Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліни


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни математичні методи в суспільній географії (шифр І назва...
Робоча програма навчальної дисципліни за вибором студентів «менеджмент»...
Програма навчальної дисципліни інженерна екологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...
Програма навчальної дисципліни історія світової літератури Антична література...
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література І література...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни...
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...
Програма навчальної дисципліни...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...Загрузка...
скачать


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

переддипломний семінар

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 7.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)________________ Географія _______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________7.04010401 Географія ___________________

(назва спеціалізації)

факультету_____Географічного .

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

5

9

36

28

28

8

2

9ВечірняЗаочнаЕкстернат

Львів – 2011

Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму ____7.040104 Географія_______

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності ___________________

(шифр, назва)

Навчальна програма складена ______ доц. Білецький  М. І.___________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії


Протокол № 1 від “ 31 серпня 2011 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № _1_ від “_20_” _вересня_ 2011 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Біланюк В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


^

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Метою навчальної дисципліни “Переддипломний семінар” є закріплення студентами знань з теоретичних і прикладних питань суспільної і політичної географії, геоекономіки та геополітики, формування у них світоглядних засад щодо успішного функціонування різних видів економічної діяльності, висвітлення новітніх проблем.

Завдання: сформувати у студентів систему суспільно-географічних наукових знань, закріпити поняттєво-термінологічний апарат суспільної географії, знати суть головних законів, закономірностей, принципів і чинників цієї науки, вміти давати характеристику регіональних суспільно-географічних комплексів різних типів і рівнів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: сутність і складові елементи суспільної географії, її наукову теорію, методологію і методи досліджень; методику політичних, демографічних, соціальних, економічних та екологічних явищ та процесів;

вміти: аналізувати та давати пояснення соціальним, економічним та політичним процесам у сучасних умовах, добре орієнтуватися в потоці суспільно-географічної інформації, описувати реально існуючі системи (розселення, міст, адміністративних районів) та комплекси (виробничої та невиробничої сфер).


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

заочна


^ 2.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин
^ 2.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

заочна

1

Теоретичні та методичні основи наукових досліджень

142

Спеціальна соціальна географія

14
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи наукових досліджень

Тема 1. Поняття про науку як систему знань. Зміст та завдання дисципліни “Науковий семінар”.

Тема 2. Об’єкт та предмет суспільно-географічних та політико-географічних досліджень.

Тема 3. Методологія суспільно-географічних та політико-географічних досліджень.

Тема 4. Поняття законів, закономірностей, принципів та чинників суспільної і політичної географії.

Тема 5. Понятійно-термінологічні системи в суспільно- та політико-географічних дослідженнях.

Тема 6. Організація та інформаційне забезпечення наукових досліджень.

Тема 7. Застосування методів у наукових дослідженнях

Змістовий модуль 2. Конкретні суспільно-

та політико-географічні наукові дослідження

Тема 8. Демографічні дослідження.

Тема 9. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст.

Тема 10. Дослідження промислових комплексів, вузлів і підприємств.

Тема 11. Дослідження агропромислових комплексів, земель, сільськогосподарських підприємств.

Тема 12. Дослідження соціальної сфери

Тема 13. Дослідження транспортних комплексів і вузлів

Тема 14. Загальні вимоги та правила оформлення наукових робіт


2.4. ПРАКТИКА

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин
^ 2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

 1. Соціальні та економічні аспекти розвитку сфери послуг.

 2. Зміст та завдання дисципліни.

 3. Поняття про науку та її еволюція. Наука як система знань.

 4. Об’єкт та предмет суспільної географії.

 5. Методологія суспільної географії.

 6. Поняття законів, закономірностей, принципів та чинників.

 7. Понятійно-термінологічні системи.

 8. Органіазція науково-дослідної роботи.

 9. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

 10. Застосування методів у наукових дослідженнях.

 11. Демографічні дослідження.

 12. Дослідження міст (суспільно-географічні аспекти).

 13. Дослідження промислових комплексів, підприємств і вузлів.

 14. Дослідження агропромислових комплексів, земель, сільськогосподарських підприємств.

 15. Дослідження соціальної сфери.

 16. Рекреаційно-географічні дослідження.

 17. Еколого-географічні дослідження.

 18. Транспортні комплекси та вузли.

 19. Раціональна організація праці в процесі наукових досліджень.

 20. Ефективність науково-досліджних робіт.

 21. Наукові та науково-педагогічні кадри.

 22. Загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідних робіт.


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


 1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983.

 2. Арутюнов В. Х., Абрамов В. І. Методологія системного підходу наукових досліджень. Навч. посіб. – Вид.: КНЕУ, 2005. – 352 с.

 1. Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Свінціцький В. М. Методологія соціально-економічного пізнання. Навч.-метод. посібник. – Вид.: КНЕУ, 2005. – 178 с.

 1. Багров Н. В. География в информационном мире. – К.: Либідь, 2005. – 184 с.

 2. Влах М. Географія населення: словник-довідник. – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 241 с.

 3. Географічна енциклопедія України. – К.: Гол. ред. УРЕ, Т. 1, 2, 3. – 1990–1993.

 4. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

 5. Гудзеляк ІІ. Географія населення: навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.

 6. Долішній М. І., Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Товкан О. Є. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навч. посібник. – Львівський національний університет “Львівська політехніка”. – “Інтелект-Захід”, 2003. – 256 с.

 7. Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 672 с.

 8. Жук М. В., Круль В. П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 293 с.

 9. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка: навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 548 с.

 10. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил: Національна мікроекономіка. Посібник. – К.: Академвидав, 2002. – 368 с.

 11. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 552 с.

 12. Іщук С. І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації: Навч. посіб. – К.: Вид. Паливода А. В., 2003. – 248 с.

 13. Ковальчук В. В., Моїсєєв А. М. Основи наукових досліджень. Навч. посібник, 3-є вид. – ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

 14. Кузик С. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / Степан Кузик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 254 с.

 15. Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика): монографія. – К.: Знання, 2009. – С. 35–44.

 16. Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й. Регіональна економіка. – Львів, 1998.

 1. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посіб. / За ред. Чорненького Я. Я. – К.: Професіонал, 2006. – 208 с.

 1. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посіб. для студ. геогр. і філософ. ф-тів вищ. н. закл. – К.: Артек, 1999. – 504 с.

 2. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996.

 3. Ровенчак І. І. Географія культури: проблеми теорії, методології і методики дослідження: монографія / І. І. Ровенчак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 240 с.

 4. Рождественська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг. Навч. посіб. – Вид.: КНЕУ, 2005. – 419 с.

 5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. В. Ковалевського, О. Михайлюк, В. Семенова. Підручник, 7-е вид., К.: Знання, 2005.

 1. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

 1. Сонько С. П., Кулішов В. В., Мустафін В. І. Ринок і регіоналістика: навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 280 с.

 2. Соціально-економічна географія України: навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 1994, 2000.

 3. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник. – К.: Вища шк., 2002. – 254 с.

 4. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2001.

 5. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 559 с.

 1. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навч. посіб. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 1. Україна: Путівник. / Упоряд. О. Зінкевич, В. Гула. – Київ – Балтимор: Смолоскип, 1993.

 2. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ, 2001. – 744 с.

 3. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – Львів: Вища школа, 1994.

 4. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.

 5. Шевчук Л. Т. Основи медичної географії. Текст лекцій. – Львів, 1997. – 168 с.

 6. Шевчук Л. Т. Сакральна географія: навч. посіб. – Львів: Світ, 1999. – 160 с.

 7. Шевчук Л. Т., Дубаневич І. З. Здоров’я жінок: регіонально-географічні та соціально-еконо­мічні аспекти (на матеріалах Львівської області). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 156 с.^ 4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

А

90 – 100

Зараховано


В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60
0–50

Не зараховано
Поточне тестування та самостійна робота

Реферат

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Індивідуально-дослідне завдання

Т1-Т7

Модуль 1

Т8-Т14

Модуль 2

V курс

1х7 (1бали за тему)

10

1х7(1 бали за кожну тему)

10

26

50

100
^ 5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


1. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт.

2. Перевірка конспектування студентами лекційних занять.

3. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань.

4. Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними модулями.

5. Виконання та захист студентами індивідуального завдання за темою курсу.


Автор доц. Білецький М. І.


Скачати 139.07 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір139.07 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх