Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України


Схожі
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Міністерство освіти І науки україни наказ...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...
Методичні рекомендації...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
скачать

Міністерство освіти і науки України


Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"“ПОГОДЖЕНО”Начальник Головного управління

освіти і науки Харківської

обласної державної адміністрації

____________ В.П. Гаркавець


“_____”__________2008 р.


Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської

експертної комісії

Державної акредитаційної комісії

в Харківській області

Протокол № ___ від _____2008 р.


ОБҐРУНТУВАННЯ


можливості Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

щодо ліцензування діяльності

з надання освітньої послуги підготовки фахівців


Освітній рівень - повна вища освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Напрям підготовки – 0802 „Прикладна математика”

Спеціальність – 7.080203 „Системний аналіз і управління”


Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої ради

Протокол № 5 від 23.01 2008 р.

Голова Вченої ради,

професор Кривцов В.С.


м. Харків

2008 р.


3.1 Результати моніторингу ринку праці, що заявляється на ліцензування, ринку освітніх послуг, які вже надаються в даному регіоні.


  1. ^ Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявленого напряму (спеціальності) на термін 5 років.


Розвиток і вдосконалювання ринкових відносин в Україні - це найважливіший напрямок реформ, які здійснюються в нашій країні в цей час. Тільки створення конкурентоспроможної продукції в сфері матеріального виробництва, надання якісних послуг організаціям і населенню дозволить Україні зайняти гідне місце серед країн з розвинутою економікою.

Наприкінці 2007 р. Кабінет Міністрів України взяв курс на здійснення суттєвих проривів в економічній, промисловій, науково-технічній, соціальній галузях України.

Харківський регіон - один з найбільш розвинених і перспективних регіонів країни й займає значну частку в створюваному ВВП нашої держави. Тому йому належить одна з провідних ролей у виконанні цієї програми. У регіоні є зростаюча потреба у висококваліфікованих фахівцях, у тому числі й системних аналітиках. Саме системні аналітики мають спроможність упровадити системний підхід у всі соціально-економічні сфери України, що дозволить економити значні матеріальні та людські ресурси, концентрувати їх на головних напрямах розвитку.

Таким чином наша країна гостро має потребу у висококваліфікованих фахівцях – системних аналітиках, які здатні на сучасному рівні створювати інформаційні системи для проектування складної техніки, управління складними процесами в економіці та соціальній сфері.

Гідний внесок в економічний розвиток України зобов’язана вносити авіаційно-космічна галузь як одна з ключових та перспективних галузей промисловості України.

Роль передової і перспективної галузі економіки України авіаційно-космічний комплекс здатний виконувати в силу історично сформованого високого науково-технічного і виробничого потенціалу, яким він володіє нині.

Україна має повний цикл проектування і виробництва літаків. У цій галузі не тільки збережені виробничі потужності і кадровий потенціал, але й протягом останніх років побудовано і піднято в повітря принципово нові моделі літаків – АН-140 і АН-74ТК-300, які визнані одними з перспективних моделей пасажирських літаків початку XXI-го сторіччя.

Значні досягнення має Україна в ракетно-космічній сфері. Завдяки українським ракетоносіям „Зеніт” і „Циклон” виконуються міжнародні програми з освоєння космосу – створено комплекс морського базування „ Морський старт”, і створюється міжнародна космічна станція „Альфа”, здійснюється українсько-бразильський проект створення космодрому "Алькантара" (Бразилія) та ряд інших міжнародних авіаційно-космічних проектів.

У даний час в Україні нараховується понад 100 авіаційно-космічних підприємств: дослідно-конструкторських бюро (АНТК „Антонов”, ЗМКБ „Прогрес”, ДКБ „Південне”, та ін..), науково-дослідницьких інститутів (УкрНДІАТ, ІПМАШ та ін.), виробничих і ремонтних заводів (Харківський і Київський авіаційні заводи, АТ "Мотор Січ", ВО ПМЗ та ін.), експлуатаційних (аеропорти), торгівельних (Укравіаекспорт) та інших, які нараховують у своєму складі більш 300 тис. працівників.

Усе це дозволяє Україні бути і надалі однією з провідних аерокосмічних держав світу.

Авіаційна галузь завжди відрізнялася високим інноваційним рівнем, передовою технологією виробництва й безпосередньою працею з замовниками. На всіх етапах промислового виробництва й збуту продукції беруть участь фахівці системні аналітики.

Таким чином, наша країна гостро має потребу в професіоналах – системних аналітиках, що вміють створювати моделі складних систем та їх аналізувати, проектувати інформаційні системи підтримки прийняття рішень, впроваджувати їх в економіку та промисловість..

У Харківському регіоні підготовку за спеціальністю 7.080203 “Системний аналіз і управління” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст виконують наступні вищі навчальні заклади: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” у обсязі 80 студентів денної форми навчання, на факультеті “Прикладної математики та менеджменту” у Харківському національному технічному університеті радіоелектроніки з ліцензійним обсягом 40 осіб.

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.080203 “Системний аналіз і управління” у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” буде відрізнятися адаптованістю до потреб підприємств аерокосмічної галузі України, підприємств, які входять до складу концерну «Авіація України» і розташовані в Харківському регіоні, а також конкретних підприємств зацікавлених у наших випускниках. Кілька підприємств Харківського регіону та інших регіонів України різних форм власності направили на нашу адресу листи-заявки із вказаними щорічними потребами у фахівцях спеціальності “Системний аналіз і управління”. Серед них: Державне підприємство „Завод ім.. В.О. Малишева” м. Харків, АНТК ім.. О.К. Антонова м. Київ, ДП КБ „Південне” м. Дніпропетровськ, ДП ХАКБ м. Харків, АТ „Хартрон” м. Харків, ТОВ „Telesens” м. Харків, ВАТ „Інпромбанк” м. Харків, ТОВ „1С-ТЕЛЛУР” м. Харків, ННЦ ХФТІ м. Харків, ІПМАШ НАН України м. Харків Сукупний обсяг потреб у системних аналітиках, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст становить не менш ніж 40 чоловік щорічно.

Програми практики на підприємствах дають можливість апробації та поповнення отриманих знань та умінь на конкретних робочих місцях при вирішенні науково-дослідних і виробничих завдань.

Для проходження практик, участі студентів у науково-дослідній роботі, а також для наукової роботи аспірантів планується використання матеріально-технічної бази підприємств:

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;

- ДП «Харківське агрегатно-конструкторське бюро»;

- ДП ХМЗ «ФЕД»;

- ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»;

- Інститут проблем машинобудування НАН України

-КБ "Полісвіт"

- ДКБ "Південне"

- ТОВ „Telesens”

- ТОВ „1С-Теллур”

- НВП „Хартрон”

- ТОВ “ХАДО», м. Харків;

-фірма „Інтеравіасервіс»;

-інститут Проблем фізичного моделювання;

- підприємства концерну „Авіація України”

Окрім надання спеціальної освіти Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" має за мету виховувати гармонійно розвинуту людину, громадянина України.

Нижче викладені основні концептуальні положення підготовки спеціалістів.

1. Навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за фахом 7.080203 “Системний аналіз і управління” здійснюється на основі базового бакалаврату.

2. Спеціалісти готуються для виконання функцій та вирішення завдань на підприємствах та в організаціях, які здійснюють виробничу, економічну та науково-технічну діяльність у відповідності з державним класифікатором України ДК 003:2005 для виробничої, інженерної, наукової та організаційної діяльності на адміністративних та керівних посадах. Фахівці можуть займати штатні посади інженерів аналітичних підрозділів установ, підрозділів з управління проектами та логістики, розробників інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень та ін.

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь з системного аналізу, управління, інформаційних технологій на прикладному та творчому рівні, здатність виконувати складні виробничі функції за фахом, пов'язані з проведенням досліджень, використанням та розробкою нових методів розв'язання типових задач системного аналізу і управління.

4. Освітньо-професійна програма та навчальний план включає блоки підготовки з гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, а також дисциплін вільного вибору студентів:

а) гуманітарні та соціально-економічні дисципліни призначені виховувати всебічно розвинуту, соціально та політично свідому, економічно грамотну людину,

б) дисципліни фундаментального блоку призначені для надання майбутнім фахівцям знань, що складають базову вищу технічну освіту,

в) блок професійно-орієнтованих дисциплін призначений для надання студентам знань та умінь, необхідних для розуміння методів і засобів системного аналізу, математичного моделювання, основних принципів побудови інформаційних систем управління, розробки прикладного програмного забезпечення;

г) до складу блоку спеціальних дисциплін входять дисципліни, що надають найбільш універсальні знання та уміння для роботи за фахом на більшості підприємств Харківської та інших областей України;

д) блок вільного вибору включає дисципліни, що необхідні для роботи на окремих підприємствах або для окремих груп студентів, що дозволить зробити програму підготовки більш адаптованою до потреб регіону та замовників.

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю “Системний аналіз і управління” у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського було розпочато у 2004 р. (Ліцензія АБ № 121735 видана 1.09.2005 р.). Крім того, університет вже веде підготовку магістрів за спеціальністю "Прикладна математика" напряму підготовки "Прикладна математика" (Акредитація за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, сертифікат РД–IV № 211415 виданий 12.10.2007 р.) та має наукові та методичні доробки, налагоджені зв'язки з підприємствами, базами практик.

Університет має в своєму розпорядженні необхідну навчально-лабораторну і науково-технічну базу, навчально-методичну літературу, а також професорсько-викладацький склад високої кваліфікації для підготовки спеціалістів за фахом «Системний аналіз і управління» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
^

II. Загальна характеристика навчального закладу.Харківський авіаційний інститут (ХАІ) створено за наказом ВРНГ СРСР №1240 від 17 квітня 1930 року і у своєму складі він мав тільки два факультети: літакобудування та моторобудування. На момент заснування в ХАІ працювало 12 викладачів та навчалось 69 студентів. Розвиток інституту йшов надзвичайно швидкими темпами і на початок 40-х років на вказаних факультетах навчалися вже більше 1000 студентів.

У зв'язку з нападом фашистської Германії на СРСР інститут було евакуйовано у Казань, де продовжувалася підготовка фахівців для авіаційної промисловості. Після закінчення Великої вітчизняної війни інститут повернули до Харкова. Поряд з відбудовою зруйнованих корпусів створювались нові лабораторії, почало працювати студентське конструкторське бюро, відкривались нові кафедри та спеціальності. За значний вклад у розвиток авіаційної промисловості та якісну підготовку фахівців Харківський авіаційний інститут у 1966 році був визнаний одним з 26 базових навчальних закладів СРСР.

Спеціалізація інституту постійно розширювалася. Так, у 1980 році були відкриті нові факультети: систем управління літальними апаратами, ракетно-космічної техніки, підвищення кваліфікації та довузівської підготовки. Одночасно продовжувався розвиток матеріальної бази: завершено будівництво аеродинамічної труби, побудовані нові навчальні корпуси і гуртожитки, спорткомплекс, база відпочинку в Криму.

За видатні успіхи в галузі підготовки висококваліфікованих спеціалістів і досягнення у наукових дослідженнях 31 січня 1978 року Постановою Ради Міністрів Української РСР інституту було присвоєно ім’я М. Є. Жуковського, а у 1980 році ХАІ був нагороджений орденом Леніна.

З утворенням в 1991 році незалежної України ХАІ став єдиним інститутом в державі, що здійснював комплексну підготовку фахівців для авіаційно-космічної галузі.

В 1992 році вперше в своїй історії ХАІ почав навчання іноземних громадян. У цей період у зв'язку з вимогами часу був створений факультет економіки і менеджменту. Тоді ж в навчальні програми було включено вивчення інтегрованих програмних комплексів САD/САМ/САЕ: UNIGRAFICS, ADEM, EUCLID та інші.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 року №1246 на базі Харківського авіаційного інституту був створений Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

За час свого існування університетом було підготовлено більше 53 тисяч інженерів. Винаходи вчених університету запатентовані в більш ніж 20 державах світу. ХАІ є постійним учасником міжнародних виставок.

В 1999 році в ХАІ створено ще один факультет — гуманітарний.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 849 викладачів, з яких 579 осіб (71,75%) мають вчене звання або вчений ступінь. Чисельність докторів наук, професорів становить 120 осіб (15 %). Серед професорсько-викладацького складу та наукових співробітників 10 академіків галузевих академій, 1 член-кореспондент, 6 заслужених діячів науки і техніки, 16 лауреатів Державних премій, 16 членів експертної ради ВАК, 38 членів спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій, 30 осіб мають почесні звання.

У цей час університет займає окрему територію міста у лісопарковій зоні з загальною площею близько 25 га, на якій розташовано 8 навчальних корпусів, 2 науково-дослідних інститути, наукові лабораторії, бібліотека, студентське містечко, спорткомплекс, профілакторій, їдальні.

Університет є співвиконавцем Міжнародної космічної програми “Альфа”, а також наукових проектів з фірмами США, Японії, Германії, Франції, Мексики, Нідерландів, Китаю та ін..

Указом Президента України № 505 від 30 жовтня 2000 року „Про надання вищим навчальним закладам статусу національних” Державному аерокосмічному університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” (від 7 серпня 1998 р., а раніше Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського) надано статус національного, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів його діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки. Університет одержав офіційну назву – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Статут Національного аерокосмічному університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” поновлено 2 квітня 2003 року, а 11 червня 2004 року було прийнято доповнення щодо діяльності навчально-консультаційних пунктів університету.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського „Харківський авіаційний інститут” планується та здійснюється підготовка фахівців за 21 напрямом по 50 спеціальностям.

Згідно з рішенням ДАК від 21 грудня 2004 року, протокол № 53, університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня (сертифікат про акредитацію РД-IV № 211415).

Стосовно правової форми університет відноситься до державних установ, про що виконкомом Київської районної ради м. Харкова видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 17.05.1993 р. за № 1 480 120 0000 000395.

Керівником університету є заслужений діяч в галузі науки і техніки професор, доктор технічних наук Кривцов Володимир Станіславович, 1946 року народження, який в 1971 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю “Виробництво літальних апаратів”.

Університет здійснює свою навчальну, наукову, господарську, міжнародну та інші види діяльності відповідно до законодавства України у межах прав, передбачених законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність” та іншими законами, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації, та його Статуту. Основним напрямом діяльності Університету є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для таких галузей народного господарства як авіація і космонавтика, машино- та ракетобудування, комунікаційні технології, економіка, менеджмент, соціальна сфера, природокористування, приладобудування, енергетика, транспорт, охорона здоров'я, лінгвістика, перекладознавство, психологія, документознавство.

Загальну характеристику Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” наведено у таблиці 1.


Таблиця 1.

Загальна характеристика Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”


№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

5392
- молодший спеціаліст

-

- бакалавр

2820

- спеціаліст

1955

- магістр

617

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

13574

у т.ч. за формами навчання:
- денна

7019

- вечірня

-

- заочна

6555

3.

Кількість навчальних груп

390

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

50

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодшого спеціаліста

-

- бакалавра

47

- спеціаліста

43

- магістра

37

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

44

З них випускових:

32

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

10

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

101225,2

З них:
- власні:

99618
- орендовані:

1607,2

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

3634,2

9.

Інше


Основними структурними підрозділами Університету є:

- науково-дослідний інститут фізичного моделювання;

- міжнародний науково-дослідний інститут нових технологій та матеріалів;

- науково-дослідна частина, до якої входять 56 проблемних та 5 галузевих лабораторій;

- Харківський центр аерокосмічної освіти, що об'єднує на базі ХАІ середні загальноосвітні заклади з профорієнтаційної підготовки у м. Харкові та населених пунктах України;

- санаторій-профілакторій;

- клініка первинної медико-санітарної допомоги студентам;

- оздоровчо-спортивний табір „Ікар";

- база відпочинку „Пролісок" та ін.

При університеті функціонують аерокосмічний ліцей та фізико-математична школа.

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

До структури університету також входять:

- 7 факультетів з денною формою навчання: факультет літакобудування, факультет авіаційних двигунів, факультет систем управління літальних апаратів, факультет ракетно-космічної техніки, факультет радіотехнічних систем літальних апаратів, факультет економіки та менеджменту, гуманітарний факультет;

- факультет підвищення кваліфікації та довузівської підготовки, на якому здійснюється підготовка до вступу у вищі навчальні заклади України;

- факультет заочного навчання;

- факультет по підготовці іноземних громадян.

Підготовка спеціалістів зі спеціальності “Системний аналіз і управління” буде здійснюватися на факультеті ракетно-космічної техніки кафедрою вищої математики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. 

Основні напрямки роботи кафедри вищої математики: підготовка фахівців за спеціальністю "Системний аналіз і управління"; підготовка фахівців всіх спеціальностей університету з математичних дисциплін; наукова діяльність за напрямами: математичне моделювання і математична фізика, інформаційні технології, математичний аналіз; підготовка кандидатів і докторів наук; розробка та впровадження новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення .

У навчальний процес будуть залучені кафедра безпеки життєдіяльності, кафедра філософії, кафедра психології, кафедра іноземних мов, інформатики, інформаційних систем, комп’ютерних систем і мереж, також бази практик для стажування й проходження переддипломної практики на підприємстві.

^

ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом (спеціальністю).а) матеріальна база і перспективи її розвитку.

Кафедра вищої математики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” має обладнані аудиторії для проведення лекцій, практичних та лабораторних занять, комп'ютерні класи, методичний кабінет.

На балансі “ХАІ” є 14 навчально-лабораторних та службових корпусів і 10 гуртожитків, у тому числі профілакторій. Всі корпуси розташовані на одній території за адресою: вул. Чкалова, 17.

Аудиторний фонд навчальних корпусів використовується на 95% і забезпечує проведення занять в 1 зміну. Навчально-лабораторна площа складає 84165 м2.

В навчальному процесі використовуються сучасні технічні засоби навчання на основі комп’ютерної техніки, а також теле- і відеоустановки (аудиторії № 307, 410, 429, 427 головного корпусу, 304, 415 навчально-лабораторного корп. та інші).

Бібліотека має 6 читальних залів на 382 місця та 5 філій у гуртожитках.

Студенти проживають в 10 гуртожитках на 4017 місць, забезпеченість складає 100%. Студентів та співробітників обслуговують: фабрика-кухня, їдальня, кафе та буфети загальним обсягом 880 місць для посадки.

Університет має профілакторій на 100 місць та спортивно-оздоровчий табір у Криму на 330 місць.

Для проходження практик, участі студентів у науково-дослідній роботі, а також для наукової роботи аспірантів планується використання матеріально-технічної бази кафедри.

б) кадровий склад.

Для підготовки спеціалістів спеціальності 7.080203 «Системний аналіз і управління» рішенням кафедри та з урахуванням навчального плану залучаються, в тому числі з інших кафедр університету, 7 докторів і 10 кандидатів наук, що мають вчені звання професора або доцента: д.ф.-м.н., проф. Ніколаєв О.Г., д.ф.-м.н., проф. Проценко В.С., д.ф.-м.н., проф. Рвачов В.О., д.т.н., проф. Соколов О.Ю., д.т.н., проф. Угрюмов М.Л, д.т.н., доц. Ванін В.А., к.т.н., доц. Мірошниченко Г.О., к.ф.-м.н., доц. Головченко О.В, к.т.н., доц. Бахмет Г.К., к.ф.-м.н., доц. Кошовий Г.І., к.ф.-м.н., доц. Курпа Л.І., к.т.н., доц. Прохоров О.В., к.е.н., доц. Черний Л.О., к.т.н., доц. Горбенко А. В., к.е.н., доц. Ігнатова Є.М., к.е.н., доц. Шаболтас Є.М., к.ф.н., доц. Копилов В.О.

Усі викладачі підтвердили свою згоду на викладання дисциплін за спеціальністю 7.080203 “Системний аналіз і управління” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Основою постійної роботи кафедра визначає такі пріоритетні напрямки: підготовка кандидатів та докторів наук через аспірантуру і докторантуру; підвищення кваліфікації через ФПК та стажування, в тому числі і в закордонних вищих навчальних закладах; розширення міжнародних зв’язків; участь усіх викладачів в науково-дослідній роботі, в наукових конференціях, семінарах та симпозіумах; публікації статей; публікація монографій та підручників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Склад кафедри вищої математики: докторів фізико-математичних наук, професорів –3, докторів технічних наук, доцентів –1 (сумісник); доцентів, кандидатів фізико-математичних і технічних наук – 11; старших викладачів – 4, асистентів –6; аспірантів - 2; учбово-допоміжного персоналу – 7.

Планується підготовка кандидатів фізико-математичних наук:

2008р. – 1; 2009р. -1; 2010р. -1.

Планується підготовка докторів фізико-математичних наук до 2011 року - 1.

Середній вік працівників кафедри становить 45 рік.

в) навчально-методичне забезпечення.

Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут” має методичне забезпечення навчального процесу на достатньому рівні. Працює добре оснащений бібліотечно-інформаційний центр, до якого входять бібліотека, патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-технічної інформації, методичні кабінети. Ці підрозділи мають тематичні фонди та спеціалізовані читальні зали. Навчальна і навчально-допоміжна площа – 2000 кв. м. Бібліотека має 3 читальні зали: навчальної літератури, науково-технічної літератури та періодики, зал курсового та дипломного проектування; три зали інформаційної служби: патентно-ліцензійної групи, метрології та стандартизації, методичний кабінет.

Загальний фонд бібліотечно-інформаційного центру складає 894750 друкованих одиниць, фонд оснащений 20 комп’ютерними місцями для роботи з бібліотечним фондом, з можливістю виходу в Інтернет.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст регламентується законом України "Про освіту", "Положенням Міністерства освіти і науки України про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", державними нормативними документами.

В повному обсязі навчально-методичне забезпечення включає цілу низку документів, які регламентують провадження освітньої діяльності вищим навчальним закладом: освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ), освітньо-професійну програму (ОПП), навчальний план підготовки спеціаліста 7.080203 “Системний аналіз і управління” напряму підготовки „Прикладна математика”, обґрунтування та пояснювальна записка до навчального плану, положення про підготовку спеціалістів, положення про випускну роботу спеціалістів, робочі програми дисциплін.

Дисципліни, які вивчаються, забезпечені навчальними робочими програмами, конспектами лекцій, методичними вказівками до лабораторних, практичних і семінарських занять. Редакційно-видавничий центр ХАІ повністю забезпечує потреби університету у видавництві навчально-методичної літератури.

За останні три роки в університеті видано понад 40 найменувань навчально-методичної літератури (конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки).

Базові кафедри для підготовки фахівців зі спеціальності 7.080203 “Системний аналіз і управління” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст мають можливість методично забезпечити навчальний процес.

г) перспективи наукової та науково-видавничої діяльності.

На кафедрі виконується дослідження за держбюджетною фундаментальною темою «Розробка математичних методів дослідження полів і процесів механіки суцільних середовищ» (номер державної реєстрації ДР № – 0106U001062).

За останні три роки на кафедрі опубліковано: 1 монографія (направлена до друку), 4 навчальні посібника, 36 статей, 40 тез наукових доповідей. За матеріалами дослідження захищена 1 кандидатська дисертація, 1 підготовлена до захисту. Одержана стипендія М.В. Остроградського Харківської обласної держадміністрації для відомих науковців та премія Харківської обласної держадміністрації для молодих науковців, захищені три дипломні роботи магістрів.

Результати науково-дослідної діяльності кафедри доповідаються на наукових семінарах кафедри та міжнародних конференціях.

д) міжнародна діяльність кафедри.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри були опубліковані в більш ніж 20 західних наукових виданнях. Викладачі беруть участь в міжнародних конференціях, які відбуваються за межами України: Міжнародний конгрес математиків м. Цюрих, Швейцарія, 1994 р. (доповідь В.О. Рвачова), III work-shop electromagnetic and light scattering. Theory and application м. Бремен, Германія, 1998 р. (доповідь В.О. Рвачова), Міжнародна конференція, присвячена 100 річчю А.М. Колмогорова, м. Москва, Росія, 2003 р. (доповідь Т.В. Рвачової), ІІІ Всеросійська конференція з теорії пружності, м. Азов, Росія, 2003 р. (доповідь О.Г. Ніколаєва), Х Міжнародна конференція „Современные проблемы механики сплошной среды”, Ростов на Дону, Росія, 2006 р. (доповідь С.С. Курєннова), East West Fuzzy Colloquium м. Ціттау, Германія, 2006 р. (доповідь Т.В. Рвачової) та ін. Викладачі кафедри беруть участь в спільних проектах з представником Microsoft в Україні “DB Best” м. Харків (доц. Мірошниченко Г.О.) і ООО ”Яndex” м. Москва (ас. Яресько Д.І.). В 2005 р. для установлення зв’язків з Universite Claude Bernard de Lyon 1, в м. Ліон був направлений проф. О.Г. Ніколаєв.


ІV. Підстави щодо можливості надання ліцензій та гарантії виконання ліцензійних умов.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.080203 “Системний аналіз і управління” напряму підготовки "Прикладна математика” у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” є актуальною, що підтверджується запитами підприємств та організацій аерокосмічної галузі України.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” є необхідне організаційне, кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.080203 “Системний аналіз і управління”.

Працевлаштування фахівців забезпечується потребами підприємств і установ м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” гарантує виконання умов, пов’язаних з проведенням ліцензування.


Ректор Національного

аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

професор В.С. Кривцов

Скачати 214.63 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.11.2012
Розмір214.63 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх