книги, де зберігаються кошти. Хто має право вести касові операції у разі відсутності касира.

У пункті 3.4 „Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни” потрібно охарактеризувати коли і ким проводиться ревізія грошей в касі. Яким документом оформляють результати її проведення. Визначити забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування.

У пункті 3.5 „Загальні правила визначення ознак платіжності грошових білетів та розмінної монети Національного банку України” встановити які ознаки вказують на платіжність грошових білетів.

У пункті 3.6 „Рекомендації щодо забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання та транспортування” показати, хто несе відповідальність за збереження грошей готівкою.

У розділі 4 „Облік касових операцій у національній валюті” охарактеризувати рахунок 301 „Каса в національній валюті” та розкрити суть касових операцій. Коли і ким встановлюється ліміт грошей в касі.

У розділі 5 „Систематизація касових операцій при даній формі обліку” показати як ведеться систематизація грошових операцій при конкретній формі обліку в господарстві. Обґрунтувати обсяг розрахункових операцій готівкою.

У розділі 6 „Напрями удосконалення обліку касових операцій” розробити шляхи удосконалення ведення обліку касових операцій.

У висновках вказати недоліки, що мали місце у веденні та систематизації касових операцій. Особливу увагу звернути на виплати готівкою у великих розмірах постачальникам, підрядникам та іншим організаціям, виплатам в підзвіт та на інші цілі.

В кінці курсової роботи привести список використаних літературних джерел.

Скласти та додати до курсової роботи:

 1. Прибуткові і видаткові касові ордери по 3-5 шт.

 2. Касову книгу.

 3. Звіт касира.

 4. Облікові регістри (журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість № 1.1 с.-г.);

Тема 3


Стан та напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках банку


План


Вступ.

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства.

 2. Наукові основи організації обліку грошових коштів на рахунках у банку.

 3. Порядок відкриття рахунків у банках.

 4. Документальне оформлення банківських операцій.

 5. Облік коштів в національній валюті:

  1. На поточних рахунках у банку;

  2. На інших рахунках у банку.

 6. Облік інших грошових коштів.

 7. Систематизація банківських операцій в конкретному господарстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаних літературних джерел.

Додатки.

Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі визначити значення безготівкових розрахунків. Роль банків у системі безготівкових розрахунків, актуальність вибраної теми.

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” (див. тему 1).

У розділі 2 „Наукові основи організації обліку грошових коштів на рахунках у банку” наводиться перелік нормативних документів, розкривається їх функціональна роль.

У розділі 3 „Порядок відкриття рахунків у банку” вказати документи, що є підставою для відкриття рахунків в банках.

У розділі 4 „Документальне оформлення банківських операцій” охарактеризувати документацію, яка використовується для оформлення банківських операцій.

У розділі 5 „Облік коштів у національній валюті” охарактеризувати субрахунки 311, 313, 331. Пояснити розрахунки в електронній системі „Електрон-Банк”.

У пункті 5.1 „На поточних рахунках у банку” провести перелік господарських операцій, що відображаються на поточному рахунку в банку.

У пункті 5.2 „На інших рахунках у банку” привести господарські операції на інших рахунках в банках.

У розділі 6 „Облік інших грошових коштів” на конкретних прикладах пояснити суть господарських операцій, що відображаються в обліку на рахунку „Інші грошові кошти”.

У розділі 7 „Систематизація банківських операцій в конкретному господарстві” за відповідною в господарстві формою обліку систематизувати господарські операції по субрахунках 311, 313, 331.

У висновках скласти висновки. Вказати на недоліки, що мають місце по господарських операціях на рахунках у банку.

У списку використаних літературних джерел в алфавітному порядку авторів вказати перелік літературних джерел.

До курсової роботи додати:

 1. Виписку банку за один-два дні з доданими первинними документами;

 2. Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість № 1.2 с.-г.Тема 4


Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість на підприємстві”


План


Вступ.

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства.

 2. Стандарт бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”.

 3. Облік розрахунків та інших активів.

  1. З покупцями та замовниками;

  2. Розрахунків за виданими авансами;

  3. Розрахунків за нарахованими доходами;

  4. За претензіями;

  5. За відшкодуванням завданих збитків;

  6. З іншими дебіторами;

  7. Облік резерву сумнівних боргів;

 4. Систематизація обліку розрахункових операцій при формі обліку даного господарства.

Висновки і пропозиції.

Список використаних літературних джерел.

Додатки.

Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі необхідно розкрити суть розрахункових операцій. Встановити, в силу яких відносин виникають права та зобов’язання з іншими фізичними та юридичними особами, що є причиною виникнення заборгованості одного суб’єкта перед іншим.

Розкрити задачі, які стоять перед обліком щодо ведення розрахункових операцій.

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” (див. тему 1).

У розділі 2 „Стандарт бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”” розкрити зміст положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” та сферу його застосування. Розкрити економічний зміст резерву сумнівних боргів.

Розділ 3 „Облік розрахунків та інших активів” є основним розділом роботи, що відображає її зміст та розкриває тему дослідження. У ньому на підставі нормативних документів, літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві розкривається зміст основних питань курсової роботи. Ця частина ділиться на підпункти, які не пов’язані між собою.

У пункті 3.1 „Розрахунки з покупцями і замовниками” визначити з якими покупцями ведуться розрахунки на рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”. Охарактеризувати господарські операції по розрахунках з покупцями та замовниками.

У пункті 3.2 „Розрахунки за виданими авансами” навести приклади господарських операцій, при яких нараховані кошти вважаються авансами під поставку запасів.

У пункті 3.3 „Розрахунки за нарахованими доходами” розкрити суть операцій та облік за нарахованими доходами. Навести поняття дивідендів, процентів, роялті.

У пункті 3.4 „Розрахунки за претензіями” навести приклади розрахунків за претензіями, охарактеризувати причини із-за яких виникають претензії. Привести приклади господарських операцій.

У пункті 3.5 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” розкрити який встановлено порядок визначення розміру збитків від розкрадання і нестач матеріальних цінностей. На конкретному прикладі розкрити суть операцій, що відображають на субрахунку 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”. Через які обставини суму боргу по нестачах списують на субрахунок 949 „Інші витрати операційної діяльності” та позабалансовий рахунок 071 „Списана дебіторська заборгованість” і 072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”.

У пункті 3.6 „Розрахунки з іншими дебіторами” показати які господарські операції відображуються на субрахунку 377 „Розрахунки з іншими дебіторами” та як організувати облік розрахунків з громадянами за продукцію, тварин і птицю, прийняту (куплену) для реалізації.

У пункті 3.7 „Облік резерву сумнівних боргів” розкрити поняття „сумнівний борг” та „безнадійна дебіторська заборгованість” відповідно до П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

На конкретному прикладі показати як розраховується коефіцієнт сумнівності.

Розрахувати суму резерву сумнівних боргів та списати дебіторську заборгованість покупців, що визнана безнадійною.

Привести приклад господарських операцій, якщо становище покупця-дебітора змінилось на краще.

У розділі 4 „Систематизація обліку розрахункових операцій при формі обліку даного господарства” показати, як і в якому обліковому регістрі систематизують господарські операції по вище вказаних розрахунках (враховуючи журнально-ордерну форму обліку чи форму обліку конкретного підприємства).

У висновках слід коротко, чітко, конкретно, аргументовано проаналізувати фактори, що спричинили виникнення дебіторської заборгованості. Розглянути шляхи удосконалення ведення розрахунків з дебіторами та можливі варіанти зменшення дебіторської заборгованості та списання простроченої дебіторської заборгованості.

У списку використаних літературних джерел привести список використаних літературних джерел.

Скласти та додати до курсової роботи:

 1. Розрахунок по відшкодуванню завданого збитку;

 2. Регістри аналітичного і синтетичного обліку.Тема 5


Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами


План


Вступ.

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про норми відшкодування затрат в межах України та за кордон”.

 3. Облік розрахунків з підзвітними особами.

  1. Документація з обліку розрахунків з підзвітними особами.

  2. Систематизація обліку розрахунків з підзвітними особами при журнально-ордерній формі обліку та при формі обліку конкретного господарства.

Висновки і пропозиції.

Список використаних літературних джерел.

Додатки.


Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі визначається економічний зміст обліку розрахункових операцій. Розкривається суть господарських операцій, які є неминучими у господарсько-фінансовій діяльності.

Розділ 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” (див. тему 1).

У розділі 2 „Постанова Кабінету Міністрів України „Про норми відшкодування затрат в межах України та за кордон”” відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.99 року № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” та „Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон”, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.06.99 року № 146 розкрити:

 • яка поїздка працівника підприємства вважається службовим відрядженням;

 • які витрати на відрядження включаються до складу валових витрат;

 • який існує порядок реєстрації посвідчень про відрядження;

 • хто здійснює направлення працівника у відрядження і на який строк;

 • терміни відрядження;

 • як нараховується середній заробіток за час відрядження;

 • які витрати, крім добових відшкодовує підприємство;

 • вказати, які є особливості розрахунку витрат на відрядження за кордон.

Розділ 3 „Облік розрахунків з підзвітними особами” є основним розділом роботи, що відображає її зміст та розкриває тему дослідження. У ньому на підставі нормативних документів, літературних джерел та фактичних господарських операцій підприємства, розкривається зміст основних питань курсової роботи. Пункти 4.1 та 4.2 взаємопов’язані між собою і повинні мати логічний перехід від одного до другого.

У пункті 3.1 „Документація з обліку розрахунків з підзвітними особами” розкрити зміст первинних документів, якими оформляють господарські операції, пов’язані з відрядженням та покупкою ТМЦ через підзвітну особу.

У пункті 3.2 „Систематизація обліку розрахунків з підзвітними особами при журнально-ордерній формі обліку та при формі обліку конкретного господарства” систематизувати господарські операції по розрахункам з підзвітними особами та зробити записи в журнал-ордер № 3А с.-г. чи інший обліковий регістр, використовуючи форму обліку конкретного господарства.

В кінці пункту робиться висновок та вказуються недоліки, що мають місце в оформленні документації по розрахунках з підзвітними особами та систематизації даних в журналі-ордері №3А с.-г. Обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами.

Висновки оформляють коротко, аргументовано.

У списку використаних літературних джерел навести список використаних літературних джерел.

Скласти та додати до курсової роботи:

 1. Копію наказу на відрядження;

 2. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження;

 3. Посвідчення про відрядження;

 4. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт;

 5. Журнал-ордер № 3А с.-г.залишити коментар
Сторінка1/7
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх