Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5 icon

Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5


Схожі
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних...
Довідка про розвиток та забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області...
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать

^ Зміст основних заходів Проекту

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

^ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1.

Оновлення НКК у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів: 5 НКК

2012-2016

Відділ освіти

2.

Оснащення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет

2013 р. – ЗНЗ І-ІІІ ступенів

2014 р. – ЗНЗ І, І-ІІ ступенів

2013-2014 рр.

Відділ освіти

15.

Участь у семінарах-тренінгах щодо впровадження ІКТ:

2012-2016рр.

Науково-методичний центр

 • дистанційний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього»

 • курс цифрових технологій Microsoft Україна в рамках програми «Партнерство в навчанні»:

17.

Участь в:
Відділ освіти, НМЦ

 • Інтернет-олімпіадах

2012-2016рр.

 • конкурсі «Кубок Донецької області з WEB-дизайн»

2014-2015 рр.

Фінансування Проекту

Виконання основних завдань, цілей та заходів повинно здійснюватися відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація заходів дозволить:

 • забезпечити підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • оновити матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів міста;

 • вдосконалити дистанційне навчання учнів та вчителів, що надасть можливість створення умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями і дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями та вченими;

 • приймати управлінські рішення на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з використанням можливостей мережі Інтернет;

 • підвищити рівень інформаційної компетентності та культури учасників навчально-виховного процесу;Проект «Система оцінювання якості освіти міста»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти;

 • Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 (проект);

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про загальну середню освіту»;

 • Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України;

 • Розпорядженням КМУ № 1720-р від 27.08.2010р. «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року».

Мета проекту

 • здійснення оцінки якості освіти для формування інформаційної основи прийняття управлінських рішень, що забезпечують задоволення освітніх потреб громадян;

 • визначення ступеня відповідності освітніх досягнень учнів та педагогів, якості освітнього процесу та його ресурсного забезпечення в освітніх установах, відділах освіти державним освітнім стандартам та іншим вимогам, зафіксованих в нормативних документах стосовно якості освіти.

Актуальність проекту

Якість освіти виступає одним з провідних індикаторів якості життя. Якість освіти – соціальна категорія, що визначає стан і результативність процесу освіти в суспільстві, його відповідність потребам і очікуванням суспільства у розвитку та формуванні цивільних, побутових, професійних компетенцій особистості, певний рівень знань і умінь, розумового, морального і фізичного розвитку, якого досягають учні на певному етапі відповідно до запланованих цілей, ступінь задоволеності очікувань учасників освітнього процесу.

У місті на постійному моніторингу рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з базових дисциплін (українська мова, математика, історія України); результати державної підсумкової атестації та динаміка отримання атестатів з відзнаками; результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників та результати участі школярів у предметних учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах; критерії оцінювання діяльності педагогів у міжатестаційний період. Загальноосвітні навчальні заклади міста беруть участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS; моніторингових дослідженнях стану інклюзивної освіти, якості художньо-естетичної освіти у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів; стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку; рівня рухової активності як провідної детермінанти формування здорового способу життя дітей і молоді; якості підручників; превентивної освіти дітей і молоді; дистанційного дослідження рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності тощо. З 2010 року загальноосвітні заклади міста беруть участь у Всеукраїнському експерименті «Рейтинг». Усі результати в певній мірі свідчать про елементи системи оцінювання якості регіональної системи освіти.

У той же час потреба в єдиному всеохоплюючому комплексному підході щодо процедур та критеріїв оцінювання, враховуючи постійну зміну вимог до діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних кадрів, досягнень учнів є актуальною. Для оцінки якості освіти необхідні визначення єдиного критеріально-оцінювального інструментарію оцінки якості освіти для установ усіх типів і видів, його апробація, за необхідності, корекція та затвердження; узгодження плану-графіка основних заходів моніторингових відстежень; визначення основних рівнів, об'єктів і напрямків моніторингу; розробка та апробація процедур і технологій оцінювання.

Завдання проекту:

 • модернізація та впровадження ефективної системи оцінки і аналізу якості освіти, розбудова інфраструктури моніторингу якості освіти;

 • підвищення кваліфікації фахівців з проведення державної підсумкової атестації випускників, ліцензування та акредитація освітніх установ, атестації кадрів, моніторингу та освітньої статистики регіональної системи освіти, індивідуальних досягнень учнів;

 • вдосконалення управління якістю освіти й ухвалення обґрунтованих управлінських рішень;

 • залучення громадськості до зовнішньої оцінки якості освіти на всіх його рівнях.

^ Заходи щодо реалізації проекту

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

^ 1. Апробація регіональної системи оцінки якості освіти

1.

Унормування функцій відповідальних за моніторингові дослідження якості освіти в місті

2013 р.

Відділ освіти

2.

Забезпечення відповідальних вільним доступом до електронних інформаційних ресурсів обласного та республіканського рівнів

2013 р.

Відділ освіти

3.

Розміщення інформації щодо моніторингу якості освіти на сайті міької ради з метою доступу до інформації широкого загалу громадськості

2013 р.

Відділ освіти, НМЦ

^ 2. Організація моніторингу якості освіти

1.

Визначення рівня якості загальної середньої освіти міста/ЗНЗ

Щорічно

Відділ освіти

Фінансування Проекту

Виконання основних завдань, цілей та заходів повинно здійснюватися відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Очікувані результати виконання Проекту, визначення її ефективності

Виконання Проекту сприятиме:

 • оптимізації діяльності та спонуканню до підвищення результативності й ефективності роботи окремого педагога, загальноосвітнього навчального закладу і системи загальної середньої освіти міста;

 • застосуванню єдиних підходів в межах області стосовно оцінювання якості освіти, посилення акценту на меті діяльності навчального закладу і системи освіти міста та досягненні очікувань споживачів;

 • досягненню і стабільній підтримці високої якості освітніх послуг для задоволення потреб і вимог учнів, батьків, суспільства;

 • прогнозуванню рівня якості освіти та застосуванню пропедевтичних управлінських дій для запобігання прояву негативних тенденцій щодо зниження рівня якості освіти;

 • залученню до участі в здійсненні оцінювальної діяльності громадськості (як замовників та споживачів освітніх послуг) через залучення батьків, громадських організацій та об’єднань, зацікавлених у процесі оцінювання якості освіти на всіх рівнях системи освіти;

Ідеальними орієнтовними показниками якості освіти за умови зовнішнього моніторингу (ЗНО, ДПА) щодо рівня навчальних досягнень результатів можуть слугувати 65-70% якості знань (наразі показник коливається на рівні 55-62%), 100% підтвердження високого рівня випускників ЗНЗ високими результатами студентів у ВНЗ, позитивною кореляцією між досягненнями вчителя та результатами учня, результативністю участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

Ідеальними орієнтовними показниками (показники АІС «Рейтинг») щодо якості надання освітніх послуг – відсутність ЗНЗ міста у градації «Низькі рейтинги» та зменшення – у градації «Середні рейтинги».


^ Проект «Рідна мова»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетних напрямків, визначених:

 • Конституцією України;

 • Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Концепцію державної мовної політики»;

 • Законами України:

  • «Про освіту» ;

  • «Про загальну середню освіту»;

  • «Про місцеве самоврядування в Україні»

  • «Про мови в Українській РСР», прийнятий на десятій сесії Верховної Ради УРСР 28.10.1989р.,

  • «Про національні меншини в Україні»,

  • «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин»;

 • Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

 • Концепцією літературної освіти.

Мета проекту

 • забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів державної мовної політики в місті;

 • створення умов для утвердження державної мови в усіх основних сферах суспільного життя регіону;

 • сприяння збереженню і збагаченню духовних і культурних надбань представників усіх національностей, які населяють область.


Особливістю регіону є його полімовність і полікультурність. У попередні роки «Цільова комплексна програма розвитку і функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки», Регіональна програма розвитку російської мови і російської культури в Донецькій області на 2008-2011 роки, розпорядження голови облдержадміністрації «Про заходи щодо розвитку і функціонування української мови та мов національних меншин на території Донецької області на 2011-2012 роки» сприяли вирішенню основних проблем щодо реалізації мовної політики в регіоні.

Аналіз виконання обласних програм щодо розвитку і функціонування української, російської та мов національних меншин (2004-2011 роки)

Позитивними результатами реалізації програм розвитку і функціонування української мови можна вважати:

 • зростання мережі загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання з 2 шкіл (29%) до 5 закладів (71%);

 • зростання охоплення кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста навчанням українською мовою з 7,8% до 35,7%. Станом на 01.04.2012 р. 973 учня загальноосвітніх шкіл міста навчаються державною мовою.

 • створення умов для учнів у вивченні української мови понад державний стандарт через збільшення факультативів, курсів за вибором (“Народознавство”, “Ділове українське мовлення"). Майже 140 учнів 10-11 класів вивчають українську мову і літературу профільно;

 • створення умов відповідно до запитів населення щодо можливості навчати дітей російською мовою. Російською мовою навчається 1943 учня;

 • активізація участі школярів у мовно-літературних конкурсах різного формату;


Враховуючи те, що Державна і обласна програми розвитку і функціонування української мови 2004-2010 роки, Регіональна програма розвитку російської мови і російської культури в Донецькій області на 2008-2011 роки, розпорядження голови облдержадміністрації «Про заходи щодо розвитку і функціонування української мови та мов національних меншин на території Донецької області на 2011-2012 роки» у цілому виконані, виникла необхідність створення нового проекту на 2012-2016 роки.

Проблеми

 • удосконалення мовної освіти учнівської молоді;

 • підвищення якості викладання, збагачення духовного світу особистості в умовах полікультурності;

 • використання відкритого інформаційного середовища для підвищення якості мовної культури та створення конкурентоспроможної особистості через олімпіади, конкурси, турніри, інтелектуальні ігри різних форматів тощо.

Завдання проекту

Пріоритети реалізації проекту визначені відповідно до мети і завдань та передбачають:

 • заходи з метою популяризації культури мови та поглибленого вивчення української мови, мов національних меншин (фестивалі, конференції, семінари, майстер-класи тощо);

 • забезпечення класів з українською мовою навчання підручниками, посібниками, іншою методичною та довідниковою літературою;

 • проведення культурно-масових заходів, мовно-літературних конкурсів, зорієнтованих на популяризацію мов, поглиблення знань з мови та виховання конкурентоспроможності полімовної особистості.

Очікувані результати виконання проекту

Виконання основних завдань і заходів забезпечить:

 • підвищення якості навчання українською мовою, формування духовного, особистісного і мовленнєвого розвитку учнівської молоді;

 • становлення гуманістичного світогляду, формування інтелекту і духовного світу учнів, прилучення їх до національних і загальнолюдських цінностей.

 • створення культурного україномовного середовища в закладах освіти;

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;

^ Заходи щодо реалізації проекту «Рідна мова»
на 2012-2016 роки


з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Виконавці

1.

Приведення мережі класів загальноосвітніх навчальних закладів за мовами навчання у відповідність з потребами батьків і дітей

2012-2016

Відділ освіти, заклади освіти

2.

Забезпечення потреб учнів у вивченні української мови та мов національних меншин понад державний стандарт через мережу профільних класів

2012-2016

Відділ освіти, заклади освіти

3.

Проведення моніторингу якості мовної освіти учнів 9, 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах міста

2012-2016 (щорічно)

Відділ освіти, НМЦ

4

Залучення вчителів української та російської філології до науково-методичної роботи:

створення авторських програм, посібників, публікацій власних методичних розробок у педагогічних виданнях та на шпальтах електронного педагогічного видання «Золоті сторінки освіти»

2012-2016

щорічно

Відділ освіти, НМЦ

5.

Участь в апробації довідника «Українська мова в таблицях» та електронного посібника з української мови для підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО

2012

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

6.

Проведення:

 • тематичних літературних виставок та експозицій, днів шляхетності української мови, літературно-мистецьких вечорів

2012-2016

щорічно

щорічно 9 листопада

Науково-методичний центр, заклади освіти

 • літературних віталень, свят, Дня української писемності та мови, Дня рідної мови

щорічно 21 лютого

 • Дня російської мови в Донецькій області

щорічно 06 червня

7.

Проведення урочистостей до 200-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, до 215-ї річниці від дня народження О.С.Пушкіна

2014

Відділ освіти, НМЦ, заклади освіти

святкування пам’ятних та ювілейних дат літературних діячів згідно з календарем

2012-2016

щорічно

8.

Участь в обласному конкурсі "Кращий працівник року" у номінаціях:

2012-2016

Відділ освіти, НМЦ

«Українська мова та література»

2013

«Російська мова та література»

2014

«Донеччинознавство»

2015

«Мови національних меншин»

2016

9.

Участь в учнівських олімпіадах (у тому числі Інтернет-олімпіадах), турнірах, конкурсах з української і російської мов та літератур, художньої культури України, українознавства, обласних конкурсах: «Творча юнь Донбасу», юних риторів «Красномовна Донеччина» тощо

2012-2016 щорічно

Відділ освіти, НМЦ

10.

Участь у науково-практичних конференціях:
Відділ освіти, НМЦ

«Мова – глибина тисячоліть»

2012

«О рідне слово, хто без тебе я?..»

2013

"Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації"

2014

„Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі”

2015

"Молодь і державна мова"

2016

«Російська мова в білінгвальному просторі регіону»

2016
залишити коментар
Сторінка3/7
Дата конвертації03.12.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх