Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни icon

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни


Схожі
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів усіх...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для усіх напрямків підготовки...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Методичні рекомендації до виконання вибіркової самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології


Рег. № 26/460 – 07.05.08


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


з дисципліни: Філософія

для студентів: І курсу

напряму підготовки: 6.050102 Комп’ютерна інженерія

напряму підготовки: 6.050103 Програмна інженерія

галузі: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

факультету: кібернетики


Херсон -2008 р.


Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Філософія.

Укладач (і): ст. викладач Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Кількість сторінок: ^ 22


Рецензент: доцент В.К. Коробов


Затверджено

на засіданні кафедри філософії і соціології

протокол № 10 від 23.04. 2008р.

Зав. кафедри _____________В.К. Коробов


Відповідальний за випуск Галіч Т.О.


1. Мета і завдання курсу:

Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Тому в наш часзначно зростає попит на оволодіння філософією як відповідним типом і способом мислення.


Філософія є однією з нормативних навчальних дисциплін. Вивчення курсу покликане забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів. Курс „Філософія” дає можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти умінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній та науковій діяльності.


Головна мета курсу: надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ в цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, соціальних проблем буття.


Основні завдання курсу:

 • Вивчення історії філософії та її органічної складової – історії української філософії, ознайомлення з найбільш відомими авторами філософських систем, їх головними працями;

 • сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософії, інформації про світ в цілому і ставлення людини до цього світу;

 • вивчення комплексу принципів пізнання як загального методу пізнавальної діяльності;

 • розвиток здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загальнофілософські проблеми з розв’язанням завдань теорії і практики сучасного мистецтва;

 • формування навичок читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем.


2. Основні вимоги до знань, вмінь та навичок студентів:

 • предмет, структуру, категоріальний апарат і науковий статус філософії, етапи розвитку світової філософії, історію виникнення та розвитку вітчизняної філософської думки;

 • основний зміст усіх розділів, напрямки історико-філософської думки, класичну і сучасну вітчизняну та світову філософію;

 • особливості філософського способу мислення, основні філософські принципи та першоджерела.


Студенти повинні вміти:

 • ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами;

 • на основі грунтовного, фундаментального знання філософії опанувати самостійний стиль мислення;

 • засвоїти спицифіку філософського осягнення дійсності;

 • аргументовано формулювати свою власну світоглядну позицію;

 • застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення, розуміння суспільства як самоорганізованої системи;

 • трансформувати філософські знання на проблеми теорії й практики сучасного мистецтва, аналізувати соціально-економічні проблеми буття;

 • ставити питання філософського рівня, аналізувати їх і акумулювати у виступахна семінарах, доповідях на наукових студентських конференціях.

Викладання філософії базується на матеріалі середньої школи та на знаннях з таких дисциплін як історія України, історія української та зарубіжної культури, релігієзнавство, етика і естетика та інших. Разом з ними філософія виступає основою для формування сучасних світоглядних уявлень про сутність світу, буття, їхнього взаємозв’язку та взаємовідношення, створює передумови для раціонального осмислення студентами цілей і сенсу життя. Філософія є базою для вивчення низки спеціальних та загальноосвітніх дисциплін: політології, соціології, культурології, правознавства, основ економічних теорій, історії мистецтва та інших.


^ 2. План самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) – це навчальна діяльність студента з виконання завдань викладача або за власним бажанням, яка спрямована на закріплення, розширення та оглиблення отриманих знань, а також засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги.

У процесі самостійного вивчення матеріалу студенти мають засвоїти: відповідні розділи та окремі теми (згідно з програмою курсу) за джерелами, названими в списку літератури, а також самостійно відібраними студентами.

Самостійна робота студентів передбачає виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). ІНДЗ представляють собою навчальний модуль, який виконується самостійно і оцінюється як частка навчального курсу з врахуванням у загальній оцінці за курс. Це надає вагомості данній роботі і робить її зміст вартісним.

ІНДЗ визначає зміст, технологію самостійної роботи студента та структурує її. Індивідуалізація роботи слухача виключає плагіат, списування, дублювання видів робіт та сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу.

Самостійна робота студента може виконуватися у бібліотеці ХНТУ, а також у домошніх умовах.

Проміжний контроль самостійної роботи студента включає: рецензування доповідей та проведення колоквіумів; проведення тестувань для поточного контролю знань з відповідних змістових модулів.Види самостійної індивідуальної роботи

Рекоменд. література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максим. кількість балів

1

2

3

4

5

1. Обов’язкові

^ Змістовий модуль 1 (28 годин)

Філософія, її зміст, особливості, та роль у суспільстві.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу за темою № 1.

1/77-127/,

2/87-104/,

3/87-93/
23-24

Зонд-тест10

Історія розвитку філософської думки у світі.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу за темами № 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Робота з першоджерелами.

1/35-45/,

2/470-474/,

3/425-444/24-26

1. Публічне повідомлення

2. Обговорення теми реферата.15

Разом балів за 1 модуль


25

^ Змістовий модуль 2 (26 годин)

Філософська онтологія. Свідомість. Діалектика.

Робота з конспектом за темами № 8, 9, 10.

1/283-310/,

2/501-521/


26-29

1. Експрес-тест

2. Публічне повідомлення.


5

Філософія пізнання.

Робота з конспектом за темою № 11.

1/128-184/,

2/50-64/,

3/61-92/,29-36

1. Експрес-тест

2. Публічне повідомлення


5

Соціальна філософія.

Робота з конспектами за темами № 13, 14.

1/35-45/,

2/335-346/,


36-40

1. Публічне повідомлення.

5

Разом балів за 2 модуль


15

Всього балів за СРС


40

^ II. Вибіркові

Виступ з додатковою доповіддю за індивідуальною темою дисципліни, на практичному занятті, конференції, науковому семінарі, олімпіаді та ін.
10

Разом балів за вибіркові види СРС

10^ 3. Методичні рекомендації до виконання плану СРС.


Тема 1. Філософія, її зміст, особливості, та роль у суспільстві.

Філософія, її гуманістичне призначення. Самовизначення людини в світі. Філософський плюралізм. Ідея мудрості. Основні функції філософії: світоглядна, пізнавальні, методологічна, критична, соціально-практична, функція культуротворення та індивідуалізації. Структура філософського знання. Філософія та культура. Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду.


^ Ключові поняття та терміни: філософія, життєві орієнтири, синкретичне мислення, дискурсивне мислення, рефлексія, онтологія, метафізика, натурфілософія, логіка, етика, естетика.

Завдання для самостійної роботи.

1. Яким чином специфіка проблем, що стоять перед філософією, робить її
"основною потребою нашого розуму"?

2. Яка кінцева мета філософських міркувань?

3. Назвіть функції філософії.

4. Поміркуйте над виразом: "філософія є філософуванням".

5. Охарактеризуйте структуру філософського знання.

6. Проaнaлiзyйтe взаємозв'язок філософії та культури.

 1. В яких життєвих ситуаціях людина найчастіше стискається із
  світоглядними питаннями ?

 2. Міфологія базується на дискурсивному мисленні, а філософія постає
  синкретичним духовним утворенням: (так чи ні?)

 3. Що таке світогляд?

 4. Назвіть історичні типи світогляду.

 5. Спробуйте пояснити, чому та на яких засадах може існувати релігійна
  філософія. Врахуйте те, що за певними суттєвими характеристиками
  філософія та релігія постають несумісними (наприклад, релігія базується на
  догматах - безсумнівних вихідних твердженнях, а філософія передбачає
  критичне мислення, що прагне доходити до останніх прояснень).

Література

 1. Бергсон А. Два источника морали и религии. - М, 1994.

 2. Бердяев Н.А. Истина и откровение. - С - Пб., 1996.

 3. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991.

 4. Канетти Э. Масса и власть. - М, 1997.

5. Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого
интеллекта. - М., 1983.

 1. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1998.

 2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1992.

 3. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? - М, 1991.

 4. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.


Тема 2. Філософія Давнього Сходу. Антична філософія.

Культурно - історичні передумови виникнення філософії, "основний час". Своєрідність філософії стародавніх Індії та Китаю. Специфіка філософії Стародавньої Індії (чарвака, джайнізм, буддизм) та Китаю (конфуціанство, даосизм). Канонічні джерела староіндійської та давньокитайської філософії. Антична філософія, її своєрідність у порівнянні з філософією Стародавньої Індії та Китаю. Від Міфу - до Логосу. Від Хаосу - до Космосу. Космоцентризм античної філософії, її характерні риси, основні школи та напрями. Досокреатики: Мілетська школа, Піфагор, Геракліт, Емпедокл, Анаксагор, Демокріт. Елейська школа: Парменід і Зенон. Софісти і Сократ. Універсальні системи Платона і Аристотеля. Філософія епохи еллінізму: епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм. Особливості античного мислення.

^ Ключові поняття та терміни: сансара, карма, брахман-атман, дао, інь та ян, космоцентризм, логос, субстанція, пантеїзм, атомізм, "ейдос", софістика, евдемонізм, кініки, гедонізм, апорія, стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм.

^ Завдання для самостійної роботи.

1. В якому із напрямів східної філософії стверджується, що буття – це страждання?

2. Хто з античних філософів є автором концепції ідеальної держави? Назвіть основні школи та напрями античної філософії.

3. Філософські школи пізньої античності.

4. Виявіть наявність логічного зв'язку між ведійськими визначеннями
першоначал буття та вченням про сансару.

Література

 1. Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1970. Т. 1.

 2. Асмус В. Античная философия. - М., 1989.

 1. Вернан Ж. -П. Происхождение древнегреческой мысли. -М., 1988.

 2. Виндельбанд В. Платон. - К., 1993.

 3. Кессиди Ф. Сократ. - М., 1988.

 4. Таранов П. 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение. -Симферополь, 1997.

 5. Трубецкой С. Курс истории древней философии. - М., 1997.

 6. Чанышев А. Курс лекций по древней философии. - М., 1981.

 7. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. Пер. с англ. - М., 1994.

Тема 3. Середньовічна філософія. Філософія епохи Відродження і Нового часу

Філософія Середньовіччя, її геоцентричний характер, основні етапи розвитку (апологетика, патристика, схоластика). Християнство і нове світобачення (К.Тертулліан, А.Августин, Ф.Аквінський, П.Абеляр). Антропоцентризм епохи Відродження, її гуманізм. Проблема цілісності людської індивідуальності. Натурфілософія Відродження, пантеїзм та діалектика (М.Кузанський, Дж.Бруно, М.Монтень). геліоцентризм і вчення про нескінченність Всесвіту (Галілей). Реформація: Лютер, Кальвін, Цвінглі. Філософія Нового часу. Філософські основи класичної науки. Проблема методу пізнання: Бекон, Декарт. Емпіризм і раціоналізм.

^ Ключові поняття та терміни: апологетика, патристика, схоластика, теоцентризм, креаціонізм, номіналізм, реалізм, універсалі!, індукція, дедукція, раціоналізм, емпіризм, картезіанство.

Завдання для самостійної роботи.

 1. Які основні-етапи розвитку філософії Середньовіччя?

 2. Який філософський напрям відіграв позитивну роль у формуванні засад
  новоєвропейської науки?

 3. Кого із середньовічних філософів називають "батьком середньовічної
  схоластики й чому?

 4. Назвіть характерні ознаки гуманізму.

 5. Проаналізуйте вплив новоєвропейської філософії на розвиток наукової
  революції XVII ст,

 6. Охарактеризуйте основні підходи стосовно осмислення проблем буття,
  людини і суспільства в філософії Просвітництва (Монтеск'є, Дідро, Вольтер).


Література

1. Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1970. - Т.2.

2. Бекон Ф. Новый Органон //Соч. в 2т. - М, 1971.

 1. Горфункель А. Философия эпохи Возрождения. - М, 1980.

 2. Декарт Р. Рассуждение о методе //Избр. произв. В 2 т. - М., 1989.

 1. Майоров Г. Формирование средневековой философии. -М., 1989.

 2. Нарский И. Западноевропейская философия XVII в. - М, 1974.

 3. Соколов В. Европейская философия XV - XVII в. - М., 1984.

 4. Чанышев А. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.


Тема 4. Німецька класична філософія

Класична німецька філософія, її характерні риси. Антиномії буття і вчення про суб'єкт І.Канта. "Коперніканській" переворот у філософії І.Канта.Проблеми природи і свободи, теоретичного та практичного розуму Й.Фіхте, його "абсолютне Я". Ф.Шеллінг, розробка натурфілософії; концепція "філософії тотожності".

Панлогізм Г. Гегеля, його метод, тотожність мислення і буття, діалектика як теоретична система. Закони діалектики. Антропологічний матеріалізм та гуманізм Л.Фейербаха. Людина як чуттєво-тілесна істота, прагнення людини до щастя, чуттєвість та розум, любов як основа людського існування.

^ Ключові поняття та терміни: апріорний, категоричний імператив, антиномія, трансцендентальний, "річ-в-собі", раціоналізм, ірраціоналізм, діалектика, антропологізм.

^ Завдання для самостійної роботи

1. Сформулюйте "категоричний імператив" І.Канта.

 1. Назвіть ім'я представника німецької класичної філософії, який виводив усі
  окреслення світобудови із діяльності "Я"?

 2. Що, на думку Г. Гегеля, постає причиною руху та розвитку?

4. Порівняйте філософію песимізму та філософський оптимізм.

5. Розкрийте сутність антропологізму Л.Фейєрбаха.

6. Охарактеризуйте моральні та правові аспекти категоричного імперативу
І.Канта.


Література

 1. Антология мировой философии. В 4т. - М., 1971 - Т.З.

 2. Асмус В., І.Кант., М., 1970.

 3. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа//Гегель Г.В.Ф. Соч. М., 1959 Т.4.

 1. Гулыга А. Г.Гегель. М., 1970.

 2. Киссель М. Гегель и современньш мир - Л., 1992.

 3. Малинин В. Диалектика Гегеля и анти-гегельянство. - М, 1983.

 4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе - М, 1980.

 5. Суслова Л. Философия И.Канта - М, 1988.

 6. Фейзрбах Л. Сущность христианства// Фейербах Л. Избр. филос. произв. В
  2-т. М., 1955-Т.1.Тема 5. Російська та українська філософія.

Становлення та розвиток світогляду давніх слов'ян: давньослов'янська міфологія, філософія "Велесової книги". Роль християнства у становленні філософської думки Київської Русі. Характерні особливості філософської культури Київської Русі (Феодосій Печерський, Іларіон Київський, Нестор Літописець та ін.)

Особливості української філософії. Український Сократ -С.Сковорода. Філософія П.Юркевича. Національна ідея і її теоретики: М.Грушевський, В.Винниченко, В.Липинський, Д.Донцов. Філософія української діаспори. Філософія України в XX ст. Філософія гуманістичної школи: М.Бердяев, Л.Шестов, В.Зеньковський.

Особливості російської філософії. Філософія "західників" і "слов'янофілів". Філософські, релігійні і моральні пошуки XIX ст.: В.Соловйов, Ф.Достоєвський, Л.Толстой. Російський космізм: М.Федоров, К.Ціолковський, Д.Чижевський.

^ Ключові поняття та терміни:

Кордоцентризм, соборність, всеєдність, софіологія, есхатологія, євразійство, месіанство.

Завдання для самостійної роботи

 1. Коли вперше виникає професійна філософія в Україні?

 2. Який навчальний заклад на теренах України був першим вищим
  навчальним закладом?

 3. Чому Г.Сковороду називають "українським Сократом"?

 4. Розкрийте сутність філософських поглядів М.Бердяева, його вчення про
  свободу.

 5. Проаналізуйте вплив російських мислителів на європейську культуру.


Література

 1. Бердяев Н. Самопознание - Л., 1991..

 2. Бердяев Н. О назначений человека. - М., 1993.

 3. Гиренок Ф. Русские космисты. - М., 1990.

 4. Горський В. Історія української філософії. - К., 1997.

 5. Зеньковський В. Русские мыслители и Европа. - М., 1997.

 6. Зеньковський В. История русской философии. - Л., 1991 -Т. 1 -2.

 7. Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. - К., 1983.

 8. Історія філософії України.- В 3 т.-К.,1987.

 9. Федоров Н. Философия общего дела //Федоров Н. Соч.-М.,1992.

 10. Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека. По
  ученню слова Божия // Юркевич П. Философские произвидения.- М.,1990.Тема 6. Сучасна філософія (ХІХ-ХХ ст.)

Сучасна світова філософія: основні тенденції та характерні особливості. Пошук нестандартних парадигм. Філософський ірраціоналізм як умонастрій і філософський напрям. "Філософія життя" і її різновиди. А Шопенгауер, Ф.Ніцше, В.Дільтей, А Бергсон.

Ірраціональні ідеї християнського екзистенціалізму -С.К'єркегор. Екзистенціальна філософія: М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Ідея несвідомого, структура психіки за З.Фрейдом, архетипи несвідомого - К.-Г.Юнг, "соціальний характер" та "соціальне" несвідоме - Е.Фромм. Аналитична філософія. Логічний позитивізм. Постпозитивізм. Лінгвістична філософія. Аналітизм. Структуралізм.

^ Ключові поняття та терміни: філософія життя, ірраціоналізм, волюнтаризм, тотальність, екзистенціалізм, несвідоме, герменевтика, сцієнтизм, верифікація, парадигма, архетип, позитивізм, аналітизм, структуралізм.

^ Завдання для самостійної роботи

 1. Чому А.Шопенгауер вважається засновником некласичної філософії?

 2. Які стадії сходження у своєму внутрішньому відношенні до життя
  проходить людина, згідно С.Кіркегору?

 3. Яким було ставлення Ф.Ніцше до християнства? За що Ф.Ніцше піддавав критиці християнську мораль?

 4. Розкрийте сутність філософії сциєтнизму.

 5. Проаналізуйте постмодерністські проекти перебудови філософії,
  політики, естетики, мистецтва.


Література

 1. Камю А. Избранное.-М, 1989.

 2. Лейбин В. Фрейд, психоаналіз, современная западная философия.-М.,
  1990.

 3. Ницше Ф. Соч. В2т.-М.,1990.

 4. Проблема человека в западной философии,- М, 1991.

 5. Современная западная философия.-М.,1991.

 6. Сумерки богов.-М.,1989.

 7. Фрейд 3. Введение в психоанализ.- М.,1990.

 8. Фромм 3. Душа человека.- М.,1992.

 9. Юнг К. Архетип и символ.- М.,1990.

 10. Шопенгауер А. Мир как Воля и представление.- М.,1998.Тема 7. Онтологія: вчення про буття. Онтологічні моделі світу.

Визначення метафізики в різних філософських системах. Буття природи, буття людини, буття Бога. Буття і небуття. Онтологічні моделі світу. Монізм, дуалізм, плюралізм. Природне і надприродне. Категорія буття в історії філософії. Універсум, субстанція, матерія. Матеріалізм та ідеалізм. Форми буття матерії: рух, час і простір. Віртуальна реальність. "Макро" і "мікросвіт". Людські виміри проблеми буття. Поняття "рух", "розвиток", "прогрес". Суперечливість процесу розвитку. Нелінійне мислення. Сутність і буття Бога. Релігія і містицизм. Докази буття Бога: онтологічне, психологічне, космологічне, теологічне, моральне, естетичне. Діяльність, практика, праця - основи людської буттєвості. Виміри людського буття: проектування, відповідальність, свобода та ін.

^ Ключові поняття та терміни: буття, онтологія, метафізика, існування, реальність, монізм, динамізм, Універсум, віртуальна реальність.

Завдання для самостійної роботи

 1. В чому полягає відмінність між поняттям "буття" та поняттям
  "все існуюче".

 2. Чи є синонімами слова: буття, існування, реальність?

3. Чи зберігає в наш час своє значення натурфілософія?

4. Назвіть категоріальні визначення буття в історії філософії.

5. Охарактеризуйте особливості класичного та некласичного
розуміння буття.

 1. Зробіть порівняльний аналіз таких сфер знань та наук про буття,
  як онтологія, метафізика, космологія, поясніть їх співвідношення.

Література

 1. Аристотель. Метафизика Соч.в 4 т.- М.,1976.

 2. Бердяев Н. Философия свободы.- 1989.

 3. Доброхотов А. Категории бытия в классической западноевропейской философии.- М.,1991.

 4. Лосский Н. Идеал-реализм // Лосский Н. Чувственная,
  интеллектуальная и мистическая интуиция.- М.,1995.

 5. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия?.- М.,1991.

 6. Пригожий И.Стенгера И. Порядок из хаоса.- М., 1987.

 7. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто.- М.,1993.

 8. Франк С. Реальность и человек.- СПб.,1997.

 9. Хайдеггер М. Время и бытие.- М.,1993.


Тема 8. Гносеологія: вчення про пізнання

Проблема реальності свідомості та її суттєві ознаки. Основні концепції походження свідомості. Структура та функції свідомості. Теорія пізнання. Об'єкт і суб'єкт. Пізнавальна ситуація. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання. Інтуїція. Пізнання і творчість. Логіка наукового дослідження, її етапи. Проблема істини. Об'єктивна, суб'єктивна, відносна та абсолютна істина. Істина як процес і результат. Критерії істини. Істина і правда. Сучасна методологія пізнання. Діалектика і її види. Наукове знання. Езотеричне і екзотеричне знання.

^ Ключові поняття та терміни: гносеологія, епістемологія, методологія, свідомість, несвідоме, суб'єкт, об'єкт, ідеальне, знання, мислення, істина, раціональний, емпіричний, доцільність, діяльність, психіка, практика.

Завдання для самостійної роботи

1. Що таке гносеологія?

 1. Назвіть функції свідомості.

 2. Як співвідносяться істина і правда?

 3. Поясніть відмінність природничо-наукового і гуманітарного знання.

 4. Розкрийте сутність герменевтичного розуму і його можливості.

Література

 1. Башляр Г. Новьій рационализм.- М.,1987.

 2. Границы науки: с возможности альтернативных моделей познания.- М,1991.Тема 9. Філософська антропологія: вчення про людину

Особливості філософського осмислення проблеми антропосоціогенезу. Порівняльний аналіз альтернативних наукових пояснень походження людини (еволюційна теорія, трудова теорія антропосоціогенезу, ідеї комізму). Феномен людини в працях Гейяра де Шардена. Космічно-природні витоки людського буття. Програми життєзабезпечення тварин і життєдіяльності людей, їх доктринальна відмінність. Релігійні концепції виникнення людини. Триєдність умов становлення людини: соціальність, праця, свідомість. Природне в людині і суспільстві. Поняття людської тілесності. Історія природи і історія суспільства як взаємообумовлені начала. Філософські науки сутності людини і етнос. Проблема.

^ Ключові поняття та терміни: антропогенез, соціогенез, соціальна практика, індивідуальність, особистість, гедонізм, сенс життя.

Завдання для самостійної роботи

 1. Охарактеризуйте типові концепції зла та виявіть їх спільну основу.

 2. Проаналізуйте альтернативні концепції взаємовідношення добра і зла.

 3. Як ви розумієте слова Сократа: «пізнай самого себе».

 4. В чьому полягає основне питання філософії у філософській системі І. Канта.

 5. Як ви розумієте категоричний імператив І.Канта.

 6. Чим визначається власне моральний аспект свободи?

 7. Чи здатна людина обрати саму себе? В якому розумінні?
  Аргументуйте відповідь.

 8. Що, на вашу думку, є важливішим для моральної оцінки вчинку
  - мотив чи результат? Чому?

Література

 1. Аболина Т. Исторические судьбы нравственности (философский
  анализ нравственной культури) - К., 1992.

 2. Библер В. Нравственность. Культура. Современность (философские раздумья о жизненных проблемах)//Этическая мысль: Науч.-публицист. Чтения. - М., 1990.

 3. Дробницкий О. понятие морали: Историко-критический очерк. -
  М., 1974.

 4. Рікер П. Етика і мораль // Навколо політики. - К., 1995.

 5. Зыбковец В. Происхождение нравственности. - М, 1974.

 6. Дубко Е. Моральное добро (историко-критический анализ)//Филос. науки. - 1986-№1 С.108-116.

 7. Согомонов Ю. Добро и зло. - М, 1965.

 8. Лосский Н. Бог и мировое дело. - М, 1994.

 9. Скрипник-А. Моральное зло в истории этики и культуры. - М., 1992.

 10. Этология агрессивности и этика ненасилия: Сб. материалов // Вопр. философии. - 1992. - №3. С. 3-94.


Тема 10. Соціальна філософія в контексті в контексті Філософського знання

Проблематика соціальної філософії. Суспільство як цілісний світ. Необхідність та особливості філософського признання в історії. Взаємодія індивіду і суспільства як необхідна умова життєдіяльності. Двоїстість природи людини.

Натуралістичні концепції суспільства. Теорії соціальної дії (М.Вебер, Т.Парнос) Теорії предметної дії (К. Маркс). Феномен соціального. Типи соціальної дії (М.Вебер), Духовні основи суспільства (С.Франк). Суспільство як система, що здатна до самоорганізації та саморозвитку. Сфери життєдіяльності суспільства. Соціальна регуляція соціальних відносин. Типи соціальних інститутів.


^ Ключові поняття та терміни: суспільство, соціум, детермінізм, цивілізація, масова свідомість, тоталітаризм, лібералізм, ідеологія, ментальність, громадянське суспільство.


Завдання для самостійної роботи

 1. Назвіть основні сфери суспільного життя.

 2. Що називають процесом соціалізації в соціальній філософії?

 3. Які проводці функції суспільства?

 4. Охарактеризуйте форми і рівні соціального пізнання.

 5. Розкрийте сутність проблеми відчуження у філософії.


Література

 1. Арон Р. Этапы развития социалогической мысли - М., 1993.

 2. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія - К., 1996.

 3. Які провідні функції суспільства?

 4. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества.-М.,1994.

 5. Момджян К. Введение в социальную философию.-М., 1997.

 6. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искуства-М., 1991.

 7. Поппер К. Открытое общество и его враги.-М.,1992.

 8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.-М.,1992.

 9. Гайнби А. Постижение истории.-М.,1991.

Тема 11. Філософія XXI ст. і глобальні проблеми цивілізації

Еволюція філософського знання в ХХ-ХХІ ст. Основні тенденції, риси сучасної філософії, пошук нестандартних парадигм. Плюралізм течій сучасної філософії. Поняття глобальної проблеми. Класифікація глобальних проблем. Глобальна свідомість. Глобальне моделювання. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації: політичні, наукові, релігійні, філософські пошуки виходу з кризи. Стратегії майбутнього: "приборкання" агресивної технології, повернення до першовитоків свідомості, пошуки "третього шляху - альтернативні цивілізації. Нетехнологічний прогрес. Доля людини в утопіях минулого і в сучасних футурологічних концепціях.


^ Ключові поняття та терміни: сучасна філософія, плюралізм, глобальні проблеми, ноосфера, футурологія, екологія, стратегія майбутнього, нетехнологічний прогрес.


Завдання для самостійної роботи

 1. Що таке глобальні проблеми?

 2. Назвіть причини виникнення глобальних проблем і принципи їх
  класифікації.

 3. Які глобальні проблеми існують в сучасному світі?

 4. Розкрийте сутність поняття ноосфера запроваджене в науку В.
  Вернадським та Т.-де-Шарденом, для осмислення глобальних
  проблем та позначення шляхів їх розв'язання? Поясніть свої думки.

 5. Нігілізм як явище сучасної культури.


Література

1. Абдеев Р. Философия информационной цивилизации. -М., 1994.

 1. Бубер М. Я и Тьі. Диалог // Бубер М. Два образа верьі. -М., 1995.

 2. Вернадский В. Начало и вечность жизни. - М., 1989.

 3. Глобальньїе проблеми и общечеловеческие ценности. -М, 1990.

 4. Ракитов А. Философия компьютерной революции. - М, 1991.

 5. Соболь О. Постмодерн і майбутнє філософії. - К., 1997.

 6. Тейар де Шарден. Феномен человека. - М, 1989.

 7. Тоффлер О. Футурошок. - СПб., 1997.

 8. Философии эпохи постмодерна. - Минск, 1996.

 9. Человек и общество. Современный мир. - М, 1994Реферати


Особливістю вивчення курсу «Філософія» є необхідність надбання студентами навичок самостійної підготовки до виступу, вміння висловлювати свою точку зору, критично і творчо підходити до різних джерел інформації, виробляти можливі варіанти вирішення тих чи інших світоглядних проблем. В зв’язку з цим кожний студент протягом вивчення дисципліни має підготувати реферативну доповідь. Реферативна доповідь повинна бути самостійною, творчою роботою студента з елементами наукового аналізу.

Написання рефератрів є важливою складовою навчального процесу. Готуючи реферати (підбираючи і опрацьовуючи літературу, аналізуючи наукові концепції), студенти набувають навичок дослідницького пошуку, самостійного творчого мислення.


Технічні вимоги до рефератів:

 1. Тема реферату узгоджується з викладачем.

 2. Обсяг реферату не може бути меншим за 12 сторінок стандартного машинописного тексту формату А4 або рукописного тексту.

 3. Реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло розкриває зміст реферату

 4. До реферату додається список використаної літератури (не менше чотирьох джерел).


Пропонуються такі теми:

  1. Проблема науковості філософського світогляду.

  2. Статус філософії та її взаємовідносини з іншими науками.

  3. Філософія в системі культури.

  4. Людина як вища цінність у системі філософського знання.

  5. Філософія,її людські виміри і зміст (сенс).

  6. Основні принципи періодизації історико-філософського процесу.

  7. Енциклопедичний характер систематизованих, філософських уявлень античних філософів.

  8. Платонівська „ідеальна держава” і сучасність.

  9. Гуманізм Відродження і сьогодення.

  10. Раціональний зміст гегелівської діалектики.

  11. Проблема людської діяльності у філософії Л. Феєрбаха.

  12. Від феноменології до екзистенціалізму та герменевтики.

  13. Аналітична філософія.

  14. Філософія науки: від логічного позитивізму до епістемологічного анархізму.

  15. Філософська антропологія: ідейні витоки та проблемне минуле.

  16. Російська релігійна філософія.

  17. Філософський містицизм.

  18. Гуманістичні тенденції у розвитку сучасної філософії.

  19. Своєрідність філософії України в контексті світової істрорії.

  20. Християнство і філософія у Київській Русі.

  21. „Український дух” філософії Г. Сковороди.

  22. Філософські принципи „Кобзаря” Т. Шевченка.

  23. Національний характер філософії І. Франка.

  24. Розвиток філософських традицій у творчості вітчизняних природознавців (кінець XIX-початок XXст.).

  25. Історіософія В’ячеслава Липинського та „вольовий націоналізм” Дмитра Донцова: держава, нація, національна ідея.

  26. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу.

  27. Категорії буття: смисл та специфіка.

  28. Проблематичність людського буття.

  29. Буття і небуття. Буття і сутність.

  30. Сучасна наука про системну організацію матерії.

  31. Еволюція філософських уявлень про свідомість, її походження та сутність.

  32. Проблема „діалогу” людини і комп’ютерних систем.

  33. Інформаційна взаємодія як генетична передумова свідомості.

  34. Свідомість як необхідна умова відновлення культури.

  35. Предметність та рефлексивність свідомості.

  36. Діалектика як теорія розвитку.

  37. Софістика та електика – альтернативи діалектики як логіки.

  38. Догматизм та релятивізм – альтернативи діалектики як теорії пізнання.

  39. Категорії діалектики як універсальні форми мислення.

  40. Світоглядне та методологічне значення законів діалектики.

  41. Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури.

  42. Основні принципи сучасної наукової гносеології.

  43. Діалектика суб’єкта і об’єкта як проблема сучасної філософії.

  44. Суспільство як система та життєдіяльність суспільства: методологічні підходи.

  45. Різноманітність та єдність історичного процесу в контексті глобальних проблем сучасної цивілізації.

  46. Соціальний прогрес: цивілізації та формації. Теорії локальних цивілізацій.

  47. Філософія історії проблеми периодизації. Поняття пост-індустріального суспільства.

  48. Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносин.

  49. Людина як вільна істота. Свобода, вибір, цінності.

  50. Людське існування та його сенс. Життєва позиція особистості.

  51. Формування Гностичного світогляду: аспекти методології.

  52. Соціальні норми як фактор впливу суспільства на особистість.^ 4. Форми звітності та порядок зарахування СРС.


 1. Поточний контроль: практична робота, публічне повідомлення, тестування, рішення задач, модульна контрольна робота.

 2. Підсумковий контроль: залік (залежить від робочих планів факультетів).


^ 5. Критерії оцінювання:


При захисті реферату враховується повнота і правильність розкритої обраної теми реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, прогнозувати результати діяльності.

Оцінка за виконання реферату виставляється згідно нормативних документів з впровадженням КМСОНП у ХНТУ.


20 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату показав високий рівень знань з філософії, повно та правильно обґрунтував та розкрив, зміг зробити докладні висновки. При захисті реферату дав вірні відповіді на всі додаткові питання, виявив глибокі, свідомі, міцні знання програмного матеріалу, точне виконання завдань творчого характеру. Студент вичерпно, впевнено, аргументовано, послідовно, логічно, струнко й переконливо виклав теоретичний матеріал. Робота виконана студентом старанно і має бездоганне зовнішнє оформлення.

15 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату правильно та змістовно розкрив тему, але допускає при викладі матеріалу окремі неточності, незначні порушення послідовності викладу, переконливість аргументів недостатньо виразна. Робота виконана студентом старанно, має добре зовнішнє оформлення.

10 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату розкрив тему реферату. Під час захисту реферату, дав правильні відповіді на основні питання реферату, знає основні теоретичні положення, що розкриваються в темі, але не засвоїв їх деталей, допускає певні неточності. Припускав порушення логічної послідовності при викладі тексту, має задовільне зовнішнє оформлення роботи.

5 балів виставляється студенту, який написав реферат з урахуванням всіх вимог, але не захистив його.


^ 6. Список рекомендованої літератури.

п/п

Назва підручника

(посібника), автора,

видавництво, рік видання

Кількість примірників
На кафедрі (вказати паперові, електроні носії)

У бібліотеціОсновна


Філософія: Підручник / Заїченко Г.А., Сагатовський В.М., Кальний І.І. та ін.; За ред. Заїченко Г.А.. - К.: Вища шк., 1995. - 455 с

-

7


Філософія: Навчальний посібник / Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Розумний В.П. та ін. - К.: Вікар, 1997. - 584 с


-

10


Соціальная философия: Учебник І Под.ред. Андрущенко В.П., Горлача Н.И. - Киев-Харьков: Единорог, 2001. - 736 с.


-

1


Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2001.-448 с.


-

3


Горський В.С Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник. — К.: Наукова думка, 1997. - 288 с


-

5


Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Вища школа: Т-во „Знання", КОО, 1999.-543 с


-

10


Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. 4.1. Исходные философские проблеми, понятия и принципи,» - М: Политиздат, 1991.- 672 с.


-

2


Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. Філософія: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.


-

10


Герасимчук А.А., Тимошенко 3.1. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник. -К.: Вид-во Укр.-фін. ін-ту менеджм. і бізнесу, 1998. -165 с.


-

10


Краткий философский словарь. / Под редакцией Алексеева А.П. - М.: Проспект, 1999.-400 с.


-

5


Философский энциклопедический словарь. - М., 1989. - 840 с.


-

1


История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И. Богута. -М. Мысль, 1991.-590 с.


-

2


История философии / Под ред. проф. Кохановского В.П., Яковлева В.П. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 576 с.


-


3Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. -К.: Либідь, 2001.-408 с.


-

5


Всемирная энциклопедия: Философия / Главн.науч.ред. и сост. Грицанов А. А. -М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. - 1312 с.


-

1Додаткова


Кремень В.Г. Філософія: Логос; Софія; Разум: Підручник для ВУЗів:-К.: Книга.- 2006.-432с.

-

22


Чанышев А.Н. Флософия Древнего мира: Учебник для вузов.-М.: 1999.

-

2


Философский энциклопедический словарь.-М.: ИНФРО, 2000.

-

10Методичні рекомендації


Фролова М.Е.

Плани семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів всіх спеціальностей очної форми навчання, Херсон: ХНТУ

(рег. № 7/460-21.03.07)

3

-


доц. Романовським О.О., доц. Круглою Н.А., ас. Фроловою М.Е., ас. Владіміровою Л.А.

Методичні рекомендації для підготовки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія» студентів денної форми навчання. 050201 «Менеджмент організації», напряму 0502 менеджмент, 080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», напряму 0804 компютерні науки, 020210 “Дизайн”, напряму 0202 – мистецтво – Херсон – 22 с.

(рег.№ 14/708-21.03.07)

5

-


Кругла Н.А., Романовський О.О., Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Філософія» для студентів всіх спеціальностей, Херсон: ХНТУ (рег. № 12/708-01.02.06)

3

-Скачати 350.09 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації10.12.2012
Розмір350.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх