Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології Для студентів юридичного факультету icon

Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології Для студентів юридичного факультету


Схожі
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива...
Київський національний університет...
Міністерство освіти І науки України...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень:...
Вінниця 2012
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний...
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”...
Вiнницький державний аграрний університет...Загрузка...
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет


Кафедра кримінального права та кримінології
Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології


Для студентів юридичного факультету
Київ – 2008
Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту

курсових робіт з кримінального права та з кримінології

для студентів юридичного факультету

Київ, КНУ, 2008 р.


Укладач:

ас. Бахуринська О.О.,

Київ-2008.


^

Рецензент:


доц. Єфремов С.О.


Затверджено


кафедрою кримінального права

та кримінології

Протокол № 3 від 19 жовтня 2008 р.


^

Схвалено

методичною комісією


юридичного факультету

_____”_______________ 200 р.


Рекомендовано до друку


Рішенням Вченої Ради

юридичного факультету

від “_____”_____________ 200 р.  1. ^ МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


Виконання курсових робіт з кримінального права та кримінології передбачене навчальним планом для студентів юридичного факультету.

Курсова робота – це одна з основних форм самостійних занять студентів. Головною метою написання курсових робіт є поглиблене вивчення студентами окремих питань курсів кримінального права та кримінології, оволодіння навичками самостійної роботи з теоретичними науковими джерелами, матеріалами правозастосовчої, перш за все судової практики, статистичними матеріалами.

Написання курсових робіт є одним з етапів підготовки студентів до іспитів з кримінального права та з кримінології, написання дипломних та магістерських робіт, проведення науково-дослідної роботи і самостійної практичної діяльності після закінчення університету.


  1. ^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


Тематика курсових робіт з кримінального права та з кримінології складається викладачами кафедри кримінального права та кримінології згідно з навчальним планом відповідного курсу, обговорюється та затверджується на засіданні кафедри. Тематика доводиться до відома студентів на початку навчального року.

Переліки тем курсових робіт з відповідних дисциплін не є вичерпними. Студент може виконати курсову роботу на тему, яка не зазначена в переліку, але становить науковий і практичний інтерес. В такому разі студент подає завідувачу кафедри заяву про затвердження такої теми з відповідним обгрунтуванням. При виборі теми студент може отримати консультацію викладачів кафедри кримінального права та кримінології.


  1. ^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


Курсова робота повинна являти собою системне та повне висвітлення обраної теми на основі наукових, нормативних джерел та вивченої правозастосовчої практики.

Студенти при написанні курсової роботи повинні вміти правильно користуватися юридичною термінологією, робити самостійні висновки, демонструвати логічність і послідовність в побудові плану роботи, культуру мислення та мови.

Після обрання теми курсової роботи студентам необхідно ознайомитись з літературою відповідно до теми курсової роботи. Для вибору літератури рекомендується користуватися бібліографічними довідниками, програмами курсів з кримінального права та з кримінології,

довідниками літератури в учбових посібниках та монографічних наукових джерелах, бібліотечними каталогами тощо.

Ознайомлення з джерелами включає вивчення та аналіз навчальної літератури, наукових монографічних робіт, нормативних матеріалів, матеріалів правозастосовчої практики та судової статистики. Рекомендується використовувати при написанні курсової роботи матеріали, вміщені в наукових журналах, збірниках, юридичній пресі тощо.

При написанні курсової роботи з кримінального права загальною вимогою є глибоке засвоєння та правильне використання чинного кримінального законодавства. Основою тут є чинний Кримінальний кодекс України. Кримінальний закон треба використовувати в його останній редакції. Положення кримінального закону України, які вже втратили чинність, проекти кримінальних законів України та кримінальне законодавство зарубіжних країн необхідно використовувати в історичному та порівняльному аспектах.

Серед основних вимог, які ставляться до студентів при написанні курсових робіт з кримінального права, є обов”язкове вивчення роз”яснень Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах та ознайомлення з матеріалами судової практики в кримінальних справах . В курсовій роботі, зокрема з Особливої частини кримінального права, студентам необхідно навести декілька прикладів судової практики в кримінальних справах відповідної категорії.

При написанні курсової роботи з кримінології загальною вимогою є ознайомлення з результатами різноманітних кримінологічних та соціологічних досліджень та їх використання в роботі, задіяння матеріалів судової статистики та інших статистичних даних, які ілюструють стан злочинності в Україні в цілому чи окремих її видів, динаміку та тенденції її розвитку, матеріалів окремих кримінальних справ, інших джерел, у яких міститься кримінологічна інформація: а при дослідженні проблем попередження злочинності-також міжнародно-правових актів та національного законодавства, що регулює питання боротьби зі злочинністю та поводження зі злочинцями.

Після опрацювання основних теоретичних джерел з теми курсової роботи студент повинен визначити і сформулювати питання, які становлять основний зміст курсової роботи і потребують дослідження. При цьому студент повинен проконсультуватися з викладачем (керівником) і погодити з ним коло питань.

При висвітленні питань теми курсової роботи студент викладає основні науково-теоретичні положення, наводить окремі наукові позиції стосовно спірних проблем з того чи іншого питання, формулює власну точку зору на ці проблеми, проводить аналіз нормативних джерел, матеріалів правозастосовчої практики тощо.


Курсова робота має визначену форму і при її написанні треба дотримуватися певних вимог.

Кожна курсова робота повинна мати план, який складається з трьох частин – вступу, основної частини та висновків. При цьому основна частина має містити конкретний перелік питань, які будуть розглянуті в роботі. У вступі студент зазначає актуальність та наукову значимість обраної теми; в основній частині досліджуються включені до плану питання теми. Висновки, отримані в результаті дослідження та аналізу цих питань, зазначаются в останній частині курсової роботи – висновках.

У всіх випадках використання нормативних матеріалів, теоретичних джерел, матеріалів судової практики та статистичних даних обов”язковими є посилання на відповідні джерела. При цьому в роботі повинні отримати відображення тільки фактично використані студентом джерела. Треба пам”ятати, що курсова робота є формою творчої самостійної роботи, отже суцільне списування з тих чи інших джерел є неприпустимим.

Оформлювати посилання на джерела треба за певними правилами. Всі цитати необхідно звірити з першоджерелом, взяти в лапки. В тому місці тексту, яке потребує приміток, ставиться цифра або зірочка, які пишуться на півінтервала вище рядка тексту. Розділові знаки ставляться після цифри чи зірочки.

Посилання на джерела (зноски) розміщуються в кінці сторінки і відділяється від основного тексту курсової роботи підкреслюючою лінією. Текст зносок пишеться через один інтервал (при написанні від руки відстань між рядками тексту зносок – не менше 10 мм). При написанні двох чи більше зносок між ними робиться інтервал.

Всі тексти посилань на джерела розміщуються на тій сторінці, якої вони стосуються. Не рекомендується розривати зноски чи переносити на іншу сторінку.

^ Список використаних джерел наводиться з дотриманням певних вимог по систематизації нормативних та теоретичних джерел (див. додаток 1). Спочатку у переліку зазначаються нормативні матеріали (як правило, за їх юридичною силою), далі вказується спеціальна література – монографії, підручники, коментарі, збірники статей тощо (як правило, в алфавітному порядку). Останніми зазначаються практичні матеріали – роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, узагальнення Верховного Суду України в кримінальних справах, архівні кримінальні справи та статистичні дані. Використані джерела в списку, а також в текстових посиланнях (зносках) вказуються мовою оригіналу. Як правило, список використаних джерел розміщується в кінці курсової роботи.

^ Титульна сторінка курсової роботи оформлюється за зразком (див. додаток 2).

Курсова робота виконується державною мовою. Сторінки тексту необхідно пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента.

Курсова робота виконується на аркушах формату А-4 (210 мм х 297 мм) власноручно або може бути надрукована з дотриманням певних технічних вимог щодо розміщення тексту. Текст курсової роботи розміщується лише на одному боці аркуша . Текст друкується через два інтервали ( через півтора інтервали – при виконанні на принтері). Ліве поле повинно бути 35 мм, верхнє – не менше 10 мм, праве та нижнє – не менше 8 мм.

Об”єм курсової роботи – 25-30 аркушів в залежності від обраної форми виконання – рукописної чи друкованої.

Після написання курсової роботи студент підписує її та зазначає дату виконання.

Закінчена курсова робота подається на кафедру кримінального права та кримінології для реєстрації та рецензування не пізніше як за один місяць до початку іспитової сесії.  1. ^ КЕРІВНИЦТВО КУРСОВОЮ РОБОТОЮКерівництво курсовою роботою здійснюють викладачі кафедри кримінального права та кримінології. Основні форми керівництва включають попередні консультації , погодження плану курсової роботи, поточні консультації та перевірку курсової роботи.

Керівник до початку безпосереднього написання студентом курсової роботи повинен проконсультувати студента про вимоги, які ставляться до курсових робіт, про методику їх написання, порядок подання до захисту; надати поради щодо бібліографії та рекомендації щодо використання в курсовій роботі матеріалів судової практики та статистичних даних.

При ознайомленні із запропонованим студентом планом курсової роботи керівник дає оцінку плану роботи, формулює зауваження та пропозиції щодо плану і обговорює їх з студентом, дає рекомендації щодо опрацювання необхідних джерел.

Поточні консультації проводяться під час безпосереднього написання курсової роботи.

При поданні студентом закінченої курсової роботи керівник може повернути роботу на доопрацювання, якщо ця робота має суттєві недоліки змістовного чи редакційного характеру.  1. ^ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ


Після реєстрації курсової роботи на кафедрі вона передається на рецензування. В рецензії зазначаються позитивні сторони роботи на її недоліки. Рецензія повинна містити попередню оцінку роботи, яка може бути уточнена при захисті.

Якщо курсова робота визнана незадовільною, рецензент повинен вказати, на що треба звернути увагу при її доопрацюванні чи повторному написанні, які матеріали студенту необхідно вивчити додатково.

Студент повинен ознайомитись із зауваженнями рецензента, а потім з їх урахуванням підготуватися до захисту курсової роботи.

Захист курсових робіт проводиться на кафедрі кримінального права та кримінології відповідно до встановленого графіка. При захисті студенту можуть ставитися запитання з теми курсової роботи. Відповіді на них можуть впливати на остаточну оцінку.

Курсова робота оцінюється за п”ятибальною системою після рецензування та з урахуванням захисту. Оцінка виставляється в залежності від повноти викладу і розкриття теми, правильності висвітлення питань теми, ступеню використання необхідних джерел, грамотності, дотримання вимог по оформленню роботи, а також з урахуванням захисту курсової роботи.

Оцінка записується в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Якщо курсова робота не позбавлена недоліків і потребує доопрацювання, студенту надається 2 тижні для такого доопрацювання.

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи за результатами захисту (оцінка виставляється в заліково-екзаменаційну відомость) робота повертається студенту для повторного написання і захисту. Повторне написання і захист здійснюються в терміні, які встановлені для складання академічної заборгованості з дисциплін поточного семестру.

Захищені курсові роботи зберігаються на кафедрі кримінального права чи кримінології протягом року, а потім передаються до архіву університету.


Додаток 1


Зразок оформлення списку використаних джерел


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Нормативні матеріали

Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст.141

Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. – Ст.131


2. Спеціальна література

Ковалев М.И. Понятие преступления по советскому уголовному праву. – Свердловск, 1987. – 208 с.

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. – Харьков: Вища школа, 1983. – 129 с.

Кримінальне право України.Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / За ред. Матишевського П.С., Андрушка П.П., Шапченка С.Д. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1961. – 666 с.


3. Практичні матеріали

Судова практика в кримінальних справах. // Право України. – 1999. - № 3. – с.89

Архів Шевченківського районного суду м. Києва. 2000. Справа № 1-29.


Додаток 2


Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


кафедра кримінального права

та кримінології


К У Р С О В А Р О Б О Т А


з (предмет)

на тему _________________________________________________________


студента_____________________

(курс, форма навчання)


_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник_____________________

(посада, науковий ступінь, прізвище,

ім’я, по батькові керівника)


Київ – 2008


Скачати 107.14 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір107.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх