Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5 icon

Концепція Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3 Оцінка тенденцій формування контингентів учнів закладів освіти міста 4 Напрямок І. Дошкільна освіта 5


Схожі
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
Програма впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних...
Довідка про розвиток та забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області...
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями...
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011 2012 навчальному році...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7
скачать


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_______________ № _________


Програма


"Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки"

ЗМІСТ


Концепція Програми
«Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» 3


Оцінка тенденцій формування контингентів учнів
закладів освіти міста 4


Напрямок І. Дошкільна освіта 5

Розділ «Дошкілля» 5

Розділ «Сходинки до школи» 9

Напрямок ІІ. Загальна середня освіта 11

Проект «Впевнений старт першокласника» 11

Проект «Структурна розбудова загальноосвітнього простору» 13

Проект «Цифрова освіта Авдіївки – 100%» 17

Проект «Система оцінювання якості освіти міста» 19

Проект «Рідна мова» 21

Проект «Надія Донеччини – гордість України» 23

Проект «Особлива дитина» 25

Проект «Конкурентноспроможний випускник Донеччини» 29

Напрямок ІІІ. Виховна і позашкільна робота 31

Проект «Виховання молодого покоління» 31

Проект «Соціальний захист дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки» 34

Проект «Позашкілля» 36

Проект «Здоров’я через освіту» 38

Напрямок V. Післядипломна педагогічна освіта 40

Проект «Підготовка фундатів освітніх інновацій» 40

Проект «Мобільне навчання у відкритому інформаційному середовищі» 43

Проект «Лідери освіти» 44

Напрямок VІ. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення 45

Проект «Оновлена школа» 45


^ Концепція Програми
«Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки»


1. Загальні положення

Програма «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Провідна ідея Програми: сталий розвиток неперервної якісної освіти через:

  • відкритий доступ;

  • оптимальність використання ресурсів;

  • комфортність учасників педагогічного процесу;

  • стійкій розвиток освітньо-виховних моделей та учасників педагогічного процесу.

^ 2. Мета і завдання розвитку освіти

Метою Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» є:

 • підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особистості;

 • забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;

 • підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.

^ 3. Стратегічні напрями розвитку освіти

Стратегічними напрямами розвитку освіти міста визначено:

 • забезпечення доступності та безперервності освіти;

 • спрямованість на становлення та розвиток особистості;

 • підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;

 • інформатизація освіти;

 • підвищення соціального статусу педагогів;

 • створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

^ 4. Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти

Якість освіти поєднує розвиток особистих якостей людини, якість освітніх послуг, якість освітнього середовища.

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в регіоні має стати здатність випускника успішно будувати власне життя й ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. Це передбачає наявність у нього високого рівня інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості.

^ 5. Фінансове забезпечення

Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти міста на 2012-2016 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального обладнання, а також наукового ринку в галузі інформаційних технологій, які задовольняються шляхом:

 • збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту»;

 • залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України;

 • фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання Державних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.

^ 6. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми «Освіта Авдіївки. 2012-2016 роки» покладається на відділ освіти Авдіївської міської ради.

Щорічно до 1 лютого відділ освіти Авдіївської міської ради інформує управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Програми.

^ 7. Очікувані результати

 • створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

^ Оцінка тенденцій формування контингентів учнів
закладів освіти містаОдним з чинників розвитку системи освіти міста, розгалуженості мережі закладів освіти є тенденції щодо розвитку демографічної ситуації і формування контингентів учнів, вихованців.

^ 1. Демографічна ситуація

Аналіз народжуваності за останні 18 років свідчить про поступове скорочення дитячого населення (до 2001 року), а далі збільшення (до 2008 року). Якщо у 1994 році народилося 342 дитини, то у 2001 році – 226 дітей (65%), а у 2011 – 336 (97%).^ 2. Кількість дітей дошкільного віку

Внаслідок скорочення народжуваності кількість дітей дошкільного віку відбулися відповідні зміни і у кількості дітей дошкільного віку по місту:
^ 3. Кількість дітей шкільного віку та контингентів загальноосвітніх навчальних закладів

Наслідком зменшення народжуваності до 2001 року стало зменшення кількості учнів з на 1400 чол., що у свою чергу призвело до зменшення мережі класів на 44 од.
Тенденція незначного зростання кількості учнів спостерігатиметься з 2010 року і збережеться до 2017 року.


^ Напрямок І. Дошкільна освіта

Розділ «Дошкілля»

Розвиток дошкільної освіти міста Авдіївки. 2012-2016 р.

Розділ розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про дошкільну освіту»;

  • «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

 • Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. № 629;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011р. № 505/2011 стосовно забезпечення збільшення мережі дошкільних навчальних закладів для надання якісної дошкільної освіти.


Мета Програми

Метою Програми є розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, зокрема дітьми п'ятирічного віку.

Аналіз розвитку дошкільної освіти міста за період 2007-2011 років. Актуальність.

У результаті зниження народжуваності та зменшення кількості дітей дошкільного віку по місту відбулися відповідні зміни у мережі дошкільних закладів міста: зменшення кількості груп та дітей у ДДЗ до 2003 року та поступове збільшення до 2011 року (в 1995 році у мфсті функціонувало 15 дитячих садків, останнє закриття відбулося у 2000 році). У зв’язку зі стабілізацією економічної ситуації у країні, зростання народжуваності у місті з 2002 року існуюча мережа дошкільних закладів перестала задовольняти потреби населення міста.Відбулося переведення перших класів з приміщень дошкільних закладів, звільнені місця були надані знову прибулим дошкільнятам. Таким чином за 5 років мережа груп у дитячих дошкільних закладах збільшилась на 9 груп, кількість дітей зросла на 242 чол. Крім того зросла кількість ясельних груп, які складають 22 % від загальної кількість у дошкільних закладах міста.

Частина дітей дошкільного віку, охоплених суспільною освітою, зросла з 50,2 % у 2006 до 72,3% у 2011 році.

Першочергова увага приділялась охопленню дошкільною освітою дітей 5-річного віку, станом на сьогодні 94,4% дітей 5-річного віку охоплені дошкільного освітою.

З метою стовідсоткового охоплення п’ятирічок дошкільною освітою відділом освіти здійснено облік дітей цього віку і разом з батьками обрано сприятливі для них форми здобуття дошкільної освіти в 2011-2012 навчальному році. Так, школи майбутніх першокласників відвідують 3,0% п’ятирічок, соціально-педагогічним патронатом охоплено 7,7% сімей.

На сьогодні існує проблема перевантаження дошкільних навчальних закладів. Середня наповнюваність дошкільних начальних закладів по місту складає 109%.

З метою збереження та укріплення здоров`я вихованців дошкільних закладів у місті функціонують групи спеціального призначення в яких виховуються та проходять лікування діти з різними захворюваннями та вадами психо-фізичного розвитку.
У зв’язку з недостатнім фінансування з 2003 по 2004 роки у місті було припинено функціонування 9 груп для часто хворіючих дітей, з 2005 року робота цих груп була відновлена.

Станом на 01.01.2012 у дитячих садках міста функціонує 4 групи санаторного призначення (мережа груп збільшена на 2) та 9 груп спеціального призначення. 276 дітей одночасно з отриманням дошкільної освіти проходять курс лікувально-реабілітаційних заходів (ЧДХ, туб віраж, діти з загальним недорозвитком мови, з порушенням опорно-рухового апарату).

З метою забезпечення повноцінного збалансованого харчування у дошкільних закладах міста збільшена вартість добової норми харчування з 4,60 грн. у 2007 році до 14 грн. у 2011 році. (50% кошти місцевого бюджету, 50% батьківська платня).

У місті працює 5 дошкільних навчальних закладів з українською мовою навчання. Україномовних груп в дитячих закладах – 29, дітей які навчаються державною мовою 687 – 58,9%.

З метою розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку розвивається мережа груп пріоритетних напрямків. У цьому навчальному році 21 група функціонуєь за напрямками: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, еколого-валеологічним, розвитку математичних здібностей, ознайомлення з комп’ютером.

У місті проводяться заходи, спрямовані на задоволення соціально-педагогічних потреб сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Соціально-педагогічний патронат сімей проводиться за всіма рівнями: робота з дітьми, їх батьками, сім’єю, робота з підготовки фахівців. Проводяться індивідуальні консультації батьків у дошкільних закладах, дні відкритих дверей, семінари-тренінги. Діти цієї категорії залучаються до участі в конкурсах, святах, які проводяться на базі дошкільних закладів,міста. Проводяться також акції „Створи добро”, „Подаруй радість” тощо.

Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

На сьогодні дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах отримують 94,4 % загальної кількості дітей п'ятирічного віку (92% середньо обласний показник), різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 100% п'ятирічок. 84% від загальної кількості дітей віком від 2 до 6(7) років відвідують дошкільні навчальні заклади (75% середньо обласний показник). Групи перевантажені, на ста місцях у середньому по місту виховується 109 дітей (середньо обласний по місту – 116, по селу – 72). На обліку для влаштування до дошкільних навчальних закладів перебуває 80 дітей. Таким чином, існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не в повній мірі задовольняє освітні потреби населення міста в отриманні дошкільної освіти.

Для розв'язання проблеми необхідно створити належні умови для функціонування та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; впровадити сучасні засоби розвитку, навчання та виховання; забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.


Шляхи і способи розв'язання проблеми

 • розширення та підтримка мережі дошкільних навчальних закладів;

 • дотримання вимог законодавства в частині створення умов для здобуття високоякісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

 • підтримка мережі груп дошкільних навчальних закладів, що проводять діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, тощо);

 • впровадження сучасних освітніх технологій;

 • формування у дітей та їх батьків культури здорового способу життя;


^ План основних заходів щодо виконання Проекту «Дошкілля»

з/п

Заходи щодо реалізації Програми

Термін виконання

Виконавець

^ 1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій
щодо доступності здобуття якісної дошкільної освіти дітьми дошкільного віку (створення додаткових місць)


1.1.1.

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом:

 • відкриття 1 додаткової дошкільної групи

2012 рік

Виконком міської ради, відділ освіти
 • відкриття 1 додаткової групи
2015 рік

^ 2. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

2.1.

 • забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій дошкільних навчальних закладів

2012-2016
2.2.

 • забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасними меблями, твердим і м’яким інвентарем тощо)

2012-2016
2.3.

 • встановлення сучасних ігрових майданчиків

2012-2013
2.4.

 • забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до Інтернету

2013-2016
2.5.

 • винесення котельних із підвальних приміщень ДДЗ № 3, № 6

2016
^ 3. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей

3.1.

 • здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади через стан здоров’я тощо

2012-2016
3.2.

 • удосконалення мережі груп пріоритетних напрямків для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

2012-2016
3.3.

Охоплення дітей п`ятирічного віку дошкільною освітою:

 • дошкільними навчальними закладами – 90%

 • всіма формами дошкільної освіти – 100%

2013
^ 4. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

4.1.

 • удосконалення мережі груп санаторного і спеціального призначення для дітей, які потребують корекції фізичного та/або психічного розвитку

2014-2015
4.2.

 • забезпечення повноцінного, збалансованого харчування дітей

2012-2016

Очікувані результати виконання Проекту, визначення її ефективності

Виконання Проекту сприятиме:

 • забезпеченню захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти;

 • створенню умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти;

 • поліпшенню якості дошкільної освіти;

 • забезпеченню особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

 • збереженню та зміцненню здоров'я дітей;

 • зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

 • розширенню форм роботи з батьками.


Розділ «Сходинки до школи»

Розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про дошкільну освіту»;

  • «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;

 • Базовим компонентом дошкільної освіти;

 • Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”.

Мета

Метою є забезпечення умов для інноваційного розвитку якісної дошкільної освіти міста.

Організація дошкільної освіти в місті в 2007-2011 роках

Сучасне дошкілля – фундамент якісної неперервної освіти протягом життя. Таку якість можуть забезпечити лише висококваліфіковані педагогічні кадри нового типу, новатори – з високою особистісною та професійною культурою, творчим потенціалом, сміливою педагогічною позицією і сучасним світоглядом – здатні до пошуку шляхів оновлення, експериментування й дослідництва, запровадження прогресивних ідей і нововведень.

У 2007-2011рр. підвищили кваліфікацію більше 100 педагогічних працівників дошкільної освіти міста (2007 р. – 18 педагогів, 2008 р. – 15, 2009 р. – 18, 2010 р. – 20, 2011 р. – 30 педагогів).Актуальність Проекту

Актуальність проекту «Сходинки до школи» обумовлена інноваційними змінами в розвитку дошкільної освіти відповідно до оновленого Державного стандарту, Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», інших нових нормативних документів. Проте на шляху їх реалізації виникають певні проблеми:

 • Оновлення змісту дошкільної освіти в Україні вимагає розробки та впровадження оновленого науково-методичного забезпечення, сучасних засобів розвитку, навчання й виховання – з урахуванням інноваційного розвитку науки й суспільних потреб регіону.

 • Недостатня кількість дошкільних навчальних закладів потребує поширення варіативних форм здобуття дошкільної освіти та розробки системи роботи в них.

 • Недостатній для роботи в нових умовах рівень кваліфікації педагогічних кадрів спричиняє необхідність розширення, інтенсифікації освітніх послуг в системі післядипломної педагогічної освіти за рахунок поєднання, інтеграції формальної, неформальної, інформальної освіти.

 • Незадовільний рівень консультативно-просвітницької роботи з батьками та громадськістю вимагає розширення переліку відповідних форм роботи.

Розв'язання зазначених проблем можливе шляхом реалізації Проекту „Сходинки до школи”

Стратегічні напрямки Проекту:

І. Модернізація системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

ІІ. Розробка та впровадження механізму інноваційного розвитку якісної дошкільної освіти .

ІІІ. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

ІV. Організація просвітницької роботи з батьками й громадськістю.

Задачі Проекту:

 • Упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля.

 • Створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти міста.

 • Підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти міста.

 • Пошук нових моделей роботи з батьками й громадськістю.


Шляхи реалізації Проекту:

 • розробка:науково-методичного забезпечення дошкільної освіти з урахуванням особливостей регіону (програм, навчально-методичних і методичних посібників для педагогів, батьків; навчальних, навчально-наочних посібників для дітей);

 • організація:роботи щодо реалізації Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», додаткових загальноукраїнських та регіональних програм з дошкільної освіти;

 • роботи з обдарованими дітьми;

 • оновлення стратегії й тактики взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками й громадськістю;

 • науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників;

^ Зміст основних заходів Проектуз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці
1. Упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля
1.1.

Участь в:


 • обласній конференції-презентації «Регіональний науково-методичний супровід роботи з дітьми 5-6 років»

2013

Науково-методичний центр
 • педагогічних читаннях «Педагогічна спадщина: погляд сьогодні»

2014

Науково-методичний центр
 • педагогічному конгресі для педагогічних працівників області з проблеми «Гуманістичне спрямування сучасної дошкільної освіти: проблеми та перспективи»

2015

Науково-методичний центр
1.2.

Проведення семінарів-практикумів, постійно діючих семінарів з питань сучасних проблем дошкільної освіти


2012-2016

Науково-методичний центр
1.3.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

2012-2016

Науково-методичний центр
^ 2. Підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників
дошкільної освіти міста

2012

2.1.

Робота базоваих дошкільних навчальних закладів щодо оновлення змісту, форм та методів роботи з дітьми відповідно до вимог Державної базової програми "Я у світі" та додаткових загальноукраїнських та регіональних програм з дошкільної освіти

2012-2016

Науково-методичний центр
2.2.

Участь у конкурсі майстерності педагогічних працівників дошкільних закладів "Виховательроку"

2012-2016

Науково-методичний центр

Очікувані результати виконання Проекту

 • 100% підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з дошкільної освіти за новими освітніми технологіями;

 • залучення батьків до відкритої освіти щодо розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

Індикатори виконань завдань за напрямком «Дошкільна освіта»:

 • Задоволення потреб населення в отриманні дошкільної освіти.

 • Охоплення дошкільною освітою 85% дітей віком від 3 до 6 (7) років.

 • Охоплення різними формами дошкільної освіти 100% дітей п’ятирічного віку.

 • Відповідність наповнюваності дошкільних навчальних закладів їх проектній потужності.

 • Підвищення якості дошкільної освіти.

 • Забезпечення науково-методичного супроводу дошкільної освіти з урахуванням місцевого аспекту для педагогів дошкільної, позашкільної та початкової освіти, батьків, дітей.

 • Підвищення ефективності взаємодії з батьками й громадськістю.

 • Забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи.

 • Удосконалення методів психолого-педагогічної, методичної, практичної перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.


Напрямок ІІ. Загальна середня освіта

Проект «Впевнений старт першокласника»

Проект розроблено відповідності до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законом України «Про освіту»;

 • Державним стандартом початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»);

 • Планом заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.Мета Проекту

Метою проекту є створення адаптивної мережевої системи підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти.

Аналіз стану підготовки кадрів

У 2012-2013 н.р. у місті почне функціонувати 13 перших класів. У кожному з них буде вивчатися іноземна мова. Із 13 учителів, які наберуть перший клас, 2 вчителя мають спеціальність за дипломом «Учитель початкових класів» та спеціалізацію «Учитель іноземної мови в початковій школі».

Проблемою є і підготовка спеціалістів до викладання з другого класу предмету «Сходинки до інформатики»..

2010-2011рр. були підпорядковані проблемі оновлення загальної фахової підготовки учителів 1-х класів. Ця підготовка відбувалася за триступеневою моделлю:

1 крок –методисти ВО, керівники МО міста;

2 крок – керівники шкільних МО, ТГ;

3 крок – навчальні заклади (учителі 1-х класів).

Це дозволило залучити до процесу підготовки педагогів усіх рівнів, по-перше, по-друге – дійти до кожного учителя. Подальша робота щодо загальної фахової підготовки учителів 1-х класів буде здійснюватися за даною моделлю.
залишити коментар
Сторінка1/7
Дата конвертації03.12.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх