Програма спецкурсу палеогеографія антропогену 070501 географія Упорядник: проф. П. Ф. Гожик Затверджено На засіданні кафедри землезнавства та icon

Програма спецкурсу палеогеографія антропогену 070501 географія Упорядник: проф. П. Ф. Гожик Затверджено На засіданні кафедри землезнавства та


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Програма вивчення дисципліни "політологія" Київ 2002 Підготовлено доктором політичних наук В. О...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...
Робоча програма здисципліни «Страхові послуги» Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з...
Юрія Федьковича «затверджую»...
Юрія Федьковича " затверджую "...
Програма вступного комплексного екзамену з цивільно-правової спеціалізації для кандидатів на...
Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 Суми...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології І...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Географічний факультет

Кафедра землезнавства та геоморфології


Затверджено


Радою географічного факультету

25 06 2007 р., протокол № 6

Голова Ради_________проф. Олійник Я.Б.


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ АНТРОПОГЕНУ


7.070501 - географія


Упорядник: проф. П.Ф. Гожик
Затверджено


На засіданні кафедри землезнавства та

геоморфології “ 12 06 2007 р.,

протокол № 16

Зав. кафедри__________проф. С.Ю. Бортник


Київ – 2007^ Палеогеографія антропогену – наука про історію розвитку ландшафтної структури Землі та окремих регіонів, її компонентів (геологічної будови, рельєфу, клімату, вод суходолу та Світового океану, флори, фауни та гомінід). Зміст, цілі та завдання курсу. Місце палеогеографії серед природничих наук, роль у різних галузях географічних досліджень. Зв’язок із четвертинною геологією. Основні термінологічні поняття.

Палеогеографія антропогену як складова частина землезнавства. Динаміка географічної оболонки та вирішальна роль палеогеографічних умов антропогену у її формуванні. Зональні та азональні геоморфологічні ландшафти рівнин та вертикальна ярусність палеоландшафтів в горах. Екологічні кризи антропогену.

Особливості антропогенового періоду як останнього етапу розвитку географічної оболонки. Головні події періоду (глобальні кліматичні зміни, похолодання та потепління, розвиток покривних зледенінь, тектонічні рухи, сейсмічність, вулканізм, зміни рівня Світового океану, динаміка природної зональності та ландшафтів, поява та становлення людини). Теоретичне та практичне значення вивчення палеогеографії антропогену.

Історія розвитку поглядів на події антропогену. Етапи наукових досліджень, основні школи, теорії, гіпотези. Дослідження П.О. Кропоткіна, А.І. Нікітіна, О.П. Павлова, П.А. Тутковського, праці І.П. Герасимова, В.І. Громова, О.В. Величко, К.К. Маркова, Г.І. Лазукова, Є.В. Шанцера. Українська школа: В.Г. Бондарчук, В.О. Підрплічко, М.Ф. Веклич, П.К. Заморій, І.М. Рослий, І.В. Мельничук. Гляціалізм та антигляціалізм.

^ Методи, що застосовуються при палеогеоморфологічних реконструкціях. Джерела палеогеографічної інформації: палеогеографічні пам’ятки та індикатори. Особливості методики палеогеографічних реконструкцій. Геологічні методи (гранулометричний, мінералогічний, вивчення текстурних особливостей відкладів). Геоморфологічні методи. Геофізичні методи. Палеонтологічні методи (палеофауністичні, палеоботанічні). Археологічний метод. Кліматостратиграфічні методи ( палеопедологічний, палеокріологічний, палеотемпературний). Геохронологічні методи (ізотопний, радіовуглецевий, палеомагнітний). Роль дистанційних методів у вивчення четвертинного покриву.

^ Основи четвертинної геології. Поняття про літогенез. Найважливіші особливості четвертинних відкладів. Принципи класифікації четвертинних співвідношень. Парагенетичні ряди, групи та типи відкладів (за Є.В. Шанцером). Морфолітогенез як спряжений розвиток рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів. Диференціація відкладів на шляху їх міграції. Морфолітогенетичний аналіз..

Характеристика генетичних типів за умови їх утворення, фаціальними та просторовими відмінностями (за генетичною класифікацією).

Континентальні відклади. Елювіальні відклади, фактори їх утворення, речовинний склад. Сучасні та поховані грунти, їх вивчення. Гравітаційні або схилові (делювіальні) відклади (осипні, обвальні, зсувні, сельові), їх індикаційні ознаки. Алювіальна формація. Особливості алювіального літогенезу, динамічні фази алювію, вертикальна диференціація алювіальних світ. Характеристика пролювіального літогенезу, специфіка його відкладів. Давньольодовикова та водно-льодовикова формації, їх генетична різноманітність, склад та зв’язок із сучасним рельєфом. Озерні відклади, фаціальний склад та зональність поширення. Еолова формація, морфолітогенетичні ознаки, закономірності поширення. Лесова формація. Типові леси та лесоподібні відклади. Проблема генезису лесів. Географія лесів Землі. Особливості фаціального складу. Леси та поховані грунти України. Школа М.Ф. Веклича та Н.О. Сіренко.

Морські відклади. Особливості умов морського літогенезу. Фації морських відкладів, зональний характер їх поширення. Відклади епіконтинентальних та внутрішніх морів.

Антропогенні (техногенні) відклади. Фактори утворення, класифікація (за Ф.В. Котловим) та специфічні ознаки окремих типів. Зв’язок антропогенного літогенезу із штучними формами рельєфу.

Зв’язок родовищ корисних копалин з різними генетичними типами четвертинних відкладів.

^ Стратиграфічне розчленування четвертинних відкладів. Поняття про стратиграфічну і геохронологічну шкали, їх підрозділи. Основи і принципи стратиграфічного розчленування антропогену. Кліматостратиграфічний і біостратиграфічний принципи, їх пераваги і недоліки. Основні таксономічні одиниці і термінологія. Проблема нижньої межі антропогену. Питання розробки єдиної статиграфічної шкали. Регіональні стратиграфічні шкали і їх кореляція.

Зміст та принципи складання карт четвертинних відкладів. Легенда карт четвертинних відкладів. Палеогеографічні карти, їх типи і змістове навантаження. Використання карт у практичних цілях на прикладі території України.

^ Розвиток природи в антропогені. Особливості палеогеографії Землі в антропогені у порівнянні із попередніми періодами. Закономірності розвитку природи: спрямованість, ритмічність, синхронність та метахронність, успадкованість, новоутворення, місцеві відхилення.

Палеогеографічне районування Землі: північний позатропічний простір, південний позатропічний простір, тропіко-екваторіальний простір, високі гори, Світовий океан. Гляціально-перигляціальний та плювіальний пояси. Характеристика окремих регіонів. Геохронологія подій в антропогені (за М.Ф. Векличем).

Розвиток окремих компонентів ландшафту в четвертинний період. Зміни кліматичних умов та їх вплив на ландшафти. Закономірності кліматичних змін. Урахування глобальних кліматичних змін в антропогені у сучасному пргнозування розвитку природи.

Розвиток рельєфу в антропогені. Геоморфологічний етап розвитку Землі, його головні події (час антропогену). Геоморфологічні реліктові ландшафти антропогену. Динаміка рельєфоутворення в антропогені та їх визначення по морфогенетичних та вікових ознаках. Міграція річкової мережі та її релікти. Ярусність рельєфу.

Палеоландшафти Землі. Відтворення географічної зональності для різних етапів розвитку природи в антропогені. Класифікація палеоландшафтів. Географія реліктових ландшафтів на різних територіях.

Історія розвитку рослинного та тваринного світу в антропогені. Фактори, що на них вплинули, етапи розвитку, її регіональні ознаки, успадкованість у сучасних природних умовах.

Історія давньої людини, її геологічний вік, етапи розвитку та розселення. Географія давньої людини. Археологічні пам’ятки світу по окремих регіонах (Африка, Європа, Якутія, Східно-Європейська рівнина, Україна, Крим). Екологія давньої людини.

Природоохоронні пам’ятники, пов’язані з палеогеографічними подіями в антропогені.

^

Тематика практичних робіт

 1. Геологічні методи палеогеографічних реконструкцій антропогенового часу.

 2. Класифікація генетичних типів четвертинних відкладів. Вивчення зразків різних генетичних типів четвертинних відкладів.

 3. Стратиграфічне розчленування антропогену. Вивчення регіональних стратиграфічних схем.

 4. Методи

 5. Карта четвертинних відкладів. Методика побудови, складання легенди, профілів, вирішення різноманітних питань

 6. Побудова учбової карти четвертинних відкладів.

 7. Опис палеогеографічних карт окремих регіонів.

 8. Антропогеновий покрив України.^

Список рекомендованої літератури

 1. Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения.. – К.: Наук. думка, 1990.

 2. Евдокимов С.П. Основы общей палеогеографии антропогена. – М.: изд. МГУ, 1988.

 3. Кизевальтер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии. – М.: Недра, 1985. 174 с.

 4. Макарова Н.В., Якушова А.Ф. Основы четвертичной геологии. – М., 1993.

 5. Мельничук І.В. Палеоландшафти України в антропогені. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2004. – 208 с.

 6. Рослый И.М. Природа СССР в антропогене. – К.: Вища школа, 1986. – 144 с.

 7. Рослый И.М. Палеогеография антропогена. – К.: Вища школа, 1987. – 308 с.

 8. Шелкопляс В.И. и др. Антропогеновые отложения Украины. – К.: Наук. думка, 1985.
Скачати 60.83 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір60.83 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх