Робоча навчальна програма дисципліни етнограф І яукра ї н и для базового напряму документознавство для спеціальності icon

Робоча навчальна програма дисципліни етнограф І яукра ї н и для базового напряму документознавство для спеціальності


Схожі
Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни Формування документних фондів Для базового напряму 1201...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст...Загрузка...
скачать


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.

«28» 08 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни Е Т Н О Г Р А Ф І Я У К Р А Ї Н И

Для базового напряму ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО


Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

16
16


Практичні заняття, год

16
16


Модульний контроль, год

-
-


Всього аудиторних, год.

36
36


Самостійна робота, год

36
36


Загальний обсяг, год

72
72


Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1
1


ЕкзамениЗаліки

1
1
Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «Культура»


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. істор. наук
Макарчук О. Г.

Рецензент доц., к. істор. наук
Барановська Н. М.Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Історії, теорії та практики культури .


Протокол № _1__ від "_28_"__08__ 2008 р.


Завідувач кафедри,

к.іст.н. ^ Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № __ від " " ____ 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "”Етнографія України” є ознайомленя студентів з етнографічними особливостями українського народу, його звичаями і обрядами.


  1. Завдання вивчення дисципліни

 • ^ Сформувати у студентів уявлення про етнографічні відмінності українського народу від інших народів східнослов’янської групи, прищепити повагу до народних звичаїв і традицій, ознайомити з елементами традиційної обрядовості, національної кухні тощо.


^ В результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен знати:

Етногенез українського народу та етнічний розвиток українців; формування української етнічної території; етнографічне районування України; антропологічні риси українців; відмінності у діалектах української мови; народний одяг українців; традиційні поселення, двір, житло українців; традиції народного харчування і страви народної кухні; найпоширеніші ремесла і художні промисли українців; сімейні звичаї та обряди українського народу; усну українську народну творчість; основні етнографічні особливості інших народів країни – росіян, поляків, євреїв, білорусів, кримських татар.


^ Підготовлений фахівець повинен уміти : розказати про історичне становлення української нації, її антропологічні та етнографічні відмінності від сусідніх народів, орієнтуватися в етнографічних особливостях регіонів (Полісся, Поділля, Галичина, Слобожанщина, Волинь тощо), діалектних особливостях регіонів тощо.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Історія України

Етногенез українського народу

2

Ділова українська мова

Орфографія. Лексика.


2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 16 год.


№ з/п^

Найменування розділів, тем


Кіль-кість годин

1

2

3

1 семестр1

^ Предмет, завдання і функції “Етнографії України”

2
Предмет “Етнографія України”. Методи та методика викладання. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Наукова термінологія. Суперетнос. Субетнос. Етнічна група, етнографічна група, локальна група. Державна нація. Етнонація. Етапи розвитку етнографії в Україні. Самобутність народної етнографічної культури та її значення в житті людини.
2

^ Походження те етнічний розвиток українців. Антропологічні риси українського народу.

2
Вирізнення слов’янського етносу з-поміж індо-європейської спільноти. Східнослов’янські племена. Вирізнення українського етносу з-поміж давньоруської поліетнічної спільноти. Історичні етапи розвитку українського народу. Расові та антропологічні типи людей світу. Вплив історико-демографічних процесів на території України від найдавніших часів і до наших днів на формування сучасної антропологічної картини в Україні.
3

^ Етнічна територія України

2
Формування української етнічної території на західному, південно-західному і північному напрямках. Українська етнічна територія на Сході, етнографічне районування України.
4
^

Поселення, двір, житло українців.


2
Традиційні типи поселень на Україні. Етнографічні особливості двору і житла. Житло. Інтер’єр української хати. Зміна типів поселень та житла на Україні у ХХ – ХХІ ст.


5

^ Народний одяг.

2
Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання в Україні – Русі Х-ХІІІст. Український народний стрій XIV-XVIII ст. Регіональні риси традиційного вбрання українців ХІХ – поч. ХХ ст.
6

^ Народна кухня. Традиції народного харчування.

2
Заготівля продуктів харчування та їх зберігання. Щоденні страви та їх приготування. Режим харчування. Пости. Святкові та обрядові страви. Локальні особливості народного харчування.
7

^ Сім’я і сімейний побут.

2
Сім’я як первинна господарська ланка в українському селі. Історичні типи і форми української сім’ї.структура сім’ї. Функції сім’ї. Сімейні звичаї та обряди.
8

^ Усна народна творчість

2
Основні ознаки фольклору. Структура, жанровий склад українського фольклору. Поетичний фольклор. Прозовий фольклор. Побутування і розвиток фольклору в наш час.
РАЗОМ:

16


2.2 Практичні заняття


№ з/п
^

Зміст ( теми ) занять


Кіль-кість годин
1

2

3
1 семестр
1

Походження та етнічний розвиток українців. Давні слов’яни – автохтони Східної Європи. Етнічні риси давньоруського народу. Етапи розвитку українського етносу

2
2

Етнічна територія України. Формування української етнічної території на західному, південно-західному і північному напрямках. Українська етнічна територія на Сході, етнографічне районування України

2
3

Сільські поселення та селянський двір. Типи та форми сільських поселень. Варіанти забудови дворів. Житло

2
4

Український народний одяг. Загальні відомості про одяг. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання в Україні-Русі Х-ХІІІ ст. Український народний стрій XIV-XVIIIст. Регіональні риси традиційного вбрання українців ХІХ-початку ХХ ст.

2
5

Народна кухня. Традиції народного харчування. Традиції народного харчування. Щоденна їжа. Святкові страви. Регіональні особливості народного харчування

2
6

Сім’я та сімейний побут. Історичні типи і форми української сім’ї. Структура сім’ї. Сімейні обряди та звичаї.

2
7

Народні знання. Основи народних знань. Українська народна метеорологія та календар. Космогонічні та астрономічні знання українців. Система народних поглядів і знань у галузі медицини, етноботаніки і зоології.

2
8

Основні ознаки фольклору. Структура, жанровий склад українського фольклору. Поетичний фольклор. Прозовий фольклор. Побутування і розвиток фольклору в наш час.

2
РАЗОМ:

16

30


2.3. Самостійна робота ­­- 32 год.
з/п

Зміст роботи

Кіль-кість годин
1 семестр


14

1.
^

Підготовка до практичних занять


2.

Підготовка до контрольних занять

14

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

4^

2.4. Розподіл балів присвоєних студентам до диференційного заліку
Максимальна оцінка в балах

Поточний контрольСеместрова

оцінка


Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР


КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

25

-

75

-

-

-

100

100
^ 3. Навчально-методичні матеріали


 1. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія.- К.,1977.

 2. Болтарович З.Є. Украіна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. – К., 1976.

 3. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. – К., 1990. Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження.- Під редакцією Ю.Г. Гошка. – К., 1983.

 4. Борисенко В.К. Весільні звичаі та обряди на Україні. – К., 1988.

 5. Брук С.И. Население мира. Этнографический справочник. – М.,1976.

 6. Бутнік – Сіверський Б.С. Українське радянске народне мистецтво /1917-1941/. – К., 1966.

 7. Бутнік – Сіверський Б.С. Українське радянске народне мистецтво /1941-1967/. – К., 1970.

 8. Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа /украинский народ в его прошлом и настоящем. – Пг., 1916.

 9. Восточнословянский этнографический сборник. Под редакцией С.П. Толочкова. – М., 1956.

 10. Гонтар Г.О. Народне харчування українців Карпат. – К.,1979.

 11. Горленко В.Ф. Становление украинской этнографии кон XVIII- первой пол.XIX века.-. К., 1988.

 12. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії. – К., 1964.

 13. Гуслистий К.Г. До питання про утворення украінської нації. – К., 1967.

 14. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. Під редакцією Ю.Г.Гошка. –К.,1987

 15. Данилюк А.Г. Українська хата. –К., 1991.

 16. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. –К.,1965.

 17. Етнографія України. Під редакцією С.А. Макарчука. –Львів., 1995.

 18. Етнографія Киева і Київщини. Під редакцією В.Ф. Горленка. – К.,1986.

 19. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості в Україні. – К.,1974.

 20. Косьміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ-ХХст. - К., 1980.

 21. Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу. – К., 1966.

 22. Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1966.

 23. Культура і побут населення України. –Кер. Авт. кол. Наулко В.І. – К., 1991.

 24. Макарчук С.А. Український етнос. – К.,1992.

 25. Матейко К.І. Український народний одяг

 26. Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К., 1965.

 27. Полесье. Материальая культура. Под ред. В.К. Бондарчика, Р.Ф. Кирчива. – К.,1988.

 28. Приходько М.П. Житло робітників Донбасу. – К., 1964.

 29. Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений. – К., 1989.

 30. Рильський М.Т. Словесна творчість українського радянського народу. – К., 1987.

 31. Самойлович В.П. Українське народне житло. –К., 1972.

 32. Українська народна поетична творчість.-Під ред. О.І. Доя. – К., 1965.

 33. Франко І.Я. Вибрані твори про народну творчість. – К., 1955.

 34. Чубинський П.П. Труды энографическо-статистической экспедициив западно-русский край. –Спб.,1872-1878, тт. I-VIII


Скачати 139.35 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір139.35 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх