Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 \"Правознавство\" спеціалізації “Земельне І екологічне право\" icon

Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації “Земельне І екологічне право"


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни “Державне регулювання соціально-культурної сфери" для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права


ПРОБЛЕМИ ПРАВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму)


для магістрів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

спеціалізації “Земельне і екологічне право”


Затверджено на засіданні кафедри

трудового, земельного та екологічного права

Протокол № _____________

від „___”___________200__р.


Декан юридичного факультету

Д.ю.н., Гриценко І. С


Київ-2009


Робоча навчальна програма з дисципліни “Проблеми права екологічної безпеки”.


Укладачі: доц., к.ю.н. Краснова М.В., асистент Євстігнєєв А. С.


Лектор: доц., к.ю.н. Краснова М.В.


Викладач: асистент Євстігнєєв А.С.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.


___________________________

Підпис голови НМК факультету


ЗМІСТ


^ I. ПЕРЕДМОВА.

II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ.

1. Поточний контроль.

2. Модульний контроль.

3. Підсумковий контроль.

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

^ IV.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

1. Змістовий модуль 1.

1.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять самостійної роботи студента.

^ 1.2. Контрольні завдання до змістового модуля 1.

2. Змістовий модуль 2.

2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять самостійної роботи студента

2.2. Контрольні запитання до змістового модуля 2.

^ 2.3. Типове завдання модульної контрольної роботи за ЗМ 2.

3. Змістовий модуль 3.

3.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять самостійної роботи студента.

3.2. Контрольні завдання до змістового модуля 3.

^ 3.3. Типове завдання модульної контрольної роботи за ЗМ 3.

4. Змістовий модуль 4.

4.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять самостійної роботи студента.

4.2. Контрольні завдання до змістового модуля 4.

4.3. Типове завдання модульної контрольної роботи за ЗМ 4.

^ V. МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.

VI. ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНО─ПРАВОВІ АКТИ.


I. ПЕРЕДМОВА


Навчальна дисципліна „Проблеми права екологічної безпеки” викладається магістрам I та ІІ року навчання юридичного факультету у 1 та 2 семестрі. Загальний обсяг викладання - 140 години, з них лекцій - 50 год., практичних - 28 год., самостійної роботи - 62 год. Форма підсумкового контролю: залік – у 1 семестрі та, відповідно, іспит – у 2 семестрі.

^

Мета і завдання навчальної дисципліни


Курс „Проблеми права екологічної безпеки” спрямований на поглиблення, засвоєних при вивченні нормативних курсів “Екологічне право” та “Право екологічної безпеки”, магістрами спеціалізації “Земельне і екологічне право” теоретичних знань щодо наукознавчих, пізнавальних, культурно-просвітницьких, ціннісних, філософських, соціологічних та інших аспектів права екологічної безпеки як науки, галузі права і знань, навчальної дисципліни і практичної діяльності, а також на формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, що спрямовані на регулювання відносин щодо забезпечення правового режиму здійснення екологічно небезпечної, ризикової господарської та іншої діяльності, який спрямований на відвернення небезпеки для здоров'’ і життя людей, суспільства і держави, інших осіб, формування позитивної відповідальності за відвернення природної та техногенної небезпеки.

Вивчення цієї дисципліни передбачає розкриття ціннісних аспектів цієї галузі права, що дозволяє поглибленню розуміння вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму правового забезпечення системи екологічної безпеки як складової національної і транснаціональної (глобальної) безпеки та гарантії безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, закладає основу для використання магістрами одержаних знань у процесі подальшого навчання, в тому числі в аспірантурі, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у галузі охорони довкілля, реалізації прав громадян на екологічну безпеку.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементовані Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі забезпечення екологічної безпеки, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід та правозастосовча практика у цій сфері.

^ Вимоги до знань та вмінь

Магістр повинен знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Законів України “Про основи національної безпеки України”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-правові відносини у зазначеній сфері.

^ Магістр повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання для наукової характеристики правових явищ і категорій у галузі забезпечення екологічної безпеки; правильно застосовувати правові норми у цій сфері при самостійному вирішенні практичних завдань; правильно визначати правовий механізм забезпечення екологічної безпеки у сферах господарювання, які визначені законодавством як екологічно небезпечні, включаючи механізм охорони і захисту права громадян на екологічну безпеку.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

Навчальна дисципліна “Проблеми права екологічної безпеки” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 2 та 2 семестрі 1 року навчання магістратури.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою магістрами 1 року навчання необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших, а також екологічного права та права екологічної безпеки.


^ II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:


Система оцінювання знань студентів за курсом “Проблеми права екологічної безпеки” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – залік у 1 семестрі та, відповідно поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – іспит у 2 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 30, 35 та 35 балів відповідно. Підсумкова оцінка (залік та іспит) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль.


^ Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр


Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів


35 балів


35 балів


30 балів

100 (35 + 35+ 30) балів


Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 2 семестр


Змістовий

модуль 3


Змістовий

модуль 4


Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів


35 балів


35 балів


30 балів

100 (35 + 35+ 30) балів


^ 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який читає спецкурс, у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми, наукові повідомлення тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.


^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:


^ Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

до 1 балу

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

тестування

до 3 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульна

контрольна робота

до 20 балів^ 2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1 та ЗМ2, а також відповідно ЗМ3 та ЗМ4. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1 та ЗМ2, а також відповідно ЗМ3 та ЗМ4.. Протягом кожного семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.


^ 3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік у 1 семестрі (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


^ 100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74зараховано

1-59

не зараховано


Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Іспит у 2 семестрі (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


^ 100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74

відмінно


добре


задовільно

1-59

не задовільно


Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Проблеми права екологічної безпеки” в 1 семестрі


ЗМ 1

ЗМ 2

Залік

Зазагальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах

15

15


35 (ЗМ 1) + 35 (ЗМ 2)

+ 30 (Залік) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах

20

20

Всього, у балах35


35


30^ Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Проблеми права екологічної безпеки” в 2 семестрі


ЗМ 3

ЗМ 4

Іспит

Зазагальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах

15

15


35 (ЗМ 1) + 35 (ЗМ 2)

+ 30 (іспит) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах

20

20

Всього, у балах35


35


30
залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх