Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліни


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни математичні методи в суспільній географії (шифр І назва...
Робоча програма навчальної дисципліни за вибором студентів «менеджмент»...
Програма навчальної дисципліни інженерна екологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...
Програма навчальної дисципліни історія світової літератури Антична література...
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література І література...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни...
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...
Програма навчальної дисципліни...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...Загрузка...
скачатьЛьвівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія географії

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного__

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

1

2

108

48

3216

60

21

ВечірняЗаочна

1,2

2,3

108

20

128

88

2

1Екстернат

Львів – 2010

Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму ____6.040104 Географія_______

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності ___________________

(шифр, назва)

Навчальна програма складена ____ канд. геогр. наук, доц. Влах М.Р.___________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії


Протокол № 16 від “ 14 червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № _4_ від “_29_” _червня_ 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


^

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬМета: оволодіти знаннями з історії становлення географії як науки, а також історії територіальних відкриттів.

Завдання: ознайомитись з теоретичними основами курсу, оволодіти знаннями з історії географічної науки в розрізі окремих історичних періодів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості розвитку окремих напрямків географічної науки протягом різних історичних періодів; внесок окремих учених у розвиток географічної науки; головні географічні відкриття.

вміти: аналізувати сучасні тенденції географічної науки як результат її історичного розвитку.


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

1

1. Зміст, структура та завдання курсу.

Історія географії: Давні часи – Епоха Великих географічних відкриттів


44

2

2. Історія географії XVIII–XX ст.


64


Денна форма навчання

Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу.

Історія географії: Давні часи – Епоха Великих географічних відкриттів

Тема 1. Зміст, структура і завдання курсу

Тема 2. Географія давнього світу

Тема 3. Географія середньовіччя

Тема 4. Великі географічні відкриття та їхні наслідки

Змістовий модуль 2. Історія географії XVIII–XX ст.

Тема 5. Розвиток географічних ідей у XVIII – першій половині XIX ст.

Тема 6. Розвиток географічних ідей у другій половині XIX – початку XX ст.

Тема 7. Головні напрями розвитку географічної науки у XX ст.

Тема 8. Географічні дослідження території України. Теоретичні ідеї українських географів

Тема 9. Розвиток географії у Львівському університеті

^ Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

1

1. Зміст, структура та завдання курсу.

Історія географії: Давні часи – Епоха Великих географічних відкриттів


48

2

2. Історія географії XVIII–XX ст.


60


Теми лекцій (заочна форма навчання)

Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу.

Історія географії: Давні часи – Епоха Великих

географічних відкриттів

Тема 1. Зміст, структура і завдання курсу

Тема 2. Географія давнього світу

Тема 3. Географія середньовіччя

Тема 4. Великі географічні відкриття та їхні наслідки


Змістовий модуль 2. Історія географії XVIII–XX ст.

Тема 5. Розвиток географічних ідей у XVIII – першій половині XIX ст.

Тема 6. Розвиток географічних ідей у другій половині XIX – початку XX ст.

Тема 7. Головні напрями розвитку географічної науки у XX ст.

Тема 8. Географічні дослідження території України. Теоретичні ідеї українських географів

Тема 9. Розвиток географії у Львівському університеті


^ 2.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

^ 2.3. Семінарські заняття
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Антична натурфілософія і зародження наукових напрямів географічних досліджень

4

1

2

Великі географічні відкриття і географічна карта світу

4

2

3

Територіальні географічні відкриття ХІХ–ХХ століть

2

1

4

Історія природничо-географічних досліджень в Україні

2

1

5

Історія суспільно-географічних досліджень в Україні

2

1

6

Розвиток географії у Львівському університеті

2

2
Разом

16

8^ 2.4. Практичні заняттяз/п

Назва теми

Кіль-кість годин

1

2

3^ 2.5. Самостійна робота студента
з/п

Назва теми

Кількість

годинденна форма

заочна форма

1

Підготовка до аудиторних занять.

40
2

Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни.

20Разом

60

^ 2.6 Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальна робота передбачає підготовку реферату обсягом до 20-ти сторінок тексту на одну із таких тем:

 1. Зв’язок первісних людей з природним довкіллям. Поняття “побутового географізму”.

 2. Географічний світогляд народів найдавніших цивілізацій. Їхній вклад у нагромадження географічної інформації.

 3. Характерні відміни філософських поглядів на природу мілетської та піфагорійської шкіл.

 4. Витоки формування елліністичного напрямку в культурі та науці.

 5. Поняття географічного детермінізму.

 6. Військові операції і територіальні здобутки Давнього Риму та їхній вплив на географічний світогляд античних учених.

 7. Внесок греків за походженням у розвиток географічної науки в Римську епоху. Роль Страбона і Птолемея у цьому процесі.

 8. Географічні уявлення та узагальнення римських авторів Лукреція Кара, Помпонія Мели, Плінія Старшого.

 9. Наукові підходи до періодизації історії географічної науки.

 10. Історичні корені давньогрецької натурфілософії.

 11. Йонійська школа в давньогрецькій натурфілософії.

 12. Піфагорійська школа в давньогрецькій натурфілософії.

 13. Географічні погляди Геродота. Опис Скіфії.

 14. Морські походи фінікійців.

 15. Загальноземлезнавчі погляди Арістотеля.

 16. Географічні погляди Ератосфена.

 17. Географічні погляди К. Птолемея.

 18. Поняття “Середньовіччя” та особливості розвитку географічної думки у цей період.

 19. Основні напрямки та причини прояву просторової активності європейців у середньовічний період.

 20. Розвиток просторових уявлень в пізньому середньовіччі як передумова Великих географічних відкриттів.

 21. Розвиток просторових уявлень і географічної науки в епоху Великих географічних відкриттів.

 22. Морська експансія Португалії (XV ст.).

 23. Перша експедиція Х. Колумба.

 24. Друга, третя і четверта експедиції Х. Колумба.

 25. Внесок португальських, іспанських, французьких, голландських та інших мореплавців у розвиток уявлень про будову поверхні Землі.

 26. Географія у середньовічній Європі.

 27. Суть ідеї про Південний континент та пошуки його доказів.

 28. Експедиція Ф. Магеллана.

 29. Географія в арабському світі (V–XV).

 30. Експедиції Дж. Кука.

 31. Географія в Китаї (V–XV ст.).

 32. Особливості розвитку картографії Нового Світу. Уявлення про будову поверхні північної і південної полярних областей.

 33. Космографії ХVI ст. “Опис Нідерландів” Л. Гвіччардіні та їх значення для географічної освіти суспільства.

 34. Внесок Миколая Коперніка, Йогана Кеплера, Галілео Галілея, Ісаака Ньютона у розвиток природознавства.

 35. Філософські погляди Френсіса Бекона і Рене Декарта та географія.

 36. Новаторський зміст “Географії” Б. Варена.

 37. Російські землепрохідці і колонізація Сибіру.

 38. Суспільно-географічні передумови великих географічних відкриттів.

 39. Велика Північна експедиція.

 40. Вплив великих географічних відкрить на інтелектуальне життя Європи.

 41. Головні морські експедиції XVІІІ ст., їхні цілі та результати.

 42. Внесок англійських мореплавців XVІІІ ст. у розширення географічного світогляду.

 43. Перша і друга Камчатські експедиції (1725–1728; 1733–1743).

 44. Територіальні відкриття в Північній Америці у XVІІІ ст.

 45. Територіальні відкриття в Південній Америці у XVІІІ ст.

 46. Територіальні відкриття в Африці у XVІІІ ст.

 47. Територіальні відкриття в Австралії у XVІІІ ст.

 48. Територіальні відкриття в Азії у XVІІІ ст.

 49. Наукові концепції Шарля Монтеск’є і розвиток географії.

 50. Наукові концепції Луї Бюффона і розвиток географії.

 51. Наукові концепції І. Канта і розвиток географії.

 52. Наукові концепції П. Лапласа і розвиток географії.

 53. Сумативістська хорологічна концепція І. Канта.

 54. Російські дослідження північно-західної частини Північної Америки.

 55. Олександр Гумбольдт як мандрівник.

 56. Основні наукові праці Олександра Гумбольдта та їхнє значення для розвитку географії.

 57. О. Гумбольдт як основоположник сучасної природничої географії.

 58. Штандортні теорії в німецькій географії XX ст. (В. Кристаллер, А. Льош).

 59. Географічні погляди Карла Ріттера.

 60. Карл Ріттер і розвиток порівняльного землезнавства.

 61. Найважливіші подорожі ХІХ ст. в Африці.

 62. Найважливіші подорожі ХІХ ст. у Північній Америці.

 63. Найважливіші подорожі ХІХ ст. у Південній Америці.

 64. Найважливіші подорожі ХІХ ст. в Азії.

 65. Найважливіші подорожі ХІХ ст. в Австралії.

 66. Антарктичні експедиції першої половини ХІХ ст.

 67. Загальні принципи розвитку географії першої половини ХІХ ст.

 68. Наукові природно-географічні напрямки першої половини ХІХ ст.

 69. Наукові суспільно-географічні напрямки першої половини ХІХ ст.

 70. Головні уявлення вчених ХІХ ст. про навколополюсний простір.

 71. Дослідження Центральної Арктики Д. Де-Лонга і Ф. Нансена.

 72. Дослідження Г. Барта та Г. Нахтігаля, Ф. Бартона і Д. Спіка, Д. Лівінгстона та Г. Стенлі в Північній і Східній Африці.

 73. Значення еволюційних і екологічних поглядів у розвитку географії. Напрямки зміни оцінки результатів взаємодії суспільства і природи.

 74. М. Ломоносов та його внесок у розвиток російської географії.

 75. Витоки зародження і розвитку хорологічної концепції.

 76. Новаторська роль у географії Ф. Ратцеля.

 77. Концепція поссибілізму П. Відаля-де-Бляша.

 78. Внесок у географію Вільяма Девіса.

 79. Дослідження Л. І. Мечниковим законів впливу природних факторів на процеси суспільного розвитку; роль водного фактору в розвитку цивілізації.

 80. Особливості розвитку вчення про географічне районування в Росії.

 81. Внесок П. П. Семенова-Тянь-Шанського у формування основ районування території Росії.

 82. Головні напрямки географічної думки О. І. Воєйкова щодо кліматичного районування Земної кулі, дослідження динамічних процесів атмосфери, ролі складових теплового балансу.

 83. Прикладні географічні дослідження О. І. Воєйкова: управління водним господарством, впровадження нових культур у сільськогосподарське використання території, географічні фактори розміщення населення.

 84. В. В. Докучаєв як основоположник ландшафтного напрямку в російській географії.

 85. Особливості прояву теорії В. В. Докучаєва у працях учнів і послідовників (А. М. Краснов, Г. І. Танфільєв, Морозов, Г. М. Висоцький).

 86. В. Е. Ден і розвиток економічної географії.

 87. Камеральна статистика Ахенваля у Німеччині і російська економічна географія (XVIII ст.).

 88. Географічний детермінізм у працях американських географів XX ст.

 89. Економічне районування в російській географії XVIII–XIX ст.

 90. Французька суспільно-наукова географічна школа (XIX ст.).

 91. Дарвінізм і географічна наука.

 92. Наукова школа Е. Реклю.

 93. Ф. Ратцель як основоположник антропогеографії.

 94. Хорологічна концепція А. Геттнера.

 95. Теоретична географія В. Бунге.

 96. Методологічні основи радикальної географії.

 97. Методологічні основи географії поведінки.

 98. Методологічні основи географії культури.

 99. П. Семенов-Тянь-Шанський та його внесок у розвиток географічної науки.

 100. Монізм і дуалізм в теорії географії.

 101. Географічний детермінізм та індетермінізм як напрямки наукової думки.

 102. Опис України П. Семеновим-Тянь-Шанським.

 103. Об'єкт вивчення історії української географії.

 104. Предмет вивчення історії української географії.

 105. Методи вивчення історії української географії.

 106. Розкрити співвідношення між поняттями "Історія української географії", "Історична географія", "Історія територіальних відкриттів".

 107. Періодизація історії української географії за С. Рудницьким, Я.Жупанським, О.Шаблієм, М.Пістуном.

 108. Географічний аналіз "Межиріцької картосхеми".

 109. Географічні аспекти трипільської культури на території України.

 110. Геродот як предтеча географічного українознавства.

 111. Взаємовпливи грецької та скіфської геокультур.

 112. Аналіз карти Північного Причорномор'я К. Птолемея.

 113. “Повість минулих літ” як важлива історико-географічна пам"ятка давньоруського часу.

 114. Географічні уявлення про територію України в арабських середньовічних джерелах.

 115. Суспільно-географічна зумовленість географічних уявлень в Україні періоду ХIV–XVIII ст.

 116. Розвиток країнознавчого наукового напряму В.Григоровичем-Барським.

 117. Країнознавча діяльність Ю. Котермака (Дрогобича).

 118. Боплан і географічний опис України.

 119. Боплан і картографування території України.

 120. Географічні уявлення за козацькими літописами ХVIII cт.

 121. Геополітичні ідеї М.Костомарова.

 122. Історико-географічні погляди В. Антоновича.

 123. Історико-географічні та геополітичні ідеї М.Грушевського.

 124. Етногеографічні дослідження П.Чубинського.

 125. Етногеографічні дослідження Ф.Вовка.

 126. Етногеографічні дослідження В.Гнатюка.

 127. Розвиток економіко-географічного напряму в українській географії ХІХ ст.

 128. Д. Журавський і економічна географія.

 129. С.Подолинський і економічна географія.

 130. М. Туган-Барановський і економічна географія.

 131. Розвиток географії в НТШ.

 132. В.Кубійович і НТШ.

 133. Значення праці В.Кубійовича "Географія українських і сумежних земель" для розвитку географічного українознавства.

 134. Значення "Атласу України і сумежних країв" В.Кубійовича для розвитку української картографії.

 135. Геополітичні ідеї С.Рудницького.

 136. С. Рудницький і географічне українознавство.

 137. С.Рудницький і розвиток теорії географічної науки (розуміння об"єкта географії, принципів географічного дослідження, класифікація географічних наук).

 138. О.Степанів як економіко-географ.

 139. "Сучасний Львів" О. Степанів як одна із перших урбаністичних праць в новочасній українській географії.

 140. Економіко-географічні праці К.Воблого.

 141. Демогеографічні праці М.Птухи.

 142. Економіко-географічні праці В.Садовського.

 143. Економіко-географічні праці А. Синявського.

 144. Економіко-географічні праці І.Шимоновича.

 145. П.Тутковський і становлення українського землезнавства.

 146. Внесок О.Діброви в розвиток української економічної географії.

 147. Внесок М.Паламарчука в розвиток української економічної географії.

 148. Внесок А.Ващенка в розвиток української економічної географії.

 149. Наукова школа М. Пістуна.

 150. Наукова школа О. Шаблія.

 151. Наукова школа Ф. Заставного.

 152. Основні університетські центри географічної науки в Україні.

 153. Географічні дослідження П. Тутковського.

 154. Значення праць К. Воблого для розвитку географії в Україні.

 155. Значення праць О. Діброви для розвитку географії в Україні.

 156. Наукове товариство ім. Шевченка і розвиток географії в Україні.

 157. Історія географічної науки у Львівському університеті.

 158. Український Колумб О. І. Чириков (1703–1748).

 159. Військовий картограф О. І. Тілло і створення гіпсометричних карт.

 160. Український Магелан – мореплавець з Ніжина Ю. Ф. Лисянський.

 161. Адмірал-учений С. О. Макаров і розвиток океанографії.

 162. Степознавець і лісівник Г. М. Висоцький і дослідження території України.^ 3. Методичне забезпечення


1. Влах М. Р. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 29 с.


^ 3.1. Рекомендована література


Базова

 1. Атлас географических открытий / Пер. с англ. Предисл. Джона Хемленга, д-ра Королевского геогр. об-ва. М., 1998.

 2. Богучарсков В. Т. История географии: учебное пособие для вузов / Под ред. Ю. П. Хрусталева. М.: Академический Проект, 2006. – 560 с.

 3. Грегори К. География и географы. М., 1988.

 4. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей / Пер. с англ. М., 1988.

 5. Джонстон Р. Дж. География и географы: Очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 г. /Пер. с англ. Под ред. Э.Б. Алаева. М., 1987.

 6. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навч. посібн. Львів, 1997.

 7. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971.

 8. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібн. К., 1997.

 9. Мукитанов М. Б. От Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. М., 1985.

 10. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К., 1996.

 11. Поросенков Ю.В., Поросенкова Н.И. История и методология географии. Воронеж, 1991.

 12. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. М., 1976.

 13. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. М., 1980.


Допоміжна

 1. Баттимер А. Путь в географию. М., 1990.

 2. Бейкер Дж. История географических открытий и исследований / Пер. с англ. М., 1950.

 3. Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.; Л., 1946.

 4. Берг Л. С. Очерки по истории русских географических открытий: Изд. 2-е. М.; Л., 1949.

 5. Боплан і Україна: Зб. наук. праць. Львів, 1998.

 6. Бунге В. Теоретическая география М., 1967.

 7. Видатні вітчизняні географи, мандрівки та мореплавці. К., 1951–1957. Вип. 1–4.

 8. Влах М. Особливості географії середньовічного періоду (V–XV ст.). Львів, 1999.

 9. Влах М. Робоча навчальна програма та методичні вказівки з курсу “Історія української географії” для студентів географічного факультету денної і заочної форми навчання. Львів, 1999.

 10. Галицький В.І., Галицька Н.Ф. Географічні відкриття: дослідження і дослідники: Календар-довідник. К., 1988.

 11. Геттнер А. География, ее история, сущность и методы. М., 1930.

 12. Гохман В.М., Лавров С.Б., Сдасюк Г.В. Социально-экономическая география в странах Запада на переломе. //Изв. ВГО. Сер. геогр. 1979. № 2.

 13. Дитмар А.Б. География в античное время (очерки развития физико-географических идей). М., 1980.

 14. Енциклопедія Українознавства /Гол. ред. проф. д-р В. Кубійович. Львів, 1993–1998. Т. 1–7.

 15. Історія української географії і картографії: Матеріали наук. конф., присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича (Тернопіль, 25–26 грудня 1995 р.). Тернопіль, 1995.

 16. Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917–1992). Библиогр. справочник: В 3 т. / Под ред. С. Б. Лаврова. Спб., 1993, 1994, 1995.

 17. Лавров С.Б., Преображенский В.С., Сдасюк Г.В. Современная “радикальная география” Запада: корни, история, позиции. // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1979. № 2.

 18. Леш А. Географическое размещение хозяйства. М., 1959.

 19. Людина і довкілля. Антологія: У 2 кн. / Упоряд., авт. вступ. розд., біогр. довід. та комент. В. С. Крисаченко. К., 1995.

 20. Максаковский В.П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. М., 1997.

 21. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: Изд. в 5 т. М., 1982–86.

 22. Модели в географии /П. Хаггет, Р.Дж. Чорли. М., 1971.

 23. Отечественные физико-географы и путешественники / Под ред. Н.Н. Баранского и др. М., 1959.

 24. Преображенский В.С., Александрова Т.Д. Материалы к истории отечественной географии ХХ века. Важнейшие события десятилетий (1890-1989 годы). М., 1994.

 25. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Максимова Л.В. География в меняющемся мире. Век ХХ. Побуждение к размышлению. М., 1997.

 26. Проблеми географії України: Матеріали наук. конф. Львів, 25–27 жовтня, 1994 р.: Львів, 1994.

 27. Рудницький С. Історія землезнання України. Ч. 1. Старі віки. Київ; Прага, 1925.

 28. Рудницький С. Політична географія України / Упоряд., передмова П. Штойка. Львів, 1998.

 29. Салищев К. Н. Основы картоведения. История картографии и картографические источники. М., 1962.

 30. Соціально-економічна географія світу / За ред. С.П. Кузика Тернопіль, 1998.

 31. Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. У 3 т. Київ;Луцьк, 2000.

 32. Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. праць. Луцьк, 1998.

 33. Фрадкин Н. Г. Географические открытия и научное познание Земли. М., 1972.

 34. Хаггет П. География: Синтез современных знаний. М., 1979.

 35. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. М., 1968.

 36. Харвей Д. Научное объяснение в географии. М., 1974.

 37. Черванев И. Г., Боков В. А. Землеведение: история, методология, учение о географической оболочке: Учеб. пособие. Харьков, 1993.

 38. Шаблій О. Академік С.Рудницький – фундатор української географії. Львів, Мюнхен, 1993.

 39. Шаблій О. І. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. Львів, 1996.

 40. Шаблій О. Історичні виміри української географії // Історія української географії. Всеукр. часопис. Тернопіль, 2000. Вип. 1. С. 7–15.

 41. Штойко П. Степан Рудницький (1877–1937). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1997.

 42. Экономическая география в СССР. История и современное развитие / Под ред. Н.Н. Баранского и др. М., 1965.

 43. Sirko M. Zarys historii kartografii. Lublin, 1999.


Електронні ресурси


 1. Географія: історія, науковці, країни світу // http://geograf.at.ua

 2. Вікіпедія — вільна енциклопедія // www.uk.wikipedia.org

 3. Українська наукова інтернет-спільнота // www.nauka-online.org^ 4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Шкала оцінювання

^ Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

Іспит

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

^ Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Індиві-дуальне

Іспит
Т1

Т2

Т3

Т4

письмове опитування

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

письмове опитування

завдання1

2

2

2

15

2

2

2

2

1

15

4

50

100^ 5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


1. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт.

2. Перевірка конспектування студентами лекційних занять.

3. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань.

4. Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними модулями.

5. Виконання та захист студентами індивідуального завдання за темою курсу.


Автор доц. Влах М.Р.

залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір239 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх