Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького icon

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького


Схожі
О. А. Костюченко банківське право україни...
Національна академія наук україни інститут історії україни на правах рукопису...
Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти затверджено...
Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових...
Національна академія наук україни інститут народознавства...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий...
Ональна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни Олександр...
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах рукопису Філатова...
Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни...
No держ. Реєстрації 0106U011687 Інв...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать


Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайте


http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО


На правах рукопису


Сорока Світлана Олександрівна


УДК 343.575(477)


КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ


Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право


Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


^ Науковий керівник

Костенко Олександр Миколайович

доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України,

Заслужений діяч науки і техніки України


Київ-2010

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень …………………………………………………. 3

ВСТУП 4


РОЗДІЛ 1. Cоціальна обумовленість кримінально-правової протидії контрабанді наркотичних засобів 12

1.1. Протидія контрабанді наркотичних засобів: історико-правовий аспект 12

1.2. Суспільна небезпечність контрабанди наркотичних засобів 39

1.3. Контрабанда наркотичних засобів за кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн 61

Висновки до розділу 1 71


РОЗДІЛ 2. Кримінально-правовий аналіз складу контрабанди наркотичних засобів 75

2.1. Об’єкт і предмет складу контрабанди наркотичних засобів 75

2.2. Об’єктивна сторона складу контрабанди наркотичних засобів 100

2.3. Суб’єкт складу контрабанди наркотичних засобів 123

2.4. Суб’єктивна сторона складу контрабанди наркотичних засобів 132

Висновки до розділу 2 140


РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів 143

3.1. Запобігання контрабанді наркотичних засобів 143

3.2. Напрями діяльності митних і правоохоронних органів щодо протидії контрабанді наркотичних засобів 166

Висновки до розділу 3 184


ВИСНОВКИ 188

Список використаних джерел …………………….……………………….. 198

Додатки 226

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ДМС – Державна митна служба

ДПС – Державна прикордонна служба

Єдина конвенція 1961 р. – Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961р.

Закон „Про заходи протидії незаконному обігу...” – Закон України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”

Закон „Про обіг...” -Закон України ”Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”

^ ЗМІ – засоби масової інформації

Конвенція 1971 р – Конвенця про психотропні речовини 1971р.

Конвенція 1988 р – Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988р.

^ КК – Кримінальний кодекс України

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс України

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

^ МВС – Міністерство внутрішніх справ

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ППВС від 03 червня 2005 р. № 8 – Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03 червня 2005 р. № 8 “Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил”

^ Програма на 2003-2010 рр. від 4 червня 2003 р. № 877 – Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 рр. від 4 червня 2003 р. № 877

^ РФ – Російська Федерація

СБУ – Служба безпеки України

СНД – Співдружність Незалежних Держав

США – Сполучені Штати Америки

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина

^ ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів1 є одним із основних джерел наповнення ринку наркотиками. Європа стала пріоритетним ринком для виробників та постачальників наркотиків. Певне місце в їх планах посідає і Україна. Вона знаходиться на перехресті декількох міжнародних маршрутів транзиту наркотиків. Відтак, незаконний обіг наркотичних засобів на регіональному, національному і міжнародному рівнях досяг тривожних масштабів, а пов’язана з ним міжнародна злочинна діяльність становить загрозу для безпеки суверенітету держав. Частина з транзитних наркотиків залишається в Україні. Це, до певної міри, обумовлює той факт, що останніми роками в Україні спостерігається поширення наркоманії та зростання злочинності, пов’язаної з нею. Так, у 1991 році на обліку перебувало 31 тис. споживачів наркотиків, у 2009 році – 165 тис., у 1991 році було виявлено 11,3 тис. злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, у 2009 – 45,6 тис. Тому цілком не випадково, що Уряд поставив серед найважливіших проблему ефективної протидії поширенню в Україні наркотиків і наркозлочинності. Нині реальну загрозу для нашої держави становлять незаконні дії з опієм, героїном, кокаїном, синтетичними наркотичними засобами, які переправляються через територію України. Держава зацікавлена у виявленні і затриманні осіб, які контрабандним шляхом перевозять наркотичні засоби територією держави.

Безперечно, що ефективність протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, зокрема їх контрабанді, залежить від того, наскільки чинне законодавство відповідає сучасним реаліям життя і як воно застосовується у судовій практиці. Потрібно вказати і на те, що ситуація щодо поширення наркоманії, що виникла в державі, пояснюється не лише кризовими явищами в різних сферах суспільного життя, погіршенням соціально-економічного та соціально-психологічного стану низки груп населення, але й значними недоліками в роботі митних і правоохоронних органів, недостатньому їх матеріально-технічному, інформаційному, правовому забезпеченню щодо протидії контрабанді наркотичних засобів.

Незважаючи на всю актуальність та важливість розглядуваної проблеми, спеціальних дисертаційних досліджень кримінально-правової характеристики контрабанди наркотичних засобів як складу злочину, а також її протидії вітчизняними науковцями не проводилось. Частково питання, що досліджуються у роботі, висвітлювалися в працях дослідників у галузі кримінального права та кримінології, які тією чи іншою мірою розглядали питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та протидії незаконному обігу наркотиків: О.М. Джужи, А.П. Закалюка, О.В. Козаченка, О.М. Костенка, О.О. Кравченко, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музики, О.В. Наден, Ю.Г. Пономаренко, В.Г. Пшеничного, М.П. Селіванова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.А. Тимошенка, Є.В. Фесенка, М.І. Хавронюка, М.С. Хруппи, В.М. Шевчука, С.С. Яценка та ін.

Контрабанда як склад злочину розглядалась у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених: С.А. Гадойбоєва, В.О. Владимирова, Ю.Г. Кісловського, М.П. Карпушина, О.М. Омельчука, О.В. Процюка, В.В. Сіленка, Ю.І. Сучкова та ін. Проте, потребує особливої уваги вирішення проблем підвищення ефективності протидії контрабанді наркотичних засобів шляхом удосконалення кримінально-правових і кримінологічних заходів. Важливість проведення розробки теоретичних та прикладних досліджень у цих галузях відповідає сьогоденню і потребам правозастосовної практики.

Вищевикладене свідчить про доцільність та актуальність проведення поглибленого вивчення поняття контрабанди наркотичних засобів за вітчизняним і зарубіжним законодавством, її суспільної небезпечності, більш глибокого вивчення об’єктивних та суб’єктивних ознак, що певною мірою сприятиме підвищенню ефективності протидії цьому злочину.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно з планом науково-дослідної роботи відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за темою «Кримінальна юстиція України: актуальні проблеми розвитку» (державний реєстраційний номер  РК 0106U004753 (ІІ кв. 2006 р. – ІV кв. 2008 р.).

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вирішення питань щодо подальшого вдосконалення кримінально-правових і кримінологічних заходів у сфері протидії контрабанді наркотичних засобів.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:

 • розкрити поняття контрабанди наркотичних засобів як історичне та соціальне явище;

 • охарактеризувати фактори, які визначають суспільну небезпечність контрабанди наркотичних засобів;

 • провести порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства щодо відповідальності за контрабанду наркотичних засобів;

 • провести юридичний аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України;

 • оцінити ефективність кримінального законодавства в частині встановлення кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, насамперед за їх контрабанду, і розробити пропозиції щодо його вдосконалення;

 • провести комплексне дослідження кримінологічних заходів протидії контрабанді наркотичних засобів.

^ Об’єктом дослідження є контрабанда наркотичних засобів як кримінально-правове та кримінологічне явище.

Предметом дослідження є проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів.

^ Методи дослідження. Обрання методів дослідження зумовлено метою та завданнями, його об’єктом і предметом. Догматичний (формально-юридичний) метод використовувався при аналізі юридичної конструкції ст. 305 КК України, а також при визначенні змісту юридичних термінів, що вживаються в нормі; історичний метод використано при дослідженні контрабанди наркотичних засобів як історичного та соціального явища; порівняльно-правовий метод застосовано при аналізі чинного національного законодавства та законодавства інших держав щодо відповідальності за контрабанду наркотичних засобів; метод системного аналізу використовувався для характеристики елементів і ознак складу злочину, передбаченого ст. 305 КК України; використання статистичного методу під час проведення дослідження дозволило дисертанту одержати низку узагальнених кількісних та якісних показників щодо динаміки поширення наркотизму в Україні в сучасний період. Комплексне застосування зазначених методів дало змогу сформулювати низку нових положень, які матимуть значення для подальшого розвитку кримінально-правової та кримінологічної науки. Ці та інші методи використовувалися у взаємозв’язку.

^ Науково-теоретичною базою дисертації є праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного права, кримінології, роботи у галузі митного права, а також як додаткові джерела інформації використані енциклопедично-довідкова література, матеріали засобів масової інформації.

^ Нормативну базу дослідження становлять міжнародно-правові акти, Конституція України, КК України і окремих зарубіжних держав та інші закони, а також підзаконні нормативно-правові акти України.

^ Емпіричною базою дослідження є матеріали судової практики (вивчено і узагальнено 125 кримінальних справ про контрабанду наркотичних засобів), практика діяльності органів дізнання на митниці щодо матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ (вивчено і узагальнено 60 матеріалів), результатами проведеного особисто анкетування (всього 515 осіб, з них: працівників прокуратури – 70, ДМС – 135, МВС – 155, СБУ – 75, ДПС – 80), а також статистичні дані компетентних органів у боротьбі з контрабандою наркотиків в Україні за 2004-2009 рр.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем протидії контрабанді наркотичних засобів. Найбільш важливими теоретичними висновками і практичними положеннями, які відображають новизну, є такі:

вперше:

 • обґрунтовано доцільність подальшої диференціації відповідальності за незаконні дії з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами з урахуванням їх розміру (великий, особливо великий). Таким чином буде передбачено посилення відповідальності як за кваліфікований і особливо кваліфікований склад відповідного злочину. У зв’язку з цим запропоновано відповідні зміни до ст.ст. 305, 307, 309 КК України;

 • запропоновано розширити предмет злочину, передбаченого ст. 305 КК України, звузивши предмет контрабанди, відповідальність за яку встановлена у ст. 201 КК України, шляхом виключення слів «отруйні, сильнодіючі речовини» із ч. 1 ст. 201 КК України і включення їх у ст. 305 КК України, диференціювавши відповідальність залежно від їх розміру (невеликий (ч.1 ст. 305 КК), великий (ч.2 ст. 305 КК), особливо великий (ч.3 ст. 305 КК);

 • обґрунтовано, що недоречним є передбачення обов’язкової конфіскації предметів контрабанди у санкції статті 305 КК України, оскільки наркотичні засоби є речовими доказами, а вирішення питання щодо речових доказів врегульовано ст. 81 КПК України;

 • зроблено висновок, що на сьогодні інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів реалізується занадто вузько. У зв’язку з цим обґрунтована думка про доцільність розширення кола заохочувальних приписів і запропоновано доповнити ст. 305 КК України відповідними частинами, в яких передбачити звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній поведінці;

 • при розгляді питання предмета контрабанди наркотичних засобів аргументовано положення про необхідність пом’якшення кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами без мети збуту. Уявляється доцільним встановити кримінальну відповідальність за вказані дії лише тоді, якщо їх предметом будуть наркотичні засоби чи психотропні речовини у великому чи особливо великому розмірі. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни до ст. 309 КК України і Таблиць невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин;

 • обґрунтовано доцільність передбачення кримінальної відповідальності за створення організованої групи для вчинення контрабанди наркотичних засобів як за закінчений злочин.

удосконалено:

 • підходи до розуміння безпосереднього об’єкта контрабанди наркотичних засобів. Запропоновано під безпосереднім об’єктом контрабанди наркотичних засобів розуміти встановлений кримінальним законом порядок суспільних відносин у сфері охорони здоров’я населення, який порушується при незаконному переміщенні зазначених засобів через митний кордон України. Додатковим безпосереднім об’єктом є порядок суспільних відносин у сфері економічно-господарської діяльності держави;

 • вчення про фактори, які визначають суспільну небезпечність контрабанди наркотичних засобів;

 • позиції стосовно основних напрямів взаємодії митних і правоохоронних органів щодо протидії контрабанді наркотичних засобів.

додатково обґрунтовано:

 • доцільність виокремлення законодавцем контрабанди наркотичних засобів в окрему статтю і розміщення в розділі ХІІІ КК України, оскільки переміщення наркотичних засобів шляхом контрабанди посягає на порядок суспільних відносин у сфері охорони здоров’я населення, а не господарської діяльності. Також це сприяло диференціації кримінальної відповідальності із урахуванням виду і розміру наркотичних засобів, що неможливо було б зробити, виділивши контрабанду наркотичних засобів як кваліфікуючу ознаку ст. 201 КК України;

 • положення про юридичну характеристику контрабанди наркотичних засобів як злочину з формальним складом, учення про момент закінчення злочину і можливість добровільної відмови від вчинення контрабанди наркотичних засобів;

 • висновок про те, що контрабанда може бути вчинена тільки з прямим умислом;

 • положення про доцільність визнання суб’єктом кваліфікованого складу контрабанди наркотичних засобів «службову особу, яка використовує своє службове становище», оскільки вчинення злочину таким способом підвищує його суспільну небезпеку;

 • висновок про доцільність надання митним органам права на проведення оперативно-розшукової діяльності.

^ Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані: 1) для вдосконалення кримінального законодавства в частині відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів; 2) у практичній діяльності правоохоронних органів України (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження № 1986 від 31.05.2010 р.); 3) у навчальному процесі під час викладання курсу «Кримінальне право України», «Кримінологія» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження № 17 від 28.04.2010 р.).

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, викладені у дисертації, доповідались на десяти міжнародних конференціях: «Четверті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21–22 жовтня 2005 р.); «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 9–10 лютого 2006 р.); «Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 2–3 червня 2006 р.); «П’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 27–28 жовтня 2006 р.); «Правова спадщина Нюрнберзького процесу: історія та сучасність. Другі юридичні читання» (м. Одеса, 24 листопада 2006 р.); «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 8–9 лютого 2007 р.); «Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення» (м. Львів, 13–15 квітня 2007 р.); «Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 1–2 червня 2007 р.); «Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 29–30 травня 2009 р.); «Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності» (м. Львів, 11–12 вересня 2009 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 5 наукових статтях, одноособово підготовлених дисертантом, які надруковані у фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України, та 10 тезах виступів на науково-практичних конференціях.

:


ВИСНОВКИ


Проведене дисертаційне дослідження дозволило зробити низку висновків, які лягли в основу рекомендацій та пропозицій щодо правозастосовної практики та вдосконалення кримінального законодавства.

1. Автором проаналізовано процес становлення кримінальної відповідальності за контрабанду впродовж ХVІІ-ХХ ст.ст. На підставі такого аналізу визначено низку чинників, що впливають на розвиток законодавчої бази щодо протидії контрабанді наркотичних засобів.

2. Обґрунтовано, що контрабанда наркотичних засобів не може посягати на порядок суспільних відносин у сфері господарської діяльності, а завдає шкоду порядку суспільних відносин у сфері охорони здоров’я населення, тому цілком доцільним є виділення відповідальності за контрабанду наркотичних засобів в окрему статтю і розміщення її в розділі ХІІІ КК України. Законодавець, виділивши контрабанду наркотичних засобів окремою нормою, тим самим сприяв диференціації кримінальної відповідальності з урахуванням виду і розміру наркотичних засобів, що неможливо було б зробити, виділивши контрабанду наркотичних засобів як кваліфікуючу ознаку ст. 201 КК України.

3. Досліджено, що сьогодні кримінально каране визначення контрабанди містить тільки КК України (ст. 201, 305). Під контрабандою розуміється переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Уявляється, що поняття контрабанди, яке містить КК України, є дуже вдалим, оскільки воно дає більш розширене тлумачення контрабанди, а також цим поняттям охоплюються всі способи її вчинення.

4. Встановлено, що недоречним є передбачення обов’язкової конфіскації предметів контрабанди у санкції ст. 305 КК України, оскільки наркотичні засоби є речовими доказами. Вирішення питання щодо речових доказів регулюється ст. 81 КПК України.

5. Досліджено, що контрабанда наркотичних засобів є злочином із високим ступенем суспільної небезпечності, яка полягає в тому, що цим злочином завдаються збитки національним інтересам держави, оскільки йдеться про руйнування фізичного і морального здоров’я нації, її генофонду, інтелектуального потенціалу суспільства. Цей злочин сприяє поширенню такого негативного явища, як наркотизм. Завдається істотна шкода економічно-господарській діяльності держави. Деякі форми сучасної контрабанди все тісніше зливаються зі структурами організованої злочинності і набувають рис національної і інтернаціональної організованої злочинності. Вона вчиняється з метою незаконного (протиправного) збагачення. Крім того, контрабанда нерідко сприяє розширенню тіньового сектора економіки, а в окремих випадках поєднується із вчиненням інших тяжких злочинів.

6. Проведено порівняльно-правовий аналіз зарубіжного кримінального законодавства щодо відповідальності за контрабанду наркотичних засобів. Запропоновано виділити чотири підходи до встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду наркотичних засобів: 1) відповідальність передбачена окремою статтею Кримінального кодексу (КК Грузії); 2) відповідальність за контрабанду наркотичних засобів виділена в кваліфікованому складі злочину контрабанда (КК РФ, Литовської Республіки, Латвійської республіки, Естонської Республіки); 3) контрабанда наркотичних засобів є альтернативною ознакою об’єктивної сторони складу злочину щодо вчинення незаконних дій з наркотичними засобами (КК Франції, Республіки Сан-Марино, Данії, Норвегії); 4) відповідальність передбачається не в Кримінальному кодексі, а в інших кримінально-правових законах, що встановлюють відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів взагалі і контрабанди зокрема (КК Австрії, Республіки Польща, Голландії, ФРН, Італії).

7. Встановлено, що в деяких зарубіжних державах за вчинення контрабанди несе відповідальність і юридична особа (КК Франції, КК Литовської Республіки). Проте, для України введення такого інституту вважаємо передчасним. Щоб це питання було вирішено позитивно, має бути проведена серйозна підготовлювальна робота, а також необхідно зробити реформування іншого законодавства, що регулює діяльність юридичних осіб.

8. Проаналізувавши різні доктрини щодо визначення об’єкта злочину, автор обґрунтовує прийнятність позиції вчених, які об’єкт злочину визначають як охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між людьми, який охороняється кримінальним законом. У зв’язку з цим автором запропоновано, що безпосереднім об’єктом контрабанди наркотичних засобів є встановлений кримінальним законом порядок суспільних відносин у сфері охорони здоров’я населення, який порушується при незаконному переміщенні зазначених засобів через митний кордон України, додатковим безпосереднім об’єктом – порядок суспільних відносин у сфері економічно-господарської діяльності держави.

9. Запропоновано розширити предмет злочину ст. 305 КК України, звузивши предмет контрабанди, передбачений ст. 201 КК України, шляхом виключення слів "отруйні, сильнодіючі речовини" із ч. 1 ст. 201 КК України і включення їх у ст. 305 КК України, диференціювавши відповідальність залежно від їх розміру, тому що контрабанда отруйних, сильнодіючих речовин не може посягати на порядок суспільних відносин у сфері господарської діяльності, а завдає шкоду порядку суспільних відносин у сфері охорони здоров’я населення.

10. Обґрунтовано доцільність диференціації відповідальності за незаконні дії з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами з урахуванням їх розміру (великий, особливо великий), передбачивши посилення відповідальності як за кваліфікований і особливо кваліфікований склад відповідного злочину. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни до ст.ст. 305, 307, 309 КК України.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо:

І. внести зміни до ст. 307 КК України і викласти у наступній редакції:

^ Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, – караються ...

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, – караються ...

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини у великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, – караються...

4. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах, – караються ...

5. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

11. При розгляді питання щодо предмету контрабанди наркотичних засобів аргументовано положення про необхідність пом’якшення кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами без мети збуту. Уявляється доцільним встановити кримінальну відповідальність за вказані дії лише тоді, якщо їх предметом будуть наркотичні засоби чи психотропні речовини у великому і особливо великому розмірі. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни до ст. 309 КК України і Таблиць невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо:

І. Статтю 309 КК України викласти у такій редакції:

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у великих розмірах, – караються…

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини чи їх аналоги у особливо великих розмірах або особливо небезпечні наркортичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, – караються...

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, або якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркортичні засоби чи психотропні речовини у особливо великих розмірах, – караються ...

4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ІІ. Виключити в назвах Таблиць, затверджених Наказом МОЗ України від 1 серпня 2000 року № 188, слова «невеликий». У зв’язку з цим Таблиці мають називатись: Таблиця І великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів, Таблиця 2 великих і особливо великих розмірів психотропних речовин, Таблиця 3 великих і особливо великих розмірів прекурсорів. Невеликим розміром вважати розмір наркотичного засобу, психотропної речовини до великого розміру.

12. Контрабанду слід вважати закінченим злочином з моменту фактичного незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України. У випадку затримання особи з вказаними засобами на території України (тобто після їх ввезення в Україну) вважати злочин закінченим. Затримання особи з наркотичними засобами під час проходження митного контролю, або в межах митного кордону при спробі перетнути його в невстановленому місці, до незаконного переміщення даних засобів через митний кордон України (тобто під час їх вивезення з України) кваліфікувати як замах на цей злочин.

13. Доведено, що вчинення контрабанди наркотичних засобів у складі організованої групи як і злочинної організації має бути віднесено до злочинів з усіченим складом, тому що контрабанда наркотичних засобів, вчинена організованою групою характеризується високим ступенем суспільної небезпечності, оскільки їй властиві більш високий рівень зорганізованості і стійкість групи. З огляду на це та зважаючи на зарубіжний досвід, пропонується вважати його закінченим з моменту створення такої групи. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни ст. 305 КК України і доповнити її частиною п’ятою;

14. Добровільна відмова від вчинення контрабанди (як і порушення митних правил) можлива до моменту фактичного незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.

15. Доведено, що при вчиненні контрабанди наркотичних засобів службовою особою з використанням службової діяльності владні повноваження, якими наділені посадові особи, дають їм можливість більш легко вчиняти контрабанду у особливо великих і великих розмірах, що вказує на підвищений ступінь суспільної небезпечності. З огляду на це та зважаючи на зарубіжний досвід, зроблено висновок про доцільність доповнення ч. 2 ст. 305 КК України кваліфікуючою ознакою “вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів службовою особою з використанням свого службового становища”.

16. Удосконалено позиції стосовно основних напрямів взаємодії митних і правоохоронних органів щодо протидії контрабанді наркотичних засобів. Розробка таких напрямів вказують на необхідність спільної співпраці, оскільки темпи об’єднання організованих злочинних угрупувань значно випереджають зусилля й результати державних органів, що протидіють злочинності.

17. Одним із основних завдань державної митної служби визначається боротьба з контрабандою. Для того, щоб робота митних органів проводилася на належному рівні, необхідне використання випереджувальної інформації, що передбачає проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, без яких неможливо говорити про ефективну протидію контрабанді. Відсутність у митних органах повноважень на проведення оперативно-розшукових заходів значно знижує ефективність нашої міжнародної взаємодії. З огляду на це та зважаючи на зарубіжний досвід, вважаємо, що було б доцільним надати митним органам права здійснення оперативно-розшукової діяльності.

18. Доведено, що контрольована поставка є одним із ефективних засобів при розкритті злочинів, пов’язаних з незаконним обігом, у тому числі і контрабандою наркотичних засобів.

19. Вважаємо, що профілактика є пріоритетним напрямком у протидії поширення наркоманії. Уявляється, тільки та профілактика буде ефективною, яка буде спрямована на зменшення кількості осіб, які схильні до вживання наркотичних засобів, що призведе до зниження попиту на наркотики, а зменшення попиту – призведе до зниження і пропозиції. Досягти ж цього можливо шляхом підвищення рівня соціальної (політичної, економічної, правової, моральної) культури молоді.

20. У Міжвідомчому банку даних “Наркобізнес” доцільно мати більш широкий діапазон інформації, крім визначеної, також:

- кількість проведених контрольованих поставок, кількість викритих міжнародних каналів надходження в Україну наркозасобів і їх маршрути;

- загальний аналіз наркозлочинності в державі за поданими даними МВС, СБУ, ДМС, ДПС, тобто облік злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, які мають бути подані всіма службами, які здійснюють протидію щодо вказаної категорії злочинів;

- створення єдиної уніфікованої звітності щодо спільно проведених операцій з метою уникнення повторного врахування їх результатів різними відомствами при підведенні підсумків;

- відомості щодо організації і розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів спільно з правоохоронними органами зарубіжних держав;

- відомості судів про кількість розглянутих кримінальних справ цієї категорії злочинів (постатейно і щодо осіб, які вчинили злочини);

- матеріали кримінологічних і соціологічних досліджень щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів (особливо її латентності);

- відомості про сили та засоби, використані у протидії незаконному обігу наркотичних засобів;

- звітні дані про профілактичні заходи, здійснені працівниками правоохоронних органів із запобігання незаконному обігу наркотичних засобів;

- матеріали інших різноманітних джерел інформації, зокрема дані демографічної, економічної, медичної статистики, повідомлення ЗМІ, заяви громадян, інформація з Інтернету, матеріали журналістських розслідувань тощо, для проведення загального аналізу.

21. Вважаємо, що легалізація «легких» наркотиків для України є неприйнятною. На державному рівні має бути проведена заборона пропаганди наркотиків, тобто має бути чітка позиція держави, спрямована проти їх легалізації.

22. Вважаємо за доцільне запозичити зарубіжний досвід і в Україні створити Фонд добровільних пожертвувань, гроші від якого могли б бути використані для здійснення профілактики і лікування наркозалежних осіб.

23. Доведено, що на сьогодні інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів реалізується занадто вузько і не охоплює повною мірою всі можливості його застосування. Щоб протидія злочинності була більш ефективною, у законодавстві слід поєднати гуманізм із заходами щодо посилення боротьби зі злочинністю. У зв’язку з цим висловлено думку про доцільність розширення кола заохочувальних приписів і внести відповідні зміни до ст. 305 КК України.

Отже, ст. 305 після запропонованих змін набула б такого вигляду.

«^ Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних або сильнодіючих речовин

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних або сильнодіючих речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, – карається...

2. Ті самі дії, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища, а також якщо предметом цих дій були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, отруйні або сильнодіючі речовини у великих розмірах або особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини, – караються ...

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів, прекурсорів, отруйних або сильнодіючих речовин у особливо великих розмірах, або особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин у великих розмірах, – карається ...

4. Контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин у особливо великих розмірах, – карається…

5. Створення організованої групи для вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів, прекурсорів, отруйних або сильнодіючих речовин, керівництво такою групою або участь у ній, – карається…

6. Звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення діянь, передбачених частинами першою, другою, третьою, четвертою статті 305, статтями 307, 309, 311, 310, 321 КК України, особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, отруйні або сильнодіючі речовини і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом.

7. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною п’ятою цієї статті, крім організатора і керівника організованої групи, особа, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про таку групу, сприяла припиненню її діяльності або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такої групи.

Примітка. Великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також Перелік особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, що застосовується в цьому розділі, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я»;

залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх