Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 \"Видавнича справа та редагування\" Затверджено icon

Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування" Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030101 «Соціологія» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності...Загрузка...
скачать


Київський націОнальний університет імені Тараса Шеченка


Інститут журналістики


Кафедра мови та стилістики


Укладач: д.філол. наук, проф. О.Д.Пономарів


Практична стилістика


Робоча навчальна програма


Для студентів спеціальності 6.030303 – "Видавнича справа та редагування"


Затверджено

на засіданні кафери

Протокол №

від


Зав. кафедри

проф. Н.П.Шумарова


Директор інституту

поф. В.В.Різун


КИЇВ – 2008Робоча навчальна програма з дисципліни „Практична стилістика”.


Укладач: д.філол. наук, проф. О.Д.Пономарів


Лектор: д.філол.наук, проф. О.Д.Пономарів


Викладачі: д.філол.наук, проф. О.Д.Пономарів, ст.викл. О.М.Григор’єв, ас. Н.А.Грицук, ас.Л.С.Сласна, ас.С.Д.Горецька


Погоджено

з науково-методичною комісією

„ „ 2008р.


Підпис голови НМК

факультету/інституту


^ Вступ


Дисципліна „Практична стилістика” є продовженням курсу української мови. Викладається на ІІІ курсі протягом 5 та 6 семестрів в обсязі 140 годин, із них лекцій 36 год., практичних 48 год., самостійна робота 56 год. та форми підсумкового контролю – залік після 5-го семестру й іспит після 6-го.


^ Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою цієї навчальної дисципліни є набуття знань щодо стилістичних особливостей сучасної української літературної мови і вироблення умінь і навичок застосування їх на практиці при підготовці журналістських матеріалів різних жанрів, під час проведення радіо- та телепередач. Професійна підготовка журналіста передбачає старанну роботу зі словом як головним об’єктом навчання і як основним засобом передачі інформації і скрупульозне дотримання стилістичних норм сучасної української літературної мови. Протягом навчання студент повинен оволодіти теоретичними знаннями щодо особливостей стилю української мови і практичними навичками написання журналістських матеріалів згідно з сучасними нормами української мови, а також уміти використовувати всі її стилістичні можливості.

^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є стилі сучасної української літературної мови, він включає в себе вивчення особливостей функціонування офіційно-ділового, наукового, публіцистичного, художнього та розмовного стилів.


^ Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати: особливості функціонування стилів сучасної української мови, способи використання стилістичних засобів у текстах різних жанрів.


Студент повинен уміти: правильно застосовувати особливості кожного стилю української мови, вільно орієнтуватися у стильовій різноманітності журналістських текстів, будувати журналістські тексти відповідно до сучасних стильових норм.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Нормативна навчальна дисципліна „Практична стилістика” є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є однією з базових для вивчення всіх дисциплін журналістського циклу.


^ Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна „Практична стилістика” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів. Кожен із цих модулів складається з 2 змістових модулів.Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен із 2 змістових модулів у кожному семестрі окремо. Це означає, що при вивченні стилістики за кожен із двох модулів студент отримує максимум 100 балів, які потім перераховуються відповідно до ваги кожного модуля в семестрі. Ваговий коефіцієнт першого змістового модуля становить 0,45, другого 0,35, тобто в кінцевому результаті за перший із 2 змістових модулів студент може отримати максимум 45 балів, за 2 – 35 балів і 20 балів за залік. Розрахунок балів у третьому та четвертому змістових модулях проводиться за аналогічною схемою з урахуванням того, що за іспит студент отримує 40 балів. Відповідно, максимальна кількість балів у третьому змістовому модулі становить 35 балів, у четвертому – 25 балів. Розрахунок співвідносності цих величин проводиться за схемою:


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

45 %

k=0,45

35%

k=0,35

20%

k=0,20

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

45

35

20

100Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Іспит

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

35 %

k=0,35

25%

k=0,25

40%

k=0,40

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

35

25

40

100^

Форми проведення поточного та підсумкового контролюФорми поточного контролю – оцінювання домашніх завдань, відповідей та доповнень, контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати такі бали:

 • усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали;

 • доповнення – 1 бал;

 • письмова контрольна робота (на семестр 1 контрольна робота) – 5 балів;

 • модульна контрольна робота – 5 балів.

Підсумковий контроль являє собою іспит, що визначено навчальним планом.


Для отримання найвищого балу за перші 2 змістові модулі (80 балів) студент протягом семестру повинен 17 разів дати ґрунтовну відповідь (2 бали) на теоретичні запитання, 20 разів доповнити відповідь товариша, 18 разів продемонструвати виконання домашнього завдання, написати контрольну і підсумкову модульні роботи на 5 балів (кожну).

Мінімальна кількість балів, з якими студент допускається до іспиту, – 44. Щоб отримати таку кількість балів, студент повинен 10 разів відповісти на практичних заняттях, при цьому кожного разу отримати найвищу оцінку – 2 бали, що в сумі становитиме 20 балів, 10 разів доповнити відповідь іншого студента – 1 бал, що в сумі буде 10 балів, 10 разів на найвищому рівні виконати домашнє завдання, що в сумі становитиме 20 балів і по 2,5 бала отримати за контрольну та модульну роботи. Зазначена кількість балів – 55, становитиме 80% від загальної оцінки за весь семестр та іспит. Це означає, що сумою балів, з якою студент виходить на залік, є 55*0,8=44 бали.

Аналогічний розрахунок балів відбувається у 2-х других змістових модулях із урахуванням того, що за них студент отримує максимум 60 балів і 40 за іспит. Мінімальна кількість балів для допуску до іспиту буде складати 33 бали – 55*0,6=33.


^ Розрахунок мінімальної кількості балів, отриманих за перші 2 змістові модулі, що дають допуск до залікуХарактер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на яких обов’язково повинен бути присутнім студент

Розрахунок мінімальних балів, які є допуском до заліку

Усна відповідь

2

10

20

Доповнення

1

10

10

Домашнє завдання

2

10

20

Контрольна робота

2,5

1

2,5

Модульна контрольна робота

2,5

1

2,5

Загальна сума за 100-бальною системою55

Загальна сума з коефіцієнтом кореляції 0,8, що дає допуск до іспиту44


^ Розрахунок мінімальної кількості балів, отриманих за другі 2 змістові модулі, що дають допуск до іспитуХарактер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на яких обов’язково повинен бути присутнім студент

Розрахунок мінімальних балів, які є допуском до іспиту

Усна відповідь

2

10

20

Доповнення

1

10

10

Домашнє завдання

2

10

20

Контрольна робота

2,5

1

2,5

Модульна контрольна робота

2,5

1

2,5

Загальна сума за 100-бальною системою55

Загальна сума з коефіцієнтом кореляції 0,6, що дає допуск до іспиту33^ Розрахунок максимальної кількості балів, які студент може отримати

за перші 2 змістові модулі


Характер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на яких студент повинен відповідати

Розрахунок максимальних балів

Усна відповідь

2

17

34

Доповнення

1

20

20

Домашнє завдання

2

18

36

Контрольна робота

5

1

5

Модульна контрольна робота

5

1

5

Загальна сума за 100-бальною системою100

Загальна сума з коефіцієнтом кореляції 0,8, що дає допуск до заліку80^ Розрахунок максимальної кількості балів, які студент може отримати

за другі 2 змістові модулі


Характер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на яких студент повинен відповідати

Розрахунок максимальних балів

Усна відповідь

2

17

34

Доповнення

1

20

20

Домашнє завдання

2

18

36

Контрольна робота

5

1

5

Модульна контрольна робота

5

1

5

Загальна сума за 100-бальною системою100

Загальна сума з коефіцієнтом кореляції 0,6, що дає допуск до іспиту60


При цьому кількість балів з урахуванням балів, отриманих на іспиті, відповідає оцінці:

1-34 – „незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – „незадовільно” з можливістю повторного складання;

60-64 – „задовільно” („достатньо”);

65-74 – „задовільно”;

75-84 – „добре”;

85-89 – „добре” („дуже добре”);

90-100 – „відмінно”.


Шкала відповідності


За 100-бальною

шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

Незадовільно

1 – 34^ Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять


№ лекції

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

Інші форми контролю

Змістовий модуль 1

1.

Вступ. Поняття стиль, стилістика, функціональний стиль; принципи поділу на стилі. Стилістичні можливості багатозначності. Тропи в різних стилях мови.

2

2

4
2.

Стилістичне використання омонімії й паронімії.

2

2

2
3.

Синоніми в стилістичному плані. Можливості цього розряду лексики (розгляд за функціональними стилями). Стилістичне використання антонімії.

2

2

2
4.

Лексика іншомовного походження зі стилістичного погляду.

2

2

2
5.

Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду.

2

2

4
Контрольна робота
26.

Термінологічна лексика в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.

2

2

4
Модульна контрольна робота
2Змістовий модуль 2

7.

Розмовна, просторічна, діалектна лексика в різних стилях. Етимологія. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова.

2

2

4
8.

Фразеологія в сучасній український мові. Фразеологія в стилістичному аспекті.

2

2

4
9.

Фразеологічні одиниці в засобах масової інформації. Стилістичне використання засобів словотвору.

2

2

4
Модульна контрольна робота
2Змістовий модуль 3

10.

Морфологічні засоби стилістики.

2

2

2
11.

Просте речення в стилістичному плані.

2

2

2
12.

Стилістичні можливості складного речення (нехудожні тексти). Складне речення в красному письменстві.

2

2

4
Контрольна робота
213.

Однорідні члени речення.

2

2

2
14.

Використання однорідного ряду як стилістичного засобу в художньому стилі та в розмовному мовленні. Відокремленя та його стилістичні можливості.

2

2

2
15.

Відокремлена прикладка в різних стилях.

2

2

2
Модульна контрольна робота
2Змістовий модуль 4

16.

Стилістичні аспекти звертання. Вставні і вставлені конструкції.

2

2

4
17.

Пряма й непряма мова в тексті. Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення.

2

2

4
18.

Періодичне мовлення та його стилістична роль. Стилістичні фігури в різних текстах.

2

2

4
Модульна контрольна робота
2

Загальний обсяг 140 год., у тому числі:

Лекції – 36 год.

Практичні – 48 год.

Самостійна робота – 56 год.


^

Змістовий модуль 1Лекція 1

Тема 1 (2 години). Вступ. Поняття стиль, стилістика, функціональний стиль. Стилістичні можливості багатозначності. Багатозначність та тропи в різних стилях мови.

Практичне заняття 1 (2 години).

План:

 1. Стилістичний аспект дослідження української мови на сучасному етапі. Предмет і завдання вивчення стилістики.

 2. Загальнонародна мова і літературна мова.

 3. Диференціація лексики української мови за стилістичними ознаками. Багатозначність та омонімія (зіставна характеристика).

 4. Тропи в неудожніх та художніх текстах

Завдання для самостійної роботи (4 години):

Вивчити за підручником відповідний теоретичний матеріал, відповісти на запитання.

 1. Чим відрізняється загальнонародна мова від літературної мови?

 2. Норми сучасної української літературної мови?

 3. Знайти приклади використання багатозначності в друкованих виданнях.

 4. Відповісти на запитання: чим відрізняється багатозначність від омонімії?

Література [1,2,5,8,11,17]


Лекція 2

Тема 2(2 години). Омонімія та паронімія. Стилістичне використання омонімії й паронімії.

Практичне заняття 2 (2 години).

План:

 1. Шляхи виникнення омонімів у мові.

 2. Повна та часткова омонімія.

 3. Пароніми як лексичне та стилістичне явище.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Омоніми в офіційно-діловому й науковому стилях.

 2. Паронімія як вада тексту.

 3. Знайти приклади викорисання омонімів та паронімів у друкованих виданнях.

Література [1,3,5,8,12,14]


Лекція 3

Тема 3 (2 години). Синоніми в стилістичному плані. Можливості явища синонімії (розгляд за функціональними стилями). Стилістичне використання антонімії. Антонімія як лексичне явище.

Практичне заняття 3 (2 години).

План:

 1. Синоніми в мові та мовленні.

 2. Типи синонімів.

 3. Синоніми ідеографічні та стилістичні.

 4. Синоніми загальномовні та контекстуальні.

 5. Антонімія та багатозначність.

 6. Антоніми загальномовні та контекстуальні.

 7. Антитеза, епітет-оксиморон, антонімічна іронія.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Евфемізми, перифрази та інші стилістичні фігури, що будуються на основі синонімії.

 2. Знайти приклади використання синонімів у друкованих виданнях.

 3. Стилістичні функції антонімів у текстах різного плану.

 4. Знайти приклади використання антонімів у друкованих виданнях.

Література [2,3,5,7,10,11]


Лекція 4

Тема 4 (2 години). Лексика іншомовного походження.

Лексика іншомовного походження зі стилістичного погляду.

Практичне заняття 4 (2 години).

План:

 1. Групи лексики сучасної української мови за походженням.

 2. Інтернаціоналізми, запозичення, власне іншомовні слова, екзотизми, варваризми та їх стилістичні можливості.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Критерії використання лексики іншомовного походження

 2. Старослов’янізми в сучасній українській мові.

 3. Знайти приклади інтернаціоналізмів, запозиченнь, власне іншомовних слів, екзотизмів та варваризмів.

Література [1,3,4,7,8,13]


Лекція 5

Тема 5 (2 години). Неологізми. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика. Застаріла лексика зі стилістичного погляду.

Практичне заняття 5 (2 години).

План:

 1. Неологізми загальномовні й авторські.

 2. Причини появи, способи творення та стилістичні можливості.

 3. Зіставна характеристика застарілих та нових слів.

 4. Можливості матеріальних архаїзмів (історизмів) та стилістичних архаїзмів у текстах різного плану.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Навести приклади оказіоналізмів у засобах масової інформації.

 2. Знайти приклади загальномовних та авторських неологізмів.

 3. Застаріла лексика в засобах масової інформації.

 4. Приклади архаїзмів у художніх та нехудожніх творах.

Література [1,2,5,8,14,15]


Зразок контрольної роботи №1

 1. Що таке функціональний стиль?

 2. У чому полягає різниця між багатозначністю та омонімією?

 3. Пароніми як засіб створення в тексті іронії та сарказму.

 4. Синоніми загальномовні та контекстуальні.

 5. Функція антонімів у текстах різних стилів.Лекція 6

Тема 6 (2 години). Термінологічна лексика. Термінологія в різних стилях мови. Професіоналізми, жаргонізми та арготизми. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.

Практичне заняття 6 (2 години).

План:

 1. Термінологія як компонент української лексики.

 2. Характеристика термінів та вимоги до них.

 3. Способи введення термінів у тексти різного призначення.

 4. Професіоналізми. Їх типи, способи творення, можливості використання.

 5. Жаргонізми й арготизми (зіставна характеристика).

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Роль термінів у науковому та інших стилях мови.

 2. Навести приклади меж поширення термінів у газетних матеріалах.

 3. Можливості використання жаргонізмів та арготизмів в окремих функціональних стилях. Навести приклади.

 4. Професіоналізми та їх використання в роботі у засобах масової комунікації.

Література [1,2,5,8,10,15]


^

Зразок модульної контрольної роботи №1


 1. Написати текст на тему казки „Колобок” усіма стилями сучасної української мови.

 2. Написати текст, в якому були б використані контекстуальні синоніми та антоніми.

 3. Навести приклади застарілої лексики.Змістовий модуль 2


Лекція 7

Тема 7 (2 години). Розмовна та діалектна лексика. Розмовна, просторічна, діалектна лексика в різних стилях. Етимологія. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова.

Практичне заняття 7 (2 години).

План:

 1. Розмовна лексика за складом та характером.

 2. Порівняльна характеристика розмовної та просторічної лексики. Стилістичні можливості.

 3. Діалектизми в номінативній та стилістичній функції.

 4. Поняття про етимологію.

 5. Внутрішня форма слова.

 6. Деетимологізація та її роль у мові.

 7. Народна етимологія.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Навести приклади межі використання розмовних, просторічних та діалектних елементів у літературній мові, зокрема в засобах масової інформації.

 2. Приклади діалектної лексики в художніх та нехудожніх творах.

 3. Навести приклади стилістичних можливостей внутрішньої форми слова в художніх, публіцистичних та наукових текстах.

 4. Етимологія як засіб гумору та сатири.

Література [3,4,6,8,14]


Лекція 8.

Тема 8 (2 години). Фразеологія в сучасній українській мові. Фразеологія в стилістичному аспекті.

Практичне заняття 8 (2 години).

План:

 1. Типи фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів.

 2. Фразеологічні звороти за їх походженням та генетичними зв’язками.

 3. Використання фразеології в різних стилях мови.

 4. Контамінація фразеологізмів.

 5. Відтворення фразеологічних одиниць у перекладах з однієї мови на іншу.

Завдання для самостійної роботи ( 4 години):

 1. У знайденому тексті пояснити типи фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів.

 2. Знайти у друкованих виданнях фразеологізми та пояснити їх етимологію.

 3. Навести приклади використання фразеології у різних стилях мови.

 4. Особливості відтворення фразеологічних одиниць у перекладах з російської мови.

Література [1,4,10,13,16]


Лекція 9

Тема 9 (2 години). Фразеологічні одиниці в засобах масової інформації. Засоби словотвору. Стилістичне використання засобів словотвору.

Практичне заняття 9 (2 години).

План:

 1. Номінативні функції фразеологізмів.

 2. Експресивно-емоційна роль фразеологічних зворотів на сторінках газет, у радіо- й телепередачах.

 3. Афіксація (суфіксально-префіксальний словотвір) з лексичного та стилістичного погляду.

 4. Словоскладання й основоскладання в художніх, нехудожніх та фольклорних текстах.

 5. Виражальні та емоційно-експресивні властивості.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Знайти приклади фразеологічних зворотів у друкованих виданнях.

 2. Перекласти з російської мови десять фразеологізмів на теми моральнх якостей людини.

 3. Пояснити афіксацію з лексичного та стилістичного погляду.

 4. Знайти приклади в сучасних ЗМІ.

Література [1,3,4,7,11,16]


Зразок модульної контрольної роботи №2

 1. Написати 15 фразеологізмів, які б стосувалися однієї частини людського тіла.

 2. Характеристика термінів та вимоги до них.

 3. Дати приклади способів введення термінів у тексти різного призначення.

 4. Пояснити різницю між професіоналізмами, жаргонізмами та арготизмами.Залік

Перелік питань, яки виносяться на залік:

 1. Предмет та завдання вивчення стилістики.

 2. Тропи в нехудожніх та художніх текстах.

 3. Пароніми як лексичне та стилістичне явище.

 4. Синоніми ідеографічні та стилістичні.

 5. Антоніми загальномовні та контекстуальні.

 6. Неологізми загальномовні й авторські.

 7. Застаріла лексика в засобах масової інформації.

 8. Роль термінів у науковому та інших стилях мови.

 9. Жаргонізми та арготизми (зіставна характеристика).

 10. Діалектизми в номінативній та стилістичній функціях.

 11. Стилістичні можливсті внутрішньої форми слова в публіцистичних текстах.

 12. Типи фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів.

 13. Трансформація та контамінація в газетних заголовках.

 14. Словоскладання та основоскладання в художніх та нехудожніх текстах.Змістовий модуль 3


Лекція 10

Тема 10 (2 години). Морфологічні засоби стилістики.

Практичне заняття 10 (2 години).

План:

 1. Категорія роду й числа.

 2. Власні й загальні іменники.

 3. Ступені порівняння.

 4. Стягнені й нестягнені форми.

 5. Стилістичні аспекти дієслівних категорій.

 6. Інші стилістичні засоби морфології.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Знайти приклади власних і загальних іменників у періодичних виданнях.

 2. Навести приклади ступенів порівняння.

Література [3,4,7,9,14]


Лекція 11

Тема 11 (2 години). Просте речення в стилістичному плані.

Практичне заняття 11 (2 години).

План:

 1. Порядок слів з погляду стилістики.

 2. Способи вираження підмета й присудка.

 3. Типи простих речень.

 4. Активні, пасивні й безособові конструкції.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Односкладні та двоскладні речення. Навести приклади з художніх та нехудожніх творів. Зробити порівняльний аналіз.

 2. Знайти приклади різних типів простих речень.

Література [1,2,5,9,14,17]


Лекція 12

Тема 12 (2 години). Складне речення. Стилістичні можливості складного речення (нехудожні тексти). Складне речення в красному письменстві.

Практичне заняття 12 (2 години).

План:

 1. Особливості будови складного речення в науковому стилі.

 2. Типи складних речень, що переважають у наукових текстах.

 3. Складне речення в публіцистиці.

 4. Типи складних речень, що переважають у художній літературі та в наближених до неї жанрах публіцистики.

 5. Вплив фольклорних тектів на синтаксис художніх та публіцистичних творів.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Провести зіставну характеристику простих та складних речень в офіційно-ділових матеріалах.

 2. Провести порівняльний аналіз складних речень у науковому, публіцистичному та офіційно-діловому стилях.

 3. Знайти у фольклорних текстах типові приклади складного речення.

 4. Знайти різні типи складних речень у текстах сучасних українських письменників.

Література [2,3,4,6,11]


^

Зразок контрольної роботи №2


 1. Пояснити всі типи творення нових слів.

 2. Порядок слів у простому речені з погляду стилістики.

 3. Типи складних речень, що переважають у наукових текстах.Лекція 13

Тема 13 (2 години). Однорідні члени речення.

Практичне заняття 13 (2 години).

План:

 1. Стилістичні аспекти однорідності в нехудожніх текстах.

 2. Принципи побудови ряду, сполучники, прийменники та узагальнювальні слова в офіційно-діловому, науковому та публіцистичному стилях.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Пояснити принципи побудови однорідного ряду.

 2. Знайти приклади неправильного вживання одноріднх членів речення у сучасних ЗМІ.

Література [1,2,4,7,14,15]


Лекція 14

Тема 14 (2 години) .Однорідний ряд. Використання однорідного ряду як стилістичного засобу в художньому стилі та в розмовному мовленні. Відокремлення та його стилістичні можливості.

Практичне заняття 14 (2 години).

План:

 1. Вплив семантики однорідних рядів на стилістичні можливості їх.

 2. Логічна різноплановість складників однорідного ряду як стилістичного засобу.

 3. Поняття про відокремлення як стилістичне явище.

 4. Факультативне й нормативне відокремлення в художніх та нехудожніх текстах.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Способи вираження узагальнення в художніх та нехудожніх текстах.

 2. Зробити зіставну характеристику прикладів з художніх та нехудожніх текстів.

 3. Загальний огляд відокремлених членів речення.

 4. Знайти приклади у друкованих виданнях.

Література [2,5,8,9,15]


Лекція 15

Тема 15 (2 години). Відокремлена прикладка в різних стилях.

Практичне заняття 15 (2 години).

План:

 1. Відокремлена прикладка як засіб уточнення в офіційно-діловому й науковому мовленні.

 2. Прикладка в красному письменстві, публіцистиці та фольклорі.

 3. Відокремлена прикладка при звертанні.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

 1. Знайти приклади відокремленої прикладки в офіційно-ділових, наукових, художніх, публіцистичних та фольклорних текстах.

 2. Зробити порівняльний аналіз знайдених прикладів.

Література [3,4,8,11,17]


^

Зразок модульної контрольної роботи №3


 1. Складне речення в публіцистиці.

 2. Вплив семантики однорідних рядів на їх стилістичні можливості.

 3. Способи вираження узагальнення в художніх та нехудожніх текстах.

 4. Поняття про відокремення як стилістичне явище.Змістовий модуль 4


Лекція 16

Тема 16 (2 година). Стилістичні аспекти звертання. Вставні та вставлені конструкції.

Практичне заняття 16 (2 година).

План:

 1. Власне звертання й риторичне звертання.

 2. Семантична й стилістична характеристика звертань.

 3. Звертання в різних стилях мови.

 4. Фольклорні звертання в художньому та публіцистичному стилях.

 5. Функції вставних слів у нехудожніх та художніх текстах.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Навести приклади власне звертань та риторичних звертань.

 2. Навести приклади звертань у різних стилях мови.

 3. Зробити зіставну характеристику вставних слів та вставлених конструкцій.

 4. Порівняти вставні конструкції у різних стилях мови.

Література [1,2,5,8,11]


Лекція 17

Тема 17 (2 години). Пряма і непряма мова в тексті. Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення.

Практичне заняття 17 (2 години).

План:

 1. Способи передачі чужої мови в офіційно-ділових, наукових та публіцистичних текстах.

 2. Невласне пряма мова, її стилістичні можливості.

 3. Монолог у різних стилях мови.

 4. Діологічне мовлення в художніх та публіцистичних текстах.

 5. Композиційні та стилістичні функції полілогу.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Роль прямої мови в художніх творах.

 2. Зіставна характеристика прямої і непрямої мови.

 3. Зіставна характеристика діалогу в драматичному й недраматичному творі.

 4. Порівняльний аналіз монологу в різних стилях мови.

Література [1,2,4,6,9,11]


Лекція 18

Тема 18 (2 години). Періодичне мовлення та його стилістична роль. Стилістичні фігури в публіцистичному та художньому текстах.

Практичне заняття 18 (2 години).

План:

 1. Період як особлива синтаксична конструкція.

 2. Структура періодів.

 3. Період у нехудожніх та художніх текстах.

 4. Синтаксична характеристика та стилістичні можливості фігур.

 5. Використання фігур як засобу логічного виділення та впорядкування і як прийому посилення емоційно-експресивних можливостей викладу.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

 1. Види періодів.

 2. Семантична та стилістична характеристика періодів.

 3. Стилістичні фігури в нехудожніх та художніх текстах.

 4. Знайти приклади використання стилістичних фігур у сучасній публіцистиці.

Література [2,4,7,10,14]


Зразок модульної контрольної роботи №4

 1. Відокремлена прикладка при звертанні.

 2. Семантична й стилістична характеристика звертань.

 3. Способи передачі чужої мови у публіцистичних текстах.

 4. Використання стилістичних фігур як засобу логічного виділення та впорядкування тексту.Іспит

Перелік питань, які виносяться на іспит:

 1. Предмет та завдання вивчення стилістики.

 2. Тропи в нехудожніх та художніх текстах.

 3. Пароніми як лексичне та стилістичне явище.

 4. Синоніми ідеографічні та стилістичні.

 5. Антоніми загальномовні та контекстуальні.

 6. Неологізми загальномовні й авторські.

 7. Застаріла лексика у засобах масової інформації.

 8. Роль термінів у науковому та інших стилях мови.

 9. Жаргонізми та арготизми (зіставна характеристика).

 10. Діалектизми в номінативній та стилістичній функції.

 11. Стилістичні можливсті внутрішньої форми слова в публіцистичних текстах.

 12. Типи фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів.

 13. Виражальні та емоційно-експресивні властивості словотвору.

 14. Категорія роду та числа у стилістичному плані.

 15. Активні, пасивні й безособові конструкції.

 16. Зіставна характеристика простих та складних речень в офіційно-ділових матеріалах.

 17. Поняття про відокремлення як стилістичне явище.

 18. Власне звертання й риторичне звертання.

 19. Функції вставних слів у художніх та нехудожніх текстах.

 20. Невласне пряма мова, її стилістичні можливості.

 21. Композиційні та стилістичні функції полілогу.

 22. Характеристика стилістичних фігур.^

Рекомендована літератураОсновна:

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. К., 1991.

 2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. К., 1997

 3. Культура української мови: Довідник. К., 1990.

 4. Пономарів О.Д. Культура слова. К., 1999.

 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. К., 1992.


Додаткова:

 1. Булаховський Л.А. Питання походження української мови // твори у 5 т. К., 1975-1981. Т.2.

 2. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. К., 1990.

 3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

 4. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. К., 1975.

 5. Мова і культура. К., 1986.

 6. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. К., 1977.

 7. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. К., 1976.

 8. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. К., 1973.

 9. Стиль і час: Хрестоматія. К., 1983.

 10. Сучасна українська мова. К., 1991.

 11. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізма. К., 1988.

 12. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. К., 1962.


Скачати 308.04 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.10.2013
Розмір308.04 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх