Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать

Література


 1. Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке. / О.Л. Дубовик, А.К. Голченков, М.М. Бринчук и другие. Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик. – М.: Институт государства и права РАН, 2007. – 258 с.

 2. Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.

 3. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1990. – №4. – с.32-36

 4. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.

 5. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки // Право України. – 1999. – №1. – с.62-69.

 6. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого – правова відповідальність. – К.: Т – во “Знання” УРСР, 1991. – 48 с.

 7. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.

 8. Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9-21.

 9. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12.

 10. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. – К.: УЕАН, 1996. – 140 с.

 11. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. – № 12. – С. 15-20.

 12. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.

 13. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.

 14. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.

 15. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 82 – 89.

 16. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 162 – 172.

 17. Андрейцев В.І. Розділ 1 Право екологічної безпеки. Глава 1 Право екологічної безпеки в системі екологічного права України // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С.10-49.

 18. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

 19. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу // Право України. – 2001. – № 10. – С. 9-12.

 20. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 42. – С. 5-14.

 21. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Випуск 40. – С. 5-13.

 22. Анісімова Г.В. Здійснення громадянами екологічних прав. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1996. – 21 с.

 23. Анісімова Г.В. Параграф 1 Поняття екологічної безпеки та її правові форми. Розділ VII Правове забезпечення екологічної безпеки // Екологічне право України Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – С. 145-149.

 24. Бакунина Т.С. О законодательном обеспечении экологической безопасности// Государство и право. – 1995. – №2. – С.115-130

 25. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.

 26. Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 67 – С. 8-12.

 27. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 63 – С. 13-18.

 28. Балюк Г.І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – С.21-24.

 29. Балюк Г.І. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С. 166-193.

 30. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. Автореф. дис. доктора. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2000. – 33 с.

 31. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.

 32. Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.

 33. Боголюбов С.А. Раздел VII Чрезвычайные экологические ситуации // В кн. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, проф. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – С. 175.

 34. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА ). 2000. – 448 с.

 35. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.

 36. Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 21 с.

 37. Бринчук М.М. Комплексность в экологическом праве // Экологическое право. – 2004. – № 6. – С. 19-28.

 38. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.

 39. Бринчук М. М. Теоретические основы экологических прав человека // Государство и правао. – 2004. – № 5. – С. 5-15.

 40. Бринчук М.М. Юридическое экологическое образование в аспекте развития права окружающей среды// Государство и право.– 1995.– №10.– С.127-128.

 41. Бринчук М.М. Экологическое право. (Право окружающей среды): Учебник для высших учебних заведений. – М.: Юристъ, 1999.– 688 с.

 42. Васильева М.И. Арбитраж и защита права граждан на здоровую окружающую среду // Весник Московского университета. Серия 11. Право. – 1987. – № 2.

 43. Васильева М.И. Закон и право граждан на здоровую окружающую среду // Вестник Московского гос. ун-та. Серия “Право”. – 1988. – № 5.

 44. Васильева М.И. Общественные экологические интересы: Правовое регулирование. (Комментарий к законодательству). – М.: Наука, 1999. – 132 с.

 45. Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев благоприятности окружающей среды // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 84.

 46. Васильева М.И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 19-26.

 47. Васильева М.И. Проблемы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 49-62.

 48. Вербицкий В.В. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 1999. – 158 с.

 49. Виноградов Б.В., Кузмич В.Н., Назаревский В.Н. Определение зон экологического кризиса и бедствия на территории Российской Федерации и их законодательное оформление // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 73-77.

 50. Власенко В.В. До питання про відповідальність володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 63-68.

 51. Власенко В.В. Окремі питання реалізації права громадян на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2005. – Випуск. 65. – С. 43-48.

 52. Власенко В.В. Роль юридичної відповідальності в системі забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Випуск. 54. – С. 132-136.

 53. Воронцов А.М. Экологическая безопасность, экологическая криминология, экологический контроль // Экологическое право.–1998. –№1. – с.17-23.

 54. Галяметдинова А.Ю. Международно-правовые аспекты экологической безопасности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Казань, 2002. – 180 с.

 55. Голиченков А.Г. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 36 с.

 56. Горбачев А.Н. Правовое регулирование оздоровления зон экологического неблагополучия: Монография. – Брянск: БФОРАГС, 2004. – 104 с.

 57. Даугуль В. Поняття та особливості екологічного страхування в Україні // Право України. – 1999. – № 4. – С. 51-54.

 58. Дубовик О.Л. Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях. // В кн. Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН. – 1994. – С. 3.

 59. Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды. М.: «Наука», 1984. – 167.

 60. Дубовик О.Л., Кремер Л, Люббе-Вольф Г. Экологическое право: Учебник / Отв. ред. О.Л. Дубовик. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 768 с.

 61. Євстігнєєв А.С. Поняття та науково-практичне значення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – №. 78. – С. 77-81.

 62. Євстігнєєв А.С. Функції вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна. – 2008. – №. 1 (61). – С. 39-46.

 63. Євстігнєєв А.С. Форма закріплення в праві вимог екологічної безпеки, що повинні бути забезпечені в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна. – 2008. – №. 9 (69). – С. 68-73.

 64. Євстігнєєв А.С. Юридичні критерії класифікації вимог щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна. – 2008. – № 11 (71). – С. 78-84.

 65. Єрофеєв М.І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах надзвичайних екологічних ситуацій // кн. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Збірник наукових праць. Випуск 2. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України., 1997. – С. 172.

 66. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.

 67. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.

 68. Жалинский А.Э. Правовой статус населения в условиях чрезвычайного положения // В кн. обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 26-38.

 69. Игнатьева И.А. Цели и задачи экологического законодательства: соотношение, классификация, определения// Право и политика, – 2002, – №11,– С. 13-24.

 70. Ільїна Н.Л. Планування територій як засіб правового забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» ( 21-22 жовтня 2005 року): У 3-х частинах: Частина третя “Публічно-правові науки». Підтом I. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2005. – С. 81-84.

 71. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2006. –Вип. №31– С. 362-367.

 72. Ільїна Н.Л. Правові засади екологічного планування як функції державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки // Юридична Україна. - №6. – 2006. – С.61-66.

 73. Иойрыш А.И. Концепция риска: его оценка и управление им // В кн. обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 19-26.

 74. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1998. – 17 с.

 75. Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право. України. – 1997. - № 5. – С. 22-25.

 76. Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1996. – 20 с.

 77. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) // Советское государство и право. – 1988. – № 12. – С. 47-55.

 78. Копылов М.Н. О правовом содержании понятия «экологическая безопасность»// Правоведение, – №1,– С. 113-120.

 79. Коротинський П.А. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 8. – С. 52-54.

 80. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 16 с.

 81. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 200 с.

 82. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88-90.

 83. Краснова М.В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2004. – № 60.

 84. Краснова М.В. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантій реалізації та захисту // Право України. – 1997. – № 3. – С. 42-48.

 85. Краснова М.В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 48. – С. 263-273.

 86. Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2001. – № 45.

 87. Краснова М.В. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 89-103.

 88. Краснова М.В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним та європейським екологічним законодавством // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2005. – № 68.

 89. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 768 с.

 90. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности // Государство и право. – 2004. - № 2.- С. 21-31.

 91. Лысухно П.И. Правовое обеспечение экологической безопасности граждан в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2002. – 215 с.

 92. Малеин Н.С. О юридической ответственности и компенсации ущерба в связи с авариями, катастрофами, экологическими бедствиями // Право и чрезвычайные ситуации. Отв. ред. Колбасов О. С., Бринчук М. М. – М.: РАН, ИГИП, 1992. – С. 158-166.

 93. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:М3 Прес, 2001. – 244 с.

 94. Мамутов В.К. Розовский Б.Г. Проблеми екологічного права в контексті сталого розвитку України // Проблеми сталого розвитку України. – К.“БМТ”, 1999. – С. 174-193.

 95. Мисник Г.А. Субъективные экологические права // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 18-25.

 96. Петров В.В. Окружающая среда и здоровье человека (три вида возмещения вреда здоровью). // Вестник МГУ: Серия 11: Право.– 1994. – № 1. – С. 3-15.

 97. Петров В.В. Экология и право, – М.: Юр. Лит., 1981. – 217 с.

 98. Позняк Е. В. Громадська екологічна еспертиза в системі права екологічної безпеки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і потічичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С. 281-287.

 99. Позняк Е.В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології ( соціально-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 44. – С. 31-35.

 100. Позняк Е. В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 179 с.

 101. Позняк Е. В. Реалізація права громадян на участь у проведенні громадської екологічної експертизи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 27-30.

 102. Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации (Материалы круглого стола) // Государство и право. – 1998. - № 6. – 104-117.

 103. Проект Закону „Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”// ЗВІТ про науково-дослідну роботу по темі „Удосконалення правового механізму реалізації прав та інтересів людини і громадянина в України/ В.І. Андрейцев, М.В. Краснова, О.О. Шевченко, Н.О. Кіреєва та ін., Кервіник НДР В.І. Андрейцев. – К.: Юрид. ф.-т. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – С.73-98.

 104. Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. – М.: Ось-89, 1998. – 222 с.

 105. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации (Правовые основы, экологического страхования и экологический аудит). Учебное пособие.– М.: Издательский центр «Анкил», 1998 г. – 207с.

 106. Симила Ю. Регулирование охраны окружающей среды и его влияние на технологические нововведения // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 33-41.

 107. Судовий захист екологіних прав громадян України: довідник для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 178 с.

 108. Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность. Международно-правовой аспект // Советское Государство и право. – 1989. – №1. – С.84-93.

 109. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

 110. Тимошенко А.С. Экологическая безопасность и международное право// Советский ежегодник международного права. ­– М., 1989. – С. 23-28.

 111. Фролов М. О. Екологічний ризик у регулятивних правовідносинах екологічної безпеки// Право України, – 2000.– №9. – С. 94-98.

 112. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 211 с.

 113. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 20 с.

 114. Фролов М.О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 42-46.

 115. Черепанцева Ю.С. Правовая защита территорий и граждан при чрезвычайных экологических ситуациях: Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.06. Оренбургский ун-т. – Оренбург, 2000 . – 23 с.

 116. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 82-84.

 117. Шаповалова О.В. Організаційно-правові проблеми екологічної паспортизації виробничих об’єктів. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02.– К., 1995. – 18 с.

 118. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К.: «Наукова думка», 1989. – 260.

 119. Шемшученко Ю.С. Розділ І Екологічне право – комплексна галузь права // Екологічне право. Академічний курс: Підручник / Ю.С. Шемшученко, М.В. Краснова, Г.І. Балюк та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – С. 8-27.

 120. Шемшученко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и право. – 1993. – № 10. – С. 120-125.

 121. Экологическое право России на рубеже ХХІ века. Сборник научных статтей преподавателей и аспирантов кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др.; Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – 228 с.


залишити коментар
Сторінка6/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх