Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030101 «Соціологія» Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030101 «Соціологія» Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма Для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування"...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 “Право" освітньо-кваліфікаційний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча навчальна програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності...Загрузка...
скачать


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології


Кафедра галузевої соціології

Укладач: доц. Тарабукін Ю.О.


СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030101 «Соціологія»


Затверджено

на засіданні кафедри

галузевої соціології

Протокол №4

Від 26. 09. 2011 р

Зав. кафедри

_________Ю.ІЯковенко

Декан факультету соціології

_________А.П. Горбачик

.Київ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціологія молоді”.


Укладач: к. соц. н., доц. Тарабукін Ю. О.


Лектор: к. соц.н., доц. Тарабукін Ю.О.


^ Погоджено Погоджено


Заступник декана факультету Голова науково-методичної комісії

соціології з навчальної роботи факультету соціології

_______________Т.М.Кузьменко ______________ Н.М.Цимбалюк


«____»______________20__р. «____» ___________20__р.


ВСТУПНавчальний курс "Соціологія молоді" розрахований на 72 години (24 години лекцій, 12 годин семінарських занять та 7 годин самостійної роботи) для викладання протягом одного семестру. По закінченні складається залік. Крім змісту лекцій та планів семінарських занять в робочій навчальній програмі дані завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, курсових, бакалаврських та магістерських робіт, питання до заліку, а також література до кожної лекції. В залежності від лекційного навантаження обсяг годин можна збільшити чи зменшити, скоротити або взагалі відмовитися від семінарських занять.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу є розкриття комунікативного аспекту процесу соціалізації молоді як загального знаменника її ролі та місця в соціальному розвитку суспільства, процесу соціальної спадкоємності та успадкування молоддю знань та досвіду старших поколінь, образу життя, ціннісних орієнтацій, в усіх сферах життєдіяльності. Тому в лекціях будуть розглянуті структурні та функціональні аспекти комунікативної взаємодії як теоретичної домінанти, яка дозволяє представити соціологічну науку про молодь як цілісну та автономну спеціальну соціологічну теорію.

В курсі "Соціологія молоді" розкривається зміст ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення молодіжних соціальних проблем, теоретичні напрямки і школи в світовій науці, а також найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для системного аналізу "соціального портрету" різних груп молоді, вивчення їх потреб , інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних очікувань, формування активної життєвої позиції, стилю життя та поведінки, особливостей адаптації в різних соціальних сферах, життєвих планів та визначення оптимальних умов їх реалізації, резервів соціальної активності та причин пасивності, включення молоді в соціальне управління та самоуправління на різних рівнях, визначення морально-психологічної готовності до праці та до безробіття тощо. Тим самим курс "Соціологія молоді" є складовою частиною методологічних основ для вивчення теоретичних та прикладних дисциплін з напрямків "Соціологія виховання", "Соціологія освіти", "Соціологія праці", "Соціологія культури", "Соціологія масових комунікацій", "Соціологія девіантної поведінки", "Процес соціалізації" тощо, а також таких наук як психологія, правознавство, політологія, демографія та інших.

Програма курсу носить переважно проблемно-теоретичний характер і разом з тим вона повинна дати студенту базові знання про основні аспекти життєдіяльності молодіжної соціальної спільноти, тобто ті головні сторони життя молоді, що являють собою загальні та стійкі засоби включення молодої людини та молодіжних груп в різні форми соціальної життєдіяльності.


^ ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


"Соціологія молоді" – спеціальна соціологічна теорія, предметом якої є молодь як специфічно вікова, соціально-демографічна спільнота, яка характеризується, з одного боку, притаманними їй психолого-фізіологічними особливостями, виконанням діяльності переважно пов’язаної з підготовкою та включенням в суспільне життя, в соціальний механізм; з другого – зі своєю субкультурою, внутрішньою диференціацією, відповідно до соціального поділу суспільства. Предметом "Соціології молоді" також є соціальні особливості молодіжного буття, специфіка життєдіяльності в суспільстві, соціалізація та виховання молоді, формування її соціальних ролей та статусів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій, політичних, моральних, професійних, естетичних інтересів, позицій та самосвідомості; соціальної мобільності; здійснення соціальних ролей з різними групами поколінь; взаємовідносини з державою та державна молодіжна політика.


^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ


В результаті вивчення курсу "Соціологія молоді" студенти повинні мати власне розуміння основних молодіжних проблем, наукових понять і категорій, спираючись на знання їх традиційних і сучасних пояснень та формулювань, чітко викладати зміст цих понять та категорій, розкривати їх найважливіші ознаки та зв’язки з іншими поняттями і категоріями, демонструвати своє бачення основних наукових ідей, вміти їх сформулювати, розгорнуто розкрити їх зміст, спираючись на відповідні поняття.

Студенти повинні виділяти основні ознаки сучасного політичного життя країни та визначати його вплив на молодіжне середовище: самостійно досліджувати економічний стан та прогнозувати соціально-економічні проблеми молоді на сучасному етапі; аналізувати проблеми молодіжної освіти, що відбуваються в молодіжному середовищі.

Студент повинен вміти:

правильно та науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну наукову ерудицію та особистий життєвий досвід для аналізу, узагальнення і оцінки процесів та явищ у молодіжному середовищі, пошуку правильних рішень у ході навчання та науково-практичної діяльності, відстоюючи при цьому сої наукові переконання та дослідницьку позицію;

грамотно працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;

орієнтуватись у науковій та періодичній літературі та інформації з молодіжних питань. Відібрати із цієї інформації найголовніше та систематизувати її, вміти працювати з науково-методичними посібниками;

самостійно робити висновки з отриманої інформації, використовуючи їх відповідно до вимог теми;

готувати виступи з молодіжної проблематики різних рівнів (конференція, диспут, наукове повідомлення, рецензія, доповідь тощо), застосовуючи знання з курсу "Соціологія молоді".


^ МІСЦЕ В СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Нормативна навчальна дисципліна „Соціологія міжнародних відносин” є складовою циклу профільної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

В структурно-логічній схемі спеціальності "Соціологія" курс "Соціологія молоді" як спеціальної соціологічної теорії, побудовано на трьох взаємопов’язаних рівнях: 1 ) загальнометодологічному, який базується на підході до пізнання молоді як суспільного феномена; 2) спеціально-теоретичному, який розкриває специфіку, структуру молоді як соціально-демографічної групи, особливості її свідомості та поведінки, вікову та соціально-психологічну специфіку образу життя, динаміку ціннісних орієнтацій; 3) емпіричному, що аналізує на основі соціологічних досліджень конкретні факти в різних сферах життя.


^ СИСТЕМА ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Система оцінювання знань студентів включає поточний, модульний та семестровий контроль знань.

1. ^ Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; експрес-контроль у формі тестів.

При виставленні балів за поточний контроль оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів; самостійне опрацювання тем; проведення контрольних робіт; написання рефератів; опрацювання завдань робочих зошитів, есе, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, їх переклад з іноземної мови; підготовка анотацій публікацій тощо.

.


^ ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ


АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА


Національна 4-бальна система

Рейтинговий бал

відмінно”

8

добре”

5

задовільно”

3

незадовільно”

1

доповнення

2

немає жодної відповіді

0

не відвідав жодного заняття

0^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Національна 4-бальна система

Рейтинговий бал

відмінно”

7

добре”

5

задовільно”

3

незадовільно”

1

не виконав жодного завдання

0


^ 2. Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.

Навчальна дисципліна ділиться на логічно-пов’язані змістові модулі. Змістовий модуль завершується модульною контрольною роботою. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися як сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної.

Кількість модульних контрольних визначається робочою навчальною програмою і залежить від:

обсягу кредитів за даною дисципліною;

кількості годин, відведених на семінарські заняття;

кількості змістових модулів, яка не може бути більшою нормативу, передбачено п.1.8 наказу ректора №309-32 від 05.05.2009;

форми семестрового контролю.

Навчальна дисципліна “Соціологія молоді” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 змістових модулів.


Модуль №1


 • усна відповідь – 2 бали ( максимально студент може отримати – 8 балів);

 • доповнення – 0,5 бала (максимально студент може отримати – 2 бала);

 • творча робота – 2 бали

 • есе– 2 бали

 • модульна контрольна робота – 6 балів.


Модуль №2


 • усна відповідь – 2 бали ( максимально студент може отримати – 8 балів);

 • доповнення – 0,5 бала (максимально студент може отримати – 2 бала);

 • творча робота – 2 бали

 • есе– 2 бали

 • модульна контрольна робота – 6 балів.Змістовний

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовний

модуль 2

(ЗМ2)


Залік

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка

(бали )


20


20


60


100


^ МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Національна 4-бальна система

Рейтинговий бал

відмінно”

6

добре”

4

задовільно”

3

незадовільно”

1

не виконав жодного завдання належним чином

0

не виконав жодного завдання

0

не з’явився на контрольну роботу

0


3. ^ Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, визначеного навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну контрольну роботу та іспит.


Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участь у формах поточного контролю (не склав ЗМ) має право на його відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання.

Студенту, який не набрав прохідного мінімуму, за дозволом викладача, надається можливість здачі пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціальних тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 40 балів. У випадку проведення поточного контролю комісією складність тестових чи контрольних завдань може бути підвищена і оцінюється до 60 балів.

Студент не допускається до складання іспиту, якщо кількість балів, одержаних за змістовні модулі (поточний контроль) впродовж семестру, разом з максимально можливою кількістю балів, набраних на іспиті, в сумі не перевищуватиме 59 балів, а також якщо студент не має жодної оцінки з поточного модульного контролю.

При наявності "непрохідного мінімуму" або при відсутності оцінок поточного контролю напередодні іспиту, викладач подає доповідну декану факультету/директору інституту про недопуск студента, про що видається розпорядження, і студент не допускається до складання іспиту, як такий, що не виконав навчальний план. Відмітка про не допуск у екзаменаційній відомості робиться при наявності розпорядження декана. На день складання іспиту, студенту на іспиті виставляється "не допущений".


Оцінювання за формами контролю:

 • усна відповідь;

 • доповнення;

 • реферат;

 • письмова самостійна;

 • творча робота;

 • есе

 • експрес-опитування на семінарі;

 • модульна контрольна робота. Модульна контрольна робота проводиться лектором на останній лекції в обсязі 1 год. (півпари). Підсумковий контроль у формі письмового іспиту – максимально 40 залікових балів.


^ ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ


Національна 4-бальна система

Рейтинговий бал

відмінно”

40

добре”

30

задовільно”

20

незадовільно”

10

не з’явився на іспит

0


^ При цьому кількість балів відповідає оцінці


1-34

незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35-59

незадовільно” з можливістю повторного складання

60-64

задовільно” (“достатньо”)

65-74

задовільно”

75-84

добре”

85-89

добре” (“дуже добре”)

90-100

відмінно”^

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відміннозараховано

85-89


4


добре

75-84

65-74


3


задовільно

60-64

35-59


2


незадовільно


не зараховано

1-34^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Теми лекцій

Кількість годин

л

с

с.р.

1

^ Соціологія молоді” як спеціальна соціологічна теорія. Сучасний стан соціології молоді.


2


-


3

2

^ Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та самоідентифікація. Вікові межі періоду молодості.

2

2

3

3

^ Молодь у демографічному вимірі

2

-

3

4

Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді


2


2


3

5

^ Любов, секс та молодіжна сім’я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження


2


-


3

6

^ Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні223

7

^ Проблема молодіжної освіти та професійної підготовки.

2

-

3

8

Молодь в сфері праці та зайнятості

2

2

3

9

^ Негативні явища в молодіжному середовищі. Девіантна та деліквентна поведінка молоді


2


-


3

10

^ Соціальні проблеми молодіжного руху в світі та в сучасній Україні. Політичні орієнтації та електоральна поведінка української молоді223

11

^ Соціальна робота з молоддю. Діяльність Центрів соціальних служб для молоді (ЦССМ)


2


-


3

12

Аспекти та складові державної політики (ДПМ). Особливості молодіжного законодавства в Україні


2


2


3

Модульна контрольна робота (письмова)

Всього

24

12

36


Загальний обсяг – 72 год., в тому числі:

Лекцій – 24 год.

Семінари – 12 год.

Самостійна робота – 36 год.


Скачати 153.24 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.12.2012
Розмір153.24 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх