Робоча навчальна програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія Затверджено icon

Робоча навчальна програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки...
Навчальна програма (типова) „ Оптоелектронні елементи зв'язку статус дисципліни в ибіркова для...Загрузка...
скачать


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра історії Росії


УКЛАДАЧ:

проф. Верба І.В.


ДВІРЦЕВІ ПЕРЕВОРОТИ В РОСІЇ

У XVIII СТ.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ

для студентів спеціальності 6.030300 – Історія


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 7

від 23.04.2009 р.


Зав. кафедри історії Росії

Підпис В.Мордвінцев


Декан історичного факультету

проф. В.Ф.Колесник


КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Двірцеві перевороти в Росії у XVIII ст.»

Укладач: доктор історичних наук, професор Верба Ігор Володимирович


Лектор: доктор історичних наук, професор Верба І.В.


Погоджено

з науково–методичною комісією

«___»___________2009 р.


­­­­­­­ _____________


Вступ

Дана дисципліна «Двірцеві перевороти в Росії у XVIII ст.» є спеціальним курсом. Викладається на ІV курсі 8 семестру в обсязі 54 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота 28 год. та форма підсумкового контролю – іспит


^ Мета і завдання навчальної дисципліни

Ознайомити студентів з “Епохою двірцевих переворотів в Росії” під яким розуміють короткий відрізок часу XVIII ст. з 1725 по 1762 рр. Цей історіографічний термін був пущений у широкий науковий вжиток відомим російським істориком В.О.Ключевським. Справді новий 1725 рік Росія зустрічала з новим імператором Петром І, а трохи пізніше, всього через тридцять сім років, влітку 1762 року на престол була посаджена Катерина ІІ – уже восьма по рахунку на російському престолі. За цей час на російському троні калейдоскопічно змінили один одного: Катерина І (лютий 1725 – травень 1727 р.), Петро ІІ (травень 1727 – січень 1730 р.), Ганна Іванівна, Іван VI Антонович (жовтень 1740 – листопад 1741 р.), Єлизавета Петрівна (листопад 1741 – грудень 1761 р.), Петро ІІІ (грудень 1761 – липень 1762 р.).


^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є важливий етап в російській історії – її політичний розвиток в період з 1725 по 1762 роки. Саме в цей час часто змінювались правителі. Практично кожний раз зміна влади супроводжувалася хвилюваннями, смутами, арештами, засланнями, стратами. Саме в цей період велику роль почала грати гвардія. Від того з ким буде гвардія залежала подальша доля країни, політичний розклад сил.


^ Вимоги до знань та вмінь

Студенти повинні оволодіти основним фактажем знань з даної дисципліни, опрацювати основні джерела та літературу. Вміти робити обґрунтовані та логічні висновки.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дана дисципліна пов’язана з нормативним курсом історії Росії з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. і є важливою в загальній схемі підготовки фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.


^ Форми поточного й підсумкового оцінювання знань із дисципліни

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу поділений на 2 змістові модулі. Кожен змістовий модуль включає в себе лекції, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня знань програмного матеріалу даної частини курсу.


Оцінка успішності знань студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (тестування, письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит).


Загальна сума балів – 100 (із них: поточний модульний контроль – 40, підсумковий – 60 балів).


Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи історії Росії середини ХVІІІ ст.

Загальні закономірності розвитку Росії у 1725–1762 рр.

Змістовий модуль 2.

Особливості розвитку російського суспільства в середині ХVІІІ ст.

Іспит

20 залікових балів.

20 залікових балів.


60

балів

Самостійна робота

Модульний контроль

Самостійна

робота

Модульний контроль

10

балів

(максимум)

10

балів

(максимум)

10

балів

(максимум)

10

балів

(максимум)^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Метою самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з літературою, віднаходити головні, стрижневі аспекти проблем, що потребують твердого засвоєння, здатності визначити свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і аргументовано її обґрунтувати.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій по важливих проблемах даної навчальної дисципліни.


Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання реферату (змістовий модуль № 1), письмова контрольна робота (змістовий модуль № 2).


^ Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10.


Критерії оцінювання реферату:

● глибоке розкриття проблеми, з відображенням авторської позиції

- 9-10 балів;

● обґрунтоване розкриття проблеми

- 7-8 балів;

● тема розкрита неповно

- 5-6 балів;

● реферат суто компілятивного рівня

- 3-4 бали;

● розкритий лише окремий аспект

- 1-2 бали;

● реферат не зарахований

- 0 балів


Критерії оцінювання контрольної роботи (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів);

Теоретичне питання;

а) глибока, розгорнута відповідь – 9-10 балів;

б) правильна стисла відповідь – 7-8 балів;

в) поверхова відповідь – 5-6 балів;

г) поверхова відповідь з наявністю окремих помилок – 3-4 бали;

д) розкриття окремого аспекту питання – 1-2 бали;

е) неправильна відповідь або її відсутність – 0 балів.

Самостійна робота студента має на меті закріпити і поглибити набуті студентом знання і вміння у процесі вивчення дисципліни. Навчити студента науково грамотно оформити підготовлені ним матеріали.


^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

По завершенню вивчення кожного змістового модуля студент складає модульний контроль (МК). Участь всіх студентів в контрольному заході обов’язкова. МК проводиться у письмовій формі.

МК виконується на останньому лекційному занятті з даного змістового модуля.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за МК – 10 балів.


^ Критерії оцінювання модульного контролю у тестовій формі (від 0 до 10 балів):

20 запитань

а) вірна відповідь на одне запитання – 0, 5 бала;

б) невірна відповідь – 0 балів.


^ Критерії оцінювання модульного контролю у вигляді контрольної роботи (від 0 до 10 балів): 2 теоретичні питання.

Теоретичне питання:

а) глибоке розкриття теоретичного питання – 5 балів;

б) повна коротка відповідь – 4 бали;

в) неповна відповідь – 2-3 бали;

г) незадовільна відповідь чи повністю відсутня – 0-1 балів.


^ Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту

Екзаменаційний білет з курсу «Двірцеві перевороти в Росії у XVIII ст.» містить 3 питання: 2 питання підвищеної складності, які оцінюються у діапазоні від 1 до 20 балів.


Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань:

5 балів – неповна поверхова відповідь

10 балів – неповна відповідь з розкриттям окремих проблем питання

15 балів – повна відповідь

20 балів – повна вичерпна відповідь

Всього – 60 балів


Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання екзаменаційного білету добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за результатами поточного контролю.

До залікової відомості вноситься підсумковий рейтинговий бал, який поряд переводиться в традиційну національну шкалу і виставляється у екзаменаційній відомості та заліковій книжці (індивідуальному навчанні плані студента).^ СУМА БАЛІВ

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

90-100

Відмінно

85-89

Добре

75-84

65-74

Задовільно

60-64

35-59

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

1-34

Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)


^ Тематичний план навчальної дисципліни:


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Самостійна робота

Змістовий модуль 1.

Теоретичні та методологічні основи історії доби двірцевих переворотів в Росії. Загальні закономірності розвитку історії Росії в середині ХVІІІ ст.

1

Вступ. Предмет та завдання курсу. Понятійний апарат.


2


2

2

“Заповіт” Петра І і династична ситуація в Росії у першій чверті XVIII ст.


2


2

3

“Обрання” Катерини І імператрицею Росії

(січень 1725 р.)

2

2

4

Воцаріння Петра ІІ (травень 1727 р.)

2

4

5

Переворот “верховників” і воцаріння Ганни Іванівни (січень 1730 р.)

4

4
Модульна контрольна робота № 1.

2Всього з модуля

14

14

Змістовий модуль 2.

Особливості розвитку російського суспільства в середині ХVІІІ ст.

6

Регентство Є.І. Бірона. Імператор Іван VI Антонович (жовтень – листопад 1740 р.)

2

4

7

Імператриця Єлизавета Петрівна і доля реформ

Петра І (листопад 1740 р. – липень 1767 р.)

4

6

8

Переворот 28 червня 1762 р. Імператриця Катерина ІІ

2

4
Модульна контрольна робота № 2.

4Всього

12

14
Всього за семестр

26

28


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Теоретичні та методологічні основи історії доби двірцевих переворотів.

Загальні закономірності розвитку Росії в середині ХVІІІ ст.


Лекція 1. Предмет та завдання курсу. Понятійний апарат.

Актуальність, завдання та проблеми курсу. Загальна характеристика двірцевих переворотів. Хронологічні рамки. Історіографія і джерела.
^

Теми рефератів:


До теми І.

 1. Історіографія і джерела історії двірцевих переворотів в Росії у ХVІІІ ст.

 2. Роль гвардії в двірцевих переворотах.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. “Епоха двірцевих переворотів” в художній літературі.

 2. О.Д.Меншиков і його роль в історії Росії першої чверті XVIII ст.
^

Основна література до теми 1:


 1. Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). Л. – 1991.

 2. Болотов А.А. Жизнь и приключения А. Болотова. М.Л. – 1931.

 3. Вильбуа. Рассказы о российском дворе. //Вопросы истории. 1991 – № 1; № 4/5.

 4. Дашкова Е.Р. Записки. М., 1987.

 5. Дворцовые перевороты в России 1725-1825. Ростов-на-Дону. 1998.

 6. Записки императрицы Екатерины ІІ. – М., 1990.

 7. Записки сенатора И.В. Лопухина. – М., 1990.

 8. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. – М., 1984.

 9. Анисимов Е.В. Анна Ивановна. //Вопросы истории. 1993. – № 4.

 10. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л. – 1989.

 11. Анисимов Е.В. Пётр Первый: рождение империи. //История Отечества. Люди, идеи, решения. М. – 1991.

 12. Балязин В. Правительницы России. Исторические повести. М., 2002.

 13. Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб. – 1840.

 14. Буровский А.М. Несостоявшаяся империя. М. – 2000.

 15. Буровский А.М. Несостоявшаяся империя - 2. М. – 2001.

 16. Бушков А. Россия, которой не было – 4. Блеск и кровь гвардейского столетия. – М., 2005.

 17. В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII в. М. – 1988.

 18. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. Популярные очерки. М. – 1992.


Лекція 2. “Заповіт” Петра І і династична ситуація в Росії у першій чверті XVIII ст.

Петро І в останні роки життя. “Справа” царевича Олексія Петровича. Смерть царевича Петра Петровича. “Закон о престолонаслідуванні” від 5 лютого 1722 р. Коронація Катерини Олексіївни у травні 1724 р. Страта Вілліма Монса у листопаді 1724 р. Родовід Романових напередодні смерті Петра І. Реальні претенденти на російський трон. Розстановка політичних сил. Смерть Петра І.
^

Теми рефератів:


До теми ІІ.

 1. Родовід Романових на передодні смерті Петра І.

 2. Реальні претенденти на російський трон.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Особа Катерини І.

 2. Віллім Монс: життя і діяльність.


Основна література до теми 2:

 1. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л. – 1989.

 2. Анисимов Е.В. Пётр Первый: рождение империи. //История Отечества. Люди, идеи, решения. М. – 1991.

 3. Балязин В. Правительницы России. Исторические повести. М., 2002.

 4. Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб. – 1840.

 5. Сукина Л.Б. Семейные трагедии Романовых: Трудный выбор. – СПб., 2008.


Лекція 3. “Обрання” Катерини І імператрицею Росії (січень 1725 р.)

Престолонаслідування після смерті Петра І. Претенденти на російський престол. Нащадки Івана V, Лопухіни, Милославські, Наришкіни. Особа Катерини Олексіївни. Політичні угрупування. Роль гвардії. Засідання сенаторів 28 січня 1725 р. Плани “нової знаті” на чолі з О.Д.Меншиковим. Січневий переворот 1725 р. Воцаріння Катерини І.
^

Теми рефератів:


До теми ІІІ.

 1. “Заповіт” Катерини І.

 2. Фаворити Катерини І.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Російська “золушка” Катерина І.

 2. Політичні наміри О.Д.Мєньшикова.


Основна література до теми 3:

 1. Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб. – 1840.

 2. Буровский А.М. Несостоявшаяся империя. М. – 2000.

 3. Буровский А.М. Несостоявшаяся империя - 2. М. – 2001.

 4. Бушков А. Россия, которой не было – 4. Блеск и кровь гвардейского столетия. – М., 2005.

 5. В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII в. М. – 1988.

 6. Время императора Петра ІІ и императрицы Анны Иоановны: Из записок князя П.В.Долгорукого. – М., 2007.


Лекція 4. Воцаріння Петра ІІ (травень 1727 р.)

Політичні наміри О.Д.Меншикова. Смерть Катерини І. “Тестамент” Катерини І. Розправа О.Д.Меншикова зі своїми найближчими друзями і колегами. Петро ІІ – імператор Росії. Особа Петра ІІ. Заручини Петра ІІ з дочкою О.Д.Меншикова – Марією. Верховна таємна рада. А.І.Остерман. Арешт і заслання О.Д.Меншикова з сім’єю у Березів. “Партія” Долгоруких. Заручини Петра ІІ з Катериною Довгорукою. Гвардія і дворянство. Політичні настрої вищого класу. Князь Д.М. Голіцин. Верховники 1730 р. Смерть Петра ІІ.
^

Теми рефератів:


До теми ІV.

 1. Фаворит Петра ІІ Іван Долгорукий.

 2. Арешт і заслання О.Д.Мєньшикова.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Заручини Петра ІІ з Катериною Долгоруковою.

 2. Верховна таємна рада (1726).


Основна література до теми 4:

 1. Время императора Петра ІІ и императрицы Анны Иоановны: Из записок князя П.В.Долгорукого. – М., 2007.

 2. Павленко Н.И. Александра Данилович Меньшиков. М., 1989.

 3. Павленко Н.И. Вокруг трона. М., 1999.

 4. Павленко Н.И. Полудержавный властелин. М., 1991.

 5. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988.

 6. Пазин М.С. Романы Романовых. – СПб., 2007.


Тема 5. Переворот “верховників” і воцаріння Ганни Іванівни (січень 1730 р.)

Підробний “заповіт” князя Олексія Долгорукова. Династична ситуація. “Кондиції” верховників з метою обмежити самодержавну владу. Підписання Ганною Іванівною “кондицій”. Контрпереворот Ганни Іванівни. Особа Ганни Іванівни. Настрої дворянства. Шляхетські проекти. Новий план князя Д.М. Голіцина і його крах. Імператриця Ганна Іванівна і її двір. Розпуск Верховної таємної ради. Особа Є.І.Бірона. Засилля німців у верхні ешелони влади. Антинімецький рух. Страта А.П.Волинського.
^

Теми рефератів:


До теми V.

 1. “Кондиції” верховников.

 2. Контрпереворот Ганни Іванівни.Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Особа Є.І.Бірона.

 2. Імператриця Ганна Іванівна і її двір.


Основна література до теми 5:

 1. Ерёменко М.А. Дворцовые перевороты. – М., 2007.

 2. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций: В 3-х т. Ростов-на-Дону. – 2000. – Т. 3.

 3. Ключевский В.О. Собрание сочинений В 9 т. М., 1989. – Т.4

 4. Ключевский В.О. Собрание сочинений В 9 т. М., 1989.

 5. Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1988.


Запитання для модульної контрольної роботи

 1. “Заповіт” Петра І і династична ситуація в Росії у першій чверті XVIII ст.

 2. Роль гвардії в двірцевих переворотах.

 3. Січневий переворот 1725 р. Воцаріння Катерини І.

 4. Воцаріння Петра ІІ (травень 1727 р.).

 5. О.Д.Меньшиков і його роль в історії “двірцевих переворотів”.

 6. Проблема фаворитизму в “епоху двірцевих переворотів”.

 7. П.А.Толстой і “справа” царевича Олексія.

 8. Проекти князя Д.М. Голіцина.

 9. Переворот “верховників” і воцаріння Ганни Іванівни.

 10. Кабінет-секретар О.В.Макаров.

 11. Підробний “заповіт” князя Олексія Долгорукова.

 12. “Кондиції” верховників 1730 р.

 13. Роль А.І.Остермана в політичній історії Росії першої половини XVIII ст.


Типові завдання модульного контролю № 1

1. Яка була роль гвардії в двірцевих переворотах в Росії?

2. Охарактеризуйте воцаріння Петра ІІ у травень 1727 р.

3. Хто такий кабінет-секретар О.В.Макаров?

4. Хто такий А.І.Остерман?

5. В чому заключалася проблема фаворитизму в «епоху двірцевих переворотів»?


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Особливості розвитку російського суспільства в середині ХVІІІ ст.


Лекція 6. Регентство Є.І. Бірона. Імператор Іван VI Антонович (жовтень – листопад 1740 р.)

Династичні проекти Ганни Іванівни. Указ від 17 грудня 1731 р. особа Івана VI Антоновича. Ганна Леопольдівна. Є.І.Бірон – тимчасовий правитель Росії. Роль гвардії. Настрої дворянства. Переворот Б.Х.Мініха. Арешт Є.І.Бірона. Придворні інтриги. Відсторонення від влади Б.Х.Мініха.
^

Теми рефератів:


До теми VІ.

 1. Брауншвейзьке сімейство і Є.І. Бірон.

 2. Переворот Б.Х.Мініха.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Б.Х.Мініх – військовий і державний діяч.

 2. Правителька Ганна Леопольдівна.


Основна література до теми 6:

 1. Балязин В. Правительницы России. Исторические повести. М., 2002.

 2. Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб. – 1840.

 3. Буровский А.М. Несостоявшаяся империя. М. – 2000.

 4. Буровский А.М. Несостоявшаяся империя - 2. М. – 2001.

 5. Ерёменко М.А. Дворцовые перевороты. – М., 2007.

 6. Корф М.А. Брауншвейгское семейство. – М., 2007.


Лекція 7. Імператриця Єлизавета Петрівна і доля реформ Петра І

(листопад 1740 р. – липень 1767 р.)

Державний переворот Єлизавети Петрівни. Гвардія. Арешт Івана VI Антоновича. Фаворити Єлизавети Петрівни. Проект графа П.І.Шувалова. Переїзд в Росію Карла-Петра-Ульріха (майбутнього Петра ІІІ). Двір Єлизавети Петрівни. Відновлення Сенату. Указ про відміну смертної кари (1744 р.). Справа Лопухіних. Маркіз де ла Шетарді. Віце-канцлер О.П. Бестужєв-Рюмін. Морганістичний шлюб Єлизавети Петрівни з О.Г.Розумовським. Розклад політичних сил у 1760 р.
^

Теми рефератів:


До теми VІІ.

 1. Особа О.Г.Розумовського.

 2. Фаворити Єлизавети Петрівни.


Завдання для самостійної роботи (6 год.):

 1. Арешт Івана VІ Антоновича.

 2. Справа Лопухіних.


Основна література до теми 7:

 1. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2006.

 2. Наумов В.П. Елизавета Петровна. //Вопросы истории. –1993. – № 5.

 3. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. В 15 кн. М., 1962. Кн. VII.

 4. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. В 15 кн. М., 1963. Кн. ІХ.

 5. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. В 15 кн. М., 1963. Кн. Х.


Лекція 8. Переворот 28 червня 1762 р. Імператриця Катерина ІІ

Особа імператора Петра ІІІ. Брати Орлови. Бродіння серед дворянства. Внутрішня і зовнішня політика Петра ІІІ. Голштинці. Іноземні субсидії для Катерини. Гвардія і її роль у державному перевороті. Відсторонення від влади Петра ІІІ і його вбивство в Ропші. Фаворити Катерини ІІ. Заколот В.Я.Мировича. Смерть Івана VI Антоновича. Княжна Є.Тараканова.
^

Теми рефератів:


До теми VІІІ.

 1. Княжна Є. Тараканова.

 2. Віце-канцлер О.П. Бестужєв-Рюмін.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Особа Петра ІІІ: міфи і реальність.

 2. Вбивство Петра ІІІ і прихід до влади Катерини ІІ.


Основна література до теми 8:

 1. Ерёменко М.А. Дворцовые перевороты. – М., 2007.

 2. Молева Н.М. Её звали княжна Тараканова. – М., 2007.

 3. Иванов О.А. Екатерина ІІ и Пётр ІІІ. История трагического конфликта. М., 2007.

 4. Екатерина ІІ Великая: энциклопедия / под ред. М.Л.Вольпе. – М., 2008.

 5. Бушков А. Екатерина ІІ: алмазная Золушка. – СПб., 2005.

 6. де Мадариага, И. Екатерина Великая и её эпоха. – М., 2006.


Типові завдання модульного контролю № 2

 1. Регентство Є.І.Бірона.

 2. Переворот Б.Х.Мініха.

 3. Особа Івана VI Антоновича.

 4. Правителька Ганна Леопольдівна.

 5. А.П.Волинський і його державні проекти.

 6. Державний переворот Єлизавети Петрівни.

 7. Справа Лопухіних (1743 р.).

 8. Віце-канцлер О.П.Бестужев-Рюмін.

 9. Особа імператора Петра ІІІ.

 10. Відсторонення від влади Петра ІІІ і його вбивство в Ропші.

 11. Переворот 28 червня 1762 р.

 12. Заколот В.Я.Мировича.

 13. Княжна Є.Тараканова – претендентка на російський престол.


Запитання для модульної контрольної роботи

1. У чому заключалося регентство Є.І.Бірона?

2. Які були особливості перевороту Б.Х.Мініха?

3. Хто така княжна Є.Тараканова?

4. Особливості державного перевороту Єлизавети Петрівни.

5. Хто такий В.Я.Мирович?

^ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ

 1. “Заповіт” Петра І і династична ситуація в Росії у першій чверті XVIII ст.

 2. Роль гвардії в двірцевих переворотах.

 3. Січневий переворот 1725 р. Воцаріння Катерини І.

 4. Воцаріння Петра ІІ (травень 1727 р.).

 5. О.Д.Меньшиков і його роль в історії “двірцевих переворотів”.

 6. Проблема фаворитизму в “епоху двірцевих переворотів”.

 7. П.А.Толстой і “справа” царевича Олексія.

 8. Проекти князя Д.М. Голіцина.

 9. Переворот “верховників” і воцаріння Ганни Іванівни.

 10. Кабінет-секретар О.В.Макаров.

 11. Підробний “заповіт” князя Олексія Долгорукова.

 12. “Кондиції” верховників 1730 р.

 13. Роль А.І.Остермана в політичній історії Росії першої половини XVIII ст.

 14. Регентство Є.І.Бірона.

 15. Переворот Б.Х.Мініха.

 16. Особа Івана VI Антоновича.

 17. Правителька Ганна Леопольдівна.

 18. А.П.Волинський і його державні проекти.

 19. Державний переворот Єлизавети Петрівни.

 20. Справа Лопухіних (1743 р.).

 21. Віце-канцлер О.П.Бестужев-Рюмін.

 22. Особа імператора Петра ІІІ.

 23. Відсторонення від влади Петра ІІІ і його вбивство в Ропші.

 24. Переворот 28 червня 1762 р.

 25. Заколот В.Я.Мировича.

 26. Княжна Є.Тараканова – претендентка на російський престол.


Скачати 198.54 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації09.12.2012
Розмір198.54 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх