Районна програма профільного навчання на 2011-2015 роки Паспорт районної програми профільного навчання icon

Районна програма профільного навчання на 2011-2015 роки Паспорт районної програми профільного навчання


Схожі
Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Лубенська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти наказ...
Курс Ісеместр 1, 2 Денна форма навчання Заочна форма навчання...
Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень...
«Організація роботи з філологічно обдарованими учнями в умовах допрофільної підготовки та...
Програма для профільного навчання учнів 10-12 класів (профіль українська філологія)...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання»...
Курс інформатики в може вивчатися за такими програмами...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з...
10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка Вступ...Загрузка...
скачать
Районна програма профільного навчання на 2011-2015 роки


Паспорт районної програми профільного навчання


1. Програму затверджено рішенням VІ сесії шостого скликання Кривоозерської районної ради від 20 квітня 2011 року № 15

2. Ініціатор: відділ освіти райдержадміністрації

3. Відповідальні виконавці:

 1. А.С.Бунь

 2. Л.М.Король

 3. С.І.Бойко

4. Термін виконання: до 2015 року

Вступ

Входження української освіти в європейський освітній простір потребує реформування всіх її ланок, насамперед загальної середньої освіти, що супроводжується оновленням її змісту реформами управлінського сектора, переструктуризацією самої освітньої системи. Усе це вимагає пошуку нових підходів до організації освітнього простору, створення реальних умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів, формування в них адекватних уявлень про майбутню професію.

Важливим інноваційним кроком у сфері регіональної освіти став перехід до профільного навчання у старшій школі, зорієнтований на диференціацію навчання. Кривоозерський район, як і більшість районів, має особливості розвитку освітньої галузі і, відповідно, свої шляхи вирішення проблеми профільної диференціації. Із 2002 року в районі напрацьовано чималий досвід організації профільного навчання. Однак на практичному рівні нерозв'язаних питань щодо профілізації старшої школи ще дуже багато.

Це зумовлює необхідність прийняття районної Програми профільного навчання на 2011-2015 рр. (далі Програма), спрямованої на реалізацію стратегії Національної доктрини розвитку освіти, положень Концепцій загальної середньої освіти та профільного навчання в старшій школі щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини та перехід школи ІІІ ступеня на профільне навчання.

Програма передбачає створення в районі мережі загальноосвітніх навчальних закладів із різними профілями навчання, високим технологічним рівнем, відповідним навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, кваліфікованим кадровим потенціалом.

Загальні положення

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у сприянні забезпеченню учнівській молоді рівного доступу до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки відповідно до індивідуальних нахилів, потреб та інтересів, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.


^ Основними завданнями Програми є:

 • створення профільної освіти з урахуванням досвіду, традицій місцевості, демографічних особливостей та потреб ринку праці;

 • створення умов для забезпечення особистісної орієнтації освіти, диференціації змісту навчання старшокласників шляхом поглибленого та профільного вивчення окремих дисциплін, викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, гуртків, організації індивідуальних занять з окремими учнями;

 • виконання громадського запиту на профілізацію старшої школи, забезпеченні наступності між загальною середньою та професійною освітою, підготовки учнів до засвоєння програм вищої професійної освіти;

 • запровадження різних моделей профільного навчання (динамічних груп, освітнього округу);

 • підвищення якості загальної середньої освіти та більш глибокої спеціалізованої підготовки учнів в деяких освітніх напрямках;

 • розроблення інноваційних проектів, що мають ефективні результати в практиці профільного навчання району;

 • створення системи підготовки вчителів профільної школи;

 • забезпечення оптимальних умов для навчання дітей, їх повноцінного розвитку шляхом надання можливості здобувати знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкриття та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдаровань для задоволення допрофесійних і професійних запитів;

 • модернізація матеріально-технічного забезпечення профільних навчальних закладів району.

Шляхи й способи розв’язання проблеми

 • виявлення та узагальнення даних про стан профілізації загальноосвітніх навчальних закладів у Кривоозерському районі;

 • оптимізація мережі навчальних закладів району через організацію освітніх округів, навчально-виховних комплексів;

 • створення ефективної системи науково-методичного супроводу реформуючих процесів у загальноосвітніх навчальних закладах району;

 • забезпечення створення організаційно-педагогічних умов модернізації загальної середньої освіти в сільській місцевості;

 • розробка авторських програм, зорієнтованих на різнорівневе варіативне багатоступеневе формування освітніх, профільних, початкових професійних та життєвих компетенцій випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • формування системи моніторингу якості допрофільної підготовки учнів та профільного навчання в старшій школі;

 • вироблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації керівних кадрів, учителів основної та старшої школи з питань організації допрофільного та профільного навчання учнів.


Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу:

 • створити умови для свідомого професійного самовизначення і професійної самореалізації старшокласників;

 • формувати соціально значущі якості особистості випускників закладів освіти;

 • підвищити рівень освітньої підготовки школярів;

 • сформувати в учнів стійку потребу в самоосвіті та навчанні упродовж усього життя;

 • забезпечити якісне функціонування навчальних закладів району;

 • удосконалити мережу профільних загальноосвітніх закладів району;

 • встановити конструктивні зв’язки загальноосвітніх навчальних закладів з громадою, підприємствами, установами, вищими навчальними закладами регіону;

 • модернізувати матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів.


Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програма ґрунтується на цільовому використанні коштів державного та місцевого бюджетів, а також залучення додаткових коштів державних, приватних підприємств, громадських організацій та громадян.

^ Завдання і заходи,

спрямовані на виконання районної Програми профільного навчання

на 2011-2015 рр.Зміст заходів

Термін виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

Виконавці

1.Організаційні заходи

1

Переглянути існуючі плани переходу на профільне навчання з внесенням змін щодо створення оптимальної мережі навчальних закладів району через організацію шкільних та освітніх округів, профільних класів, динамічних груп

2011,2012 рр.Завідуюча РМК

2

Створити творчу групу та забезпечити її роботу з періодичністю на рік з проблемного питання «Профілізація навчального процесу як важлива умова формування готовності учнів до свідомого вибору профілю

2011Завідуюча РМК

3

Видати наказ щодо реалізації Програми профільного навчання на 2011-2015 рр.

2011Завідуюча РМК

4

Проводити через засоби масової інформації інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, зокрема батьків, учнів, з питань профілізації школи ІІІ ступеня

ПостійноРайметодкабінет

Директори шкіл

5

Забезпечити моніторингову діяльність з питання профілізації старшої школи

Протягом року
Райметодкабінет

Методисти

6

Внести зміни до Статутів загальноосвітніх шкіл із метою відображення форм організації профільного навчання в старшій школі


Директори шкіл

7

Забезпечити активну участь педагогічних працівників в обласних, міжрайонних методичних заходах із проблем організації профільного навчання


РМК

8

Забезпечити умови для проведення консультацій для учнів, батьків із питань профілізації старшої школи

ПостійноДиректори ЗНЗ

9

Удосконалити роботу з інтелектуально обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в шкільних, районних, обласних заходах, Малій академії наук

ПостійноВідділ освіти

10

Створити у загальноосвітніх навчальних закладах належні умови для забезпечення профільної освіти

Протягом всього періодуДиректори ЗНЗ

11

Забезпечити системність управлінської діяльності щодо організації та керівництва профільним навчанням для чого:

- заслуховувати на нарадах директорів шкіл питання про стан профільного навчання;

- здійснювати аналіз доцільності та якості використання годин варіативної складової робочих навчальних планів;

- здійснювати експертизу працевлаштування випускників та відповідність профільного навчання школярів вибору їх майбутньої професіїЩорічно


Щорічно


ЩорічноВідділ освіти


РМК


РМК


Відділ освіти

12

Забезпечити регулярний підвіз учнів та педагогічних працівників ЗНЗ до опорних шкіл

ПостійноВідділ освіти

13

Стимулювати працю педагогічних працівників, які працюють в опорних школах

ПостійноВідділ освіти

14

Провести семінар заступників директорів шкіл з питання «Використання інноваційних технологій в старшій профільній школі»

2012РМК, керівники навчальних закладів

2. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки учнів та профільного навчання

1

Удосконалити методичні рекомендації щодо організації профільної підготовки учнів та профільного навчання в навчальних закладах району


РМК

2

Проводити випереджувальні діагностики та тестування, співбесіди з учнями 8-9, 10-11 класів

Раз на рік до 01.12Методист, який відповідає за психологічну службу

3

Здійснювати моніторинг індивідуальних освітніх досягнень учнів. Розробити тести, критерії оцінки досягнень учнів

Протягом рокуПсихологічна служба у загальноосвітніх школах

4

Проводити підсумкове діагностування всіх дев’ятикласників та одинадцятикласників з метою готовності до вибору професії

Щороку до 15.05Директори шкіл

5

Забезпечити практичними психологами загальноосвітні заклади району

До 2015Відділ освіти

6

Здійснювати психологічну просвіту педагогів і батьків школярів з питань психодіагностики щодо визначення профільних інтересів

ПостійноПрактичні психологи

7
3. Профорієнтаційна робота

1

Рекомендувати директорам шкіл ввести в навчальні плани викладання профорієнтаційних курсів «Моя кар’єра», «Основи вибору професії», «Моя професія»

2011Відділ освіти

Завідувач РМК

2

Брати участь в організації та проведенні ярмарок професій, зустрічей з представниками різних професій, юристами, роботодавцями

ЩорокуМетодисти, директори шкіл

3

Переглянути угоди з вищими навчальними закладами про співпрацю: Миколаївський державний університет ім.. В.Сухомлинського, Уманський педагогічний університет ім.. П.Тичини, Миколаївська державна аграрна академія

4

Використовувати години навчально-виробничої практики для ознайомлення зі світом професій

ПостійноДиректори шкіл

5

Передбачити в планах роботи класних керівників профорієнтаційні класні години

ПостійноДиректори шкіл

6

Організовувати екскурсії на підприємства району, області

ПостійноВідділ освіти, директори шкіл

7

Вивчати запити учнів та їх батьків щодо потреб у професійно профільному навчанні та цілеспрямовано і заздалегідь проводити формування контингенту учнів для поглибленого та профільного вивчення окремих предметів


Директори шкіл

4. Міжгалузева співпраця

1

При виборі профілю навчання враховувати потреби ринку праці, проводячи постійно зустрічі з працівниками Центру зайнятості, роботодавцями

ПостійноДиректори шкіл

2

Заключати угоди з керівниками підприємств з метою створення системи безперервної освіти, профорієнтації та професійного самовизначення:

- співробітництво в галузі профільного навчання;

Організація тематичних екскурсій на підприємство


Директори шкіл

3

Забезпечити співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів із вищими навчальними закладами І-V рівнями акредитації

ПостійноВідділ світи, ЗНЗ

4

Запроваджувати систему соціального партнерства з метою активізації та підвищення ефективності процесу переходу до профільного навчання

ПостійноВідділ освіти, ЗНЗ

5.Інформаційно-методичне забезпечення

1

Опрацювати нормативні документи, які регламентують навчально-виховний процес в профільних класах (накази, програми, інструктивно-методичні листи), постійно керувати ними в роботі

ПостійноДиректори шкіл

2

Забезпечувати наступність між середньою, профільною та професійною освітою

Протягом всього рокуКерівники загальноосвітніх закладів

3

Відкоригувати програми відповідно до тижневого навантаження програм факультативів, спецкурсів


РМК, керівники загальноосвітніх закладів

4

Оформити виставку до учительської конференції з теми «Сучасний урок з профільного навчання. Який він?»

Серпень 2011РМК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

5

Підготувати пам’ятки, тематичні папки «Сучасний урок з профільного навчання»

Протягом всього періодуРМК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

6

Оформити довідково-інформаційний куток «Сучасному уроку – наукову організацію та високу якість»

2011РМК

7

Створити та поновити картотеку методичної літератури з питання профільного навчання

Протягом всього періодуРМК

8

На засіданнях методоб’єднання розглянути питання форм та методів проведення уроків в профільних класах

Протягом всього періодуРМК

9

Здійснювати інформаційно-комп’ютерне та програмове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів

ПостійноВідділ освіти, ЗНЗ

10

Забезпечити шкільні бібліотеки комп’ютерами з метою створення єдиної інформаційної системи

2011-2015

Місцевий бюджет

65 тис. на рік (на 5 шкіл)

Відділ освіти, ЗНЗ

11

Вивчати результативність підвищення кваліфікації педагогічних кадрів профільних класів

ПостійноРМК

12

Забезпечувати шкільні методичні кабінети фаховими періодичними виданнями, що сприятимуть підвищенню професійної компетентності педагогів з питань профільної підготовки учнів та профільного навчання

ПостійноВідділ освіти, директори шкіл

13

Забезпечити відкритий доступ громадян до інформації щодо організації профільного навчання в навчальних закладах

ПостійноВідділ освіти, РМК

14

Створити на сайтах шкіл рубрику «Профільна школа»

2011Директори шкіл

6. Експериментальна робота щодо впровадження варіативних форм профільного навчання

1

Проводити серед учнів профільних класів конкурси на кращу учнівську науково-дослідницьку роботу

2012РМК

2

Продовжити обласний конкурс навчальних програм, спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для організації до профільного і профільного навчання учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпечити участь у конкурсі педагогічних працівників

ЩорокуРМК

3

Забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

ПостійноВідділ освіти, РМК

4

Використовувати в своїй роботі вчителів профільних класів інноваційні освітні технології

ПостійноРМК

7. Інноваційні методи забезпечення профільного навчання

1

Внеси в план роботи методичних об'єднань питання профільної підготовки та профільного навчання учнів

2011Керівники методичних об'єднань

2

Більш широко залучати учнів до участі в інтелектуальних заходах, олімпіадах різного рівня з базових дисциплін, конкурсах

Постійно


3

Сприяти запровадженню нових інформаційних технологій, забезпеченню комп’ютерної підтримки профільних дисциплін

Протягом всього періодуРМК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

8. Матеріально-технічне забезпечення

1.

Провести комплекс аналізу існуючої матеріально-технічної бази навчальних закладів з метою її використання в умовах профільної школи та її покращення

2011Відділ освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

2

Сприяти оснащенню програмним забезпеченням шкіл ІІІ ступеня

2011-2015

Місцевий бюджет

20000
3

Поновити та поповнити бібліотечні фонди повчально-методичною, сучасною довідковою літературою, періодичними виданнями відповідно до профілів навчання

2011-2015
30000

Відділ освіти

4

Закінчити обладнання та оформлення кабінету тракторної справи в Тридубській ЗОШ І-ІІІ ст.

2011-2012

Місцевий бюджет

20000
5

Зміцнити матеріально-технічну базу загальноосвітніх закладів з метою якісного проведення навчальних занять

2011-2012

Місцевий бюджет

10000
6

Забезпечити укомплектування профільних ЗНЗ сучасними кабінетами фізики, хімії, біології, трудового навчання

2011-2015

Державний бюджет7

Придбати шкільний автобус для підвозу учнів до Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з метою відкриття міжшкільного освітнього округу

2011

Державний бюджет9. Робота з батьками та громадськістю

1

Вивчати запити учнів та їх батьків щодо потреб у професійному, профільному навчанні

2011-2015РМК

2

Проводити професійну інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації серед батьків, учнів, громадськості з питань профілізації старшої школи

2011-2012РМК

3

Ознайомити батьків з регіональними навчальними закладами

2011, 2012, 2013,

2014РМК

4

Проводити зустріч батьків з працівниками Центру зайнятості, роботодавцями, представниками вищих навчальних закладів, психологами

Протягом всього періодуРМК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

5

Проводити тестування батьків з питань подальшого навчання дітей

Протягом всього періодуРМК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

6

Вивчати та використовувати можливості батьківської громадськості для здійснення профорієнтаційної роботи

ПостійноЗНЗ

10. Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників

1

Систематично забезпечувати проходження курсової перепідготовки вчителів, які викладають профільні предмети та організацію їх самоосвіти

2011

Місцевий бюджет
РМК

2

Всі категорії педагогічних працівників охопити роботою в методоб’єднання, творчих групах, семінарах, конференціях

Протягом усього періодуРМК

3

Проводити консультації з питань профільного навчання в закладах освіти

Протягом усього періодуРМК

4

Вивчити, узагальнити та поширити перспективний педагогічний досвід організації профільного навчання в Тридубському шкільному окрузі

2011РМК


^ Розрахунок очікуваних результатів виконання районної програми профільного навчання на 2011-2015 роки

З дня прийняття програми були переглянуті існуючі плани переходу на профільне навчання з внесенням змін щодо оптимальної мережі навчальних закладів через організацію шкільного округу. Було розроблено Положення про навчально - виховне об’єднання – шкільний округ (затверджено рішенням VІІІ сесії шостого скликання Кривоозерської районної ради 17 серпня 2011 року №9) Ці документи було доведено до відома керівників шкіл, що стало підставою для відкриття Кривоозерського міжшкільного освітнього округу, який розпочав роботу з 1 вересня 2011 року. В об’єднання ввійшли Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Кривоозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №1, Кривоозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №2, Мазурівська ЗОШ І-ІІ ступенів. Опорні школи в даному об’єднанні – Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Відкриття округу дало змогу ефективно використовувати матеріальні, кадрові ресурси, концентрувати їх для вирішення освітніх потреб кількох шкіл. Крім того, забезпечило умови для реалізації навчальних програм за кількома напрямками та профілями навчання. Це суспільно-гуманітарний (історичний, правовий), природничо-математичний (біолого-хімічний, математичний), філологічний (профіль української філології).

Напрям профілізації в цих закладах визначався насамперед інтересами учнів та їхніх батьків з урахуванням місцевого ринку праці.

Розроблені дорожні карти підвезення учнів до цих навчальних закладів.

Підвезення здійснюється шкільними автобусами.

З метою відстеження процесу в травні 2011 року в школах району проведено моніторингове дослідження ефективності організації профільного навчання , а в листопаді 2011 року моніторингове дослідження Концепції профільного навчання.

Підготовка учня до свідомого вибору професії-це фактично перший серйозний етап в цій роботі. Тому на даному етапі активізуються профорієнтаційні заходи школи та відповідних служб, передусім, психологічної.

Так психологічною службою проведено диференційно-діагностичне опитування за методикою психолога Е.А.Климова, анкетування « Мої навчальні інтереси», «Предмет і курси за вибором» серед учнів 8-10 класів Кривоозерської ЗОШ I-III ступенів №1, Кривоозерської ЗОШ I-III ступенів №2, Луканівської ЗОШ I-III ступенів, Мазурівської ЗОШ I-II ступенів , Кривоозерської ЗОШ I-IIступенів №1, Кривоозерської ЗОШ I-II ступенів №2. В опитуванні прийняли участь 113 осіб з 8-х класів, 20 осіб з 9-х класів. 53 особи з 10-х класів. Це анкетування спрямоване на виявлення інтересів учнів до різних сфер професійної діяльності

Адміністрації шкіл та класні керівники проводять відповідну роботу із батьками учнів: лекції, бесіди, консультації з питань, пов’язаних з професійним самовизначенням учнів.

Організовуються екскурсії на підприємства району та області.

Відділ освіти разом з центром зайнятості населення проводить «Ярмарку вакансій», на яку запрошуються представники середніх та вищих навчальних закладів. В цій ярмарці беруть участь всі випускники району. 29 листопада 2011 року відбувся профорієнтаційний конкурс КВК «Ерудити професій». В ньому взяли участь 4 команди шкіл району: Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тридубської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Відділ освіти активно співпрацює з університетом «Україна».Тут навчаються за дистанційною формою навчання учні випускних класів.

Укладені угоди з вищими навчальними закладами про співпрацю з Миколаївським державним педагогічним університетом імені В. Сухомлинського. Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Миколаївським аграрним університетом.

З метою ефективності профільного навчання, в школах району запроваджено широке використання різноманітних годин варіативного компоненту. Якщо проаналізувати навчальні плани шкіл, то в них закладено додатковий час на вивчення предметів, факультативів, спецкурсів». В ряді шкіл викладаються профорієнтаційні курси: «Людина і світ професій», «Побудова кар’єри», «Основи вибору професії» ( Багачівська ЗОШ I-III ступенів, Великомечетнянська ЗОШ I-III ступенів, Голосківська ЗОШ I-III ступенів, Красненьківська ЗОШ I-III ступенів, Кривоозерська ЗОШ I-III ступенів, Курячелозівська ЗОШ I-III ступенів, Тридубська ЗОШ I-III ступенів, Ленінський НВК).

На базі Тридубської ЗОШ І-ІІІ ступенів в лютому 2012 року проведено районний семінар на тему: «Система роботи школи з профільного навчання. Презентація школи-округу».
Скачати 256.32 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації07.12.2012
Розмір256.32 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх