Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів І систем» статус дисципліни нормативна для спеціальності icon

Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів І систем» статус дисципліни нормативна для спеціальності


Схожі
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Робоча програма здисципліни «Страхові послуги» Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності...
Робоча програма з дисципліни “Фізика статус дисципліни: нормативна для спеціальностей: 090202...
Правила оформлення роботи 7 1 Загальні вимоги 7 2 Нумерація матеріалів тексту І сторінок 8 3...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма здисципліни " Економіка підприємства " Статус дисципліни нормативна Для...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Навчальна програма (типова) „ Оптоелектронні елементи зв'язку статус дисципліни в ибіркова для...Загрузка...
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технічної кібернетики


Рег. №____________ ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________Рогальський Ф.Б.

_____”__________200_р.


Робоча програма


з дисципліни « Комп’ютерне моделювання процесів і систем »


статус дисципліни - нормативна


для спеціальності: 7.091400 - “Системи управління і автоматики ”


напряму підготовки 0914 - Комп’ютеризовані системи, автоматика і управ ління______________________________________

факультету кібернетики_______________________________________


Курс V семестр 9


Денна форма навчання Заочна форма навчання

Лекції 18 Лекції 4

Практичні заняття - Практичні заняття -

Лабораторні заняття 18 Лабораторні заняття 4

Самостійна робота 45 Самостійна робота 73

Всього годин 81 Всього годин 81

Кредит ECTS 2.5 Контрольна робота

Залік – 9 семестр Залік - 9 семестр


Укладач: к.т.н., доцент, Касап А.М.


Херсон – 2008р.


Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження КМСОНП у ХНТУ.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри „Технічна кібернетика”


Протокол № _______ від „________” __________200_р.


Завідувач кафедри Бражник О.М.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри технічної кібернетики


Протокол № _______ від „________” __________200_р.

Завідувач кафедри Бражник О.М.


Схвалено методичною радою факультету кібернетики______


Протокол № _______ від „_______” ___________200_р.


Голова Кругла Н.А. 1. ^ Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі


Моделювання як одну з найважливіших категорій процесу пізнання неможливо відокремити від розвитку людства. Ще з дитинства людина пізнає світ, спочатку через іграшки та ігри, і відображає, або моделює, дійсність. З роками людина використовує більш складні моделі, що дають можливість “програвати” будь-які життєві та виробничі ситуації й отримувати такі рішення, що дозволяють знайти найкращий спосіб вирішення проблеми.

Методи комп’ютерного моделювання широко застосовуються в усіх сферах діяльності людини – від конструювання моделей технічних, технологічних та організаційних систем до вирішення проблем розвитку людства та всесвіту. Класичними об’єктами моделювання є інформаційні, виробничі, транспортні та інші системи, які в більшості випадків застосовуються для розв’язання задач проектування, реконструкції та довгострокового планування, а також використання моделей у контурі керування, тобто в реальному масштабі часу.

Дисципліна “Комп’ютерне моделювання процесів і систем” займає важливе місце серед професійно-орієнтованих дисциплін. Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманних студентами при вивченні таких дисциплін, як: “Комп’ютерне моделювання процесів та чисельні методи”, ”Вища математика”, “Теорія імовірностей і математична статистика”, ”Дослідження операцій”, “Обчислювальна техніка”, “Алгоритмічні мови програмування”. Знання, отриманні в результаті вивчення даної дисципліни, можуть бути використані при роботі над дипломним проектом.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння основ моделювання складних систем на ЕОМ, знаходження показників ефективності таких систем, набуття навиків імітаційного та імовірнісного моделювання, планування експерименту, обробки його результатів.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основи теорії систем масового обслуговування, основні показники ефективності функціонування таких систем ;

 • методи імітаційного моделювання одноканальних і багатоканальних систем масового обслуговування ;

 • методику обробки результатів імітаційного моделювання ;В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • будувати моделі систем масового обслуговування ;

 • проводити імітаційне моделювання систем масового обслуговування ;

 • оформляти результати моделювання , оцінювати ефективність модельованої системи та вплив на неї основних параметрів.


Оволодіння матеріалом даної дисципліни дасть можливість майбутньому фахівцю гнучко вирішувати широке коло питань щодо розробки та побудови комп’ютерних систем на основі використання моделей.


 1. ^ Структура дисципліни


Таблиця 1

Шифр спеціаль­ності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всьо­го годин

В тому числі

Контроль

лекцій

практичних (семінарських)

лабораторних

самостій­них

залік

екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.091401

денна

V

9

81

18

-

18

45

+ 1. ^ Тематичний план дисципліни

Таблиця 2

Розподіл навчального часу за темами в тематичному плані
^

Теми курсу


Кількість годин

Разом

Лекцій

Практич.

занять

Лаборатор.

занять

Самост.

Робота

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1

Тема 1 Системи масового обслуговування як об’єкти комп’ютерного моделювання

10

4

-

-

6

Тема 2 Аналіз СМО. Мережі СМО.

16

6

-

-

10

Тема 3 Імітаційне моделювання СМО.

44

4

-

18

22

Тема 4 Планування та проведення експериментів з моделями.

11

4
-

7

Разом

81

18

-

18

45
 1. ^ Зміст дисципліни

Таблиця 3

№ навча­льного тижня

Найменування лекцій, лабораторних і практичних (семінарські) занять, їх короткий зміст

Кількість годин

Форми контролю / максимальна кількість балів можливо за змістовим модулем

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Самостійні

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1
Тема 1 Системи масового обслуговування як об’єкти комп’ютерного моделювання

4

-

-

6
1

Лекція 1.

Загальні відомості про системи масового обслуговування. Характеристики систем масового обслуговування. Вхідний потік вимог та його характеристики..

2

-

-

3

Експрес-опитування

2

Лекція 2.

Властивості найпростішого потоку. Моделювання найпростішого потоку. Організація черги. Вихідний потік вимог.

2

-

-

3

Експрес-опитування

1

2

3

4

5

6

7
Тема 2 Аналіз СМО. Мережі СМО.

6

-

-

10
3

Лекція3.

Закон збереження стаціонарної черги. Одно канальні СМО і їх показники. Багатоканальні СМО.

2

-

-

2

Експрес-опитування

4

Лекція 4.

Основи дискретно-подійного моделювання СМО. Простір станів СМО. Алгоритм моделювання. Способи завершення процесу моделювання. .

2

-

-

4

Експрес-опитування

5

Лекція 5.

Мережі СМО. Операційний аналіз мереж СМО. Операційні змінні. Операційні залежності. Аналіз вузьких місць в мережі СМО.

2

-

-

4

Експрес-опитування
Тема 3 Імітаційне моделювання СМО.

4

-

18

22
6

Лекція 6..

Формулювання проблеми та змістовна постановка задачі. Розроблення концептуальної моделі. Вибір засобів реалізації імітаційної моделі..

2

-

-

2

Експрес-опитування

7

Лекція 7.

Розроблення структурної схеми імітаційної моделі та опис її функціонування. Програмна реалізація імітаційної моделі. Перевірка достовірності і правильності імітаційних моделей.

2

-

-

4

Експрес-опитування

8

^ Лабораторна робота 1. Моделювання простої одно канальної СМО.

-

-

4

4

Захист лаб.

роботи

9

^ Лабораторна робота 2. Моделювання складної одно канальної СМО.

-

-

4

4

Захист лаб.

роботи

10

^ Лабораторна робота 3. Моделювання багатоканальних СМО .

-

-

5

4

Захист лаб.

роботи

11

^ Лабораторна робота 4. Моделювання СМО з відмовами і обмеженою чергою.

-

-

5

4

Захист лаб.

роботи
Тема 4 Планування та проведення експериментів з моделями.

4

-

-

7
12

Лекція 8.

Проблеми планування імітаційних експериментів. Факторний план. Дисперсійний аналіз ANOVA.

2

-

-

3

Експрес-опитування

1

2

3

4

5

6

7

13

Лекція 9.

Особливості планування експериментів. Повний факторний експеримент. Подання результатів моделювання.

2

-

-

4

Експрес-опитування

Контроль за змістовим модулем 1
РАЗОМ

18

-

18

45 1. ^ Самостійна та індивідуальна робота студентів

Таблиця 4

План самостійної та індивідуальної роботи студента

Види та форми самостійної та індивідуальної роботи.

Рекомендована література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовим модулем

1

2

3

4

5

І. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (x години)

Виконання1 лаб. роботи №1

основна література

4-й

тиждень

захист в індивідуальному порядку

15

Виконання лаб. роботи №2

основна література

8-й

тиждень

захист в індивідуальному порядку

15

Виконання лаб. роботи №3

основна література

12-й

тиждень

захист в індивідуальному порядку

15

Виконання лаб. роботи №4

основна література

16-й

тиждень

захист в індивідуальному порядку

15

Разом балів за обов’язкові види СРС

60

ІІ. Вибіркові

(альтернативні завдання для підвищення рейтингу студента)

- Презентації матеріалів за темами, вказаними викладачем.

- Виступ за додатковою доповіддю теми дисциплін на конференції, науковому семінарі, олімпіаді та ін.

- Підготовка статті, роботи на конкурс та ін.

- Активна робота під час лекцій, лабораторних занять, консультацій та іншереферат


виступ


стаття5


15


15


5

Разом балів за вибіркові види СРС

0-40Таблиця 5


Відповідність кількості балів оцінці у національній шкалі

A

90 – 100

Відмінно

B

80 – 89

Добре

C

66 – 79

Добре

D

56 – 65

Задовільно

E

50 – 55

Задовільно

Fx

25 – 49

Незадовільно

F

24 і менше

Незадовільно^ 6. Контроль знань студентів денної форми навчання

Таблиця 5а

Варіант розподілу балів

Аудиторна робота – лекції, лабораторне заняття та контрольні заходи


Самостійна,

індивідуальна

робота


Сума

Змістовий

модуль 1
Реферати

РГР

НДРС...

кількість балів


100

60
40
 1. ^ Робота студентів заочної форми навчання


7.1 Структура дисципліни


Табл.6

Шифр спеціаль­ності

Форма навчан­ня

Курс

Се­местр

Разом годин

В тому числі

Контроль

лек­цій

практичних (семінарські)

лабора­торних

самостій­них

залік

екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.091401

заочна

V

9

81

4

-

4

73

+


^ 7.2 Теми оглядових лекцій

Табл.7

№ п/п

Найменування лекцій, їх короткий зміст

Кількість годин

Форми контролю

Лекції


Самостійна робота

1

2

3

4

5

1


Лекція 1. Системи масового обслуговування як об’єкти комп’ютерного моделювання

^ Загальні відомості про системи масового обслуговування. Характеристики систем масового обслуговування. Вхідний потік вимог та його характеристики. Моделювання найпростішого потоку. Організація черги. Вихідний потік вимог. Закон збереження стаціонарної черги. Одно канальні і багатоканальні СМО. Мережі СМО.

2

6

Поточне опитування

2

Лекція 2. Імітаційне моделювання СМО.

Формулювання проблеми та змістовна постановка задачі. Розроблення концептуальної моделі. Вибір засобів реалізації імітаційної моделі. Розроблення структури імітаційної моделі та опис її функціонування. Програмна реалізація імітаційної моделі.

2

6

Поточне опитування
  1. ^ Теми лабораторних занять


Табл.8

№ п/п

Найменування лабораторних занять, їх короткий зміст

Кількість годин

Форми контролю

Лабораторні заняття

Самостійна робота

1

^ Лабораторна робота 1. Моделювання одноканальних СМО.

2

6

Захист лаб.

роботи

2

Лабораторна робота 2. Моделювання багатоканальних СМО.

2

6

Захист лаб.

роботи
  1. ^ Самостійна робота студентів

Табл.9

№ з/п

Найменування тем, що внесені

на самостійне вивчення

Обсяг годин денне

Джерело

1

2

3

4

1.

Системи масового обслуговування як об’єкти комп’ютерного моделювання.

10

1. с.46-62,

2. с.5-16

2.

Аналіз СМО. Мережі СМО.


10

1. с.63-84,


3.

Імітаційне моделювання СМО.


10

1. с.167-177,

194 -206

4.

Планування та проведення експериментів з моделями.


9

1. с.248-252,

268-283,

296-300,5.

Система моделювання GPSS World


10

2. с.45-160,

3. с.4-36
  1. Контроль знань студентів заочної форми навчання


Для контролю знань студентів використовуються:

 • експрес-опитування;

 • перевірка індивідуальних завдань (контрольної роботи);

 • захист контрольних робіт;


^ 8. Методичне забезпечення дисципліни

Таблиця 10

Перелік навчально-методичної літератури

№ п/п

Назва підручника (посібника), автор, видавництво, рік видання

Кількість примірників

На кафедрі (вказати паперові, електронні носії)

У бібліотеці

Основна

1.

Томашевський В.М.

Моделювання систем. —К.; Видавнича група BHV, 2005,- 352c.

паперовий носій

10

2.

Томашевський В.М., Жданова О.Г.

Вирішення практичних завдань методами комп’ютерного моделювання; Навчальний посібник. – К.; “ Корнійчук “, 2001, – 268с.

паперовий носій


-


3.

Боев В.

Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World. – CПб.; “ БХВ – Петербург “, 2004, – 368с.


паперовий носій

електронний носій


-

Додаткова

4.

Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б.

Моделирование систем. Динамические и гибридные системы. Учебное пособие. – СПб.; БХВ – Петербург, 2006. – 224с.

паперовий носій

-

5.

Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б.

Моделирование систем. Объектно - ориентированный поход. Учебное пособие. – СПб.; БХВ – Петербург, 2006, – 192с.

паперовий носій
6.

Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б.

Моделирование систем. Практикум по компьютерному моделированию. Учебное пособие. – СПб.; БХВ – Петербург, 2007. – 352с.

паперовий носій + CD - ROM
Фахові періодичні видання

...


Методичні рекомендації

...Таблиця 11

Перелік прикладних комп’ютерних програм

№ з/п

Комп’ютерна програма

(- навчальна;

- контролююча;

- інформаційна)

Назва, рік розробки, реєстрація

Розробник

Можливість доступу

(CD-ROM, комп’ютерна мережа, інше)

1

2

3

4

5

1

інструментальна

GPSS World

Minuteman (США)

CD-ROM
1 Завдання на виконання лабораторних робіт містяться в електронному виді в формі методичних вказівок. Електронні підручники записані на індивідуальних носіях (лазерних дисках, або елементах флеш-пам’яті), які студент може отримати на кафедрі.

Скачати 238.56 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.11.2012
Розмір238.56 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх